Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning for medlemmer af Dansk Bilbrancheråd. Hensigten med denne håndbog er at beskrive, hvordan ProLøn-Dansk Bilbrancheråd anvendes i forbindelse med forskellige problemstillinger omkring lønbehandling.

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd håndbogen giver dog ikke svar på alt.

Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på 87 10 19 30 eller på [email protected].

Er du medlem af DBR Arbejdsgiverforening, eller har du valgt at din virksomhed følger overenskomsten mellem DBR Arbejdsgiverforening og Dansk Metal, er der afsnit i denne håndbog, som omhandler netop denne overenskomst.

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Anvendelse af Mit ProLøn er beskrevet i håndbogen ”Mit ProLøn”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pension:

Overenskomst: DBR Arbejds-giverforening

/Dansk Metal

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere, der er med i pensionsordningen. ProLøn A/S sørger for, at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.
Arbejdsmarkeds-pension:

Overenskomst:

DI / Metal

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. ProLøn A/S sørger for, at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.
Opsparing til S/H-ordning:
Kun virksomheder uden overenskomst ellers Fritvalgskonto.
Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen.

Virksomheden sørger for at give ProLøn besked vedr. ændring i sh%-satsen.

Kode for SH-opsparing (SH-kode) sættes til 1, hvis medarbejderen skal have SH-opsparing.

Lønstigninger: Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller
Mit ProLøn. Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende.

De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb
Månedsløn:

*

Tillæg 0920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn
Timer:

*

Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Tillæg / Overarbejde:

(Overenskomst-bestemt)

Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time udfyldes.

Overtidstillægget beregnes som 35% af den normale timeløn for de første 3 timers overarbejde. Alt arbejde derudover samt på søgnehelligdage beregnes som 100% af den normale timeløn.

Tillæg / Forskudt tid 18.00 – 22.00:

(Overenskomst-bestemt)

Tillæg 2404 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Arbejdstimerne indgår i normal løn, men tillægget opgøres særskilt.

Antal timer og sats pr. time udfyldes.

Sats pr. 1. maj 2017: kr. 26,77 pr. time.

Sats pr. 1. maj 2018: kr. 27,25 pr. time.

Sats pr. 1. maj 2019: kr. 27,69 pr. time.

Tillæg / Forskudt tid 22.00-06.00:

(Overenskomst-bestemt)

Tillæg 2405 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Arbejdstimerne indgår i normal løn, men tillægget opgøres særskilt.

Antal timer og sats pr. time udfyldes.

Sats pr. 1. maj 2017: kr. 43,08 pr. time.

Sats pr. 1. maj 2018: kr. 43,77 pr. time.

Sats pr. 1. maj 2019: kr. 44,47 pr. time.

Ferie med løn Tillæg 1121 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes f.eks. i forbindelse med elevers og funktionærers ferie, hvis disse er oprettet med feriekode = 0.
Lønart Antal Sats Beløb
Kørsels-godtgørelse: Tillæg 7200 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes i forbindelse med kørselsgodtgørelse efter statens takster. Der indmeldes kun antal kilometer. Satsen findes automatisk. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Befordrings-refusion: (Elever) Tillæg 7240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med befordringsrefusion.

Behandles som en skattefri godtgørelse.

Kørekort-refusion: (Elever) Tillæg 7250 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med refusion af omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekort, hvis medarbejderen selv har betalt. Anvendes
ikke hvis udgiften til kørekort er faktureret til virksomheden.Behandles som en skattefri godtgørelse.
Sygeløn:(Overenskomstbestemt)* Tillæg 3111 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten (DBR/Metal) skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”. Denne sygeløn er ferieberettiget. Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom.
Sygeløn (ej ferieberet.):* Tillæg 3121  

Udfyldes

Udfyldes Udfyldes ikke Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom.
Sygedagpenge :

*

Tillæg 3146 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats, skal timerne registreres som dagpenge.

Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.

De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Dagpenge indgår ikke i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Sygeferiepenge:

*

Tillæg 9385 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til beregning af feriepenge i en periode, hvor den ansatte ikke får beregnet feriepenge under sygdom. Se nærmere under afsnittet:
Feriegodtgørelse under sygdom.
Lønart Antal Sats Beløb
Barns 1. sygedag:

(Overenskomst-bestemt) *

Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning ved fravær pga. barns 1. sygedag, hvis medarbejderen har over 9 måneders anciennitet.
Løn barsel:

(Overenskomst-bestemt) *

Tillæg 3161  

Udfyldes

Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning under barsel.
1. og 2. ledighedsdag(G-dage): Tillæg 2066  

Udfyldes

 

Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering: Tillæg 2790 Udfyldes Udfyldes Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes med antal dage Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udb. Ferietillæg (med pension): Tillæg

Tillæg

8830
/8829 8830
/8829
 

1

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder
selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8829
anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).

Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønart Antal Sats Beløb
Udbetalt aconto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Værdi Fri telefon m.m. 2243 Udfyldes ikke. Udfyldes ikke. Udfyldes Udfyldes med det beløb, som skal beskattes i lønperioden.

Se nærmere beskrivelse under Personalegoder i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk
Vedr. ferieopsparing og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Såfremt der skal være opsparing til SH-ordning (søgnehelligdage), skal det oprettes på medarbejderen, virksomheden sørger selv for at det altid sker med den rigtige %-sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing (gælder for funktionærer / funktionærlignende ansatte)

1: ferieopsparing 12,5%

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved
anvendelse af feriekode = 1.

Søgne-helligdagsopsparing

Kun hvis der ikke er tegnet overenskomst med DBR Arbejdsgiverforening/Dansk Metal kan der valgfrit opspares til SH-ordning.

Kode for SH-opsparing skal altid være påført.

0: ingen søgnehelligdagsopsparing

1: søgnehelligdagsopsparing 4 %

SH-ordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende SH-ordning ved anvendelse af sh-kode = 1.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til pensions-opsparing.

Pensionsordninger er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910, 8911, 8912 eller 8913 udfor pensionsordningen.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Lønstatistik til Danmarks Statistik

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik (DS).

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

Er du bruger af Mit ProLøn vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende:

723110: Mekanikerarbejde, person- og varevogne

723120: Mekanikerarbejde, lastvogne

723190: Mekanikerarbejde, andre områder

723300: Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner

962200: Forefaldende arbejde

411000: Almindeligt kontorarbejde

431100: Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde

912200: Rengøring af transportmidler

912990: Andet rengøringsarbejde

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, kan øvrige DISCO-08 koder findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ‘LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ‘STAMBILAG’.

Løn

De aktuelle lønsatser aftales i virksomheden under hensyntagen til mindstelønnen.

Når man indberetter lønnen, kan man anvende lønarterne:

0920: Månedsløn eller 1002: Timer, begge lønarter behandles som ferieberettiget løn

Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart Antal Sats Beløb
0920 Ferieberettiget løn: udfyldes udfyldes ikke Udfyldes

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timer: Udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Pension

Arbejdsmarkedspension

Overenskomst:
DBR/Metal
Ved overenskomst med DBR Arbejdsgiverforening/Dansk Metal anvendes Industriens pension. (PBS.nr.: 01865846, overenskomstkode: 14000)

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2009: 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%)

Omfatter medarbejdere, der er fyldt 18 år og som har 2 måneders anciennitet. I de to måneders anciennitet indgår anciennitet fra tidligere ansættelser inden for de sidste 2 år, hvor medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension.

Såfremt medarbejderen på ansættelsestidspunktet er omfattet af Industriens Pension eller anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansættelse, skal der betales pensionsbidrag fra ansættelsens start.

Lærlinge er som hovedregel ikke omfattet af pensionsordningen. Lærlinge der er fyldt 20 år ved ansættelsen er dog omfattet af overenskomstens regler om pension. Lærlinge, der er over 20 år, og som har udstået læretiden, vil ved fortsat ansættelse i virksomheden have opsparet den fornødne anciennitet.

Lærlinge, der allerede er omfattet af pensionsordning indenfor området, når der påbegyndes uddannelse, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelsesperioden.

Pr. 1. marts 2018 har lærlinge krav på pension, når de fylder 20 år.

Overenskomst:
DI/Metal
Ved overenskomst med DI/Metal eller Lokal overenskomst anvendes Industriens pension. (PBS.nr.: 01865846, overenskomstkode: typisk 10000 eller 10001)

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2009: 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%).

Omfatter medarbejdere, der er fyldt 18 år og som har 2 måneders anciennitet.I de 2 måneders anciennitet indgår anciennitet fra tidligere ansættelser inden for de sidste 2 år, hvor medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af industriens pension.

