Indholdsfortegnelse

Lønhåndbog til brug ved lønadministration

Her får du en beskrivelse af de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for medlemmer af Autobranchens Arbejdsgiverforening, ABDK.

Håndbogen giver dog ikke svar på alt. Ved tvivlsspørgsmål er du også altid velkommen til at kontakte ProLøn på telefon 87 10 19 30 eller på [email protected].

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Anvendelse af Mit ProLøn er beskrevet i håndbogen ”Mit ProLøn”.

1.0 Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger, som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkedspension:Overenskomst: ABAF / Dansk Metal Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. ProLøn A/S sørger for at % -satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.
Arbejdsmarkedspension:Overenskomst: ABAF / HK-Privat Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. ProLøn A/S sørger for at % -satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.
Opsparing til S/H-ordning:Kun virksomheder uden overenskomst samt Malerforbundet overenskomst, ellers FVK. Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Virksomheden sørger selv for opdatering af sh%-satsen. Kode for SH-opsparing (SH-kode) sættes til 1, hvis medarbejderen skal have SH-opsparing.
Lønstigninger: Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller Mit ProLøn. Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Arbejdsmarkedspension/Pension Danmark: ABAF/Malerforbundet Virksomheden sørger for at indmelde til Proløn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten.(lønart 8910) ProLøn A/S sørger for at % -satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.

2.0 Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende.

Lønart Antal Sats Beløb
Månedsløn: Tillæg 0920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til f.eks. funktionærer.
Ferieberettiget løn: Tillæg 1001 Udfyldes med antal timer Udfyldes ikke Udfyldes med den totale løn Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn, hvis lønnen indmeldes med TOTALBELØB
Timer: Tillæg 1002 Udfyldes med antal timer Udfyldes med sats pr. time Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Tillæg / Overarbejde:
(Overenskomst-bestemt)
Tillæg 2301 Udfyldes med antal timer med overarbejde Udfyldes med overtids-tillæg
pr. time
Udfyldes ikke Overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time udfyldes.
Overarbejds-time: Tillæg 2031 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kan benytte, hvis overarbejdstimer ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time udfyldes.
Tillæg / Forskudt tid 18.00 – 22.00:
(Overenskomst-bestemt)
Tillæg 2404 Udfyldes med antal timer med tillæg Udfyldes med TILLÆG pr. time Udfyldes ikke Arbejdstimerne indgår i normal løn, men tillægget opgøres særskilt.
Antal timer og sats pr. time udfyldes.
Tillæg / Forskudt tid 22.00-06.00:
(Overenskomst-bestemt)
Tillæg 2405 Udfyldes med antal timer med tillæg Udfyldes med TILLÆG pr. time Udfyldes ikke Arbejdstimerne indgår i normal løn, men tillægget opgøres særskilt.
Antal timer og sats pr. time udfyldes.
Ferie med løn: Tillæg 1121 Udfyldes med antal timer Udfyldes ikke Udfyldes med den totale løn Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes f.eks. i forbindelse med elevers og funktionærers ferie, hvis disse er oprettet med feriekode = 0.
Kørsels-godtgørelse: Tillæg 7200 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes i forbindelse med kørselsgodtgørelse efter statens takster. Der indmeldes kun antal kilometer. Satsen findes automatisk. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Kursustimer: Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønningen af svend på kursus. Satsen skal være gennemsnitsfortjenesten. Se nærmere beskrivelse under afsnittet KURSUS.
Lønart Antal Sats Beløb
Befordrings-refusion: Tillæg 7240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med befordringsrefusion.
Behandles som en skattefri godtgørelse.
Sygeløn:
(Overenskomst
bestemt)
Tillæg 3111 Udfyldes med antal timer Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten (ABAF/Metal) skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn.
Denne sygeløn (lønart 3111) er ferieberettiget.
Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom.
Sygedagpenge: Tillæg 3141

(Metal)

3146

(Maler)

Udfyldes med antal timer Udfyldes med sats pr. time Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats, skal timerne registreres som dagpenge.
Dagpengene er pensionsgivende men ikke ferieberettiget.
Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Dagpenge indgår ikke i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.
Sygeferiepenge: Tillæg 9385 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til beregning af feriepenge i en periode, hvor den ansatte er på dagpenge fra kommunen. Se nærmere under afsnittet: Feriegodtgørelse under sygdom.
Sygeløn
(ej ferieberet.):
Tillæg 3121 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Overenskomsten foreskriver at denne sygeløn i visse tilfælde er ferieberettiget og i andre tilfælde ikke ferieberettiget.
Lønart 3111: Sygelønnen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.
Lønart 3121: sygelønnen indgår ikke i ferieberettiget løn men i pensionsgivende løn.
Barns 1. sygedag:
(Overenskomst-bestemt)
Tillæg 3311 Udfyldes med antal timer Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning ved fravær pga. barns 1. sygedag.
Løn barsel:
(Overenskomst-bestemt)
Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning under barsel.
Malerforbundet: Anvendes af en svend fra hun har født og 14 uger frem. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL – Malerforbundet
Lønart Antal Sats Beløb
1., 2. og 3. Ledighedsdag (G-dage): Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.
”Sats” udfyldes med sats pr. dag.
Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Lønregulering: Tillæg 2790 Udfyldes
eller
Udfyldes ikke
Udfyldes
Udfyldes ikke
Udfyldes ikkeUdfyldes Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.
Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.
Malere
S/H-forskud:
*Aconto udbetaling fra S/H- saldo
Tillæg 8641 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Forskudsbeløbet udgør pr. S/H-dag:
Kr. 1000,00 pr. 1/3-2019
Se side: 16
Malere
Feriefri fra S/H-saldo:
*Aconto udbetaling fra S/H -saldo
Tillæg 8651 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Forskudsbeløbet udgør pr. S/H-dag:
Kr. 1000,00 pr. 1/3-2019
Se side: 17
Malere
Restudbetaling af S/H-saldo
*
Tillæg 8700 999,99 Udfyldes ikke Udfyldes ikke S/H-saldoen inkl. indeværende periodes optjening udbetales.
Særlig opsparing Funktionærer Tillæg 5100 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Kun gældende hvis der er tegnet overenskomst med ABAF/HK-privat
Se side 21
Fritvalgskonto (Dansk Metal) Tillæg 5110 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Kun gældende hvis der er tegnet overenskomst med ABAF/Dansk Metal
Lønart Antal Sats Beløb
Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes med antal dage Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.
Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Udb. Ferietillæg (med pension): Tillæg 8830/
8829

