Indholdsfortegnelse

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pension/Pension Danmark: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (Lønart 8910 + 8911) ProLøn A/S sørger for at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overens-komsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.
Opsparing til S/H-ordning: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (SH-kode=1) (Lærlinge optjener ikke SH) ProLøn A/S sørger for at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overens-komsten.
Overenskomst-mæssige lønstigninger: Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller ProLøn-Internet.

Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønartsoversigt – Bygningsområdet

(snedker, bygningssnedker, tømrer, murer, murerarbejdsmand, entreprenør m.v.)

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende på udeområdet. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb Bygningsområdet
Månedsløn Tillæg 0920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og månedsløn.
Ferieberettiget løn:

*

Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn.
Timer:

*

Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Akkordudbetaling: Tillæg 1004 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Akkordforskud: Tillæg 2501 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke På akkorder af længere varighed skal der pr. lønperiode udbetales et forskud på indtil 85% af det beløb, der bevisligt er tjent. Begæring skal være fremsat en uge før. Der udbetales ikke forskud på akkorder, hvis varighed er mindre end 3 uger.
Akkord overskud: Tillæg 2502 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Et eventuelt overskud udbetales når akkordregnskabet er modtaget fra svendene og godkendt af virksomheden. Vær opmærksom på særlige kritikfrister. Se overenskomst kapitel 6. Overskuddet er A-indkomst.
Overarb. tillæg 50%: Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke 50% tillæg betales for de 3 første klokketimer, der fordres udført uden for virksomhedens normale arbejdstid.

På arbejdsfrie lørdage betales fra normal arbejdstids begyndelse med 50% tillæg for de første 3 timer. Efterfølgende timer betales med 100%. Overarbejde på lørdage, betales med mindst 4 timer. Overarbejdstillægget beregnes af den personlige timeløn.

Lønart Antal Sats Beløb Bygningsområdet
Overarb. tillæg 100%: Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke 100% tillæg betales for overarbejdstimer der ligger ud over de 3 første klokketimer. På søn- og helligdage betales 100% for alle timer og for mindst 4 timer. Antal timer og sats pr. time (kun 100% tillægget) udfyldes.
Løn elev

(automatisk satsstigning) *

Tillæg 346 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Der skal ved anvendelse af denne lønart være en udlært dato inde på medarbejderens stamdata. Se afsnit
Ferie med løn/elev (automatisk satsstigning) * Tillæg 347 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Der skal ved anvendelse af denne lønart være en udlært dato inde på medarbejderens stamdata. Se afsnit
Overtid 50% elev (automatisk satsstigning) Tillæg 348 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Der skal ved anvendelse af denne lønart være en udlært dato inde på medarbejderens stamdata. Se afsnit
Kørepenge

(egen bil)

Udenfor arbejdstid

Tillæg 7241 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Når virksomheden ikke stiller transportmiddel til rådighed, betales for arbejde der udføres inde for en afstand fra 10 km (provinsen) og 5 km (hovedstaden) til og med 35 km fra medarbejderens bopæl, betales pr. dag, medarbejderen er mødt på arbejdspladsen, kørselsgodtgørelse efter statens regler for kørsel over 20.000 km.

Den aktuelle sats findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Løntillæg: Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af tillæg i forbindelse med lønnen.
Forskudt arbejdstid: Tillæg 2402 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af tillæg i forbindelse med forskudt arbejdstid.
Skurpenge: Tillæg 2403 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af tillæg i forbindelse med skurpenge.
Smudstillæg Tillæg 2404 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af tillæg i forbindelse med smudstillæg.
Tagdækker-tillæg Tillæg 2405 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Medarbejdere der er ansat til tagdækning skal have et tillæg til lønnen.
Lønart Antal Sats Beløb Bygningsområdet
Værktøjs-penge Tillæg 2406 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes kun til murersvende!

 

SH-forskud:

* Aconto udbetaling fra sh-saldo

Tillæg 8641 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke. Forskudsbeløbet udgør pr. SH-dag kr. 1350 for medarbejdere over 18 år.

Forskudsbeløbet udgør pr. SH-dag kr. 675 for medarbejdere under 18 år.

Feriefri fra sh-saldo:

* Aconto udbetaling fra sh-saldo

Tillæg 8651 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke. Forskudsbeløbet udgør pr. feriefridag kr. 1.350 for medarbejdere over 18 år.

Forskudsbeløbet udgør pr. feriefridag kr. 675 for medarbejdere under 18 år.

Restudbeta-ling

af SH-saldo

*

Tillæg 8700 999,99 Udfyldes ikke Udfyldes ikke SH-saldoen incl. indeværende periodes optjening udbetales. Benyttes i forbindelse med fratræden i løbet af året.

