Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning for Anlægsgartnere.

Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Anlægsgartnere. Håndbogen giver dog ikke svar på alt.

Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på 87 10 19 30

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Anvendelse af Mit ProLøn er beskrevet i håndbogen ”Mit ProLøn”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pension/Pension Danmark: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (Lønart 8910,8911,8912,8913) ProLøn A/S sørger for at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.
Opsparing til S/H-ordning: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (S/H-kode=1) (Lærlinge optjener ikke S/H) ProLøn A/S sørger for at % -satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.
Overenskomst-mæssige lønstigninger: Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller Mit ProLøn.Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

 

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende som Anlægsgartner. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb
Ferieberettiget løn:

*

Tillæg 920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn.
Timer:

*

Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Særligt tillæg: Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning for servicemedarbejdere i anlægsgartneri.
Kvalifikations- tillæg Tillæg 2606 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Til faglærte ydes et særligt kvalifikations- tillæg.

Pr. 1. marts 2021 kr. 3,20.

Ekstraordinært funktionstillæg/

Generelt tillæg

Tillæg 2607 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Til voksne faglærte (undtagen elever og ungarbejdere) ydes et ekstraordinært funktionstillæg.

Pr. 1. marts 2021 kr. 5,50.

Kursustimer:

*

Tillæg 1122 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejder på kursus. Satsen er maksimalt kr. 125,00. Se nærmere beskrivelse under afsnittet KURSUS.
Overarb. tillæg 50%: Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Overarbejdstillæg kan udbetales, mens merarbejde ifølge overenskomsten skal afspadseres.

Antal timer og sats pr. time (kun 50% tillægget) udfyldes.

Overarb. tillæg 100%: Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Overarbejdstillæg kan udbetales, mens merarbejde ifølge overenskomsten skal afspadseres.

Antal timer og sats pr. time (kun 100% tillægget) udfyldes.

Lønart Antal Sats Beløb
Afspaderingsti-mer hensat: 2091 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Afspadseringstimer i forbindelse med overarbejde hensættes til senere udbetaling.
Afspaderingsti-mer udbetalt: 2092 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes til registrering af forbrugte timer fra afspadseringspuljen. Timerne skal samtidig registreres sammen med den normale timeløn.
Kørselsgodt-gørelse Tillæg 7200 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Når medarbejderen på arbejdsgivers forlangende benytter eget befordrings-middel i firmaets tjeneste ydes vederlag pr. km. efter statens takster. Taksterne findes i håndbogen ”Generelt og Satser”. Ved kørsel med egen anhænger/trailer betales yderligere 25% af statens takster.Ved kørsel med virksomhedens anhænger/trailer betales yderligere 15% af statens takster.
Kørepenge – eget transportmiddel Tillæg 2603 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Afregning af kørepenge, hvor kilometerantallet overstiger køregrænsen på 20 km.

Køretid betales med kr. 3,29 pr. km. pr. påbegyndt km uden for køregrænsen. Gældende pr. 1/3 2021.

Kørepenge – virksomhedens transportmiddel Tillæg 2604 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Afregning af kørepenge, hvor kilometerantallet overstiger køregrænsen på 20 km.

Pr. 1. marts 2021:

For fører betales køretid med kr. 2,89 pr. påbegyndt km. uden for køregrænsen. Pr. 1. marts 2021:

For passagerer betales køretid med kr. 1,97 pr. påbegyndt km uden for køregrænsen.

Skurpenge: Tillæg 2403 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af tillæg i forbindelse med skurpenge.

Pr. 1. marts 2021 kr. 53,87

S/H-forskud:

* Aconto udbetaling fra S/H-saldo

Tillæg 8641 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Der ydes betaling for fridagen svarende til sædvanlig løn for det antal timer medarbejderen ville have været på arbejde.
Lønart Antal Sats Beløb
Fridage fra S/H-saldo:

* Aconto udbetaling fra S/H-saldo

Tillæg 8651 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Der ydes betaling for fridagen svarende til sædvanlig løn for det antal timer medarbejderen ville have været på arbejde.
Udb. Ferietillæg (med pension): Tillæg

Tillæg

8838 Udfyldes ikke

1

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 999,99, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Restudbetaling

af S/H-saldo

*

Tillæg 8700 999,99 Udfyldes ikke Udfyldes ikke S/H-saldoen incl. indeværende periodes optjening udbetales.