Lærlinge er som hovedregel ikke omfattet af pensionsordningen. Lærlinge der er fyldt 20 år ved ansættelsen er dog omfattet af overenskomstens regler om pension. Lærlinge, der er over 20 år, og som har udstået læretiden, vil ved fortsat ansættelse i virksomheden have opsparet den fornødne anciennitet. Lærlinge, der allerede er omfattet af pensionsordning indenfor området, når der påbegyndes uddannelse, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelses perioden.

Pr. 1. marts 2018 har lærlinge krav på pension, når de fylder 20 år.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning.

Der er mulighed for i den enkelte virksomhed at aftale større beløb / større %-satser end aftalt i overenskomsten. I sådanne tilfælde kontaktes ProLøn A/S, der hjælper med det praktiske.

Fritvalgskonto

For at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension eller løn, har den enkelte medarbejder sin egen fritvalgskonto.

Virksomheden afsætter hver lønperiode i alt pr. 1 maj 2017 op til 9,2 %, op til 9,9 % af lønnen pr. 1. maj 2018 og op til 10,5 % af lønnen pr. 1. maj 2019 til opsparing på medarbejderens fritvalgskonto.

Medarbejderen får bl.a. mulighed for at hæve et ekstra beløb ud over lønnen i forbindelse med ferie, søgnehelligdage, feriefridage eller andre overenskomstmæssige fridage.

Fritvalgskontoen blev indført pr. 1. maj 2007.

Virksomheden afsætter for alle medarbejdere løbende på kontoen pr. 1. maj 2017: 2,7 %, pr. 1. maj 2018: 3,4 % og pr. 1. maj 2019: 4,0 % af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

For alle medarbejdere, der ikke får løn på søgnehelligdage, henlægges opsparingen på 4 % af den ferieberettigede løn til fritvalgskontoen.

Medarbejdere, der pr. 1. maj har ret til feriefridage, skal inden den 1. april hvert år vælge eller fravælge muligheden for at afholde en eller flere af feriefridagene i det kommende ferieår, mod i stedet i denne periode løbende at få afsat yderligere 0,5 % af den ferieberettigede løn pr. fravalgt feriefridag. Hvis alle fem feriefridage fravælges, afsættes der således i alt 2,5 %. Det antal feriefridage, som ønskes afholdt, afvikles og betales efter de nugældende regler i overenskomsten.

Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie, søgnehelligdage og feriefridage, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto. Medarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparingskonto.

Medarbejderen kan vælge at overføre sin fritvalgskonto til pension. For at kunne vælge pensionselementet, skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten. Medarbejderen skal senest d. 1. april hvert år oplyse, om hvor stor en del af opsparingen til fritvalgskontoen, der ønskes afsat til pension igennem det kommende ferieår.

Tilmelding af medarbejder / opsparing

Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af løntransaktion på den specifikke medarbejder.

På transaktionen angives den aktuelle opsparings % i kolonnen ”Antal”.

Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe FVK er aktuel for den specifikke medarbejder og det er virksomheden, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i % -satsen i forbindelse med overenskomstmæssige ændringer.

Beregning af FVK-opsparings% på den enkelte medarbejder:

FVK-opsparing: + 2,7 % pr. 1. maj 2017

3,4 % pr. 1. maj 2018

4,0 % pr. 1. maj 2019

Tillægges SH-opsparing: + 4,00 %
Tillægges evt. fravalgte feriefridage: + 0,50 % pr. feriefridag (max 2,5%)
Samlet FVK-opsparings%: = Indmeldes på løntransaktion

Den beregnede FVK-opsparings% indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5110 FVK opsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing til Industriens Pension indmeldes denne på løntransaktion (lønart 8916):

Lønart Antal Sats Beløb
8916 Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing til andet pensionsselskab indmeldes denne på løntransaktion (lønart 890X*):

Lønart Antal Sats Beløb
890X* Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

*) Lønarten kan være 8900, 8901, 8902, osv. afhængig af den pågældende AM-pensionsordning. Dog gælder for Industriens Pension og Pension Danmark at lønarten altid skal være 8916.

Regulering af opsparing

Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet ”Beløb”.

Lønart Antal Sats Beløb
5116 FVK regulering: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Overførsel til medarbejder – søgnehelligdag

Ved udbetaling i forbindelse med afholdelse af søgnehelligdag skal indmeldes 1 løntransaktion. Medarbejder/arbejdsgiver bestemmer selv dagssatsen.

enten:

Lønart Antal Sats Beløb
5121 FVK søgnehelligdag: udfyldes udfyldes udfyldes ikke

eller:

Lønart Antal Sats Beløb
5121 FVK søgnehelligdag: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen udbetales til medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
5121 FVK søgnehelligdag: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Overførsel til medarbejder – engangsudbetaling

Ved udbetaling i forbindelse med aftalt engangsudbetaling skal indmeldes 1 løntransaktion.

