Folketinget har vedtaget en ny lov om midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere på det private arbejdsmarked.

Artiklen opdateres løbende. Sidst opdateret 7. april 2020 kl. 16.00.

Ordningen om lønkompensation gælder for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk som følge af coronaudbruddet, og som står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af sine medarbejdere eller mere end 50 medarbejdere.

Hvis du ønsker at bruge ordningen i din virksomheder, skal du sende de omfattede medarbejdere hjem med fuld løn, og udbetale lønnen som du plejer. Medarbejderne må ikke arbejde i den periode, hvor de er sendt hjem.

Derudover skal du være opmærksom på disse betingelser for lønkompensationen:

  • Virksomheden må ikke samtidig benytte sig af andre ordninger som for eksempel arbejdsfordeling eller hjemsendelse uden løn mv.
  • Virksomheder skal dokumentere med bistand fra revisor, at de ansatte har været hjemsendt uden at arbejde i perioden.
  • Medarbejderen må ikke tage et andet lønnet arbejde i den periode, hvor han eller hun er hjemsendt. Dog er det stadig uafklaret, om det samme gælder medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund.

Ordningen om lønkompensation er midlertidig og vil gælde fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

Hvor stor en kompensation kan du få?

Ordningen giver de ramte virksomheder adgang til lønkompensation i 3 måneder fra staten med:

  • 75 % for funktionæransatte* medarbejdere, dog højst 30.000 kr. pr. måned
  • 90 % for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned
  • 90 % for elever og lærlinge, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned

*Husk, at dine timelønnede medarbejdere, også kan være omfattet af funktionærloven.

Hvilke medarbejdere kan få lønkompensation?

Alle almindelige medarbejdere kan blive omfattet af ordningen. Det samme gælder deltidsansatte, studerende og fleksjobbere samt medarbejdere på barsel og sygemeldte medarbejdere.

Elever og lærlinge er også omfattet af ordningen.

“Ægte” direktører er ikke omfattet af ordningen. De kan i stedet være omfattet af ordningen om tilskud til selvstændige.

Sygemeldte medarbejdere og medarbejdere på barsel er omfattet af ordningen. Men Beskæftigelsesministeriet oplyser, at medarbejderne skal fortsætte i den dagpenge- eller refusionsordning, de er omfattet af. Så vil differencen mellem dagpenge-/refusionsbeløbet og det beløb arbejdsgiver ville kunne få i lønkompensation, blive dækket.

Hvad gælder for mine elever og lærlinge?

Elever og lærlinge er omfattet af ordningen og du kan få 90 % af deres løn kompenseret, også selvom de er funktionærer. Du kan dog ikke få lønkompensation i de perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, heller ikke hvis der er tale om fjernundervisning.

Du har stadig et uddannelsesansvar, og du skal derfor som udgangspunkt ikke sende eleven/lærlingen hjem, hvis det er uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at fastholde praktikken i virksomheden.

Den periode, hvor eleven/lærlingen er hjemsendt, forlænger ikke uddannelsestiden, medmindre det bliver besluttet af det faglige udvalg. Dog bliver prøveperioden suspenderet.

Hvad gælder for mine fleksjobbere?

Hvis dine fleksjobansatte er ansat efter den nye ordning, kan du få lønkompensation for den faktiske arbejdstid og lønudgift.

Er de ansat efter den gamle ordning, skal du vælge, om du vil beholde det tilskud, de får efter ordningen, eller om du hellere vil søge fuld lønkompensation. Du kan ikke få både tilskud og fuld lønkompensation.

Hvad koster det medarbejderen?

Som en del af aftalen skal de omfattede medarbejdere selv tage 5 dages ferie eller afspadsering svarende til i alt 5 dage i tilknytning til kompensationsperioden. Har medarbejderen ikke ferie eller afspadsering til gode, skal han eller hun selv betale 5 fridage uden løn eller bruge feriedage fra det nye ferieår.

Virksomheden får ikke lønkompensation for de 5 dage, hvor medarbejderen holder ferie, afspadsere eller selv betaler for fridagene.

Hvis virksomheden søger lønkompensation for en periode på mindre end 3 måneder, skal medarbejderen betale for forholdsmæssigt færre dage.

Eksempel: Hvis virksomheden alene søger lønkompensation for én måned, skal medarbejderen betale 1,67 dage selv.

Hvordan fordeles de 5 selvbetalte dage?

Det er medarbejderen selv, der skal bestemme, om de 5 dage skal holdes som betalt ferie, afspadsering eller andre fridage med løn, eller som fridage uden løn. De kan også, som noget helt særligt, vælge at bruge feriedage, som ellers først ville være tilgængelige i mini-ferieåret fra maj til september 2020.