Restsaldo ved årsskiftet beskattes og udbetales automatisk til medarbejderen (sidste løn i året).

Et eventuelt underskud skal virksomheden selv modregne i tilgodehavende løn.

Syge løn (ferieberet.) :6 måneders anciennitet * Tillæg 3111 Udfyldes

 

Udfyldes

 

Udfyldes ikke Ved 6 måneders anciennitet indenfor de sidste 24 måneder, betales normal løn pr. time. Beløbet ydes i indtil 8 uger. Timerne skal af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn.Sygelønnen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.
Lønart Antal Sats Beløb
Syge dagpenge :* Tillæg 3146 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge.Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.Dagpenge indgår ikke i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Løn barsel:

9 måneders anciennitet

*

Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning fra 4 uger før forventet fødsel indtil fødsel.. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL.

Pr. 1 marts 2021 stigende svarende til normal løn kr. time.

 

 

Løn Fædreorlov/Fødselstidspunkt + 13 uger frem

9 måneders anciennitet

*

Tillæg 3162 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af en mandlig medarbejder, der i indtil 2 uger afholder fædreorlov. Satsen er normal løn. Orloven skal placeres inden for 13 uger efter fødslen.Anvendes også fra fødselstidspunktet og 14 uger frem.
Dagpenge barns 1. sygedag

*

Tillæg 3346 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning ved barns 1. sygedag.

Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG.

Satsen er den maksimale dagpengesats.

De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Barns hospitals- indlæggelse

*

Tillæg 3312 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning ved barns hospitalsindlæggelse.

Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS HOSPITALSINDLÆGGELSE. Satsen er pr 1/3 2021 NORMAL løn.

Befordrings- refusion Tillæg 7240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som skattefri godtgørelse.
 

Børneomsorgsdag

Tillæg 3105 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Til registering af en børneomsorgsdag
Til udbetaling af en børneomsorgsdag Tillæg 5125 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes sammen med lønart 3105 til selve udbetalingen fra fritvalgskontoen.
Fritvalgskonto (FVK) Tillæg 5100 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Til opsparingen af Feriefridag
Fritvalgskonto udbetaling Tillæg 5123 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes når der skal udbetales fra fritvalgskontoen til en feriefridag
Skattefri rejsegodtgørelse (beløbet indberettes til Skat) Tillæg 7241 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes I forbindelse med rejsearbejde hvor overnatning finder sted, kan der udbetales skattefri rejsegodtgørelse efter statens takster og betingelser.
Lønart Antal Sats Beløb
Tillæg efter skat Tillæg 7251
1. – 3. Ledighedsdag: Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage. ”Sats” udfyldes med sats pr. dag.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønreguleringen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udbetalt a’ conto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Ferie med løn:

*

Tillæg 1121 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes f.eks. når en elev ikke har optjent feriegodtgørelse til alle feriedage.

 

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk vedr. ferieopsparing, opsparing til S/H-ordning og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing

1: ferieopsparing (p.t. 12,5%), der overføres til Feriekonto.

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Søgne-helligdagsopsparing

Kode for S/H-opsparing skal altid være påført.

0: ingen søgne-helligdagsopsparing (lærlinge og funktionæransatte)

1: søgne-helligdagsopsparing (pr. 1/3-2021 8,8 % %). Denne % fastholdes over den 3 årige overenskomst. Virksomheden udbetaler S/H-opsparing i forbindelse med en SH-dag eller en fridag. Restsummen udbetales til den enkelte medarbejder. Beløbet omfatter de opsparede fridage.

Søgne-helligdagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende S/H-ordning ved anvendelse af S/H-kode = 1.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Pension Danmark er oprettet på virksomheden (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive ex.vis  8910, ud for pensionsordning.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

Er du bruger af Mit ProLøn vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på internettet under INDBERETNING.DA.DK (Dansk Arbejdsgiverforening).

De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende:

411000: Almindeligt kontorarbejde.

611310: Produktions- og væksthusgartnerarbejde.

611320: Anlægsgartnerarbejde.