Hvis et fast beløb skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Restopsparing ved ferieårets udløb

FVK bliver ikke automatisk nulstillet ved hverken ferieårets slutning eller årets slutning. Ønskes den udbetalt anvendes en af ovenstående muligheder.

Hvis der er overskud på Fritvalgskontoen ved ferieårets udløb, skal arbejdsgiver overføre beløbet til Feriekonto ved hjælp af nedenstående, så medarbejderen har det til udbetaling sammen med feriepengene i det efterfølgende ferieår.

Ved overførsel til ferieordning ved løbende ferieopsparing skal der indmeldes 1 transaktion.

Hvis et fast beløb skal overføres til ferieordningen:

Lønart Antal Sats Beløb
5132 FVK til ferieordning: Udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen overføres til ferieordningen:

Lønart Antal Sats Beløb
5132 FVK til ferieordning: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Fratrædelse af medarbejder

Ved en medarbejders fratrædelse udbetales fritvalgskontoen senest 14 dage efter sidste lønudbetaling fra virksomheden.

Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

En medarbejder, der fratræder, kan alternativt vælge at få overført restsaldoen til sit feriekort, således at saldoen tillægges feriepengene. Se hvordan under afsnittet ”Overførsel til ferieordning.

Lærlinge

En lærling skal have en fritvalgskonto på 2,7 % pr. 1. maj 2017, 3,4 % pr. 1. maj 2018 og 4,0 % pr. 1. maj 2019.

Da lærlinge får udbetalt løn på søgnehelligdage, skal der ikke afsættes på fritvalgskontoen for søgnehelligdagene.

Når lærlingen har opnået anciennitet på 9 måneder, er der mulighed for at fravælge feriefridage og afsætte 0,5 % ekstra pr. fravalgt feriefridag til fritvalgskontoen. Hvis alle 5 feriefridage fravælges tillægges fritvalgskontoen 2,5 %.

Fritvalgskonto Optrapningsordning

Som nyindmeldt medlem i DBR Arbejdsgiverforening kan indbetalingerne til fritvalgskontoen optrappes oven en 3-årig periode, således at år 0 (indmeldestidspunktet) opspares 25%, år 1 opspares mindst 50%, år 2 opspares mindst 75% og år 3 opspares 100%.

Optrapningsordning kan alene anvendes, såfremt medarbejderne ikke allerede har en fritvalgsordning. Medarbejderen kan derfor ikke “trappes ned” som følge af en indmeldelse i en arbejdsgiverforening.

Fridage

1. maj, 5. juni (grundlovsdag) og 24. december er regnet for hele fridage. Betaling for disse dage sker fra fritvalgskontoen.

Feriefridage

Medarbejdere med 9 måneders beskæftigelse har ret til 5 feriefridage indenfor ferieåret.

Feriefridagene betales som ved sygdom.

Timerne for en afholdt feriefridag skal for disse ansatte ikke indgå i den normale løn, men registreres på en selvstændig løntransaktion.

Eks. på en svend, der afholder 1 feriefridag, hvor han/hun skulle have arbejdet 7,40 timer:

Lønart Antal Sats Beløb
3211 Feriefri/afholdt 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger efter ferieårets afslutning rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom pr. ubrugte feriefridage. Kompensationen udbetales ved næstfølgende lønudbetaling.

Uanset jobskifte kan der kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår.

Funktionærlignende ansatte oppebærer sædvanlig løn i disse dage.

Styring af feriefridage (feriefri-regnskab)

Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende:

Tilmelding til feriefridagsstyring sker ved tilføjelse af en enkelt løntransaktion på den enkelte medarbejder. I ”antal” indmeldes medarbejderens normale arbejdstid. Transaktionen skal blive stående uforandret fra gang til gang.

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 74,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

På lønsedlen vil man kunne se, hvor mange feriefridagstimer, der er til rest.

Udbetaling for feriefridage sker ved brug af lønart 3621, når man har feriefri-regnskab på lønsedlerne.

Eksempel: Udbetaling for 1 feriefridag á 7,40 time.

