Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning for Landslauget. Dansk Håndværk, Auto- og Boligmonteringsområdet.

Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Landslaugets medlemmer. Håndbogen giver dog ikke svar på alt.

Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på 87 10 19 30 eller [email protected]

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”. Anvendelse af Mit ProLøn er beskrevet i håndbogen ”Mit ProLøn”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pension / Pension Danmark: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (Lønart 8910). ProLøn A/S sørger for at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overens-komsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.
Opsparing til S/H-ordning: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (SH-kode=1) (Lærlinge og voksenlærlinge optjener ikke SH) ProLøn A/S sørger for at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overens-komsten.
Overenskomst-mæssige lønstigninger: Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller Mit ProLøn.Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

 

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb
Ferieberettiget løn: * Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn.
Timer: * Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Akkordforskud: Tillæg 1005 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For akkordarbejde får medarbejderen som forskud udbetalt sin timeløn.
Akkord overskud: Tillæg 2502 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Et eventuelt overskud udbetales så vidt muligt på lønningsdagen i den uge, i hvilken akkordarbejdet er opgjort. Overskuddet er A-indkomst
Afbrydelse i akkord – enkeltstyks-produktion Tillæg 2503 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For afbrydelse i påbegyndt akkordarbejde betales pr. 1. marts 2019 kr. 86,58
Afbrydelse i akkord – serieproduktion Tillæg 2503 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For afbrydelse i påbegyndt akkordarbejde betales pr. 1. marts 2019 kr. 73,24
Produktionstillæg: Tillæg 2602 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Et eventuelt produktionstillæg, hvor en sådan ordning er aftalt, ydes ud over den faste timeløn.
Overarb. tillæg 50%: Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke 50% tillæg betales for 1. og 2. time efter normal arbejdstids ophør .Heraf kan en time lægges forud for normal arbejdstid. Antal timer og sats pr. time (kun 50% tillægget) udfyldes.

 

Lønart Antal Sats Beløb
Overarb. tillæg 100%: Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke 100% tillæg betales for overarbejdstimer der ligger ud over de 2 første klokketimer. Antal timer og sats pr. time (kun 100% tillægget) udfyldes.
Overarb. tillæg på arbejdsfri dage og søn-og helligdage (100%) Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For sådanne dage afregnes for mindst 4,00 timer
Afspaderingstimer hensat: Tillæg 2091 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Afspadseringstimer i forbindelse med overarbejde hensættes til senere udbetaling. Overarbejdstimer ud over 12 timer i 4 på hinanden følgende uger skal afspadseres.
Afspaderingstimer udbetalt: Tillæg 2092 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes til registrering af forbrugte timer fra afspadseringspuljen. Timerne skal samtidig registreres sammen med den normale timeløn.
Løntillæg: Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af tillæg i forbindelse med lønnen.
Kørepenge ved anvendelse af eget køretøj i arbejdstiden: Tillæg 7200 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes i forbindelse med kørselsgodtgørelse efter statens takster. Der indmeldes kun antal kilometer. Satsen findes automatisk. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Kørepenge Udenfor arbejdstid Tillæg 7241 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Når virksomheden ikke stiller transportmiddel til rådighed, betales kørepenge pr. km. Beløbet udgør den til enhver tid gældende sats efter statens takster for benyttelse af eget befordringsmiddel over 20.000 km.Den aktuelle sats findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

 

