Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkedspension: Gælder for virksomheder med overenskomst:

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen.

Der tages udgangspunkt i overenskomsten.

Danica Pension, lønart 8910

ProLøn A/S sørger for at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger:

 

Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.

 

Overenskomstmæssige lønstigninger:. Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender
ProLøn-Papir eller Mit ProLøn.Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.


 

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende som DRC. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de
følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb
Ferieberettiget løn: Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn.
Timer: Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Overarbejds-time: Tillæg 2031 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimer ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (incl. 50% tillæg) udfyldes.
Overarb. tillæg 50%: Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time
(kun. 50% tillægget) udfyldes.
Overarb. tillæg 100%: Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time
(kun. 100% tillægget) udfyldes.
Afspadsering, hensat:
2091
Udfyldes

 

 

Udfyldes ikke

 

Udfyldes ikke Anvendes kun hvis virksomheden ønsker afspadseringsregnskab på den enkelte medarbejder.
Afspadsering, udbetalt: 2092 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes sammen med lønart 2091 til registrering af forbrugte timer fra afspad-seringspuljen. Timerne skal samtidig registreres sammen med en normale timeløn.
Aftentillæg: Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Gælder timer ml. kl. 18 og 24.
Nattillæg: Tillæg 2402 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Gælder timer ml. kl. 00 og 06.
Lørdagstillæg: Tillæg 2403 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Søndagstillæg: Tillæg 2404 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Gælder søndagstimer ml. kl. 00 og 24.
Helligdags-tillæg: Tillæg 2405 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Anciennitets-tillæg: Tillæg 2406 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Personlig tillæg: Tillæg 2601 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Lønart Antal Sats Beløb
Kostfradrag: Tillæg 9311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen får kost mod betaling (max. kr. 20,00 pr dag) og betalingen trækkes over lønnen.
Fri Kost:

 

 

 

Tillæg 2256

 

 

 

Udfyldes ikke

 

 

 

Udfyldes ikke

 

 

 


Udfyldes
Hvis medarbejderen får et eller flere måltider uden at skulle betale herfor, skal der ske beskatning:

2016-satser:

1 måltid: kr. 40,00 kr. pr. dag.

2 måltider: kr. 65,00 kr pr. dag

Fri kost: kr. 75,00 kr pr. dag

Beløbet bliver indberettet som A-indkomst og beskattes løbende.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ledighedsdage: Tillæg 2066 Udfyldes
Udfyldes
Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Befordrings-refusion: Tillæg 7240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse.
Ferie med løn: Tillæg 1121 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers ferie. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig.

Syge
løn (ferieberet.):

Syge løn (ej ferieberet.):
Tillæg
Tillæg
3111


3121

Udfyldes


Udfyldes

Udfyldes


Udfyldes

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn
til korrekt beskatning registreres som løn. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”. Overenskomsten foreskriver at denne sygeløn i visse tilfælde er ferieberettiget og i andre tilfælde ikke ferieberettiget. Lønart 3111: Sygelønnen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Lønart 3121: Sygelønnen indgår ikke i ferieberettiget løn men i pensionsgivende løn.
Lønart Antal Sats Beløb
Syge
dagpenge:
Tillæg 3146 Udfyldes
Udfyldes
Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres
som dagpenge. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”. Dagpenge indgår ikke i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn.
Løn barsel: Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL/ADOPTION.
Dagpenge barsel: Tillæg 3196 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL/ADOPTION.
Barns 1. sygedag: Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejder med fravær pga. barns 1. sygedag.

Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG.

Udb. Ferietillæg (uden pension)

Tillæg

 

Tillæg


8835

/88348835
/8834
Udfyldes ikke
Udfyldes ikke

Udfyldes ikke


Udfyldes
Udfyldes ikke
Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder
selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8834
anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udbetalt a’ conto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Lønart Antal Sats Beløb
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Multimedie- beskatning Tillæg 2240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udfyldes med det beløb, som skal beskattes i lønperioden.