For ansatte udbetales der automatisk rest-SH ved årsskiftet (sidste løn i året).

Hvis restbeløbet eller en del heraf, skal indsættes som ekstraordinært pensionsbidrag skal medarbejderen give besked inden 30. november.

Et eventuelt underskud skal virksomheden selv modregne i tilgodehavende løn.

Sygeløn (ferieberet.):

3 måneders anciennitet

*

Tillæg 3111 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Ved 3 måneders anciennitet, betales løn under sygdom . Beløbet ydes i indtil 25 arbejdsdage. Timerne skal af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn.

Se nærmere beskrivelse under afsnittet SYGDOM

Ved tilskadekomst i virksomheden, se afsnittet ’Ulykke’.

La 3111: Sygelønnen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Lønart Antal Sats Beløb Bygningsområdet
Sygedagpenge:

*

Tillæg 3146 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge.

Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.

De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Dagpenge indgår ikke i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn.

Løn barsel:

6 måneders anciennitet*

Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL.
Løn Forældre-orlov:

6 måneders anciennitet

*

Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov ydes der betaling i indtil 13 uger. Af de 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Betalingen bortfalder, hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes.
Løn Fædreorlov

6 måneders anciennitet*

Tillæg 3162 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af en mandlig medarbejder, der i indtil 2 uger afholder fædreorlov. Orloven skal placeres inden for 14 uger efter fødslen.
Barns 1. sygedag:

*

Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejderen med fravær pga. barns 1. sygedag eller ved barns hospitalsindlæggelse. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG.
Skattefri rejsegodtgørelse

(beløbet indberettes til Skat)

Tillæg 7240 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke I forbindelse med rejsearbejde hvor overnatning finder sted, kan der udbetales skattefri rejsegodtgørelse efter statens takster og betingelser.
Tillæg efter skat Tillæg 7251 Udfyldes efter behov.
1., 2. og 3. Ledighedsdag: Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønart Antal Sats Beløb Bygningsområdet
Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn.

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Kursustimer:

*

Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejder på kursus. NB! Særlige regler for tillids- og sikkerheds-repræsentanter.
Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udbetalt a’ conto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Ferie med løn:

*

Tillæg 1121 Udfyldes med antal timer Udfyldes ikke Udfyldes med den totale løn Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes f.eks. i forbindelse med elevers og funktionærers ferie, hvis disse er oprettet med feriekode = 0.
Udbetaling af ferietillæg (med pension):

*

Tillæg

Tillæg

8838

8838

Udfyldes ikke

1

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønartsoversigt – Industri- og Værkstedsområdet

(fremstillingsvirksomheder, værksteder for møbel, inventar og lignende, hvor medarbejderen er fast beskæftiget).

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende på indeområdet. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb Industri- og Værkstedsområdet
Ferieberettiget løn:

*

Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn.
Timer:

*

Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Akkordforskud: Tillæg 1005 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For akkordarbejde får medarbejderen som forskud udbetalt sin timeløn.
Akkord overskud: Tillæg 2502 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Et eventuelt overskud udbetales så vidt muligt på lønningsdagen i den uge, i hvilken akkordarbejdet er opgjort. Overskuddet er A-indkomst.
Produktionstillæg: Tillæg 2602 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Et eventuelt produktionstillæg, hvor en sådan ordning er aftalt, ydes ud over den faste timeløn.
Overarb. tillæg 50%: Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke 50% tillæg betales for de 2 første klokketimer, der fordres udført uden for virksomhedens normale arbejdstid. Overarbejdstillægget udbetales ved den førstkommende lønudbetaling. Antal timer og sats pr. time (kun 50% tillægget) udfyldes.
Overarb. tillæg 100%: Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke 100% tillæg betales for overarbejdstimer der ligger ud over de 2 første klokketimer. På arbejdsfrie lørdage samt søn- og helligdage betales 100% for alle timer og for mindst 4 timer. Antal timer og sats pr. time (kun 100% tillægget) udfyldes.
Afspaderingstimer hensat: Tillæg 2091 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Afspadseringstimer i forbindelse med overarbejde udover 12 timer i 4 på hinanden følgende uger hensættes til senere udbetaling.
Lønart Antal Sats Beløb Industri- og Værkstedsområdet
Afspaderings-timer udbetalt: Tillæg 2092 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes til registrering af forbrugte timer fra afspadseringspuljen. Timerne skal samtidig registreres sammen med den normale timeløn.
Løntillæg: Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes f. eks. til aflønning af tillæg i forbindelse med speciel arbejdstid samt skifteholdsarbejde.
Kursustimer:

*

Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejder på kursus. NB! Særlige regler for tillids- og sikkerheds-repræsentanter.
SH-forskud:

* Aconto udbetaling fra sh-saldo

Tillæg 8641 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke. Forskudsbeløbet udgør pr. SH-dag kr. 1.100 for medarbejdere over 18 år.

