Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning

Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Danske Dental Laboratoriers medlemmer. Udgangspunktet for håndbogen er den af Danske Dental Laboratoriers indgåede overenskomst med Serviceforbundet/Faglig Puls. Håndbogen giver ikke svar på alt. Dybdegående information vil kunne søges i de nævnte overenskomster.

Desuden er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på 87 10 19 30 eller på [email protected].

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Anvendelse af ProLøn-Internet er beskrevet i håndbogen ”ProLøn-Internet”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger, som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over, hvem der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema.

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pension/ Pension Danmark: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S hvilke medarbejdere, der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i
overenskomsten.(Lønart 8910).Hvis virksomheden har en optrapningsordning, skal virksomheden give besked om dette til ProLøn A/S.
ProLøn A/S sørger for at % satsen automatisk ajourføres, som beskrevet i overens-komsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.
Overenskomst-mæssige lønstigninger: Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender
ProLøn-Papir eller ProLøn-Internet.Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter, du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb
Månedsløn Tillæg 0920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og månedsløn.
Ferieberettiget løn:* Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn. Som lønart 1001, kun forskel på tekst på lønsedlen.
Timer:* Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen. Timerne nulstilles efter brug.
Faste timer:* Tillæg 1004 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Som lønart 1002, anvendes hvor timerne er faste fra gang til gang. Timerne nulstilles ikke efter brug.
Ferie med løn:* Tillæg 1121 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes hvor en elev ikke har optjent feriegodtgørelse til 1. og 2. ferieår. Løn under ferie er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig.Kan også anvendes, når funktionærer afholder ferie med løn.
Overarb. time incl.
50%:
Tillæg 2031 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 50% tillægget) udfyldes.
Overarb. time incl. 100%: Tillæg 2032 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 100% tillægget) udfyldes.
Overarb. time incl. 150%: Tillæg 2303 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 150% tillægget) udfyldes.
Ferieber. Tillæg: Tillæg 2601 Udfyldes efter behov.
Personlig tillæg: Tillæg 2602 Udfyldes efter behov.
Forskudttids-tillæg: Tillæg 2603 Udfyldes efter behov.
Rådigheds- tillæg: Tillæg 2604 Udfyldes efter behov.
Klinik-beklædning: Tillæg 2605 Udfyldes efter behov.
Aftalt lønregulering: Tillæg 2621 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes ved reduktion af bruttolønnen i forbindelse med personalegoder. Udfyldes med negativt beløb i ”beløb”.
Lønart Antal Sats Beløb
Skattefri godtgørelse: Tillæg 7240 Udfyldes efter behov, men skal udfyldes med baggrund i statens takster.
Befordrings-refusion: Tillæg 7241 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse.
Sygetimer:* Tillæg 3101 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal timer.
Syge
dagpenge
:*
Tillæg 3146 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimaledagpengesats , skal timerne registreres som dagpenge.

Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.

De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Løn barsel:* Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal timer.

”Sats” udfyldes med timeløn.

Barns 1. sygedag:* Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal dage.

”Sats” udfyldes ikke.

Ledighedsdage: Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Udb. Ferietillæg (med pension) Tillæg

Tillæg

8830
/88298830 
/8829
Udfyldes ikke

1

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8829 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).

Lønart Antal Sats Beløb
Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb. Skat tilbage: Negativt beløb.Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Multimedie- beskatning Tillæg 2240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udfyldes med det beløb, som skal beskattes i lønperioden.Se nærmere beskrivelse under Personalegoder i håndbogen ”Generelt og Satser”

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via ProLøn Internet, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk
Vedr. ferieopsparing og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummeret, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage og indberetningen af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for, at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives, hvilken type skattekort medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing/ferie med løn (fast månedslønnede)

1: ferieopsparing (p.t. 2019: 12,5%) til Feriekonto (timelønnede)

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Den pensionsordning virksomheden er tilknyttet er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910 udfor pensionsordningen.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening.

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

Den oftest anvendte DISCO-08 kode for din branche er følgende:

321400: Tandteknikerarbejde.

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under den nævnte kode, må du selv finde den korrekte kode via Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk

Løngrundlag

På bagsiden af stambilaget er der mulighed for indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af ProLøn Internet foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

Løn

De aktuelle lønsatser aftales i virksomheden under hensyntagen til den aftalte løn / overenskomsten.