 

Udfyldes ikke

 

Udfyldes ikke

 

Udfyldes Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8829 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).

Tillæg 8830/
8829
1 Udfyldes ikke Udfyldes ikke
Regulering
A-skat:
Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes med beløb Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.
Skat tilbage: Negativt beløb.
Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Udbetalt aconto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes med beløb Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes med beløb Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Værdi
Fri tlf. mm.
2242
Metal
2240
Maler
Udfyldes ikke. Udfyldes ikke. Udfyldes Udfyldes med det beløb, som skal beskattes i lønperioden.

Lønart 2242 er pensionsgivende men ikke ferieberettiget.

Se nærmere beskrivelse under Personalegoder i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønart 2240 Beregner ikke pension eller ferie.

3.0 Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk vedr. ferieopsparing og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Såfremt der skal være opsparing til SH-ordning (søgnehelligdage), skal det oprettes på medarbejderen, virksomheden sørger selv for at det altid sker med den rigtige % -sats.

3.1 Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing (gælder for funktionærer / funktionærlignende ansatte)

1: ferieopsparing 12,5 %

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Søgne-helligdagsopsparing

Kun hvis der ikke er tegnet overenskomst med ABAF kan der valgfrit opspares til SH-ordning.

Kode for SH-opsparing skal altid være påført.

0: ingen søgnehelligdagsopsparing

1: søgnehelligdagsopsparing

SH-ordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende SH-ordning ved anvendelse af sh-kode = 1.

ABAF/Malerforbundet: Kode for S/H-opsparing skal altid være påført.

S/H procenten er pt. 2019: 9,5% (procenter bliver ajourført af Proløn).

Der er særlige regler for (Metal) Fritvalgskonto og (HK) Særlig opsparing

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Den eller de pensionsordninger virksomheden er tilknyttet er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at angive lønarten ud for den aktuelle ordning.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening / Danmarks Statistik

Afsnittet vedr. lønstatistik vil kun være at finde på stambilaget, hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening (DA) eller Danmarks Statistik (DS).

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

ABAF: Udfyldes ALTID, da virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Virksomheden er ved opstart automatisk tilmeldt (DA).

Er du bruger af Mit ProLøn vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

De oftest anvendte DISCO-08 koder for branchen er følgende:

731610: Skiltemalerarbejde

714190: Andet malerarbejde

713200: Sprøjtelakering / Autolakerer / autolakerermester

713320: Kemisk rensning / sandblæsning af overflader

721300: Tyndpladearbejde

722100: Grovsmedearbejde

723100: Automekanikerarbejde

911210: Rengøring af kontorer

911230: Rengøring af fabrikslokaler o. l.

932900: Andet industriarbejde (arbejdsmand).

411000: Alm. kontorarbejde.

431100: Alm. rengskabs- og bogføringsarbejde.

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under de nævnte koder, kan du finde den korrekte kode på internettet under indberetning.da.dk (Dansk Arbejdsgiverforening).

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

3.2 Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

4.0 Løn

De aktuelle lønsatser aftales i virksomheden under hensyntagen til mindstelønnen.

Når man indberetter lønnen, kan man anvende lønarterne:

1001:
Ferieberettiget løn

eller

1002:
Timer, som også behandles som ferieberettiget løn

Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart Antal Sats Beløb
1001 Ferieberettiget løn: 160,33 udfyldes ikke 20.000,00

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timer: 74,00 130,00 udfyldes ikke

5.0 Arbejdsmarkedspension

5.1 Pension ifølge overenskomst med Malerforbundet (autolakerere og servicearbejdere)

Arbejdsmarkedspension / Pension Danmark (8910)

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7 2016: 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%).

Pbs nr.: 01865900 – overenskomstkode: 8300

Svende og elever er omfattet af pensionsordningen, når de har været ansat 3 mdr. Er medarbejderen allerede inden arbejdets påbegyndelse medlem af Pension Danmark fra en tidligere ansættelse, eller har medarbejderen været medlem af en tilsvarende arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst i et tidligere ansættelsesforhold, er vedkommende omfattet fra første dag.

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Der er mulighed for i den enkelte virksomhed at afsætte et større beløb til pension end aftalt i overenskomsten. I sådanne tilfælde kontaktes ProLøn A/S.

5.2 Pension ifølge overenskomst med Dansk Metal (mekanikere, pladesmede m.fl.)

Svende

Overenskomst:

ABAF/Metal

Ved overenskomst med ABAF (Autobranchens Arbejdsgiverforening)/Dansk Metal anvendes Industriens Pension

(PBS.nr.: 01865846, overenskomstkode: 14100).

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7 2016: 12,0 % (arbejdsgiver betaler 8,0 % og medarbejder 4,0 %).