Forskudsbeløbet udgør pr. SH-dag kr. 650 for medarbejdere under 18 år.

Feriefri fra sh-saldo:

* Aconto udbetaling fra sh-saldo

Tillæg 8651 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke. Forskudsbeløbet udgør pr. feriefridag kr. 1.100 for medarbejdere over 18 år.

Forskudsbeløbet udgør pr. feriefridag kr. 650 for medarbejdere under 18 år.

Restudbetaling

af SH-saldo

*

Tillæg 8700 999,99 Udfyldes ikke Udfyldes ikke SH-saldoen incl. indeværende periodes optjening udbetales. Benyttes i forbindelse med fratræden i løbet af året.

For ansatte udbetales der automatisk rest-SH ved årsskiftet (sidste løn i året).

Hvis restbeløbet eller en del heraf, skal indsættes som ekstraordinært pensionsbidrag skal medarbejderen give besked inden 30. november

Et eventuel underskud skal virksomheden selv modregne i tilgodehavende løn.

Sygeløn (ferieberet.):

*

6 måneders anciennitet

Tillæg 3111 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Ved 6 måneders anciennitet, betales løn under sygdom. Timerne skal af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn.

Se nærmere beskrivelse under afsnittet SYGDOM

La 3111: Sygelønnen indgår i ferie-berettiget løn og pensionsgivende løn.

Lønart Antal Sats Beløb Industri- og Værkstedsområdet
Sygedagpenge:

*

Tillæg 3146 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge.

Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.

De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Dagpenge indgår ikke i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn.

Løn barsel: 6 måneders anciennitet

*

Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL.
Løn Forældre-orlov:

6 måneders anciennitet

*

Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov ydes der betaling i indtil 13 uger. Betalingen skal fordeles mellem forældrene, således at 5 uger er reserveret til hhv. faderen og moderen. Såfremt én af forældrene ikke holder den orlov, der er reserveret til den enkelte forælder, bortfalder betalingen.
Løn Fædreorlov

6 måneders anciennitet

*

Tillæg 3162 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af en mandlig medarbejder, der i indtil 2 uger afholder fædreorlov. Orloven skal placeres inden for 14 uger efter fødslen.
Barns 1. sygedag:

*

Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejderen med fravær pga. barns 1. sygedag eller ved barns hospitalsindlæggelse. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG.
1., 2. og 3. Ledighedsdag: Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønreguleringen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Lønart Antal Sats Beløb Industri- og Værkstedsområdet
Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges (evt. pga. ferie)

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Tillæg efter skat Tillæg 7251 Udfyldes efter behov.
Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udbetalt a’ conto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Ferie med løn:

*

Tillæg 1121 Udfyldes med antal timer Udfyldes ikke Udfyldes med den totale løn Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes f.eks. i forbindelse med elevers og funktionærers ferie, hvis disse er oprettet med feriekode = 0.
Udbetaling af ferietillæg (med pension):

*

Tillæg

Tillæg

8830 /8829

8830 /8829

Udfyldes ikke

1

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på to måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8829 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).

Stambilag

Oprettelse af medarbejder

Når virksomheden starter op på Dansk Håndværk Løn udarbejder vi 3 stambilag (svende, elever og diverse), skræddersyet til den enkelte virksomhed. Stambilagene er fortrykt med alle de oplysninger, der normalt er gældende for de pågældende medarbejdertyper. Stambilaget er tænkt anvendt i forbindelse med oprettelse af nye medarbejdere på ProLøn-Papir. Hvis de fortrykte oplysninger ikke kan anvendes, skal man selv påføre de ønskede oplysninger sammen med de øvrige medarbejderoplysninger (navn, adresse, cprnr, kontonr o.s.v.).

Bagsiden af bilaget anvendes til indrapportering af medarbejderens løn i den periode han/hun oprettes.

Ændring af medarbejder

En evt. ændring udføres ved at man på ”LØNGRUNDLAG” overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ”STAMBILAG”.

Bemærk vedr. ferieopsparing, opsparing til S/H-ordning (søgnehelligdage, feriefridage samt overenskomstmæssige fridage) og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

Med Dansk Håndværk Løn er det via de fortrykte værdier gjort nemt for virksomheden.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige %sats.

Eksempler

Se eksempler på de 3 forskellige stambilag bag i hæftet (Bilag 1-3).

Udfyldelse af stambilag/medarbejderoplysninger

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget (se bilag 1-3) skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det (gælder dog ikke medarbejdernr.).