921400: Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri.

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, må du selv finde den korrekte kode via internettet under INDBERETNING.DA.DK (Dansk Arbejdsgiverforening).

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

 

Løn

De aktuelle lønsatser fremgår af overenskomsten.

920: Ferieberettiget løn

eller

1002: Timer, som også behandles som ferieberettiget løn

Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart

Antal Sats Beløb
920 Ferieberettiget løn: 74,00 udfyldes ikke 20.000

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart

Antal Sats Beløb
1002 Timer: 74,00 152,95 udfyldes ikke

Pension

Arbejdsmarkedspension / Pension Danmark (8910):

Pensionsbidraget udgør pr. 1/3-2014 til 12,00% (arbejdsgiver 8,0% og medarbejder 4,0%).

Lønmodtagere med 2 måneders erhvervserfaring inden for de sidste 3 år er omfattet af ordningen fra deres fyldte 18. år. Anciennitetskravet bortfalder for lønmodtagere, der ved ansættelse inden for overenskomstens område eller som fra sit tidligere ansættelsesforhold er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Lærlinge og elever med 2 måneders anciennitet skal pr 1/3 2020 omfattes af pensionsordning. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikrings- og sundhedsordningen i Pension Danmark.

Voksenelever som kommer ”direkte fra gaden”, som er uden erhvervserfaring og/eller ej heller omfattet af anden arbejdsmarkedspensionsordning i forvejen, skal have 6 måneders anciennitet for at være omfattet af arbejdsmarkedspensionsordningen.

Overenskomstkoderne for medlemmer af Dansk Anlægsgartnere er 25000, 25500, 25400 og 25600.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne.

Pension til EUD-elever:

EUD-elever omfattes af overenskomstens pensionsbestemmelser, når de fylder 20 år. Pr. 1 marts 2020 udgør arbejdsgiverbidraget 8,0 % og elevbidraget 4,0 %. Oprettes på lønart 8911 under medarbejder.

Ved tvivlstilfælde kontakt Danske Anlægsgartnere tlf.: 33 86 08 60.

 

Fritvalgskonto (FVK)

Pr. 1. marts 2020 skal ordningen oprettes som en separat ordning for svendene, som en Fritvalgsordning (FVK).

Af den ferieberettiget løn opsparer virksomheden på den enkelte medarbejders fritvalgskonto med nedenstående %. Det opsparede beløb stilles til rådighed for medarbejderen til afvikling af 5 feriefridage i hvert ferieår.

1. marts 2020 : 3,00 %
1. marts 2021: 4,00 %
1. marts 2022: 5,00%.

Ordningen ajourføres automatisk.

Tilmelding af medarbejder / opsparing

Medarbejderen tilmeldes feriefridagsopsparingen ved angivelse af følgende løntransaktion på den specifikke medarbejder.

På transaktionen angives den aktuelle opsparings-% i kolonnen ”Antal”.

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Ved udbetaling i forbindelse med afholdelse af feriefridag skal der indmeldes 1 løntransaktion.

Lønart Antal Sats Beløb
5120 FVK feriefridag: udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Engangsudbetaling til medarbejder

Ved udbetaling i forbindelse med aftalt engangsudbetaling skal indmeldes 1 løntransaktion.

Beløbet indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

Hvis hele saldoen ønskes udbetalt tastes 999,99 i ”ANTAL”.
Hvis et fast beløb skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Husk også at udbetale rest-FVK, hvis en medarbejder fratræder. Her anvendes lønart 5123 med 999,99 i Antal, så hele FVK-saldoen udbetales.

Der kan ikke udbetales mere, end der står på kontoen.

Søgnehelligdage

Anlægsgartnere

Anlægsgartnere skal IKKE have løn på helligdage. Betaling for søgnehelligdage sker via S/H-opsparingen. Forskuddet modregnes efterfølgende på medarbejderens søgne-/helligdagskonto. Forskuddet må dog ikke andrage mere end det løntilgodehavende, som er optjent i virksomheden.

Ved hver lønberegning foretages s/h-opsparing, som fremgår af lønsedlen.

Saldoen bliver automatisk udbetalt i forbindelse med den sidste løn i året for ansatte.