Hvis medarbejderen ønsker at bruge nogle af de feriedage, der endnu ikke er tilgængelige, skal du sørge for at nedskrive dem efter 1. maj, så dagene ikke kan bruges to gange. Vi afventer FerieKontos løsning til de medarbejdere, der ønsker at gøre brug af feriegodtgørelse til gode fra 1. maj, som står hos FerieKonto.

I skal lave en skriftlig aftale om, hvilke dage medarbejderen vil bruge, og hvornår i perioden med lønkompensation, de skal placeres.

Hvis medarbejderen allerede har afholdt feriedage eller andre fridage i perioden efter den 9. marts, tæller disse dage med. Har I varslet lukket i perioden med lønkompensation, eksempelvis de 3 dage før påske, vil disse dage også tælle med.

Hvis du og medarbejderen ikke kan blive enige om, hvor dagene skal placeres, er det i sidste ende dit ansvar som arbejdsgiver at placere dagene. I det tilfælde skal du fordele dagene forholdsmæssigt ud over hele perioden med lønkompensation.

Eksempel: Hvis du søger lønkompensation for 3 måneder, skal dagene fordeles, så medarbejderen selv skal betale for 2 dage i 2 af månederne og 1 dag i den sidste måned.

 

Hvad hvis du alligevel afskediger medarbejdere?

Selvom du allerede har været nødt til at afskedige en eller flere medarbejdere, kan du godt få lønkompensation fremadrettet. Du kan dog ikke få kompensation for de medarbejdere, der er sagt op, heller ikke selvom de stadig arbejder i deres opsigelsesperiode.

I den periode, hvor virksomheden får lønkompensation, må du ikke afskedige medarbejdere af økonomiske årsager. Du må dog godt opsige medarbejdere af andre årsager.

Hvis du alligevel ender i en situation, hvor du bliver nødt til at opsige en eller flere medarbejdere af økonomiske årsager, stopper lønkompensationen for hele virksomheden. Det betyder, at du ikke kan få lønkompensation fremadrettet, men du kan stadig beholde den kompensation, som du har modtaget indtil det tidspunkt, hvor virksomheden træder ud af ordningen. Du skal altså ikke betale penge tilbage.

Kan du sætte medarbejderne ned i løn og stadig få lønkompensation?

Det er besluttet, at arbejdsgivere, der har lavet en aftale med deres medarbejdere om, at de skal gå ned i løn, også kan modtage lønkompensation. Du skal dog have aftalen om nedgang i løn på plads, før du søger om lønkompensation.

Er der indgået en aftale om lønnedgang, inden du søger lønkompensation, skal medarbejderne have den aftalte løn i hele perioden. De skal altså ikke selv betale 5 dage i perioden med lønkompensation.

Hvis du sætter medarbejdernes løn ned i perioden, hvor du får lønkompensation, stopper lønkompensationen for hele virksomheden.

Aftalen om lønnedgang skal være indgået med en repræsentant for de ansatte eller et flertal af virksomhedens medarbejdere.

Kan du tilbagekalde medarbejderne, hvis du får opgaver til dem?

Ja, du kan tilbagekalde medarbejderne med 1 dags varsel. Det er muligt at trække sig ud af ordningen. Hvis du ikke stopper perioden med lønkompensation, skal du betale kompensationen tilbage for den periode, hvor medarbejderen ikke har været hjemsendt. Du skal derudover betale renter af dette beløb. Rentesatsen er dog endnu ikke fastlagt.

Du kan også vælge fordele medarbejderne, så nogle medarbejdere er hjemsendt med lønkompensation i noget af perioden, og andre medarbejdere i en anden del af perioden. Du skal beskrive hvor lang tid, hver medarbejder skal være hjemsendt med lønkompensation, når du søger om det.

Hvordan søger du om lønkompensationen?

Du kan søge om lønkompensation fra onsdag den 25. marts 2020 kl. 12. Du søger på virk.dk. Her kan du også se, hvilken dokumentation du skal bruge, når du søger om lønkompensation.

Du skal senest søge om lønkompensation den 30. juni 2020.

Hvad gør du, hvis du kun har én ansat?

Hvis du har én ansat, svarer det til 100 % af medarbejderstaben, og du er derfor omfattet af aftalen. Selvstændige uden ansatte er derimod ikke omfattet af ordningen.

Hvor kan du læse mere om ordningen?

Du kan læse mere på virksomhedsguiden om den midlertidige lønkompensation.

 

copyright by proløn © 2020