Folketinget har vedtaget en ny lov om midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere på det private arbejdsmarked.

Artiklen opdateres løbende. Sidst opdateret 9. juni 2020 kl. 11.30.

Ordningen om lønkompensation gælder for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk som følge af coronaudbruddet, og som står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af sine medarbejdere eller mere end 50 medarbejdere.

Hvis du ønsker at bruge ordningen i din virksomheder, skal du sende de omfattede medarbejdere hjem med fuld løn, og udbetale lønnen som du plejer. Medarbejderne må ikke arbejde i den periode, hvor de er sendt hjem.

Derudover skal du være opmærksom på disse betingelser for lønkompensationen:

  • Virksomheden må ikke samtidig benytte sig af andre ordninger som for eksempel arbejdsfordeling eller hjemsendelse uden løn mv.
  • Virksomheder skal dokumentere med bistand fra revisor, at de ansatte har været hjemsendt uden at arbejde i perioden.
  • Medarbejderen må ikke tage et andet lønnet arbejde i den periode, hvor han eller hun er hjemsendt. Dog er det stadig uafklaret, om det samme gælder medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund.

Ordningen om lønkompensation er midlertidig og vil gælde fra den 9. marts til den 29. august 2020.

Vigtigt, hvis du skal have kompensation efter den 8. juli 2020

Ordningen om lønkompensation er forlænget fra den 9. juli til den 29. august, hvorefter ordningen ophører. Har du søgt kompensation for perioden 9. marts – 8.juli, skal du søge igen, hvis du skal have kompensation for den forlængede periode 9. juli – 29. august.

Fristen for at søge om lønkompensation er den 30. juli 2020.

Da forlængelsen af ordningen løber over sommerferieperioden, er det en betingelse, at medarbejdere, der er omfattet af ordningen, skal afholde deres tilbageværende sommerferie i perioden, dog maksimalt 3 uger. Medarbejdere, der ikke har optjent ferie efter ferieloven, er undtaget kravet.

Under alle omstændigheder vil virksomheder ikke få lønkompensation i 3 uger under perioden, og du kan derfor maksimalt ansøge om lønkompensation i op til én måned i perioden 9. juli til 29. august.

Når man som virksomhed skal søge om forlængelse, skal man have en tidligere godkendt ansøgning om lønkompensation. Derudover skal virksomheden fortsat leve op til kravene om, at virksomheden står overfor at skulle varsle opsigelse af minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomheden kan ikke søge om forlængelse, hvis virksomheden ikke har en allerede godkendt ansøgning om lønkompensation, eller hvis virksomheden har fyret medarbejdere af økonomiske årsager i kompensationsperioden.

Hvor stor en kompensation kan du få?

Ordningen giver de ramte virksomheder adgang til lønkompensation i 3 måneder fra staten med:

  • 75 % for funktionæransatte* medarbejdere, dog højst 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat
  • 90 % for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat
  • 90 % for elever og lærlinge, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat

*Husk, at dine timelønnede medarbejdere, også kan være omfattet af funktionærloven.

Hvilke medarbejdere kan få lønkompensation?

Alle almindelige medarbejdere kan blive omfattet af ordningen. Det samme gælder deltidsansatte, studerende og fleksjobbere samt medarbejdere på barsel og sygemeldte medarbejdere.

Elever og lærlinge er også omfattet af ordningen.

“Ægte” direktører er ikke omfattet af ordningen. De kan i stedet være omfattet af ordningen om tilskud til selvstændige.

Sygemeldte medarbejdere og medarbejdere på barsel tæller med i opgørelsen af de 30 %, der skal være hjemsendt. Men du kan ikke få lønkompensation, hvis lønudgiften er dækket af andre tilskud, herunder refusion fra det offentlige.

Hvad gælder for mine elever og lærlinge?

Elever og lærlinge er omfattet af ordningen og du kan få 90 % af deres løn kompenseret, også selvom de er funktionærer. Du kan dog ikke få lønkompensation i de perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, heller ikke hvis der er tale om fjernundervisning.

Du har stadig et uddannelsesansvar, og du skal derfor som udgangspunkt ikke sende eleven/lærlingen hjem, hvis det er uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at fastholde praktikken i virksomheden.

Den periode, hvor eleven/lærlingen er hjemsendt, forlænger ikke uddannelsestiden, medmindre det bliver besluttet af det faglige udvalg. Dog bliver prøveperioden suspenderet.


Kravet om at bidrage med fridage ved lønkompensation gælder ikke for elever og lærlinge

Regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalte den 1. maj 2020, at fritage elever, lærlinge og praktikanter fra kravet om afholdelse af feriedage i forbindelse med lønkompensationsperioden.