S/H-opsparingen udgør (pr. 1/3-2021 8,8 %) af den ferieberettigede løn. Beløbet omfatter tillige de opsparede fridage.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satsen.

Ud over de fastsatte søgnehelligdage er 1. maj en hel selvbetalt fridag

Udbetaling af forskudsbeløb for søgnehelligdage sker ved brug af lønart 8641.

Eksempel: Udbetaling for 1 søgnehelligdag:

Lønart

Antal Sats Beløb
8641 S/H-forskud 7,4 timeløn udfyldes ikke

Kontoen skal gøres op i forbindelse med fratrædelse.

Eksempel for tømning af S/H-saldoen:

Lønart

Antal Sats Beløb
8700 Rest S/H 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Elever.

Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Fastlønnede

Det samlede tillæg beregnes automatisk af ProLøn og tillægges ferietillægget. Pr. 1. marts 2021 udgør ferietillægget 3,6 % som fastholdes de næste 3 år.

Børneomsorgsdage

Medarbejdere har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år. Dagene registereres og vises på lønart 3105.

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen svarende til 7,4 normaltimer pr. dag. Der bruges lønart 5125, hvis der skal udbetales fra fritvalgskontoen. Samtidig skal lønart 3105 anvendes.

Lønart Børneomsorgsdag Antal Sats Beløb
3105 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke

 

Lønart Børneomsorgsdag Antal Sats Beløb
5125 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke

Fridage

Anlægsgartnere.

Ansatte optjener 5 årlige fridage pr. kalenderår.. Der optjenes ret til en fridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse. (Der optjenes 0,7115 time pr. uges beskæftigelse ved fuldtidsansættelse).

Anlægsgartnere skal IKKE have løn på fridage. Betaling for fridage sker gennem S/H-ordningen med et forskud pr. time svarende til normal timeløn. Forskuddet modregnes efterfølgende på medarbejderens søgne-/helligdagskonto. Forskuddet må dog ikke andrage mere end det løntilgodehavende, som er optjent i virksomheden.

Udbetaling for fridage sker ved brug af lønart 8651.

Eksempel: Udbetaling for 1 fridag:

Lønart

Antal Sats Beløb
8651 Fridag fra sh-saldo 7,4 timeløn udfyldes ikke

Elever.

Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Styring af fridage.

Der er mulighed for styring af fridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende:

Medarbejderens arbejdstid (fra ansættelseskontrakten) registreres på den enkelte medarbejder. Registreringen skal blive stående på løngrundlag fra gang til gang.

Eksempel for en fuldtidsansat 14-dageslønnet:

Lønart

Antal Sats Beløb
3601 Fridag/grundlag 74,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres.

Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag:

Lønart

Antal Sats Beløb
3621 Fridag/afholdt 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ferie

Overenskomstansatte/Elever.

Overenskomstansatte og elever får løn under ferie. Betaling for feriedage sker gennem feriekortordningen.

Har en elev ikke optjent feriegodtgørelse til alle feriedage, betaler den arbejdsgiver, hos hvem ferien afholdes, løn for de resterende feriedage. Optjent feriegodtgørelse skal anvendes først.

Elevforhold påbegyndt i perioden 1/1- 30/6:

Eleven har ret til 25 dages ferie i ferieåret 1/5 – 30/4.

Elevforhold påbegyndt i perioden 1/7- 31/12:

Eleven er først berettiget til hovedferie i ferieåret 1/5 – 30/4 efterfølgende år.

Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie med løn:

Lønart

Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke normal ugeløn

Styring af feriedage.

Der er mulighed for styring af feriedagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel.

Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal det aftales med ProLøn A/S.

 

Sygdom – Tilskadekomst.

Ved ulykke eller tilskadekomst i virksomheden betales fuld løn i op til 8 uger, dog maksimalt kr. 151,00 pr. time. (Gældende fra 1. marts 2019).

Sygdom – Anlægsgartnere/Elever

Sygeferiepenge

Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den gennemsnitlige/sædvanlige løn sidste 4 uger før fraværet.

Eksempel: Gennemsnitslønnen er pr. time kr. 151 kr. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 18,88.

Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom:

Lønart

Antal Sats Beløb
5435 Sygeferiepenge 29,6 18,88 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge fra hjemkommunen. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,4 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ansættelse over 8 uger, men under 8 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder.

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i arbejdsgiverperioden på 30 dage. Efter 30 dages sygdom overgår medarbejderen til sygedagpenge fra hjemkommunen.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Sygedagpenge er IKKE ferie- og pensionsberettiget.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge 7,4 udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse med mere end 6 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder.

Arbejdsgiveren betaler løn under sygdom, dog maksimalt kr. 151,00 pr. time. ( Gældende fra 1. marts 2020).

Beløbet ydes i indtil 8 uger. Denne sygeløn er ferieberettiget og pensionsgivende. Timerne skal af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn på lønart 3111.

Eksempel på løntransaktion for sygeløn:

Lønart

Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn 7,00 151,00 udfyldes ikke

Barns 1. sygedag.

Ansatte med 2 måneders anciennitet har ret til frihed til pasning af syge hjemmeboende børn under 12 år. Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal Sats Beløb
3346 Dagpenge barns 1. sygedag 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Barns hospitalsindlæggelse

Til medarbejdere indrømmes frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Der ydes betaling for maksimalt 1 uge pr. barn indenfor en 12 måneders periode.

Lønnen udgør normal løn inklusiv faste tillæg.

Gældende fra 1. marts 2020.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart

Antal Sats Beløb
3312 Barns hospitalsindlæggelse 15,00 udfyldes ikke

 

Barsel

Arbejdere, der på fødselstidspunktet har 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 mdr. har ret til løn under fravær på grund af graviditet fra 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen yder arbejdsgiveren løn under barsel i indtil 13 uger samt 11 uger oven på udløbet af de 13 uger.

Før fødsel

De 4 uger før forventet fødsel er medarbejderen berettiget til normal løn.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 Udfyldes udfyldes ikke

Når medarbejderen har født

Arbejdsgiveren udbetaler normal løn i 14 uger.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen (14 uger):

Lønart

Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Forældreorlov

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov ydes betaling under fravær i indtil 13 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betaling i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen.

Betalingen under forældreorlov svarer til normal løn.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal Sats Beløb
3162 Løn barsel 37,00 Udfyldes udfyldes ikke

Såfremt medarbejderen tager yderligere forældreorlov ydes dagpenge fra hjemkommunen.

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder på det forventede fødselstidspunkt::

Bidrag pr. 1/7-2017 til kr. 12,75 pr. time (arb.giver betaler kr. 8,50 og medarb. kr. 4,25).

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart

Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes 4,25 udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart

Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes 8,50 udfyldes ikke

Fædreorlov

Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har mindst 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder, har ret til fuld løn under fædreorlov, dog maksimalt kr. 151,00 pr. time i indtil 2 uger, der placeres inden for de første 14 uger efter fødsel.

Adoption.

Medarbejdere, der på modtagelsestidspunkt har mindst 9 måneders anciennitet betales løn i 19 uger efter barnets modtagelse (barselsorlov). Lønnen er normal løn.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes ikke

 

Kursus

Arbejdsgiver udreder forskellen mellem den offentlige kursusgodtgørelse og den ansattes normale løn, dog maksimalt kr. 125 pr. time.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal Sats Beløb
1122 Kursustimer 21,00 125,00 udfyldes ikke

Arbejdsgiveren betaler under kursusforløbet feriepenge og pension, men ikke s/h-opsparing. Lønnen angives derfor på en ikke ferieberettiget lønart, og 12,5% feriepenge beregnes særskilt for kursustimerne.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal Sats Beløb
9382 Reg. feriepenge 21,00 15,83 udfyldes ikke

 

Specielt vedr. elever

Afmelding af elev – oprettelse af anlægsgartner

Når eleven udlæres, men bliver i virksomheden som anlægsgartner, skal der ske ændringer i statistikoplysningerne, hvis virksomheden er forpligtiget til oplysning af disse, og eleven skal tilmeldes Pension-Danmark og S/H-ordningen.

For at få en præcis/korrekt overgang anbefales det, at eleven afmeldes (ved indsættelse af afgangsdato) og oprettes som anlægsgartner på et nyt medarbejdernummer.

copyright by proløn © 2023