Lønart Antal Sats Beløb
Køretid Udenfor arbejdstid Tillæg 2603 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Køretid over 10 km betales med kr. 0,95 pr. km frem og tilbage Ved samkørsel og kørsel i arbejdstiden henvises til overenskomstens bestemmelser.
Kursustimer: * Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejder på fagligt kursus. Der ydes fuld løn for de 2 første kursusuger. Max 135,00 kr/t Hvis timetallet overstiger 74 timer pr. år pr. medarbejder, modtager medarbejderen alene VEU-godtgørelse fra det offentlige.
SH-forskud: * Aconto udbetaling fra sh-saldo Tillæg 8641 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke. Forskudsbeløbet udgør pr. SH-dag kr. 1.100 medarbejdere over 18 år. Forskudsbeløbet udgør pr. SH-dag kr. 650 for medarbejdere under 18 år.
Feriefri fra sh-saldo: * Aconto udbetaling fra sh-saldo Tillæg 8651 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke. Forskudsbeløbet udgør pr. feriefridag kr. 1.100 for medarbejdere over 18 år. Forskudsbeløbet udgør pr. feriefridag kr. 650 for medarbejdere under 18 år.
Restudbetaling af SH-saldo * Tillæg 8700 999,99 Udfyldes ikke Udfyldes ikke SH-saldoen incl. indeværende periodes optjening udbetales (A-indkomst). Benyttes i forbindelse med fratræden i løbet af året. For ansatte udbetales der automatisk rest-SH ved årsskiftet (sidste løn i året). Et eventuel underskud modregnes i tilgodehavende løn.
Sygeløn (ferieberet.) *6 måneders anciennitet Tillæg 3111 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Ved 6 måneders anciennitet, betales løn under sygdom på maksimalt pr. 1. marts 2019 kr. 151,00 pr. time. Beløbet ydes i indtil 9 uger. Timerne skal af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn. La 3111: Sygelønnen indgår i ferie-berettiget løn og pensionsgivende løn.

 

Lønart Antal Sats Beløb
Syge dagpenge:* Tillæg 3146 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge.Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”. Dagpenge indgår ikke i ferieberettiget og pensionsgivende løn.
Løn barsel: 6 måneders anciennitet * Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 15 uger efter fødsel. Se nærmere beskrivelse under afsnittet ”Barsel”.
Løn Forældre-orlov: * Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke I umiddelbar forlængelse af de 15 ugers barselsorlov ydes der betaling i indtil 13 uger. Se nærmere beskrivelse under afsnittet ”Yderligere forældreorlov”
Løn Fædreorlov 6 måneders anciennitet * Tillæg 3162 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af en mandlig medarbejder, der i indtil 4 uger afholder fædreorlov. Orloven skal placeres inden for 15 uger efter fødslen.
Barns 1. og 2. sygedag: 6 måneders anciennitet * Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejderen med fravær pga. barns 1. og. 2. sygedag eller ved barns hospitalsindlæggelse. Se nærmere beskrivelse under afsnittet ”Barns 1. sygedag”.
1.-3. Ledighedsdag: Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage. ”Sats” udfyldes med sats pr. dag. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Lønregulering: Tillæg 2790 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”. Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.
Lønart Antal Sats Beløb
Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Tillæg efter skat Tillæg 7251 Udfyldes efter behov.
Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb. Skat tilbage: Negativt beløb. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Ferie med løn: * Tillæg 1121 Udfyldes med antal timer Udfyldes ikke Udfyldes med den totale løn Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes f.eks. i forbindelse med elevers og funktionærers ferie, hvis disse er oprettet med feriekode = 0.
Udb. Ferietillæg (med pension): * Tillæg Tillæg 8830 /88298830 /8829 Udfyldes ikke 1 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udfyldes ikke Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen. Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn. Lønart 8829 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).

 

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’. Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Bemærk vedr. ferieopsparing, opsparing til S/H-ordning (søgnehelligdage og feriefridage) og pensionsopsparing: Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder. ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger. Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort. Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder. Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført. 0: ingen ferieopsparing 1: ferieopsparing (12,5%), kan evt. overføres til Feriekonto. Medlemmer af Landslauget kan selv administrere feriepengene. Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Søgne-helligdagsopsparing

Kode for SH-opsparing skal altid være påført. 0: ingen søgnehelligdagsopsparing (lærlinge, funktionærlignende og funktionæransatte) 1: søgnehelligdagsopsparing (9,9%). Virksomheden udbetaler SH-forskud i forbindelse med en SH-dag eller en feriefridag. Søgnehelligdagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende sh-ordning ved anvendelse af sh-kode = 1.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing. Pensionsordning (Pension Danmark) er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910 udfor pensionsordningen. Lærlinge er omfattet af pensionsordningen efter gennemført prøvetid. Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato. Overenskomstkoden for medlemmer af Landslauget er 08500