Medarbejderen tilmeldes med kode 8910 under AM-pension.

Overenskomst:

DI

Ved overenskomst med Dansk Industri eller Lokal overenskomst anvendes Industriens Pension

(PBS.nr.: 01865846, overenskomstkode: typisk 10000 eller 10001).

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7 2009: 12,0 % (arbejdsgiver betaler 8,0 % og medarbejder 4,0 %).

Medarbejderen tilmeldes med kode 8912 under AM-pension og Proløn A/S kontaktes mht., hvilken overenskomstkode, der skal benyttes.

Omfatter medarbejdere med 2 måneders anciennitet og som er fyldt 18 år. I de to måneders anciennitet indgår anciennitet fra tidligere ansættelser inden for de sidste 2 år, hvor medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. Såfremt medarbejderen på ansættelsestidspunktet er omfattet af Industriens Pension eller anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansættelse, skal der betales pensionsbidrag fra ansættelsens start.

Lærlinge

Lærlinge er alene omfattet af Industriens overenskomst § 13 stk.2, stk. 3 + 5.

Lærlinge er som hovedregel ikke omfattet af pensionsordningen. Dog gælder det, at lærlinge, der er over 20 år og som har udstået læretiden, ved fortsat ansættelse i virksomheden har opsparet de fornødne 2 måneders anciennitet til at være omfattet af pensionsordningen.

Der skal betales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 18 år og som har 2 måneders anciennitet I de 2 måneders anciennitet indgår anciennitet fra tidligere ansættelser inden for de sidste 2 år, hvor medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. Såfremt medarbejderen på ansættelsestidspunktet er omfattet af Industriens Pension eller anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansættelse, skal der betales pensionsbidrag fra ansættelsens start.

5.3 Funktionærer

Overenskomst:

ABAF/HK-Privat

Ved overenskomst mellem ABAF (Autobranchens Autobranchens Arbejdsgiverforening)/HK-Privat anvendes PensionDanmark.

(PBS.nr.: 01865900, overenskomstkode 05810).

Pensionsbidraget udgør 12,0 % (arbejdsgiver betaler 8,0 % og medarbejder betaler 4,0 %).

Medarbejderen tilmeldes med kode 8911 under AM-pension.

Omfatter medarbejdere med 3 måneders anciennitet i ansættelser omfattet af overenskomsten eller tilsvarende overenskomster, der er fyldt 18 år. Medarbejderen må ikke have opnået folkepensionsalder.

Elever er ikke omfattet af pensionsordningen.

6.0 Søgnehelligdage efter overenskomst med Malerforbundet (autolakerere)

Svende skal IKKE have løn på helligdage. Betaling for søgnehelligdage sker via S/H-opsparingen. Ved hver lønberegning foretages S/H-opsparing, som fremgår af lønsedlen. S/H-opsparingen skal bruges til dækning af såvel søgnehelligdage som feriefridage.

Pr. 1. marts 2019 udgør S/H-opsparingen 9,50% af den ferieberettigede løn.

Medarbejderen kan fra 1. januar 2008 vælge at anvende 2,5 % af godtgørelsen til de aftalte 5 feriefridage, supplerende feriegodtgørelse eller forhøjet egen betalt arbejdsmarkeds-pension.

Såfremt medarbejderen ønsker en øget pensionsindbetaling skal der afgives en skriftlig tilkendegivelse til virksomheden senest d. 15. december forud for indkomståret hvorfra ordningen tilvælges.

A’conto betaling andrager kr. 1000,00 pr.dag 1. marts 2017.

Udbetalingen af forskudsbeløb for søgnehelligdage sker ved brug af lønart 8641.

Eksempel: Udbetaling for 3 søgnehelligdage:

Lønart Antal Sats Beløb
8641 S/H-forskud 3,00 1000,00 udfyldes ikke

Kontoen kan gøres op i forbindelse med fratrædelse.

Eksempel for tømning af S/H-saldoen i forbindelse med fratrædelse:

Lønart Sats Beløb Beløb
8700 Rest S/H 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Evt. S/H-saldo ved årsskiftet bliver overført til feriekortet.

NB: 1.januar skal henregnes til S/H-opsparing for det foregående år.

Helligdage og overenskomstmæssige fridage omfatter følgende dage:

Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 1. maj St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. juledag samt 2. juledag.

Til nyudlærte betales der a’conto beløb, uanset eventuelt manglende opsparing på søgnehelligdagskontoen. Et eventuelt minus på søgnehelligdagskontoen ved udgangen af nyudlærtes 1. kalenderår, modregnes ikke.

6.1 Elever

Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

7.0 Feriefridage efter overenskomst med Malerforbundet

7.1 Gælder både svende og elever

Alle medarbejdere har 5 feriefridage til afholdelse indenfor ferieåret. En feriefridag beregnes for en fuldtidsansat som 7,4 timer og kan efter aftale afvikles som timer og placeres efter aftale.

7.2 Svende

Svende skal IKKE have løn på feriefridage. Betaling for feriefridage sker gennem

S/H-ordningen.

Udbetaling af feriefridag sker ved brug af lønart 8651.

Eksempel: Udbetaling for 1 feriefridag:

Lønart Antal Sats Beløb
8651 Feriefridag 1,00 1000,00 udfyldes ikke

7.3 Elever

Elever skal have normal løn ved afholdelse af feriefridage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt. Se dog overenskomsten § 12 stk.7 for opnåelse af retten til feriefridage.

7.4 Styring af feriefridage

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende:

Medarbejderens arbejdstid (fra ansættelseskontrakten) registreres på dem enkelte medarbejder. Registreringen skal blive stående på løngrundlag fra gang til gang.