Se nærmere beskrivelse under Personalegoder i håndbogen ”Generelt og Satser”.


 

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet
’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved
oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk
vedr. ferieopsparing og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved
oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn
A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved
oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme
jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at
afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type
skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing

1: ferieopsparing (p.t. 2016: 12,5 %), der overføres til FerieKonto.

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved
anvendelse af feriekode = 1.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Pensionsordning (Danica Pension eller evt. anden pensionsordning) er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny
medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive lønart for pensionsordningen (8910 eller 8911) ud for
pensionsordningen.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis
pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Lønstatistik til Danmarks Statistik

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik (DS).

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke
oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

Er du bruger af Mit ProLøn vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke
koder du har at vælge imellem.

Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende:

512000: Gastronom.

512000: Kok.

911230: Rengøringsassistent.

513100: Konferencetjener.

513100: Overtjener.

513100: Selskabstjener.

513100: Tjener.

422600: Receptionist.

513200: Bartender.

431100: Bogholder.

214900: Brygmester.

816040: Bryggeriarbejder.

343400: Køkkenbestyrer.

343400: Køkkenchef.

343400: Køkkenmester.

711920: Køkkenmontør.

941100: Køkkenassistent / fastfood.

Medhjælp i køkken.

941210: Køkkenafløser.

941210: Køkkenarbejder.

941210: Køkkendame.

941210: Køkkenjomfru.

941210: Køkkenmedhjælper.

941210: Køkkenpige.

Afrydning i restaurant o.l.

941220: Køkkenafløser.

941220: Køkkenarbejder.

941220: Køkkendame.

941220: Køkkenjomfru.

941220: Køkkenmedhjælper.

941220: Køkkenpige.

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, må du selv finde den korrekte kode via Danmarks Statistiks hjemmeside
www.dst.dk.

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører
den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.


 

Løn

De aktuelle lønsatser fremgår af overenskomsten.

1001: Ferieberettiget løn

eller

1002: Timer, som også behandles som ferieberettiget løn

Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

920


Ferieberettiget løn:

160,33

udfyldes ikke

19.000,00

 

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

1002


Timer:

77,00

udfyldes

udfyldes ikke

Arbejdsmarkedspension

Danica Pension (8910):

Pensionsbidraget udgør pr. 1 oktober 2015: 12,00 % (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%)

Der oprettes pensionsordning for fastansatte medarbejdere over 20 år, som har opnået 9 måneders anciennitet under
overenskomsten i virksomheden. Medarbejdere med igangværende arbejdsmarkedspension indgår i pensionsordning uden anciennitetskrav.

Elever er omfattet af overenskomstens almindelige pensionsbestemmelser. Dog forlanges kun 6 måneders anciennitet, såfremt en elev ansættes efter det fyldte
20. år.

For elever, der ikke er fyldt 20 år og som derfor ikke er omfattet af en arbejdsmarkedspension, tegnes en forsikring.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne hvis man kører pension efter overenskomstkoden.

Ferie

Elever og medarbejdere, der får ferie med løn.

Disse medarbejdere skal have normal løn ved afholdelse af ferie. Dog skal der ikke beregnes ferietillæg/feriepenge af løn under ferie. Derfor bør lønnen
registreres på en anden lønart, når ferie afholdes.

Eksempel for en medarbejder, der holder 1 uges ferie:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

1121


Ferie med løn

37,00

udfyldes ikke

normal ugeløn

Desuden skal der udbetales 1% af sidste års ferieberettigede løn i ferietillæg. Ferietillægget udbetales normalt sammen med maj-lønnen, men kan dog også
udbetales, når ferie afholdes.

 

Eksempel:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

8835


Udbetalt ferietillæg

udfyldes ikke

udfyldes ikke

udfyldes

Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent år -2 (forrige år), skal man i stedet for lønart 8835 anvende lønart 8834.