Lønstatistik til Danmarks Statistik

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik (DS). Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder. På stambilag for svende og elever er disse oplysninger fortrykt. Er du bruger af Mit ProLøn vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem. Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet. Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

Løn

De aktuelle minimal lønsatser fremgår af overenskomsten. 1001: Ferieberettiget løn eller 1002: Timer, som også behandles som ferieberettiget løn samt 1004: Akkordudbetaling Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart Antal Sats Beløb
1001 Ferieberettiget løn: 74,00 udfyldes ikke 12.000,00

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timer: 74,00 160,00 udfyldes ikke

Eksempel: Registrering af Akkordudbetaling:

Lønart Antal Sats Beløb
1004 Akkordudbetaling udfyldes 160,00 udfyldes ikke

Pension

Arbejdsmarkedspension / Pension Danmark (8910):

For virksomheder som har en sundhedsordning, der er godkendt af organisationerne, hos en anden udbyder end PensionDanmark: Pensionsbidraget udgør: 12,6% (arb.giver betaler 8,4% og medarbejder 4,2%). Hvis denne bidragsprocent skal anvendes uden sundhedsordning, bedes i kontakte ProLøn. For virksomheder omfattet af sundhedsordning hos PensionDanmark: Pensionsbidraget udgør: 12,75% (arb.giver betaler 8,55% og medarbejder 4,2%). Dette er standard indstillingen for pension på lønart 8910. Svende er som udgangspunkt omfattet af pensionsordningen. Ved tvivlstilfælde, kontakt Landslauget. Elever er omfattet af pensionsordningen efter gennemført prøvetid. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive om den ansatte er med i pensionsordning. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne.

Søgnehelligdage

Svende.

Svende skal IKKE have løn på helligdage. Betaling for søgnehelligdage sker via S/H-opsparingen. Ved hver lønberegning foretages S/H-opsparing, som fremgår af lønsedlen. S/H-opsparingen skal bruges til dækning af såvel søgnehelligdage som feriefridage. S/H-opsparingen udgør 9,9 % af den ferieberettigede løn. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Udbetaling af forskudsbeløb for søgnehelligdage sker ved brug af lønart 8641. Eksempel: Udbetaling for 3 søgnehelligdage for medarbejder over 18 år:

Lønart Antal Sats Beløb
8641 SH-forskud 3,00 1100,00 udfyldes ikke

For unge under 18 år er forskudsbeløbet kr. 600,00 pr. dag. Kontoen skal gøres op i forbindelse med fratrædelse. Eksempel for tømning af SH-saldoen i forbindelse med fratrædelse:

Lønart Antal Sats Beløb
8700 Rest SH 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Kontoen bliver automatisk tømt i forbindelse med sidste løn i året for ansatte.

SH-dage i forbindelse med sygdom

Falder der, i en medarbejders sygeperiode, en eller flere SH-dage, hvor arbejdsgiveren modtager refusion fra det offentlige, udbetales der ikke SH-forskud, hvis medarbejderen har 9 måneders anciennitet og dermed ret til løn under sygdom.

Elever.

Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Feriefridage

Gælder både svende og elever.

Alle medarbejdere har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Retten til afholdelse af feriefridage beregnes proportionelt i forhold til ansættelsesperioden i kalenderåret. Formel: (5 x 7,4t)/12 = 3,08 time pr. måned.

Svende.

Svende skal IKKE have løn på feriefridage. Betaling for feriefridage sker gennem S/H-ordningen med et forskud på kr. 1100,00 pr. dag. Herudover har medarbejderen ret til frihed d. 24. december. Der kan lokalt træffes aftale om anden placering af fridagen. Beløbet for denne dag er medarbejderens normale løn der trækkes fra S/H-kontoen. Udbetaling af forskudsbeløb for feriefridage sker ved brug af lønart 8651. Eksempel: Udbetaling for 1 feriefridag for medarbejder over 18 år:

Lønart Antal Sats Beløb
8651 Feriefri fra sh-saldo 1,00 1000,00 udfyldes ikke

For unge under 18 år er forskudsbeløbet kr. 650,00 pr. dag.