Eksempel: for en fuldtidsansat 14-dagslønnet:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 74,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres.

Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag, hvor han/hun skulle have arbejdet 7 timer:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

BEMÆRK!
Lønart 3621 registrerer kun timerne, og udbetalingen skal derfor samtidig finde sted på lønart 8651.

8.0 Fritvalgskonto efter overenskomst med
Dansk Metal mekanikere, pladesmede m.v.

Kun gældende hvis der er tegnet overenskomst med ABAF/Dansk Metal.

8.1 Igangsætning

Virksomheden afsætter for alle medarbejdere omfattet af overenskomsten løbende på kontoen.

Pr. 1. marts 2017 afsættes 2,7 % af den ferieberettigede løn.

Pr. 1. marts 2018 afsættes 3,4 % af den ferieberettigede løn

Pr. 1. marts 2019 afsættes 4,0 % af den ferieberettigede løn

Fritvalgskontoen omfatter også opsparing til søgnehelligdage (4,00 %) – gælder dog ikke for lærlinge – og opsparing til eventuelt fravalgte feriefridage (0,50 % pr. feriefridag, max 2,50 %).

Fritvalgskontoen er nærmere beskrevet i overenskomsten.

8.2 Tilmelding af medarbejder/opsparing

Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af løntransaktion på den specifikke medarbejder.

På transaktionen angives den aktuelle opsparings % i kolonnen ”Antal”.

Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe FVK er aktuel for den specifikke medarbejder og det er virksomheden, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i % -satsen.

Ud fra den indmeldte % -sats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet.

Opsparingen er en % af den ferieberettigede løn:

Beregning af FVK-opsparing % på den enkelte medarbejder:

FVK-opsparing: + 2,7 % pr. 1. marts 2017 3,4 % pr. 1. marts 2018 4,0 % pr. 1. marts 2019
Tillægges SH-opsparing: + 4,00 %
Tillægges evt. fravalgte feriefridage: + 0,50 % pr. feriefridag (max. 2,5 %)
Samlet FVK-opsparings %: = Indmeldes på løntransaktion

Den beregnede FVK-opsparing % indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5110 FVK opsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

8.3 Regulering af opsparing

Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet ”Beløb”.

Lønart Antal Sats Beløb
5116 FVK regulering: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

8.4 Søgnehelligdag

Ved udbetaling i forbindelse med afholdelse af søgnehelligdag skal indmeldes 1 løntransaktion. Medarbejder/arbejdsgiver bestemmer selv dagssatsen.

Indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

enten:

Lønart Antal Sats Beløb
5121 FVK søgnehelligdag: udfyldes udfyldes udfyldes ikke

eller:

Lønart Antal Sats Beløb
5121 FVK søgnehelligdag: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen udbetales til medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
5121 FVK søgnehelligdag: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

8.5 Engangsudbetaling

Ved udbetaling i forbindelse med aftalt engangsudbetaling skal indmeldes 1 løntransaktion.

Indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

Hvis et fast beløb skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

FVK bliver ikke automatisk nulstillet hverken ved ferieårets slutning eller ved årets slutning. Ønskes den udbetalt anvendes en af ovenstående muligheder.

8.6 Fratrædelse

Ved en medarbejders fratrædelse opgøres fritvalgskontoen og evt. overskud udbetales senest 14 dage efter sidste lønudbetaling fra virksomheden. Her anvendes Lønart 5123 med 999,99 i Antal, så hele FVK-saldoen udbetales.

Eksempel på tømning af FVK i forbindelse med fratræden:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

En medarbejder, der fratræder, kan alternativt vælge at få overført restsaldoen til sit feriekort, således at saldoen tillægges feriepengene. Se nedenstående afsnit.

8.7 Overførsel til ferieordning ved løbende ferieopsparing

Hvis der er overskud på fritvalgskontoen ved ferieårets udløb, skal arbejdsgiver overføre beløbet til Feriekonto ved hjælp af nedenstående, så medarbejderen har det til udbetaling sammen med feriepengene i det efterfølgende ferie år.

Ved overførsel til ferieordning ved løbende ferieopsparing skal der indmeldes 1 transaktion.

Skatten af fritvalgskontoen beregnes sammen med de øvrige feriepenge.

Hvis et beløb fra FVK skal overføres til ferieordning:

Lønart Antal Sats Beløb
5132 FVK til ferieordning: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen overføres til ferieordningen:

Lønart Antal Sats Beløb
5132 FVK til ferieordning: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

9.0 Særlig opsparing – Funktionærer

Kun gældende hvis der er tegnet overenskomst med ABAF/HK-privat.

9.1 Igangsætning

Der oprettes en særlig opsparingsordning, hvortil arbejdsgiveren indbetaler følgende %-sats af den a-skattepligtige indkomst:

Pr. 1. juli 2017 indbetales 2,7 %

Pr. 1. juli 2018 indbetales 3,4 %

Pr. 1. juli 2019 indbetales 4,0 %

9.2 Tilmelding af medarbejder/opsparing

Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af løntransaktion på den specifikke medarbejder.

På transaktionen angives den aktuelle opsparings % i kolonnen ”Antal”.

Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe FVK er aktuel for den specifikke medarbejder og det er virksomheden, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i % -satsen.

Ud fra den indmeldte % -sats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet.

Opsparingen er en % af den ferieberettigede løn.

FVK bliver ikke automatisk nulstillet ved hverken ferieårets slutning eller årets slutning.

FVK-opsparing % indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing: 4,0 udfyldes ikke udfyldes ikke

9.3 Udbetaling

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned, medmindre medarbejderen inden den 1. december har anmodet om, at beløbet indbetales på den pågældendes pensionskonto.

Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis medarbejderen har valgt at få FVK overført til pension:

Lønart Antal Sats Beløb
Lønart Antal Sats Beløb
5130 FVK til AM-pension 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

9.4 Regulering af opsparing

Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet ”Beløb”.

Lønart Antal Sats Beløb
5106 FVK regulering: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

9.5 Fratrædelse

Ved en medarbejders fratrædelse opgøres fritvalgskontoen og udbetales sammen med den sidste lønudbetaling fra virksomheden. Her anvendes Lønart 5123 med 999,99 i Antal, så hele FVK-saldoen udbetales.

Eksempel på tømning af FVK i forbindelse med fratræden:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

10.0 Søgnehelligdage

Kun hvis der ikke er tegnet overenskomst med ABAF/Dansk Metal kan der valgfrit laves følgende ordning.

Den ønskede opsparingsprocent meddeles til ProLøn A/S, som sørger for at resten.

Udbetaling af sh-betaling for søgnehelligdage sker ved brug af lønart 8641.

Eksempel: Udbetaling for 3 søgnehelligdage for voksen arbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
8641 SH-betaling: 3,00 555,00 udfyldes ikke

Evt. overskud på søgnehelligdagskontoen ved kalenderårets udgang overføres til ferieordningen.

11.0 Fridage

11.1 For medarbejdere omfattet af overenskomst med Malerforbundet eller Dansk Metal

Udover de til enhver tid gennem lovgivningen fastsatte søgnehelligdage er 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december hele fridage. Betaling for disse sker fra SH eller fritvalgskontoen.

11.2 For medarbejdere omfattet af overenskomst med HK

Grundlovsdag og d. 24. december er hele fridage med løn.

12.0 Feriefridage

12.1 Medarbejdere omfattet af overenskomst med ABAF/Dansk Metal

Opsparing og udbetaling af feriefridage

Den enkelte lønmodtager har efter 9 måneders beskæftigelse i virksomheden ret til at afholde 5 feriefridage i ferieåret.

Feriefridagene betales som ved sygdom.

Timerne for en afholdt feriefridag skal ikke indgå i den normale løn, men registreres på en selvstændig lønart.

Eks. på en svend, der afholder 1 feriefridag, hvor han/hun skulle have arbejdet 7,4 timer:

Lønart Antal Sats Beløb
3211 Feriefri/afholdt 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Styring af feriefridage – ABAF/Metal

BEMÆRK! Hvis man gør brug af muligheden for styring af feriefridage, anvendes lønart 3621 til både at registrere de forbrugte timer og til udbetaling af løn. Lønart 3211 skal derfor ikke anvendes til udbetaling.

Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende:

Tilmelding til feriefridagsstyring sker ved tilføjelse af en enkelt løntransaktion på den enkelte medarbejder. I ”antal” indmeldes medarbejderens normale arbejdstid. Transaktionen skal blive stående uforandret fra gang til gang.

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 74,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

På lønsedlen vil man kunne se, hvor mange feriefridagstimer, der er til rest.

Udbetaling for feriefridage sker ved brug af lønart 3621.

Eksempel: Udbetaling for 1 feriefridag á 7,40 time.

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Feriefri/afholdt/udb. 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Ikke afholdte feriefridage

Kompensation for udbetaling af ikke afholdte feriefridage sker også som ved egen sygdom.

Ved udbetaling indenfor ferieåret anvendes lønart 3636.

Ved udbetaling efter ferieåret anvendes lønart 3637.

Eksempel: Rest 3 timer til udbetaling efter ferieåret:

Lønart Antal Sats Beløb
3637 Feriefri/udb. 3,00 130,00 udfyldes ikke

12.2 Elever / Lærlinge

Reguleres alene af Industriens overenskomst og er ved 9 måneders anciennitet omfattet af feriefridage, med sædvanlig løn i disse dage.

12.3 Funktionærer

Opsparing og udbetaling af feriefridage (ABAF/HK)

Er der tegnet overenskomst med ABAF/HK-Privat gælder følgende for funktionærer:

Funktionærer, som har været beskæftiget uafbrudt i 6 måneder i virksomheden, har ret til 5 feriefridage pr. ferieår og oppebærer sædvanlig løn i disse dage.

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret.

Styring af feriefridage (ABAF/HK)

  • ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende:

Tilmelding til feriefridagsstyring sker ved tilføjelse af en enkelt løntransaktion på den enkelte medarbejder. I ”antal” indmeldes medarbejderens normale arbejdstid. Transaktionen skal blive stående uforandret fra gang til gang.

Lønart Antal Sats Beløb
3602 Feriefri/grundlag 160,33 udfyldes ikke udfyldes ikke

På lønsedlen vil man kunne se, hvor mange feriefridagstimer, der er til rest.

Afholdelse af feriefridage sker ved brug af lønart 3621.

Eksempel: Afholdelse af 1 feriefridag á 7,4 time.

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Feriefri/afholdt/udb. 7,4 udfyldes ikke udfyldes ikke

12.3a Elever

Overstående regler er også gældende for HK-elever.

13.0 Ferie – kun for virksomheder der
beholder feriepengene i virksomheden

13.1 Svende

Der skal IKKE udbetales løn på feriedage. Betaling for feriedage sker gennem ferieordningen.

Hvis Feriekonto benyttes: Feriepengene bliver løbende hensat til Feriekonto og virksomheden skal ikke foretage sig noget, da medarbejderen får feriekort fra Feriekonto og selv skal sørge for udbetaling herfra.