Når man indberetter lønnen, kan man anvende lønarterne:

1001: Ferieberettiget løn

1002: Variable timer (behandles som ferieberettiget løn)

0920: Månedsløn (behandles som ferieberettiget løn)

1004: Faste timer (behandles som ferieberettiget løn)

Eksempler:

Lønart Antal Sats Beløb
1001 Ferieberettiget løn: 160,33 udfyldes ikke 24.000,00
Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timer: 160,33 130,00 udfyldes ikke
Lønart Antal Sats Beløb
0920 Månedsløn: 160,33 udfyldes ikke 24.000,00
Lønart Antal Sats Beløb
1004 Faste timer 160,33 130,00 udfyldes ikke

Pension

Pension Danmark 8910:

Der er i overenskomsten mellem Danske Dental Laboratorier og Dansk Funktionærforbund Tandteknikerforening indgået aftale om anvendelse af pensionsordning i Pension Danmark.

Pensionsbidraget udgør 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%).

Alders- og anciennitetskrav

Medarbejdere som er fyldt 18 år, og som har været ansat i virksomheden i mindst 3 måneder er omfattet af pensionsordningen.

Elever er ikke omfattet af pensionsordningen.

Betingelserne fraviges, såfremt den pågældende medarbejder har været omfattet af en tilsvarende pensionsordning fra tidligere ansættelse.

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne.

Fritvalgskonto/Særlig opsparing

Igangsætning

Fritvalgskontoen blev indført pr. 1. maj 2007.

Virksomheden afsætter for alle medarbejdere løbende på kontoen.

Pr. 1. marts 2017 er  satsen 2,7 % af den ferieberettigede løn.

Pr. 1. marts 2018 ændres satsen ændret til 3,4 % af den ferieberettigede løn.

Pr. 1. marts 2019 ændres satsen ændret til 4,0 % af den ferieberettigede løn.

Fritvalgskontoen er nærmere beskrevet i overenskomsten.

I forbindelse med opstart af fritvalgskonto sørger virksomheden for følgende:

1) indmelde fritvalgs% for den enkelte medarbejder.

Se beskrivelse under afsnittet Tilmelding af medarbejder/opsparing.

2) indmelde evt. startregulering.

Se beskrivelse under afsnittet Regulering af opsparing.

Tilmelding af medarbejder / opsparing

Anvendes ved nye medarbejdere og ved den årlige justering af FVK-opsparing pr. 1. maj.

Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af løntransaktion på den specifikke medarbejder.

På transaktionen angives den aktuelle opsparings% i kolonnen ”Antal”.

Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen, så længe FVK er aktuel for den specifikke medarbejder. Det er virksomheden, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i % satsen.

Ud fra den indmeldte % sats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet.

Opsparingen er en % af den ferieberettigede løn.

FVK-opsparings% indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Regulering af opsparing

Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet og indmelde dette på en løntransaktion i feltet ”Beløb”.

Lønart Antal Sats Beløb
5106 FVK regulering: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Udbetaling til medarbejder

Udbetaling af FVK skal ske ved udgangen af juni måned, ved kalenderårets udløb samt ved fratrædelse.

Indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

FVK bliver automatisk udbetalt med lønnen for juni og december.

Fratræder en medarbejder kan man selv tømme FVK.

Eksempel på udbetaling af fast beløb til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-saldoen skal tømmes/udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Feriefridage

Medarbejderen har efter 9 måneders beskæftigelse ret til 5 feriefridage i ferieåret.

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Deltidsansattes – herunder timelønsansattes – ret til feriefridage afhænger af den enkeltes ansættelsesbrøk set i forhold til fuld overenskomstmæssig arbejdstid.

Feriefridagene betales med fuld løn og placeres efter samme regler som restferie jf. ferieloven.

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende.

Medarbejderens arbejdstid (fra ansættelseskontrakten) registreres på den enkelte medarbejder. Registreringen skal blive stående på løngrundlag fra gang til gang.

Eksempel for en fuldtidsansat månedslønnet:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 160,33 udfyldes ikke udfyldes ikke

Når medarbejderen afholder feriefridag, skal timerne registreres på følgende måde:

Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag:

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Feriefri/afholdt 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ferie

Ferie med løn

Hvis medarbejderen i begyndelsen af ansættelsesforholdet ikke har været ansat i virksomheden tilstrækkelig længe til at have opnået ret til afholdelse af ”ferie med løn”, skal lønnen reduceres med 4,8 % pr. afholdt feriedag (ved 5 dages arbejdsuge), og medarbejderen får i stedet udbetalt feriepenge fra Feriekonto, optjent hos tidligere arbejdsgiver.

Tilsvarende skal man være opmærksom på, at når ansatte, der har fået udbetalt løn under ferie, fratræder, skal der afregnes feriepenge.