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Feriefri/afholdt/udb. 7,40 udfyldes udfyldes ikke

BEMÆRK!

Hvis man gør brug af muligheden for styring af feriefridage, anvendes lønart 3621 til både at registrere de forbrugte timer og til udbetaling af løn.
Lønart 3211 skal derfor ikke anvendes til udbetaling.

Kompensation for udbetaling af ikke afholdte feriefridage foretages på følgende lønarter, når man benytter feriefri-regnskabet.

Ved udbetaling indenfor ferieåret anvendes lønart 3636.

Ved udbetaling efter ferieåret anvendes lønart 3637.

Eksempel: Rest 3 timer til udbetaling efter ferieåret:

Lønart Antal Sats Beløb
3637 Feriefri/udb. 3,00 udfyldes udfyldes ikke

Elever / Lærlinge

Lærlinge er omfattet af disse feriefridage.

Lærlingen skal være ansat i 9 måneder før feriefridagene er gældende.

Ferie

Svende og lærlinge

Der skal IKKE udbetales løn på feriedage. Betaling for feriedage sker gennem ferieordningen. Hvis feriepengene er hensat til FERIEKONTO skal virksomheden ikke foretage sig noget, da medarbejderen her får feriekort fra Feriekonto og selv skal sørge for udbetaling herfra.

Er arbejdsgiveren medlem af DBR Arbejdsgiverforening, har virksomheden lov til selv at administrere feriepengene. Vælges denne ordning, kan udbetalingen ske over lønnen.

Ferie med løn (elever / lærlinge)

I 1. og 2. hele ferieår har eleven krav på fuld løn under ferie. Hvis eleven er ansat før 1. juli i et ferieår har han yderligere krav på fuld løn under ferie i indtil 25 dage i dette ferieår. Sker ansættelsen efter 1. juli i et ferieår, har eleven ret til 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder lukket i perioden 1. oktober til 1. april. Optjente feriepenge fra tidligere ansættelser modregnes.

Der skal ikke beregnes feriepenge af løn under ferie. Derfor bør lønnen registreres på en anden lønart, når ferie afholdes.

Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke normal ugeløn

Feriepengeberegning ved fratræden

Når funktionærer eller andre ansatte, der har fået udbetalt løn under ferie, rejser, skal der afregnes feriepenge.

ProLøn A/S hjælper gerne med beregningen. På www.proloen.dk / lønbibliotek / blanketter udfyldes og indsendes blanketten “Ferieafregning af fratrådt funktionær”.

Sygdom

Sygeferiepenge

Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den gennemsnitlige/sædvanlige løn sidste 4 uger før fraværet.

Eksempel: Gennemsnitslønnen er pr. time kr. 141,96. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 17,75.

Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom:

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge 29,60 17,75 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

Overenskomstbestemt sygeløn (DBR/Dansk Metal)

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn eller sygedagpenge. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Ansættelse over 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i op til 30 dg.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Der beregnes ikke feriepenge, sh-opsparing og pensionsopsparing af sygedagpengene.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Er man omfattet af overenskomst med DBR Arbejdsgiverforening/Dansk Metal er arbejdsgiveren forpligtet til at udbetale løn i op til 9 uger, hvis lønmodtageren har opnået 6 måneders anciennitet.

Grundlaget for beregning af den udbetalte løn under sygdomsperioden vil være en betaling svarende til den pågældendes gennemsnitsfortjeneste fra sidst afsluttede kvartal.

Ansættelse mindre end 12 måneder: Ansættelse mindst 12 måneder Ansættelse mindst 12 måneder
Sygeperiode: højst 3 dage Sygeperiode: mere end 3 dage
Sygelønnen er pensionsgivende Sygelønnen er pensionsgivende Sygelønnen er pensionsgivende
Der skal ikke beregnes feriepenge af sygelønnen. Der skal ikke beregnes feriepenge af sygelønnen. Der skal beregnes feriepenge fra 1. sygedag
Lønart: 3121 Lønart: 3121 Lønart: 3111

Eksempel på løntransaktion for sygeløn med ferieopsparing:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion for sygeløn uden ferieopsparing:

Lønart Antal Sats Beløb
3121 Sygeløn (ej ferieber.) udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Efter udbetaling af sygeløn i 9 uger, overgår medarbejderen til at få løn i form af dagpenge fra det offentlige. Denne ydelse er ikke pensionsgivende.
Virksomheden er dog forpligtet til at yde feriegodtgørelse i resten af sygeperioden.