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummeret, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Kontakt evt. ProLøn eller DHV.

Det er vigtigt at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage og angivelse af ansættelsesperioder til SKAT.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder. ProLøn A/S anbefaler dog, at man generelt anvender ATP-kode = 1. Samtidig skal man huske at indmelde periodens timer på den enkelte lønlinie. Fordelen er, at lønberegningen på denne måde selv finder den rigtige ATP-sats, også hvor timerne varierer fra periode til periode.

Uanset ATP-koden vil der aldrig ske ATP-træk for medarbejdere under 16 år.

Se de aktuelle ATP-satser i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing / Ferie med løn.

1: ferieopsparing på 12,5%, kan evt. overføres til Feriekonto. Medlemmer af DHV kan selv administrere feriepengene.

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Søgnehelligdags- og feriefridagsopsparing.

Kode for SH-opsparing skal altid være påført.

0: ingen søgnehelligdagsopsparing (lærlinge, funktionæransatte og funktionærlignende)

1: søgnehelligdagsopsparing. Virksomheden udbetaler først SH-opsparing i forbindelse med en SH-dag eller en feriefridag.

Søgnehelligdagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende sh-ordning ved anvendelse af sh-kode = 1.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Pensionsordning (Pensions Danmark) er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910 udfor pensionsordningen. Dette vil være fortrykt på stambilaget for svende.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Overenskomstkoden for medlemmer af DHV 17100 og for virksomheder med tiltrædelses-overenskomst 17101.

Lærlinge er omfattet af pensionsordningen (Pensions Danmark) fra det fyldte 18. år. De tilknyttes pension ved at skrive 8911 udfor pensionsordningen når de er over 20 år og 8912 fra 18-19 år.

Overenskomstkoden for lærlinge over 20 år af DHV 97130.

Overenskomstkoden for lærlinge 18-19 år af DHV 97430. (2%/4%) De skal også have elevforsikring. (lønart 9111)

 

Lønstatistik til Danmarks Statistik

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik (DS).

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder. På stambilag for svende og elever er disse oplysninger fortrykt.

Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende:

112010: Adm. Direktør 132100: Andre ledere af produktionen
132300: Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed 411000: For kontormedarbejdere
711510: Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri 711990: Andet bygningsarbejde i øvrigt
713200: Sprøjtelakering 752200: Møbelsnedkerarbejde
752300: Opstilling og betjening af maskiner træindustri 821900: Andet monteringsarbejde
818300: Maskinel pakning og mærkning 931390: Andet bygningsarbejde (medhjælper)

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, må du selv finde den korrekte kode via Danmarks Statistiks hjemmeside.

Løngrundlag

På bagsiden af stambilaget er der mulighed for indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Automatiske satsændringer for elever

Bemærk! Nedenstående gælder kun tømrer – snedker elever under Bygningsoverenskomsten.

Proløn A/S kan tilbyde automatisk at ændre satsen for elever, når

 • eleven skifter lønperiode
 • der sker overenskomstmæssige stigninger.

Forudsætningen herfor er, at lønarterne 346 og 347 anvendes til aflønning af eleven, samt at elevens svendeprøve afslutningstidspunkt er angivet under medarbejder vedligeholdelse.

(felt: udl. dato).

Lønnen meldes ind på følgende måde:

Eksempel, hvor eleven har en uges arbejde og en uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
346 Løn elev 37,00 udfyldes ikke udfyldes ikke
347 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Systemet finder ved selve lønberegningen selv frem til, hvilken sats eleven skal afregnes efter, og ajourfører satsen, når der skal ske satsændringer.

Hvis satsændringen kun skal gælde for en del af den periode, der meldes løn ind for, vil satsændringen først slå igennem ved efterfølgende lønperiode. Systemet gør via en fejlliste opmærksom på, når satsændringen er sket, og der kan så være behov for en manuel regulering for nogle af timerne i den forrige lønperiode.

Eksempel: En elev stiger fra 2. løntrin (sats kr. 80,75) til 3. løntrin (sats kr. 92,00) midt i en 14-dages lønperiode. Dvs. at den ene uge skal aflønnes til gl. sats og den anden uge til ny sats. Følgende regulering skal foretages af kunden:

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
2790 Lønregulering 37,00 11,25 udfyldes ikke

Lærlinge / elevsatser

Den normale løn for elever afregnes som timeløn og mindstelønnen udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår 1. marts.

Uanset påbegyndelsesdatoen reguleres lønnen bagud fra Svendeprøvens afslutningstidspunkt med 52 uger for 4., 3. og 2. løntrin. Elevens 1. løntrin vil herefter være variabel og begyndende fra uddannelsens start på skolen.

