Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning for medlemmer af DRC.
Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for medlemmer af DRC. Der tages udgangspunkt i overenskomsten:

Horesta – 3F

Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på 87 10 19 30 eller mail: [email protected]

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Anvendelse af Mit ProLøn er beskrevet i håndbogen ”Mit ProLøn”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pension: Gælder for virksomheder med overenskomst:

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten.

HTS-pension, lønart 8910/8911

ProLøn A/S sørger for at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overens-komsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger:

 

Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.

 

Overenskomst-mæssige lønstigninger:. Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller Mit ProLøn.Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende som DRC. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb
Ferieberettiget løn:

*

Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn.
Timer:

*

Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Overarbejds-time: Tillæg 2031 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimer ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (incl. 50% tillæg) udfyldes.
Overarb. tillæg 50%: Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time
(kun. 50% tillægget) udfyldes. 50% for de 2 første timer.
Overarb. tillæg 100%: Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time
(kun. 100% tillægget) udfyldes. 100% efter 2 timers overarbejde efter kl. 24.00
Afspadsering,

hensat:

2091 Udfyldes

 

 

Udfyldes ikke

 

Udfyldes ikke Anvendes kun hvis virksomheden ønsker afspadseringsregnskab på den enkelte medarbejder.
Afspadsering

udbetalt:

2092 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes sammen med lønart 2091 til registrering af forbrugte timer fra afspad-seringspuljen. Timerne skal samtidig registreres sammen med den normale timeløn.
Aftentillæg: Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Nattillæg: Tillæg 2402 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Lørdagstillæg: Tillæg 2403 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Søndagstillæg: Tillæg 2404 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Helligdags-tillæg: Tillæg 2405 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke

 

Lønart Antal Sats Beløb
Anciennitets-tillæg: Tillæg 2406 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Personlig tillæg: Tillæg 2601 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Kosttillæg: Tillæg 2602 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kr. 1,00 pr. time
Kostfradrag: Tillæg 9311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen får kost mod betaling (kr. 12,00 pr. arbejdsdag) og betalingen trækkes over lønnen.
Fri Kost:

 

 

 

Tillæg 2256

 

 

 

Udfyldes ikke

 

 

 

Udfyldes ikke

 

 

 

Udfyldes Hvis medarbejderen får et eller flere måltider uden at skulle betale herfor, skal der ske beskatning:

2017-satser:

1 måltid: kr. 40,00 kr. pr. dag.

2 måltider: kr. 65,00 kr pr. dag

Fri kost: kr. 75,00 kr pr. dag

Beløbet bliver indberettet som A-indkomst og beskattes løbende.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ledighedsdage: Tillæg 2061 Udfyldes
Udfyldes
Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Befordrings-refusion: Tillæg 7240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse.
Ferie med løn:* Tillæg 1121 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers ferie. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig.

 

Lønart Antal Sats Beløb
Udb. Ferietillæg (med pension):

*

 

Tillæg

 

 

Tillæg

8830
/88298830
/8829
Udfyldes ikke

1

 

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

 

 

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder
selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8829
anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).

Syge
løn (ferieberet.)
:
*
Tillæg 3111

 

 

 

 

Udfyldes

 

 

 

 

Udfyldes

 

 

 

 

Udfyldes ikke Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats , skal timerne af hensyn
til korrekt beskatning registreres som løn.De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.Se nærmere beskrivelse under afsnittet SYGDOM.
Løn barsel:* Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL/ADOPTION.
Dagpenge barsel: * Tillæg 3196 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL/ADOPTION.
Barns 1. sygedag:* Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejder med fravær pga. barns 1. sygedag.

Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG.

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udbetalt a’ conto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.

 

Lønart Antal Sats Beløb
Værdi fri telefon mm. Tillæg 2240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udfyldes med det beløb, som skal beskattes i lønperioden.

Se nærmere beskrivelse under Personalegoder i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk
vedr. ferieopsparing og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen løbende ferieopsparing (anvendes til funktionærer, d.v.s. ferie med løn)

1: løbende ferieopsparing (p.t. 2017: 12,5 %), der overføres til FerieKonto eller Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet.

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Hvis feriepenge skal til Branchens feriefond og feriegodtgørelsen skal være på 12,5 % samt det særlige løntillæg på p.t. marts 2017 2,55%, i alt 15,05%, skal Proløn have besked.

Pr 1. marts 2018 er satsen på det særlige løntillæg 3,25%. Pr. marts 2019 er satsen 3,85%.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Pensionsordning (HTS-pension) er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive lønart for pensionsordningen (8910 eller 8911) ud for pensionsordningen.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Lønstatistik til Danmarks Statistik

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik (DS).