Hvis virksomheden har mange medarbejdere, der har ferie med løn, har man mulighed for et mere fyldestgørende ferieregnskab, hvor man får informationer om
resterende ferie på den enkelte medarbejders lønseddel og en oversigt med virksomhedens aktuelle ferieforpligtelse.

Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal det aftales med ProLøn A/S.

Øvrige medarbejdere.

Øvrige medarbejdere opsparer løbende feriepenge til FERIEKONTO (ATP-HUSET, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, telefon 70 11 49 50).

Feriefridage

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet har ret til 1,25 feriefridag med sædvanlig løn pr. kvartal. Retten til feriefridagene opnås første gang den dag i
det kvartal, hvor ancienniteten opnås. Herefter gives der 1,25 feriefridag ved hver den første i et kalenderkvartal.

For medarbejdere med varierende arbejdstid beregnes 0,022 time betalt feriefritime pr. times arbejde. Beregningen foretages på baggrund af medarbejderens
præsterede timetal i det forudgående kvartal.

Elever

Elever har samme vilkår angående feriefridage som øvrige ansatte.

Styring af feriefridage

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal
man gøre følgende:

Tilmelding
til feriefridagsstyring ved tilføjelse af en enkelt løntransaktion på den enkelte medarbejder. Transaktionen skal blive stående uforandret fra gang til
gang.

Eksempel på tilmelding af medarbejder med fast arbejdstid:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3601


Feriefri/grundlag

160,33

udfyldes ikke

udfyldes ikke

Eksempel på tilmelding af medarbejder med varierende arbejdstid:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3602


Feriefri/grundlag

udfyldes ikke

udfyldes ikke

udfyldes ikke

(Beregningen foretager ProLøn A/S på baggrund af medarbejderens præsterede timetal i det forudgående kvartal).

Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres.

Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag, hvor den ansatte skulle have arbejdet 7,5 time:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3621


Feriefri/afholdt

7,50

udfyldes ikke

udfyldes ikke


Sygdom

Sygdom – funktionærer

For medarbejdere, der er omfattet af funktionærloven samt medarbejdere, hvor der er aftalt funktionærlignende vilkår gælder funktionærlovens bestemmelser om løn under sygdom.

 

Sygdom – øvrige

Sygeferiepenge

Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den gennemsnitlige/sædvanlige løn sidste 4 uger før fraværet.

Eksempel: Gennemsnitslønnen er pr. time kr. 141,96. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 17,75.

Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

9385

Sygeferiepenge

29,6

17,75

udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen
er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

 

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3101


Sygetimer

7,40

udfyldes ikke

udfyldes ikke

Ansættelse over 8 uger, men under 9 måneder

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i op til 30 dg.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Hvis der IKKE skal beregnes feriepenge, sh-opsparing og pensionsopsparing af sygedagpengene, anvendes følgende lønart:

 

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3146


Sygedagpenge

7,40

udfyldes

udfyldes ikke

Se i øvrigt afsnit om sygeferiepenge.

Ansættelse mindst 9 måneder, første 9 ugers sygdom

Arbejdsgiveren udbetaler normal timeløn, dog max. kr. 127 pr. time de sidste 4 uger

( 01.10.2016 er satsen 129,25 , 01.10.2017 er satsen 131,75)

 

Sygelønnen er pensionsberettiget. Afhængig af anciennitet og sygeperiodens længde skal der i nogle tilfælde beregnes ferieopsparing af sygelønnen.

Ansættelse mindre end 12 måneder: Ansættelse mindst 12 måneder Ansættelse mindst 12 måneder
Sygeperiode: højst 3 dage Sygeperiode: mere end 3 dage
Sygelønnen er pensionsgivende Sygelønnen er pensionsgivende Sygelønnen er pensionsgivende
Der skal ikke beregnes feriepenge Der skal ikke beregnes feriepenge Der skal beregnes feriepenge fra 1. sygedag

Lønart: 3121

Lønart: 3121

Lønart: 3111

 

Se i øvrigt afsnit om sygeferiepenge.