Overenskomstens elevsatser ændres hvert år 1. marts.

Tømrer- snedker pr. 1. marts 2022

Pr. time
1. lønperiode, variabel 70,30
2. lønperiode, 52 uger 84,95
3. lønperiode, 52 uger 96,75
4. lønperiode, 52 uger 116,80
Pr. time
Voksenelev 133,40

Specielt vedr. elever

Da elever efter overenskomsten oppebærer normal løn under afholdelse af ferie, søgnehelligdage og feriefridage og overenskomstmæssige fridage, skal de ikke opspare til ferie- og S/H-ordningen.

I stedet skal der opspares et særligt tillæg. Særlig opsparing pr. 1/3-2021 er 3%. Lønart 5100 anvendes under indberet løn med 3 i antal.

Løn under ferie registreres på lønart 1121. (Lønnen skal ikke med under alm. lønudbetaling, men udelukkende registreres på lønart 1121)

Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke normal ugeløn

Bemærk dog, at hvis der anvendes autosatser på eleven (kun muligt under Bygningsoverenskomsten), skal lønart 347 anvendes ved ferie med løn (se afsnittet ’Automatiske satsændringer for elever’).

Ved afslutning af læretid

Her er det nødvendigt at opgøre/beregne/indbetale feriepenge for det foregående år.

Denne opgørelse er ret kompliceret. Vi har derfor valgt at udarbejde et specielt beregningsskema og opfordrer den enkelte virksomhed til at kontakte os, når behovet er der.

Afmelding af elev – oprettelse af svend

Når eleven udlæres, men bliver i virksomheden som svend, skal der han afsluttes og oprettes på et nyt lønnummer som øvrige de svende.

 1. Husk at eleven skal have pension fra det fyldte 20. år efter samme regler som er gældende for øvrige medarbejdere.

For at få en præcis/korrekt overgang anbefales det, at eleven afmeldes (ved indsættelse af afgangsdato) og oprettes som svend på et nyt medarbejdernr.

Løn

De aktuelle minimal lønsatser fremgår af overenskomsten.

1001: Ferieberettiget løn

eller

1002: Timer, som også behandles som ferieberettiget løn

eller

1004: Akkordudbetaling, som også behandles som ferieberettiget løn.

Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart Antal Sats Beløb
1001 Ferieberettiget løn: 74,00 udfyldes ikke Udfyldes

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timer: 74,00 udfyldes udfyldes ikke

Eksempel: Registrering af Akkordudbetaling:

Lønart Antal Sats Beløb
1004 Akkordudbetaling udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Pension

Arbejdsmarkedspension / Pension Danmark (8910):

Pensionsbidraget (inkl. sundhedsordning) udgør pr.1/9-2011: 12,75 % (arbejdsgiver betaler 8,55% og medarbejder 4,2%).

Forudsætning for indbetaling af pension er 6 måneders anciennitet på overenskomstområdet eller medarbejderen har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning fra tidligere ansættelsesforhold eller i tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde. Medarbejdere omfattet af tiltrædelsesoverenskomster m.v. tilsluttes pensionsordningen.

Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere, der ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive om den ansatte er med i pensionsordning.

Elever bliver omfattet af pensionsordningen, når de er fyldt 18 år, dog med nedsat sat (2 og 4 %) samtidig med elevforsikring. Når de fylder 20 år ændres den til almindelige satser.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne.

Sundhedsordning

Pr. 1/9 2011 indføres en sundhedsordning for dine ansatte. Denne giver bl.a. mulighed for kiropraktor- og fysioterapeutbehandlinger. Ordningen kan tegnes igennem firmaets forsikringsselskab eller igennem Pension Danmark. Gives der ikke besked til Pension Danmark senest d. 1. sept. 2011 om at der er tegnet sundhedsordning via forsikringsselskab, vil pensionsbidraget automatisk blive hævet med 0,15%.

Kontoransatte er ikke automatisk med i sundhedsordningen, hvis man ønsker at de skal være omfattet kontaktes ProLøn for tilmelding.

Elevforsikring

Elever som endnu ikke er omfattet af en Arbejdsmarkedspension har krav på en elevforsikring inkl. sundhedsordning.

Elever under 20 år skal derfor have tilføjet lønart 9111, hvor der udfyldes med 1 i ”Antal”

Elever fra 18-19 år skal både have pension og elevforsikring.

Lønsystemet er som standard opsat til at håndtere elevforsikring til Bygnings- og møbelsnedkerelever.

Lønart Antal Sats Beløb
9111 Elevforsikring 1,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

(Elevforsikringen dækker også sundhedsordning)

Husk! Hvis du ansætter maskinsnedkerelever, skal du kontakte ProLøn, så hjælper vi med opsætningen til disse via en anden lønart.