Elever.

Elever skal have normal løn ved afholdelse af feriefridage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

SH saldo – Restudbetaling.

Restbeløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen kan som hidtil udbetales enten kontant ved årets udgang – eller indbetales som ekstraordinær pensionsbidrag. Medarbejderen skal fremsætte ønske om, at restbeløbet, eller en del heraf, indsættes som ekstraordinært pensionsbidrag senest den 30. november.

Styring af feriefridage.

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende: Medarbejderens arbejdstid (fra ansættelseskontrakten) registreres på den enkelte medarbejder. Registreringen skal blive stående på løngrundlag fra gang til gang Eksempel for en fuldtidsansat 14-dageslønnet:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 74,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres. Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag:

Lønart Antal Sats Beløb
3623 Feriefri/afholdt 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Funktionærlign. ansættelsesvilkår/særlig opsparingskonto

For medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår oprettes en særlig opsparingskonto. Der indbetales af den ferieberettigede løn: Særlig opsparing udgør 3,40% Beløbet skal udbetales til medarbejderen med årets sidste lønkørsel, men mindre medarbejderen inden den 30. november har anmodet om, at beløbet indbetales på den pågældendes pensionskonto. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn. Særlig opsparing:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing % 3,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Udbetaling af saldo ved årets udløb samt i forbindelse med fratrædelse:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 FVK udbetaling 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Ferie

Svende.

Svende skal IKKE have løn på feriedage. Betaling for feriedage sker gennem feriekort-ordningen. Bemærk: Af feriepengene – for tiden 12,5 % af den ferieberettigede løn – beregnes 3% tillæg som påføres feriekortet. Beløbet tillægges pr. 31. december eller ved medarbejderens fratræden i optjeningsåret.

Elever samt funktionærlignende vilkår

Elever samt ansatte på funktionærlignende vilkår skal have normal løn ved afholdelse af ferie. Dog skal der ikke beregnes ferietillæg/feriepenge af løn under ferie. Derfor bør lønnen registreres på en anden lønart, når ferie afholdes. Ved overgang til funktionærlignede ansættelse modregnes et beløb svarende til 1/160,33 del af månedslønnen pr. time ved udbetaling af feriepenge fra feriekort. Eksempel for en elev/funktionærlignende, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke normal ugeløn

Desuden skal der udbetales 3% af sidste års ferieberettigede løn i ferietillæg. Ferietillægget udbetales i forbindelse med afholdelse af ferie. Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8830 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent år -2 (forrige år), skal man i stedet for lønart 8830 anvende lønart 8829.

Styring af feriedage.

Der er mulighed for styring af feriedagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal det aftales med ProLøn A/S.

Ulykke – tilskadekomst

Ved tilskadekomst under arbejde i virksomheden betaler arbejdsgiveren fuld løn i hele tilskadekomstperioden. Max sats 147,00 kr. i timen (sats pr. 1. marts 2017) i indtil 8 måneder.

Sygdom – svende

Sygeferiegodtgørelse

Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag. Sygeferiepengene beregnes med 12,5 % af den gennemsnitlige/sædvanlige løn de sidste 2 lønperioder á 2 uger før fraværet. Eksempel: Gennemsnitslønnen er pr. time kr. 156,25. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 19,53. Eksempel på sygeferiepenge for 5 dages sygdom (første sygedag skal der ikke betales for):

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge 29,60 19,53 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101. Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer Udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Ansættelse over 8 uger

men under 6 måneder: Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i arbejdsgiverperioden der er på 30 dage. De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser” Sygedagpenge er IKKE ferie-, SH- og pensionsberettiget. Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

I relation til sygeløn har elever optjent anciennitet, hvis de – efter endt uddannelse – fortsætter i samme virksomhed. De skal aflønnes med lønart 3111, se nedenstående afsnit.