 

Eksempel på løntransaktion for sygeløn med ferieopsparing:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3111


Sygeløn (ferieber.)

37,00

udfyldes

udfyldes ikke

 

Eksempel på løntransaktion for sygeløn uden ferieopsparing:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3121


Sygeløn (ej ferieber.)

7,40

udfyldes

udfyldes ikke

Ansættelse mindst 9 måneder, efter 9 ugers sygdom

Medarbejderen får løn i form af dagpenge fra det offentlige. Denne ydelse er ikke pensionsgivende.

Langvarig sygdom:

Ved mindst 12 måneders anciennitet skal virksomheden under sygdom i mere end 3 dage og højest 120 dage yde pension af disse beløb. Se i øvrigt afsnit om
sygeferiepenge.

Sygdom – elever

Elever skal have normal løn under sygdom. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

 

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3101

Sygetimer

7,40

udfyldes ikke

udfyldes ikke

Barns 1. sygedag

Medarbejderen har med normal timeløn ret til frihed til pasning af barn under 12 år på barnets 1. sygedag.

Fraværet betales med normal timeløn..

 

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3311

Barns 1. sygedag

7,40

udfyldes

udfyldes ikke


 

Barsel/adoption

Ved barsel har moderen ret til normal løn i en periode på 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen/adoptionen, dog max kr. 150,00 pr. time.
Faderen har i samme 14 ugers periode ret til normal løn i indtil 2 uger, dog max kr. 152,50 pr. time.(01.10.16=155,25 , 01.10.17=158,25)

I umiddelbar forlængelse af barselsorloven ydes der til den ene af forældrene normal løn i 13 ugers forældreorlov, dog max. kr. 152,50 pr. time (01.10.16=155,25 , 01.10.17=158,25)

Der forudsættes 9 måneders anciennitet i virksomheden.

De enkelte perioder defineres på følgende måde:

  • 4 uger før forventet fødsel kan medarbejderen gå på graviditetsorlov.
  • Når hun har født, har hun 14 ugers barselsorlov.
  • Faderen har 14 dages fædreorlov. max 152,50 pr. time (01.10.16=155,25 , 01.10.17=158,25)
  • Herefter har en af forældrene ret til 13 ugers forældreorlov .

Før fødsel

De 4 uger før forventet fødsel ydes moderen normal løn, dog max. kr. 150,00 pr. time.

 

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen (fuldtidsansat, 4 uger):

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3161


Løn barsel

150,00

udfyldes

udfyldes ikke

Når medarbejderen har født/adopteret

Fra og med dagen efter, hvor medarbejderen har født/adopteret, skal arbejdsgiveren udbetale normal løn, dog max. kr. 150,00 pr. time.

Desuden ydes der til faderen normal løn i 14 dages fædreorlov, dog max. kr. 152,50 pr. time.(01.10.16=155,25 , 01.10.17=158,25) Fædreorloven skal afholdes i de første 14 uger umiddelbart
efter fødsel/adoption.

Arbejdsgiveren skal selv sørge for at få dagpengerefusion fra medarbejderens hjemkommune.

 

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3161

Løn barsel

160,33

udfyldes

udfyldes ikke

Forældreorlov

I umiddelbar forlængelse af barselsorloven ydes der til den ene af forældrene normal løn i 13 ugers forældreorlov, dog max. kr. 152,50 pr. time. (01.10.16=155,25 , 01.10.17=158,25)

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

3161

Løn barsel

160,33

udfyldes

udfyldes ikke

Pensionskompensation

Medarbejdere, der er berettiget til løn under forældreorlov er tillige berettiget til pensionskompensation på 304,75 kr./uge i op til 13 uger af den lønnede. (sats 01.10.2016=310,25 , 01.10.2017=316,50)
del af forældreorlovsperioden. Deltidsansatte har alene krav på forholdsmæssig betaling af pensionskompensation

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal

Sats

Beløb

8920

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

copyright by proløn © 2023