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

Er du bruger af Mit ProLøn vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende:

512000: Gastronom.

512000: Kok.

911230: Rengøringsassistent.

513100: Konferencetjener.

513100: Overtjener.

513100: Selskabstjener.

513100: Tjener.

422600: Receptionist.

513200: Bartender.

431100: Bogholder.

214900: Brygmester.

816040: Bryggeriarbejder.

343400: Køkkenbestyrer.

343400: Køkkenchef.

343400: Køkkenmester.

711920: Køkkenmontør.

941100: Køkkenassistent / fastfood.

Medhjælp i køkken.

941210: Køkkenafløser.

941210: Køkkenarbejder.

941210: Køkkendame.

941210: Køkkenjomfru.

941210: Køkkenmedhjælper.

941210: Køkkenpige.

 

Afrydning i restaurant o.l.

941220: Køkkenafløser.

941220: Køkkenarbejder.

941220: Køkkendame.

941220: Køkkenjomfru.

941220: Køkkenmedhjælper.

941220: Køkkenpige.

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, må du selv finde den korrekte kode via Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk .

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

Løn

De aktuelle lønsatser fremgår af overenskomsten.

1001: Ferieberettiget løn

eller

1002: Timer, som også behandles som ferieberettiget løn

Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart Antal Sats Beløb
1001 Ferieberettiget løn: 160,33 udfyldes ikke 19.000,00

 

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timer: 77,00 udfyldes udfyldes ikke

Arbejdsmarkedspension

HTS-pension (8910/8911):

Fra 1. marts 2017 til 1. marts 2020 udgør pensionsbidraget 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%).

Der ydes arbejdsmarkedspension til både fastansatte og reserver, der har opnået 6 måneders anciennitet i branchen eller i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspension, herunder en arbejdsmarkedspension i et EU/EØS-land. Reserver optjener ret til pensionsbidrag efter 58 vagter i virksomheden.

Det er en betingelse for ydelse af arbejdsmarkedspension at medarbejderen er fyldt 20 år.

Medarbejdere, der har nået den til enhver tid gældende pensionsalder eller modtager efterløn, kan i stedet vælge at få udbetalt arbejdsgiverbidraget sammen
med lønnen.

8910: Overenskomstkode = 29510

8911: Overenskomstkode = 29511 (tiltrædelsesoverenskomst)

ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne.

Sundhedsordning

Pr. 1. juli 2014 er alle medarbejdere, omfattet af pensionsordningen, tillige omfattet af PensionDanmarks sundhedsordning.

Bidraget til sundhedsordningen betales af arbejdsgiveren og udgør maksimalt 0,15% af lønnen. Beløbet opkræves af PensionDanmark.

Feriefridage

Fastansatte medarbejdere har ret til 1 feriefridag efter 3 måneders ansættelse, 4 feriefridage efter 6 måneders ansættelse og 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse.

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer indenfor ferieåret.

En feriefridag beregnes for en fuldtidsansat som 7,4 timer.

Til øvrige fastansatte, der ikke opnår rettigheder i henhold til ovenstående, samt fastansatte med tidsbegrænsede kontrakter med under 5 måneders aftalt arbejde, ydes i stedet et tillæg på 2,25% af lønnen.

Styring af feriefridage.

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende:

På den enkelte medarbejder registreres den arbejdstid, der danner grundlag for beregningen af feriefridagene, og det antal feriefridage, medarbejderen har ret til.

ANTAL: den arbejdstid, der danner grundlag for beregningen af feriefridagene.

SATS: antal feriefridage, medarbejderen har ret til.

(Udfyldes med 1,00 efter 3 måneders ansættelse, 4,00 efter 6 måneders ansættelse og 5,00 efter 9 måneders ansættelse).

Eksempel for en fuldtidsansat månedslønnet med 7 måneders anciennitet:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 160,33 4,00 udfyldes ikke

Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres.

Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag:

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Feriefri/afholdt 7,40 udfyldes udfyldes ikke


Ferie

Elever og medarbejdere, der får ferie med løn.

Disse medarbejdere skal have normal løn ved afholdelse af ferie. Dog skal der ikke beregnes ferietillæg/feriepenge af løn under ferie. Derfor bør lønnen registreres på en anden lønart, når ferie afholdes.