Ansættelse over 6 måneder

Arbejdsgiveren betaler løn under sygdom, dog maksimalt (pr. 1. marts 2019). kr. 151,00 pr. time og i max. 9 uger. Denne sygeløn er ferieberettiget og pensionsgivende. Timerne skal af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn på lønart 3111. Eksempel på løntransaktion for sygeløn:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Sygeferiegodtgørelse

Hvis medarbejderen, efter at virksomhedens lønforpligtigelse under sygdom/tilskadekomst er ophørt, stadig er syg og stadig ansat i virksomheden, indtræder reglerne for sygeferiegodtgørelse. Se ovenstående afsnit for vejledning.

Sygdom – elever/funktionærer.

Elever/funktionærer skal have ”fuld løn” under sygdom. Man skal derfor registrere lønnen som normalt. Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer Udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Barns 1. og 2. sygedag.

Medarbejderne har ret til frihed til pasning af medarbejdernes syge hjemmeboende barn/børn under 14 år. Der ydes betaling som ved løn under sygdom. Maksimalt kr. 151,00 pr. time. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. og 2. sygedag Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Barns hospitalsindlæggelse

Når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet er der ret til 1 uges frihed. Der ydes betaling for maksimalt 1 uge pr. barn indenfor en 12 måneders periode. Der betales maksimalt kr. 151,00 pr. time. Ved lønindberetning anvendes samme lønart, som ved barns 1. sygedag. Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

 

Barsel/adoption (barselsorlov).

Medarbejdere, der på det forventede fødsels- eller adoptionstidspunkt har 6 måneders anciennitet har ret til fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 15 uger efter fødslen (graviditets-/barselsorlov). Herudover ydes der i umiddelbar forlængelse af de 15 uger barselsorlov betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Betalingen bortfalder, hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes. Betaling i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen Der betales maksimalt kr. 151,00 pr. time. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn Barsel 37,00 151,00 udfyldes ikke

Arbejdsgiveren skal selv sørge for at få dagpengerefusion fra medarbejderens hjemkommune. De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (15 uger)

Under de 15 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag pr. time til medarbejdere med 6 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Bidraget udgør pr. 1/7-2015: kr. 12,75 pr. time (arb.giver betaler kr. 8,50 og medarb. kr. 4,25). Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension Antal timer 4,25 udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. Antal timer 8,50 udfyldes ikke

 

Yderligere forældreorlov

Såfremt medarbejderen efter betalt forældreorlov (5 + 3 uger) tager yderligere forældreorlov, er det på dagpenge fra det offentlige.

Fædreorlov

Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet har ret til fuld løn under fædreorlov i indtil 4 uger, der placeres inden for de første 15 uger efter fødsel. Der betales maksimalt kr. 151,00 pr. time. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3162 Løn Fædreorlov 37,00 151,00 udfyldes ikke

Elever på barsel.

Der ydes frihed efter samme regler som er gældende for øvrige medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for øvrige medarbejdere fastsatte sats.

Kursus

Fri til kursusdeltagelse: Medarbejdere med 3 måneders anciennitet har ret til arbejdsfrihed for deltagelse i faglige kurser og kurser i organisationsarbejde, hvis der gives 1 måneds varsel. Uddannelsesplan: Medarbejdere har efter aftale med virksomheden ret til at få 74,00 timers kursusløn pr. år. Kursustimerne afregnes med fuld løn, dog max. 135,00 kr. pr. time og virksomheden kan søge tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. Yderligere uddannelse foregår alene med VEU-godtgørelse I eksemplet nedenfor får svenden udbetalt fuld løn og arbejdsgivere anmoder selv om refusionen henholdsvis fra Kompetenceudviklingsfonden og VEU. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
1003 Kursustimer 21,00 135,00 udfyldes ikke

Sikkerhedsrepræsentant.

En sikkerhedsrepræsentant, der skal deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, skal have fuld løn under kursusdeltagelsen. Eventuelle transportomkostninger skal ligeledes dækkes af arbejdsgiver, jf. arbejdsmiljøloven. Der ydes ikke tilskud til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Specielt vedr. elever

Da elever efter overenskomsten oppebærer normal løn under afholdelse af ferie, søgnehelligdage og feriefridage, skal de ikke opspare til ferie- og S/H-ordningen. Da man senere som svend betales fra ferie- og S/H-ordningen, skal man i slutningen af læretiden opspare/indbetale feriepenge, så der senere er noget at udbetale af.