Fritagelsen er gældende med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts. Feriedage som ikke allerede er afholdt vil som udgangspunk ikke blive godtgjort medmindre andet aftales lokalt. Øvrige krav for tilskud til elever, lærlinge og praktikanter gælder stadig – for eksempel at virksomheder ikke er berettiget til lønkompensation i de perioder, hvor eleven/lærlingen/praktikanten er på skole.

Planlagte feriedage uden løn, som endnu ikke er afholdt, skal bortfalde.

Formålet med fritagelsen er at sikre kvaliteten af uddannelsen under lønkompensationsperioden.

Erhvervsstyrelsen kan i den efterfølgende kontrol lave efterbetaling af kompensation. Det kan blandt andet være nødvendigt med en efterbetaling, hvis jeres virksomhed har fået mindre i kompensation end det I var berettiget til – for eksempel hvis I på ansøgningstidspunktet havde regnet med, at jeres elev/lærling/praktikant skulle holde fri for egen regning.

Hvad gælder for mine fleksjobbere?

Hvis dine fleksjobansatte er ansat efter den nye ordning, kan du få lønkompensation for den faktiske arbejdstid og lønudgift.

For fleksjobbere på den gamle ordning, kunne du før vælge mellem at fortsætte i ordningen og få den sædvanlige refusion fra kommunen, eller også kunne du vælge at træde ud af fleksjobordningen og søge om den fulde lønkompensation.

Nu kan du modtage begge dele. Du kan dog kun få lønkompensation for den del af lønudgiften, som du ikke allerede får refusion for.

Hvad koster det medarbejderen?

Som en del af aftalen skal de omfattede medarbejdere selv tage 5 dages ferie eller afspadsering svarende til i alt 5 dage i tilknytning til kompensationsperioden. Har medarbejderen ikke ferie eller afspadsering til gode, skal han eller hun selv betale 5 fridage uden løn eller bruge feriedage fra det nye ferieår.

Virksomheden får ikke lønkompensation for de 5 dage, hvor medarbejderen holder ferie, afspadsere eller selv betaler for fridagene.

Hvis virksomheden søger lønkompensation for en periode på mindre end 3 måneder, skal medarbejderen betale for forholdsmæssigt færre dage.

Eksempel: Hvis virksomheden alene søger lønkompensation for én måned, skal medarbejderen betale 1,67 dage selv.

Hvordan fordeles de 5 selvbetalte dage?

Det er medarbejderen selv, der skal bestemme, om de 5 dage skal holdes som betalt ferie, afspadsering eller andre fridage med løn, eller som fridage uden løn. De kan også, som noget helt særligt, vælge at bruge feriedage, som ellers først ville være tilgængelige i mini-ferieåret fra maj til september 2020.

Hvis medarbejderen ønsker at bruge nogle af de feriedage, der endnu ikke er tilgængelige, skal du sørge for at nedskrive dem efter 1. maj, så dagene ikke kan bruges to gange. Vi afventer FerieKontos løsning til de medarbejdere, der ønsker at gøre brug af feriegodtgørelse til gode fra 1. maj, som står hos FerieKonto.

I skal lave en skriftlig aftale om, hvilke dage medarbejderen vil bruge, og hvornår i perioden med lønkompensation, de skal placeres.

Hvis medarbejderen allerede har afholdt feriedage eller andre fridage i perioden efter den 9. marts, tæller disse dage med. Har I varslet lukket i perioden med lønkompensation, eksempelvis de 3 dage før påske, vil disse dage også tælle med.

Hvis du og medarbejderen ikke kan blive enige om, hvor dagene skal placeres, er det i sidste ende dit ansvar som arbejdsgiver at placere dagene. I det tilfælde skal du fordele dagene forholdsmæssigt ud over hele perioden med lønkompensation.

Eksempel: Hvis du søger lønkompensation for 3 måneder, skal dagene fordeles, så medarbejderen selv skal betale for 2 dage i 2 af månederne og 1 dag i den sidste måned.

 

Hvad hvis du alligevel afskediger medarbejdere?

Selvom du allerede har været nødt til at afskedige en eller flere medarbejdere, kan du godt få lønkompensation fremadrettet. Du kan dog ikke få kompensation for de medarbejdere, du/virksomheden har sagt op, heller ikke selvom de stadig arbejder i deres opsigelsesperiode. Har din medarbejder selv opsagt sin stilling, kan der opnås lønkompensation for denne medarbejder i opsigelsesperioden.

Du skal desuden være opmærksom på, at medarbejdere i opsagt stilling også skal tælles med i 30 procent-kravet. Det gælder både, hvis medarbejderen selv har sagt op, og hvis du har opsagt medarbejderen.