Eksempel for en medarbejder, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke normal ugeløn

Desuden skal der udbetales 1% af sidste års ferieberettigede løn i ferietillæg. Ferietillægget udbetales normalt sammen med maj-lønnen, men kan dog også udbetales, når ferie afholdes.

 

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8830 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke Udfyldes

Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent år -2 (forrige år), skal man i stedet for lønart 8830 anvende lønart 8829.

Hvis virksomheden har mange medarbejdere, der har ferie med løn, har man mulighed for et mere fyldestgørende ferieregnskab, hvor man får informationer om resterende ferie på den enkelte medarbejders lønseddel og en oversigt med virksomhedens aktuelle ferieforpligtelse.

Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal det aftales med ProLøn A/S.

Øvrige medarbejdere.

Øvrige medarbejdere opsparer løbende feriepenge til Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet, (Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg).

 

Sygdom

Sygdom – elever

Elever skal have normal løn under sygdom. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

 

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Sygdom – øvrige ansatte:

Under sygdom udbetaler arbejdsgiveren fuld løn til medarbejderen de første 6 dage. Herefter 90%.

For medarbejdere med 4 måneders anciennitet betaler virksomheden dog fuld løn de første 4 uger af sygefraværet.

Receptionister ydes fuld løn under sygdom, jf. Funktionærlovens bestemmelser.

Reserver betales kun løn under sygdom for aftalte vagter.

Det er en forudsætning for virksomhedens pligt til at udbetale løn under sygdom, at Sygedagpengelovens beskæftigelseskrav over for arbejdsgiver er opfyldt. Dog skal deltidsansatte ikke opfylde sygedagpengelovens timekrav.

Eksempel på løntransaktion for sygeløn:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Barns 1. sygedag

Der ydes frihed med fuld løn under barnets første hele sygedag

Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden ydes frihed med fuld løn, dog max kr. 120 pr. time, ved medarbejderens hospitaltindlæggelse med
et barn på under 14 år i højest en uge pr. år.

 

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Barsel/adoption

Ved barsel og adoption har moderen ret til normal timeløn / fuld løn i en periode på 14 uger efter fødslen/adoptionen. Faderen har i samme periode ret til normal timeløn i indtil 2 uger.

Der forudsættes 9 måneders anciennitet i virksomheden.

De enkelte perioder defineres på følgende måde:

  • 4 uger før forventet fødsel kan medarbejderen gå på graviditetsorlov med fuld løn.
  • Når hun har født, har hun 14 ugers barselsorlov med fuld løn.
  • Herefter har man ret til 13 ugers forældreorlov (gældende fra 1. marts 2014), som kan deles mellem forældrene.

Før fødsel

De 4 uger før fødsel får den gravide medarbejder fuld løn, hvis der er oppebåret 9 måneders anciennitet i virksomheden.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 148,00 udfyldes udfyldes ikke

Hvis ancienniteten ikke er oppebåret er medarbejderen på dagpenge. Dagpengene udbetales oftest direkte fra medarbejderens hjemkommune. Enkelte arbejdsgivere vælger dog at udbetale dagpengene til medarbejderen, og herefter få dem refunderet fra kommunen. Hvis arbejdsgiveren vælger at udbetale dagpengene, foretages følgende lønindberetning i de 4 uger:

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen (fuldtidsansat, 4 uger):

Lønart Antal Sats Beløb
3196 Barselsdagpenge 148,00 udfyldes udfyldes ikke

Når medarbejderen har født

Fra og med dagen efter, hvor medarbejderen har født (ved adoption: efter barnets modtagelse), skal arbejdsgiveren udbetale normal timeløn for fastansatte.

HUSK! Hvis medarbejderen har været på dagpenge fra kommunen at fortælle medarbejderen, at hun skal meddele sit dagpengekontor, at hun nu overgår til løn i 14 uger. Risikoen for at medarbejderen både får dagpenge og løn er til stede.

Arbejdsgiveren skal selv sørge for at få dagpengerefusion fra medarbejderens hjemkommune.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

 

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 160,33 udfyldes udfyldes ikke

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

I de 14 uger, hvor medarbejderen modtager løn fra arbejdsgiveren, indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør pr. 1/3-2017 kr. 2.040,- pr. md. (arb.giver betaler kr. 1.360,- og medarb. kr. 680,-).

Til deltidsansatte udbetales et forholdsmæssigt bidrag.

Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!!!

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

 

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Forældreorlov

Pr. 1. marts 2017 yder virksomheden i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver
af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.

Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være
mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis virksomheden ikke vil kunne oppebære refusionen, bortfalder betalingen til medarbejderen.

copyright by proløn © 2022