Når eleven fylder 20 år ophører virksomhedens forpligtelse vedr. elevforsikring, og lønart 9111 (eller anden anvendt lønart til elevforsikring) slettes. Samtidig skal eleven tilknyttes den til overenskomsten hørende pensionsordning under Pension Danmark.

SH-dage

Svende.

Svende skal IKKE have løn på helligdage. Betaling for søgnehelligdage sker via S/H-opsparingen.

Ved hver lønberegning foretages s/h-opsparing, som fremgår af lønsedlen. S/h-opsparingen skal bruges til dækning af såvel søgnehelligdage, feriefridage, overenskomsmæssige fridage samt udbetaling fra fritvalgskonto. Medarbejderne har herudover ret til frihed 1. maj, grundlovsdag samt fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. Juleaften og nytårsaften er almindelig arbejdsdage.

SH-opsparingen udgør pr. 1/3-2022: 12,50% af den ferieberettigede løn.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne.

Udbetaling af forskudsbeløb for SH-dage og overenskomstmæssige fridage sker ved brug af lønart 8641.

Forskudsbeløb pr dag. Over 18 år Under 18 år
Bygge- og Anlægsoverenskomsten 1.350 675,00
Industri- og Værkstedsoverenskomsten 1.100,00 650,00

Eksempel: Udbetaling for søgnehelligdage:

Lønart Antal Sats Beløb
8641 SH-forskud Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Kontoen skal gøres op i forbindelse med fratrædelse.

Eksempel for tømning af SH-saldoen i forbindelse med fratrædelse:

Lønart Antal Sats Beløb
8700 Rest SH 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Systemet udbetaler – sammen med sidste løn i året – rest SH-opsparingen.

Søgnehelligdage i forbindelse med sygdom

Falder der, i en medarbejders sygeperiode, en eller flere søgnehelligdage, skal der betales almindeligt forskud på disse dage fra SH-kontoen. Ved sygdom på søgnehelligdage, i perioder hvor arbejdsgiveren modtager refusion fra det offentlige, udbetales der ikke SH-forskud, hvis medarbejderen opfylder anciennitetskravet og dermed ret til løn under sygdom.

Elever.

Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

SH til pension

Hvis restbeløbet eller en del heraf, skal indsættes som ekstraordinært pensionsbidrag, skal medarbejderen give besked inden 30. november.

Skal hele restsaldoen overføres til pension anvendes lønart 8710 udfyldes med 999,99 i antal.

Hvis det kun er en del af saldoen der skal overføres til pension, skal lønart 8710 anvendes med beløb:

Eksempel på overførsel at hele saldoen fra SH-ordningen til pensionsordning:

Lønart Antal Sats Beløb
8710 SH til AMP 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Funktionærlignende. ansættelsesvilkår/ særlig opsparing.

For medarbejdere, der er ansat på funktionærlignende vilkår oprettes en særlig opsparingskonto. Der indbetales af den ferieberettigede løn:

Særlig opsparing udgør pr. 1/1- 2022:  6%

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med årets sidste lønkørsel, med mindre medarbejderen inden den 30. november har anmodet om, at beløbet indbetales på den pågældendes pensionskonto.

Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Særlig opsparing til Fritvalgskontoen

Lønart Antal Sats Beløb
5110 FVK opsparing 6 udfyldes ikke udfyldes ikke

Udbetaling af saldo ved året udløb samt i forbindelse med fratrædelse:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Eksempel på overførsel af hele saldoen til arbejdsmarkedspension:

Lønart Antal Sats Beløb
5130 FVK til AM-pension 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Eksempel på overførsel af hele saldoen til privatpension:

Lønart Antal Sats Beløb
5131 FVK til privat pension 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Feriefridage

Gælder både svende og elever.

Alle medarbejdere har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår.

Retten til afholdelse af feriefridage beregnes proportionelt i forhold til ansættelsesperioden i kalenderåret. Formel: (5 x 7,4t)/12 = 3,08 time pr. måned. Elever optjener ret til ½ feriefridag pr. måneds ansættelse, dog max 5 dage pr. år. Der kan lokalt aftales en anden placering af fridagen.

Svende.

Svende skal IKKE have løn på feriefridage. Betaling for feriefridage sker gennem S/H-ordningen.

Forskudsbeløb pr dag. Over 18 år Under 18 år
Bygge- og Anlægsoverenskomsten 1.350 675,00
Industri- og Værkstedsoverenskomsten 1.100,00 650,00

Udbetaling af forskudsbeløb for feriefridage sker ved brug af lønart 8651.