I den periode, hvor virksomheden får lønkompensation, må du ikke afskedige medarbejdere af økonomiske årsager. Du må dog godt opsige medarbejdere af andre årsager.

Hvis du alligevel ender i en situation, hvor du bliver nødt til at opsige en eller flere medarbejdere af økonomiske årsager, stopper lønkompensationen for hele virksomheden. Det betyder, at du ikke kan få lønkompensation fremadrettet, men du kan stadig beholde den kompensation, som du har modtaget indtil det tidspunkt, hvor virksomheden træder ud af ordningen. Du skal altså ikke betale penge tilbage.

Kan du sætte medarbejderne ned i løn og stadig få lønkompensation?

Det er besluttet, at arbejdsgivere, der har lavet en aftale med deres medarbejdere om, at de skal gå ned i løn, også kan modtage lønkompensation. Du skal dog have aftalen om nedgang i løn på plads, før du søger om lønkompensation.

Er der indgået en aftale om lønnedgang, inden du søger lønkompensation, skal medarbejderne have den aftalte løn i hele perioden. De skal altså ikke selv betale 5 dage i perioden med lønkompensation.

Hvis du sætter medarbejdernes løn ned i perioden, hvor du får lønkompensation, stopper lønkompensationen for hele virksomheden.

Aftalen om lønnedgang skal være indgået med en repræsentant for de ansatte eller et flertal af virksomhedens medarbejdere.

Kan du tilbagekalde medarbejderne, hvis du får opgaver til dem?

Ja, du kan tilbagekalde medarbejderne med 1 dags varsel. Det er muligt at trække sig ud af ordningen. Hvis du ikke stopper perioden med lønkompensation, skal du betale kompensationen tilbage for den periode, hvor medarbejderen ikke har været hjemsendt. Du skal derudover betale renter af dette beløb. Rentesatsen er dog endnu ikke fastlagt.

Du kan også vælge at fordele medarbejderne, så nogle medarbejdere er hjemsendt med lønkompensation i noget af perioden, og andre medarbejdere i en anden del af perioden. Du skal beskrive hvor lang tid, hver medarbejder skal være hjemsendt med lønkompensation, når du søger om det.

Derudover kan du vælge, at dine medarbejdere skal skiftes til at være hjemsendt og på arbejde. De skal dog være hjemsendt hele dage, og du skal sikre, at der i gennemsnit er 30 % af dine medarbejdere der er hjemsendt hen over lønkompensationsperioden.

Du har mulighed for at lade dine medarbejdere deltage i online uddannelsesaktiviteter, mens de er hjemsendt. Det er muligt at få lønkompensation for de dage, hvor medarbejderne deltager i uddannelsen, så længe der ikke modtages nogen anden form for lønrefusion i kompensationsperioden, for eksempel VEU-godtgørelse/SVU.

Hvordan søger du om lønkompensationen?

Du kan søge om lønkompensation fra onsdag den 25. marts 2020 kl. 12. Du søger på virk.dk. Her kan du også se, hvilken dokumentation du skal bruge, når du søger om lønkompensation.

Du skal senest søge om lønkompensation den 30. juni 2020.

Hvis du har søgt lønkompensation før 30. april:

Nogle af de ansøgninger, der er sendt ind før den 30. april 2020 er allerede behandlet. Hvis din ansøgning er blevet behandlet, vil du få udbetalt lønkompensation efter de tidligere beløbsgrænser – maksimum 23.000 kr. for fuldtidsansatte funktionærer og 26.000 kr. for ikke-funktionærer.

Samtidig vil du få information om, hvordan du kan søge om at få udbetalt differencen op til den nye beløbsgrænse på 30.000 kr.

Hvis din ansøgning endnu ikke er blevet behandlet, vil den blive omfattet af den nye beløbsgrænse. Så hvis du ikke får information om ansøgning efter den nye grænse, skal du ikke gøre noget.

Hvis du ønsker at søge lønkompensation for flere medarbejdere, anbefaler Erhvervsstyrelsen, at du venter, til du har hørt nogen vedrørende din første ansøgning.

Hvis du søger lønkompensation efter 30. april:
Der er blevet lavet en ny ansøgningsblanket på virk.dk med den nye beløbsgrænse, og du kan nu søge lønkompensation.

Hvad gør du, hvis du kun har én ansat?

Hvis du har én ansat, svarer det til 100 % af medarbejderstaben, og du er derfor omfattet af aftalen. Selvstændige uden ansatte er derimod ikke omfattet af ordningen.

Hvor kan du læse mere om ordningen?

Du kan læse mere på virksomhedsguiden om den midlertidige lønkompensation.

 

copyright by proløn © 2020