Elever

Elever skal have ”fuld løn” under sygdom. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Sygdom – uden overenskomst

Nedenstående kan tages som udgangspunkt, hvis ikke overenskomsten, som virksomheden er omfattet af foreskriver noget andet. Tjek derfor altid den gældende overenskomst ved udbetaling af løn under sygdom.

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn eller sygedagpenge. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Ansættelse over 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i op til 30 dg.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Der beregnes ikke feriepenge, sh-opsparing og pensionsopsparing af sygedagpengene.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Er man omfattet af overenskomsten, er sygedagpenge betalt af arbejdsgiver pensionsberettigede. Derfor skal man benytte følgende lønart:

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3141 Sygedagpenge udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Feriegodtgørelse under sygdom

Har en ansat ikke ret til fuld løn under sygdom, er virksomheden under sygdom i mere end 1 dag og forpligtet til at yde feriegodtgørelse. Dette gælder også, selvom den ansatte er overgået til sygedagpenge fra det offentlige, hvis ikke gældende overenskomst fraviger dette. Beregningsgrundlaget for feriegodtgørelsen er gennemsnitslønnen i de seneste 4 uger før sygdommens indtræden.

Eksempel på løntransaktion for en medarbejder med en gennemsnitlig timeløn på 130 kr.:

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge udfyldes 16,25 udfyldes ikke

 

Barns 1. sygedag

Er virksomheden omfattet af overenskomst med DBR Arbejdsgiverforening/Dansk Metal gælder følgende:

Medarbejdere er berettiget til fravær til pasning af et sygt, hjemmeværende barn op til 14 år, på barnets hele første sygedag. Bliver barnet sygt i løbet af en arbejdsdag, har medarbejderen også ret til fravær resten af den pågældende dag. Dette gælder for den ene af barnets forældre.

Der ydes betaling som ved egen sygdom på barns 1. sygedag. Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet har ret til fuld løn under fraværet.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Barns hospitalsindlæggelse

Medarbejdere er berettiget til fravær til pasning af syge børn under 14 år, der er indlagt på hospitalet eller som led i indlæggelsen er indlagt i hjemmet. Dette gælder for den ene af barnets forældre.

Ved lønindberetning anvendes samme lønart, som ved barns 1. sygedag.

Eksempel på løntransaktion for en medarbejder, som er indlagt sammen med sit barn:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Barsel

Arbejdsgiveren betaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, løn under fravær på grund af graviditetsorlov, barselsorlov, forældreorlov og fædreorlov.

Graviditets- og barselsorlov

Fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødsel er kvindelige ansatte berettiget til fuld løn i graviditetsorloven og barselsorloven. Fuld løn svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Arbejdsgiver yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uge. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den anden forælder. Disse 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør pr. 1/7-2014 kr. 12,75 pr. time (arb.giver betaler kr. 8,50 og medarb. kr. 4,25).

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes 4,25 udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes 8,50 udfyldes ikke

Forældreorlov

Fra 1. juli 2014 gælder følgende:

Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingerne.

De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den anden forælder.

De 13 uger skal afholdes inde for 52 uger efter fødslen.

Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.

Fædreorlov

Mandlige ansatte under overenskomsten med DBR Arbejdsgiverforening/Dansk Metal, der på det forventede fødselstidspunkt har været beskæftiget i mindst 9 måneder, har ret til fuld løn under fædreorlov i indtil 2 uger.

Fuld løn svarer til den løn den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Orlov derudover

Såfremt medarbejderen ønsker at holde yderligere orlov, er det på dagpenge fra bopælskommunen.

Børneomsorgsdage

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet får ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår – uanset antal børn. Dagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan fået udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen. Reglen gælder kun børn under 14 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Seniorordning

5 år før folkepensionsalderen kan en medarbejder indgå i en seniorordning, hvorefter vedkommende kan konvertere pensionsbidrag til såkaldte seniordage. Beløbet konverteres via fritvalgskontoen, og der kan holdes så mange dage, som fritvalgskontoens udvisende berettiger til. Alternativt kan medarbejderen i samarbejde med arbejdsgiver lægge længere arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid elle lignende.

Ved afholdelse af seniorfridage udbetales fra fritvalgskontoen med løn svarende til løn under sygdom.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Kontakt venligst ProLøn for hjælp til opsætning af seniorordning.

copyright by proløn © 2023