Eksempel: Udbetaling for 1 feriefridag for medarbejder over 18 år:

Lønart Antal Sats Beløb
8651 Feriefri fra sh-saldo 1,00 1.350 udfyldes ikke

Elever.

Elever skal have normal løn ved afholdelse af feriefridage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Styring af feriefridage (dog ikke lærlinge).

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende:

Medarbejderens arbejdstid (fra ansættelseskontrakten) registreres på den enkelte medarbejder. Registreringen skal blive stående på løngrundlag fra gang til gang

Eksempel for en fuldtidsansat 14-dageslønnet:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 74,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres.

Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag:

Lønart Antal Sats Beløb
3623 Feriefri/afholdt 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ferie

Svende.

Svende skal IKKE have løn på feriedage. Betaling for feriedage sker gennem feriekort-ordningen.

Elever og funktionærer.

Elever samt voksenlærlinge skal have normal løn ved afholdelse af ferie. Dog skal der ikke beregnes ferietillæg/feriepenge af løn under ferie. Derfor bør lønnen registreres på en anden lønart, når ferie afholdes.

Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke normal ugeløn

Hvis eleven er tilknyttet automatisk satsændring (kun mulig for tømrer-snedker elever under bygningsoverenskomsten) anvendes dog lønart 347, når ferie afholdes (se afsnit om Automatiske satsændringer for elever).

Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
347 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Elever ansat før 1/7 har ret til 5 ugers ferie med løn i det ferieår, der starter 1/5 i ansættelsesåret.

Elever ansat efter 1/7 har først ret til 5 ugers ferie med løn i det ferieår, der starter 1/5 i det efterfølgende kalenderår.

Desuden skal der udbetales 1% af sidste års ferieberettigede løn i ferietillæg. Ferietillægget udbetales i forbindelse med afholdelse af ferie.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8838 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

 

Styring af feriedage.

Der er mulighed for styring af feriedagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal det aftales med ProLøn A/S.

Ulykke

Ved ulykke eller tilskadekomst i virksomheden, betales fuld løn på ulykkesdagen, samt de følgende 4 dage. Derefter udgør satsen maksimalt.

 1. 156,00 pr. time i indtil 8 uger inkl. ovennævnte dage (Bygningsoverenskomsten) (pr. 1/1 2022).

Sygdom – svende

Sygeferiepenge

Pr. 1. januar 2018 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer Udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Ansættelse over 8 uger

men under 6 måneder (Industri- og Værkstedsområdet) / 3 måneder (Bygningsområdet):

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i arbejdsgiverperioden der er på 30 dage.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Sygedagpenge er IKKE ferie-, SH- og pensionsberettiget.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge Udfyldes udfyldes udfyldes ikke

I relation til sygeløn har elever optjent anciennitet, hvis de – efter endt uddannelse – fortsætter i samme virksomhed. De skal aflønnes med lønart 3111, se nedenstående afsnit.

Ansættelse over 6 måneder (Industri- og Værkstedsområdet)/ 3 måneder (Bygningsområdet)

Arbejdsgiveren betaler løn under sygdom, dog maksimalt.

 1. 156,00 pr. time og i max. 9 uger (Industri- og Værkstedsoverenskomsten) (pr. 1/1 2022).
 2. 156,00 pr. time og i max. 25 arbejdsdage (Bygningsoverenskomsten) (pr. 1/1 2022).

For begge overenskomster er denne sygeløn ferieberettiget og pensionsgivende. Timerne skal af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn på lønart 3111.

Eksempel på løntransaktion for sygeløn:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

 

Sygeferiegodtgørelse

Hvis medarbejderen, efter at virksomhedens lønforpligtigelse under sygdom/tilskadekomst er ophørt, stadig er syg og stadig ansat i virksomheden, indtræder det faste beløb til sygeferiegodtgørelse pr. arbejdsdag.

Eksempel på sygeferiepenge:

Lønart Antal Sats Beløb
5435 Sygeferiepenge Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Sygdom – elever/funktionærer.

Elever/funktionærer skal have ”fuld løn” under sygdom. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer Udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Barns 1. sygedag (medarbejder/elever).

Medarbejderne har ret til frihed til pasning af medarbejdernes syge hjemmeboende barn/børn under 14 år. Der ydes betaling som ved løn under egen sygdom.

For elever og maskinlærlinge er det gældende lønsats, dog maksimalt den for øvrige medarbejdere fastsatte sats.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag Udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Barns hospitalsindlæggelse

Når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet er der ret til 1 uges frihed.

Der ydes betaling for maksimalt 1 uge pr. barn indenfor en 12 måneders periode.

Der ydes betaling som ved løn under egen sygdom.