Hvis feriepengene beholdes i virksomheden: ProLøn A/S indberetter skyldige feriepenge til ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister). Efterhånden som feriepengene udbetales til medarbejderne skal de også nedskrives hos ACF. Det kan gøres enten direkte via ACF’s hjemmeside: eferiekort.dk eller ved at udbetale feriepengene over lønsystemet, hvorved ProLøn A/S sørger for nedskrivningen hos ACF. Så skal følgende lønarter benyttes:

Eksempel for en svend, der holder 1 uges ferie fra 1/1 – 30/4:

Lønart Antal Sats Beløb
8847 Udb. Feriekort år -2 5,00 udfyldes ikke Udfyldes

Eksempel for en svend, der holder 1 uges ferie fra 1/5 – 31/12:

Lønart Antal Sats Beløb
8848 Udb. Feriekort år -1 5,00 udfyldes ikke Udfyldes

13.2 Funktionærer, lærlinge og elever – Ferie med løn

Funktionærer, lærlinge og elever, som har ferie med løn, skal have deres almindelige løn udbetalt, når der holdes ferie. Dog skal der ikke beregnes feriepenge af løn under ferie. Derfor bør lønnen registreres på en anden lønart, når ferie afholdes.

Eksempel for en funktionær, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke normal ugeløn

13.2a Ferietillæg

Ferietillæg, der udbetales til medarbejdere med løn under ferie, kan udbetales fra 1. maj og senest samtidig med lønnen for den ferie, der afholdes.

Eksempel på udbetaling af ferietillæg:

Lønart Antal Sats Beløb
8830 Ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Har virksomheden kørt løn hos ProLøn A/S hele det foregående år, kan følgende kode sættes på for automatisk beregning af ferietillægget: Lønart 8830 med 1 i antal kolonnen.

Eksempel på udbetaling af ferietillæg:

Lønart Antal Sats Beløb
8830 Ferietillæg 1 udfyldes ikke udfyldes ikke

Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent år -2 (forrige år), skal man i stedet for lønart 8830 anvende lønart 8829.

13.3 Feriepengeberegning ved fratræden

Når funktionærer eller andre ansatte, der har fået udbetalt løn under ferie, fratræder, skal der afregnes feriepenge.

Ved overenskomst mellem ABAF og HK/Privat gælder, at ved fratræden kan allerede udbetalt ferietillæg for ferie, der ikke er afholdt, modregnes.

Kontakt evt. ProLøn A/S, så hjælper vi med beregningen.

14.0 Sygdom

14.1 Sygeferiepenge

Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Metaloverenskomsten:
Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den gennemsnitlige/sædvanlige løn sidste 4 uger før fraværet.

Maleroverenskomsten:
Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af overenskomstens sygelønssats.

Eksempel: Gennemsnitslønnen er pr. time kr. 141,96. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 17,75.

Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom:

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge 29,6 17,75 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

14.2 Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis svenden har været elev i virksomheden, vil han/hun under de første 8 ugers ansættelse svend blive betragtet som ansat over 8 uger, hvis der opstår sygdom.

14.3 Medarbejdere omfattet af
overenskomst med Malerforbundet

14.3a Ansættelse mindst 8 uger, første 5 ugers sygdom

Sygelønnen udgør medarbejderens gennemsnitsfortjeneste for sidst afsluttede kvartal (det vil sige gennemsnitsfortjenesten af akkord og timelønnen tilsammen), dog maksimalt kr. 144,95 pr. time (pr.1. marts 2019).

Pr. 1. marts 2018 forhøjes satsen til max 142,95 kr./time.

Pr. 1. marts 2019 forhøjes satsen til max. 144,95 kr./time.

Sygelønnen er pensionsberettiget. Afhængig af anciennitet og sygeperiodens længde skal der i nogle tilfælde beregnes ferie- og S/H-opsparing.

Eksempel på løntransaktion for sygeløn med ferie- og S/H-opsparing:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) 37,00 144,95 udfyldes ikke

Ved sygdom, hvor den pågældende medarbejder, efter forudgående aftale med arbejdsgiveren, må forlade sit arbejde, ydes der for de manglende timer den pågældende dag betaling svarende til det indtægtstab, vedkommende har lidt. Denne betaling indtræder efter at medarbejderen har været 2 timer på arbejde.

Arbejdsgiveren skal selv sørge for, at få dagpengerefusion fra medarbejderens hjemkommune. De aktuelle sygedagpenge satser findes i håndbogen ”Generelt og satser”.

14.3b Ansættelse mindst 8 uger, efter 5 ugers sygdom

Medarbejderen får løn i form af dagpenge fra det offentlige. Denne ydelse er ikke pensionsgivende.

Medarbejderen har desuden ret til sygeferiepenge på 12,5 %, se side 27 i nærværende håndbog.

Kontakt Proløn A/S på telefon 87 10 19 30, hvis I har behov for hjælp til beregningen.

14.4 Elever

Elever skal have ”fuld løn” under sygdom. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

15.5 Medarbejdere omfattet af overenskomst
med Dansk Metal sygeløn

Er man omfattet af overenskomst med ABAF/Dansk Metal er arbejdsgiveren forpligtet til at udbetale ”fuld løn” i op til 9 uger, hvis lønmodtageren har opnået 6 måneders anciennitet.

Grundlaget for beregning af den udbetalte løn under sygdomsperioden vil være en betaling svarende til den pågældendes gennemsnitsfortjeneste fra sidst afsluttede kvartal.