I forbindelse med afholdelse af ferie udbetales et tillæg på 1% af den ferieberettigede løn optjent seneste kalenderår. Ferietillægget udbetales ved anvendelse af lønart 8830.:

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8830 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke 1.500,00

Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent år -2 (forrige år), skal man i stedet for lønart 8830 anvende lønart 8829.

Da medarbejderne ikke optjener feriepenge i forbindelse med afholdelse af ferie, bør den normale løn i ferieperioden reduceres og i stedet registreres som ikke ferieberettiget løn.

Eksempel for en medarbejder, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Feriepengeberegning ved fratræden

Når en medarbejder, der har fået udbetalt løn under ferie fratræder, skal der afregnes feriepenge.

Kontakt ProLøn A/S, så hjælper vi med beregningen.

Ferie uden løn

Hvis man vælger at medarbejderne skal have løbende ferieopsparing – feriekort, skal lønnen reduceres med 4,8 % pr. afholdt feriedag (ved 5 dages arbejdsuge), og medarbejderen får i stedet udbetalt feriepenge fra Feriekort..

Eksempel for en medarbejder, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1997 Ferie uden løn -5,00 udfyldes udfyldes ikke

Sygdom

Sygeferiepenge

Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den gennemsnitlige/sædvanlige løn sidste 4 uger før fraværet.

Eksempel: Gennemsnitslønnen er pr. time kr. 141,96. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 17,75. (12,5 % af 141,96 kr)

Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom:

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge 29,6 17,75 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

Løn under sygdom

Der betales minimalløn, hvis medarbejderne opfylder betingelserne for at få ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren.

Bemærk,
at ved sygdom betales til den ansatte, der har været uafbrudt ansat i virksomheden i 6 måneder, og som opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, fuld løn i indtil 63 dage, regnet fra 1 hele fraværsdag. Hvis vedkommende stadig er syg efter de 63 dage betales der herefter minimalløn.

Arbejdsgiveren modtager refusion fra kommunen, dog maksimalt dagpengesatsen.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis den ansatte ikke har været ansat i 6 måneder, men over 8 uger, har vedkommende ret til sygedagpenge.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Husk også udbetaling af sygeferiepenge. Se tidligere afsnit om Sygeferiepenge.

Børns sygdom

En medarbejder, der har 9 måneders anciennitet, har ret til frihed med fuld løn, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejdernes barn under 14 år.

Friheden omfatter kun den ene af barnets forældre og kun på barnets første sygedag.

Pr. 1/5-2017 gælder følgende: Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed med løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Omsorgsdage

Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden eller mere indrømmes der frihed til 2 årlige omsorgsdage for medarbejderens børn i alderen 0-10 år, for hvilke dage der ydes betaling med den pågældendes minimallønssats.

Hospitalsindlæggelse

En medarbejder, der har 9 måneders anciennitet, har ret til frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med sit barn under 14 år.

Pr. 1/5-2017 indrømmes der frihed til medarbejdere, når det er nødvendigt i forbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører børn under 14 år.

Friheden gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-måneders periode. Der skal i øvrigt kunne fremlægges dokumentation for hospitalsindlæggelse.

Hvis man ønsker fraværet i forbindelse med børns sygdom vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på lønart 3311.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Barsel

Før og efter fødsel

Arbejdsgiveren udbetaler fuld løn under fravær fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov) til kvindelige medarbejdere.

Tilsvarende betales i indtil 2 uger ”fædreorlov”.

Virksomheden yder betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger.

Betalingen i de resternde 3 uger yders til enten faderen eller moderen. Betalingen i de 13 uger svarer til den løn, den pågældende medarbejder ville have oppebåret i perioden, dog max 145,00 kr pr time. Pr. 1/7-2017 yder virksomheden fuld løn i disse 13 uger. Ændringen har virkning for medarbejdere med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1/7-2017 eller senere.

Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen.

For den resterende del af perioden ydes barselsdagpenge fra medarbejderens bopælskommune i det omfang, vedkommende er berettiget til det.

Ved anvendelse af ProLøn kan man vælge at specificere lønnen som normalt, eller reducere normallønnen og specificere lønnen under barsel.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen (baseret på fuldtidsansat 160,33 timer, kr. 21.000):

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 130,97 udfyldes ikke

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

I 13 af de uger af orloven, hvor medarbejderen modtager løn fra arbejdsgiveren, indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

Bidraget udgør pr 1/7-2014 kr. 2040 pr. md. for en fuldtidsmedarbejder (arb.giver betaler kr. 1.360 og medarb. kr. 680).

Til deltidsansatte beregnes bidraget forholdsmæssigt.

Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!!!

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes
copyright by proløn © 2023