Ved lønindberetning anvendes samme lønart, som ved barns 1. sygedag.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Barsel/adoption

Medarbejdere, der på det forventede fødsels- eller adoptionstidspunkt har 6 måneders anciennitet har ret til fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditets-/barselsorlov).

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Arbejdsgiveren skal selv sørge for at søge dagpengerefusion via Nemrefusion.

Se refusionsregler på www.nemrefusion.dk.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Forældreorlov

Under samme betingelser yder virksomheden betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forældre ikke, bortbalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.

Betalingen under forældreorlov svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Såfremt medarbejderen tager yderligere orlov, er det på dagpenge fra kommunen.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel Udfyldes udfyldes udfyldes ikke

 

Fædreorlov

Fædre med mindst 6 måneders anciennitet har ret til fuld løn under fædreorlov i indtil 2 uger.

Fædreorloven placeres inden for de første 14 uger efter fødsel.

Elever.

Der ydes frihed efter samme regler som er gældende for øvrige medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog max. den for øvrige medarbejdere fastsatte sats.

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 6 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør pr. 1/7-2018 kr. 12,75 pr. time (arb.giver betaler kr. 8,50 og medarb. kr. 4,25).

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension Udfyldes 4,25 udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes 8,50 udfyldes ikke

Kursus

Medarbejdere indenfor bygningsområdet der har mindst 3 måneders anciennitet kan efter aftale med virksomheden få 111 timers kursusløn pr. år. Kursustimerne afregnes med 150,00 kr. pr. time og virksomheden kan søge tilskud fra Kompetencefonden. www.uddannelsesfonde.dk

I eksemplet nedenfor får svenden udbetalt fuld løn og arbejdsgiveren anmoder selv om refusionen henholdsvis fra Kompetencefonden og VEU.

For Industri- og Værkstedsoverenskomsten er det max. 74 timers kursus pr. år, hvor der gives støtte fra Kompetencefonden.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
1003 Kursustimer udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Særlig fratrædelsesgodtgørelse – Industri- og Værkstedsområdet

Pr. 1. maj 2011 er der i overenskomsten indført en Særlig Fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse af en medarbejder med minimum 3 års anciennitet. Godtgørelse ydes efter særlige retningslinjer, som kan læses nedenfor.

Fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med længere anciennitet.

 1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale en særlig fratrædelsesgodtgørelse, som fastsættes i andele og efter anciennitet. 3 års ansættelse udløser 1 andel. 6 år ansættelse udløser 2 andele. 8 års ansættelse udløser 3 andele.
 2. En andel udgør et beløb svarende til forskellen mellem det til enhver tid gældende dagpengebeløb pr. måned og lønnen pr. måned med fradrag af 15 %.

Hver andel kan minimum udgøre 2.500 kr. og maksimal 15.000 kr.

Lønnen opgøres som medarbejderens samlede indtjening pr. time, herunder akkordtillæg, bonus, holddriftstillæg, genetillæg m.v.. Beløbet opgøres på opsigelsestidspunktet. Pensionsbidraget indgår ikke i beregningsgrundlaget.

 1. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler.
 2. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse.
 3. Såfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er en anden end 37 timer, f.eks. på deltid eller skiftehold, ændres forholdstallet tilsvarende.

Parterne er enige om, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forbindelse med hjemsendelse. Dette gælder uanset, hvilken terminologi, der konkret anvendes, så længe der er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidig. Såfremt en afbrydelse, der først var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, aktualiseres arbejdsgiverens forpligtelse efter bestemmelsen.

Ved tvivlstilfælde, kontakt Dansk Håndværk på tlf.: 32 63 04 70.

Indberetning i lønsystemet.

Ved indberetning af fratrædelsesgodtgørelse i lønsystemet anvendes altid følgende 2 lønarter.

Nedenstående eksempel viser, hvordan en fratrædelsesgodtgørelse på 3000 kr. indberettes.

Lønart Antal Sats Beløb
2960 Fratrædelsesgodtgørelse udfyldes ikke udfyldes ikke 3000,00

I dette eksempel udgør fratrædelsesgodtgørelsen 3000 kr., og der kan derfor kun udnyttes et fradrag svarende til godtgørelsens størrelse. Der vil blive foretaget indberetning til Skat, men ingen tilbageholdelse af bruttoskat og A-skat. Lønart 8882 anvendes med -3000 kr. i beløbsfeltet:

Lønart Antal Sats Beløb
8882 Reg. A-Indkomst/Godtg. udfyldes ikke udfyldes ikke -3000,00

Husk at indtaste beløbet med minus foran.

Der må dog højest fradrages 8000 kr. pr. kalenderår, og dette sker kun hvis fratrædelsesgodtgørelsen er på 8000 kr. eller derover.

copyright by proløn © 2023