Eksempel på løntransaktion for sygeløn:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Efter udbetaling af sygeløn i 9 uger overgår medarbejderen til at få løn i form af dagpenge fra det offentlige. Denne ydelse er ikke pensionsgivende. Virksomheden er dog forpligtet til at yde sygeferiepenge (se afsnittet: Sygeferiepenge).

15.6 Medarbejdere omfattet af overenskomst med (ABAF/HK-Privat samt funktionærlignende ansatte på Dansk Metal- og Maler overenskomst på individuelle kontrakt) sygeløn

Funktionærer og elever skal have ”fuld løn” under sygdom. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Se i øvrigt afsnittet om sygeferiepenge.

16.0 Barns 1. sygedag

16.1 Medarbejdere omfattet af overenskomst med Malerforbundet/Dansk Metal

Til alle medarbejdere gives der frihed med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år.

Er man omfattet af overenskomst med ABAF/Dansk Metal og har 9 måneders anciennitet gælder følgende:

Der ydes betaling som ved egen sygdom på barns 1. sygedag.

Friheden omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

16.1a Barnes hospitalsindlæggelse

Metal overenskomsten: Der er mulighed for at opnå en uges løn pr. år ved indlæggelse på sygehuset sammen med barn under 14 år. Se mere §7 i Maler overenskomsten: Der er frihed med løntræk ved barnets hospitalsindlæggelse.

16.2 Funktionærer omfattet (ABAF/HK)

Er man omfattet af overenskomst med ABAF/HK-Privat gælder følgende:

Funktionærer, med mindst 9 måneders anciennitet, kan holde fri med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge hjemmeværende barn/børn under 14 år. Friheden gives kun til den ene af barnets/børnenes forældre og kun indtil anden pasningsmulighed etableres og kan højst omfatte barnets første sygedag.

Lønnen registreres som normalt.

16.2a Barns hospitalsindlæggelse

Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet indrømmes der frihed med løn, når det er nødvendigt at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Ved løn indberetning anvendes samme lønart, som ved barns 1. sygedag.

Eksempel på løntransaktion for en medarbejder, som er indlagt sammen med barn i en uge:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 37,00 130,00 udfyldes ikke

17.0 Barselsregler for medarbejder
der er omfattet Maler overenskomsten

Kvindelige svende, der på fødselstidspunktet har været beskæftiget i mindst 8 uger har ret til sygelønssatsen under barsel i indtil 14 uger.

De enkelte perioder defineres på følgende måde:

  • 4 uger før forventet fødsel kan medarbejderen gå på
  • Når hun har født, har hun 14 ugers
  • Herefter har man ret til max. 13 ugers forældreorlov, som kan deles mellem forældrene.

 

17.1 Graviditets- og barselsorlov

De 4 uger før fødsel betales medarbejderen (med min. 8 ugers anciennitet) løn som ved egen sygdom. Arbejdsgiveren skal selv sørge for at få dagpengerefusion fra medarbejderens hjemkommune. De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

17.2 Når medarbejderen har født

Fra og med dagen efter, hvor medarbejderen har født, skal arbejdsgiveren udbetale fuld løn (gennemsnittet af de sidste 16 ugers løn før barselsperioden) dog maksimalt

Kr. 140,95 pr. time pr. 1. marts 2017

Kr. 142,95 pr. time pr. 1 marts 2018

Kr. 144,95 pr. time pr. 1. marts 2019

Løn under barsel er feriepenge-, S/H- og pensionsberettiget.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 144,95 udfyldes ikke

17.3 Forældreorlov

I forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, gives betaling under forældreorlov indtil 13 uger. Hver af forældrene har ret til orlov i 5 uger og de resterende 3 uger kan tildeles enten faderens eller moderen. For at holde forældreorlov er det en forudsætning at arbejdsgiveren er underrettet herom senest 8 uger efter fødselstidspunktet. Betaling herfor er som beskrevet ovenfor.

Såfremt medarbejderen ønsker yderligere forældreorlov, er det på dagpenge fra kommunen.

17.4 Fædreorlov

Fædre har indenfor de første 14 uger efter fødslen ret til 2 sammenhægende ugers fædreorlov. Betaling herfor er som beskrevet ovenfor.

18.0 Barselsregler omfattet HK og Dansk Metal

Følgende regler gælder, hvis virksomheden har tegnet overenskomst med ABAF/Dansk Metal eller ABAF/HK Privat.

Arbejdsgiveren betaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, løn under fravær på grund af graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov.

18.1 Graviditets- og barselsorlov

Fra 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødsel (barselsorlov) er kvindelige ansatte berettiget til fuld løn. Fuld løn svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Eksempel på løntransaktion for svend på barsel:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 74,00 140,00 udfyldes ikke

Eller

Eksempel på løntransaktion for funktionæransat på barsel:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 160,33 udfyldes ikke udfyldes

18.2 Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør pr. 1/7 2014 kr. 12,75 pr. time (arb.giver betaler kr. 8,50 og medarb. kr. 4,25).

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm. pension udfyldes 4,25 udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm. pension arbg. udfyldes 8,50 udfyldes ikke

Pr. måned udgør bidraget kr. 2040,- (arb.giver betaler kr. 1360,- og medarb. kr. 680,-)

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm. pension udfyldes ikke udfyldes ikke 680,00

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm. pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke 1360,00

18.3 Forældreorlov

Der er for forældreorlov påbegyndt d. 1. juli 2014 eller senere mulighed for at holde op til 13 ugers forældreorlov inden for 52 uger efter fødslen

Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betaling i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder.

Eksempel på løntransaktion for ansat på forældreorlov:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 74,00 140,00 udfyldes ikke

18.4 Orlov derudover

Såfremt medarbejderen efter forældreorloven tager yderligere orlov, er det på dagpenge fra bopælskommunen.