Elevens sidste lærerår

Fra og med første lønkørsel i det kalenderår, hvor eleven udlæres, gøres følgende: Feriekoden ændres til 1, så der sættes gang i beregning og indbetaling af opsparing for indeværende år. S/H-koden forbliver 0, da S/H-ordningen først træder i kraft, når lærlingen er udlært.

Ved afslutning af læretid

Her er det nødvendigt at opgøre/beregne/indbetale evt. opsparing for det foregående år. Denne opgørelse er ret kompliceret. Vi har derfor valgt at udarbejde et specielt beregningsskema og opfordrer den enkelte virksomhed til at kontakte os, når behovet er der.

Afmelding af elev – oprettelse af svend

Når eleven udlæres, men bliver i virksomheden som svend, skal der ske ændringer i statistikoplysningerne, og eleven skal tilmeldes ferie – og sh-opsparing samt tilknyttes Pension Danmark. For at få en præcis/korrekt overgang anbefales det, at eleven afmeldes (ved indsættelse af afgangsdato) og oprettes som svend på et nyt medarbejdernummer.

Særlig fratrædelsesgodtgørelse.

Pr. 1. maj 2011 er der i overenskomsten indført en Særlig Fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse af en medarbejder med minimum 3 års anciennitet. Godtgørelse ydes efter særlige retningslinjer, som kan læses nedenfor.

Fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med længere anciennitet.

1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale en særlig fratrædelsesgodtgørelse, som fastsættes i andele og efter anciennitet. 3 års ansættelse udløser 1 andel. 6 år ansættelse udløser 2 andele. 8 års ansættelse udløser 3 andele. 2. En andel udgør et beløb svarende til forskellen mellem det til enhver tid gældende dagpengebeløb pr. måned og lønnen pr. måned med fradrag af 15 %. Hver andel kan minimum udgøre 2.500 kr. og maksimal 15.000 kr. Lønnen opgøres som medarbejderens samlede indtjening pr. time, herunder akkordtillæg, bonus, holddriftstillæg, genetillæg m.v.. Beløbet opgøres på opsigelsestidspunktet. Pensionsbidraget indgår ikke i beregningsgrundlaget. 3. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 4. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse. 5. Såfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er en anden end 37 timer, f.eks. på deltid eller skiftehold, ændres forholdstallet tilsvarende. Parterne er enige om, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forbindelse med hjemsendelse. Dette gælder uanset, hvilken terminologi, der konkret anvendes, så længe der er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidig. Såfremt en afbrydelse, der først var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, aktualiseres arbejdsgiverens forpligtelse efter bestemmelsen. Ved tvivlstilfælde, kontakt Dansk Håndværk på tlf.: 32 63 04 70.

Indberetning i lønsystemet.

Ved indberetning af fratrædelsesgodtgørelse i lønsystemet anvendes altid følgende 2 lønarter. Nedenstående eksempel viser, hvordan en fratrædelsesgodtgørelse på 3000 kr. indberettes.

Lønart Antal Sats Beløb
2960 Fratrædelsesgodtgørelse udfyldes ikke udfyldes ikke 3000,00

I dette eksempel udgør fratrædelsesgodtgørelsen 3000 kr., og der kan derfor kun udnyttes et fradrag svarende til godtgørelsens størrelse. Der vil blive foretaget indberetning til Skat, men ingen tilbageholdelse af bruttoskat og A-skat. Lønart 8882 anvendes med -3000 kr. i beløbsfeltet:

Lønart Antal Sats Beløb
8882 Reg. A-Indkomst/Godtg. udfyldes ikke udfyldes ikke -3000,00

Husk at indtaste beløbet med minus foran. Der må dog højest fradrages 8000 kr. pr. kalenderår, og dette sker kun hvis fratrædelsesgodtgørelsen er på 8000 kr. eller derover.

copyright by proløn © 2023