18.5 Fædreorlov

Mandlige ansatte, der på det forventede fødselstidspunkt har været beskæftiget i mindst 9 måneder, har ret til fuld løn under fædreorlov i indtil 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen.

Fuld løn svarer til den løn den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Eksempel på løntransaktion for ansat på fædreorlov:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 74,00 Udfyldes udfyldes ikke

19.0 Særligt for HK overenskomsten

For funktionærer er dog gældende, at betalingen for disse 13, uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden – svarende til sædvanlig timeløn – dog max. kr. 140,00 pr. time.

Eksempel på løntransaktion for ansat på forældreorlov:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 74,00 140,00 udfyldes ikke

Ansatte med 9 måneder anciennitet oppebærer fuld løn under barsel 4 uger før fødsel og i op til 14 uger efter. Fædre oppebærer 2 ugers fuld løn under fædreorlov. Herudover opbæres normal løn dog max 140 kr. i timen i op til yderligere 13 uger. Fordelt med 5 uger til moderen, 5 uger til faderen og op til 3 uger til enten moderen eller faderen. De 13 uger skal afholdes inden 52 uger efter fødslen.

20.0 Kursus både for HK, Dansk Metal og Malerforbundet

Medarbejdere, der har arbejdet under overenskomst i branchen i mindst 6 måneder, for Metal elever dog 9 måneder, har årligt ret til 2 ugers selvvalgt og overenskomstrelevant uddannelse, der kan suppleres af virksomheden.

Uddannelsen kan anvendes til almen og faglig efter- og videreuddannelse.

Under uddannelsen modtager medarbejderen sin normale løn for normaltimer.

Herudover dækker virksomheden udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med uddannelsen.

Bliver medarbejderen syg i forbindelse med uddannelsen, dækkes fraværet jf. overenskomstens sygeløns bestemmelser.

Uddannelsen tilrettelægges mellem medarbejderen og arbejdsgiveren under hensynstagen til virksomhedens produktion.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
1003 Kursustimer 74,00 normal timeløn Udfyldes ikke

21.0 Fratrædelsesgodtgørelse for medarbejdere omfattet Maler overenskomsten

Medarbejdere med mere end 3, 6 eller 8 års beskæftigelse har ved opsigelsen ret til fratrædelsesgodtgørelse. Dog skal medarbejderen også oppebære retten til dagpenge for, at have ret til fratrædelsesgodtgørelsen.

Fratrædelsesgodtgørelsen udgør følgende:

Efter 3 års ansættelse: kr. 4.000,-

Efter 6 års ansættelse: kr. 8.000,-

Efter 8 års ansættelse: kr. 12.000,-

Fratrædelsesgodtgørelse skal berettes til Skat som A-indkomst. Beløbet over 8.000 kr. er såvel bruttoskattepligtige, som A-skattepligtige.

Ved indberetning af en skattebegunstiget fratrædelsesgodtgørelse i lønsystemet anvendes altid følgende 2 lønarter: Lønart 2960 og Lønart 8882.

Nedenstående eksempel viser, hvordan en fratrædelsesgodtgørelse på 12.000 kr. indberettes:

Lønart Antal Sats Beløb
2960 Fratrædelsesgodtgørelse Udfyldes ikke Udfyldes ikke 12000
Lønart Antal Antal Sats Beløb
8882 Reg. A-Indkomst/Godtg. Udfyldes ikke Udfyldes ikke -8000

Husk at indtaste beløbet med minus foran. Max. 8000,- kr. skattefri fratrædelsesgodtgørelse pr. år.

22.0 Fratrædelsesgodtgørelse for medarbejdere
omfattet HK og Dansk Metal

Beregningen for fratrædelsesgodtgørelse for medarbejdere omfattet af HK og Dansk Metal udregnes på bestemt måde – se eventuelt i overenskomsten eller kontakt Autobranchen Danmark.

Fratrædelsesgodtgørelse skal berettes til Skat som A-indkomst. Beløbet over 8.000 kr. er såvel bruttoskattepligtige, som A-skattepligtige.

Ved indberetning af en skattebegunstiget fratrædelsesgodtgørelse i lønsystemet anvendes altid følgende 2 lønarter: Lønart 2960 og Lønart 8882.

Nedenstående eksempel viser, hvordan en fratrædelsesgodtgørelse på 12.000 kr. indberettes:

Lønart Antal Sats Beløb
2960 Fratrædelsesgodtgørelse Udfyldes ikke Udfyldes ikke 12000
Lønart Antal Sats Beløb
8882 Reg. A-Indkomst/Godtg. Udfyldes ikke Udfyldes ikke -8000

Husk at indtaste beløbet med minus foran. Max. 8000,- kr. skattefri fratrædelsesgodtgørelse pr. år.

23.0 Specielt vedr. elever

Da elever efter overenskomsten oppebærer normal løn under afholdelse af ferie, søgnehelligdage og feriefridage, skal de ikke opspare til ferie- og S/H-ordningen.

Voksenelever skal tilmeldes DA-barsel med kode 1 (obligatorisk).

Lærlinge er fritaget denne ordning.

23.1 Elevens sidste læreår

Fra og med første lønkørsel i det sidste hele kalenderår, inden eleven udlæres, gøres følgende: Feriekoden ændres til 1, så der sættes gang i feriepengeberegningen.

23.2 Afmelding af elev – oprettelse af svend

Når eleven udlæres, men bliver i virksomheden som svend, skal der ske ændringer i statistikoplysningerne og tilmelding til S/H-ordningen.

copyright by proløn © 2023