Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning for frisører. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for DOFK’s medlemmer. Håndbogen giver dog ikke svar på alt. Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på 87 10 19 30 De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”. Anvendelse af ProLøn-Internet er beskrevet i håndbogen ”ProLøn-Internet”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pension/PKS: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (Lønart 8910) ProLøn A/S sørger for at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overens-komsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.
Udbetaling af SH tillæg Virksomheden udbetaler selv SH tillæg til svende ved hver lønkørsel.
Overenskomst-mæssige lønstigninger:. Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller ProLøn-Internet.Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende som frisør. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb
Ferieberettiget løn: * Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn.
Timer: * Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Kursustimer: * Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af svend på kursus. Satsen skal være gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet KURSUS.
Løn elev Tillæg 1004 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Ferieberettiget løn til elev. Hvis man ikke ønsker satsen vist på lønsedlen indmeldes blot i antal og i beløb.
Ferie med løn: * Tillæg 1121 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers ferie. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig.
Løn elev, arbejde i skoleperiode Tillæg 1005 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes hvis eleven har arbejdet i salonen under skoleophold. Husk, at hvis der er tale om en 4. års elev, skal denne også oprettes med pension og SH til denne løn på særskilt medarbejder nummer.
Omsætning fuldtid: * Tillæg 306 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes hvis I ønsker, at ProLøn skal foretage provisionsberegning for en fuldtidsansat svend. Der skal anvendes 1 løntransaktion pr. uge. Udfyld ugens timer og ugens omsætningsbeløb incl. moms. Beregningen foretages efter overenskomstens satser, hvis ikke andet er aftalt.
Omsætning deltid: * Tillæg 307 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes hvis I ønsker, at ProLøn skal foretage provisionsberegning for en deltidsansat svend. Der skal anvendes 1 løntransaktion pr. uge. Udfyld ugens timer og ugens omsætningsbeløb incl. moms. Beregningen foretages efter overenskomstens satser, hvis ikke andet er aftalt.

 

Lønart Antal Sats Beløb
Løn elev (automatisk satsstigning) * Tillæg 346 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Der skal ved anvendelse af denne lønart være en udlært dato inde på medarbejderens stamdata. Se afsnit
Ferie med løn/elev (automatisk satsstigning) * Tillæg 347 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Der skal ved anvendelse af denne lønart være en udlært dato inde på medarbejderens stamdata. Se afsnit
Overtid 50% elev (automatisk satsstigning) Tillæg 348 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Der skal ved anvendelse af denne lønart være en udlært dato inde på medarbejderens stamdata. Se afsnit
Provision: * Tillæg 2601 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af provision af frisørarbejde. Provisionen er ferieberettiget.
Provision varesalg: * Tillæg 2603 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af provision af salg. Provisionen er ferieberettiget.
Regulering op til garantiløn Tillæg 2604 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til den del af timelønnen som ligger over provisionsminimallønnen og op til garantilønnen.
Aftentillæg: * Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til indberetning af tillæg for arbejde på hverdage ml kl. 17.30 og 21.00. Tillægget er ferieberettiget.
Lørdagstillæg: * Tillæg 2402 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til indberetning af tillæg for arbejde på lørdage ml kl. 14.00 og 21.00. Tillægget er ferieberettiget.
Søndagstillæg: * Tillæg 2403 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til indberetning af tillæg for arbejde på søndage. Tillægget er ferieberettiget.
SH tillæg Tillæg 5201 udfyldes  udfyldes ikke  udfyldes ikke Lønarten skal altid stå på medarbejder oprettet med en svendeprofil – der skal stå 7,25 i antal. Så beregnes og udbetales med hver lønkørsel
SH tillæg Tillæg 5203 udfyldes udfyldes ikke  udfyldes ikke

 

Lønarten skal altid stå på medarbejder oprettet med svendeprofil – der skal stå 5 i antal. Så beregnes og udbetales med hver lønkørsel.
Overarbejds-time 50%: Tillæg 2031 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimer ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (incl. 50% tillæg) udfyldes.
Overarbejds-time 100%: Tillæg 2032 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimer ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (incl. 100% tillæg) udfyldes.
Overarb. tillæg 50%: Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn og provisions-beregning, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun. 50% tillægget) udfyldes.
Lønart Antal Sats Beløb
Overarb. tillæg 100%: Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn og provisions-beregning, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun. 100% tillægget) udfyldes.
Udb. Ferietillæg (med pension): * Tillæg Tillæg 8838

8836 

999,99

999,99

Udfyldes ikke Udfyldes ikke  Udfyldes ikke Antal udfyldes med 999,99, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn. Lønart 8836 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -1 (sidste år).
Befordrings-refusion: Tillæg 7240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse.
Syge løn (ferieberet.) :*Syge løn (ej ferieberet.) :* Tillæg Tillæg 3111
3121
Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn.De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.Overenskomsten foreskriver at denne sygeløn i visse tilfælde er ferieberettiget og i andre tilfælde ikke ferieberettiget. Se nærmere beskrivelse under afsnittet SYGDOM – SVENDE.Lønart 3111: Sygelønnen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.Lønart 3121: Sygelønnen indgår ikke i ferieberettiget løn men i pensionsgivende løn.

 

Lønart Antal Sats Beløb
Syge dagpenge :* Tillæg 3146 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge.Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.Dagpenge indgår ikke i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn.
Løn barsel: * Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af en svend fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 22 uger efter fødsel. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL – SVENDE.
Barns 1. sygedag: * Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af svend med fravær pga. barns 1. sygedag eller ved barns hospitalsindlæggelse. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG.
Ledighedsdage: Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage. ”Sats” udfyldes med sats pr. dag Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”. Lønregulering indgår i ferieberet-tiget løn og pensionsgivende løn.
Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

 

Lønart Antal Sats Beløb
Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb. Skat tilbage: Negativt beløb. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Udbetalt a’ conto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Sygeferie- penge Tillæg 5435 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes fra 2. sygedag, for medarbejdere som ikke har krav på ferieberettiget sygeløn. Se nærmere beskrivelse i hånbogen “Generelt og Satser”.

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via ProLøn Internet, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’. Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Bemærk vedr. ferieopsparing, udbetaling af SH tillæg (søgnehelligdage og feriefridage) og pensionsopsparing: Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder. ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger. Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejder nr.

Udfyldes med et medarbejder nummer som ikke tidligere har været anvendt. Ved oprettelse af en tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det samme medarbejder nr., hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Det er vigtigt at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage og indberetningen af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget. Kan også udføres af kunden selv, via ProLøn internet . Kontakt evt. ProLøn A/S for vejledning.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort. Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder. Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført. 0: ingen ferieopsparing 1: ferieopsparing (p.t. 2016: 12,5%), der overføres til Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning. Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Pension (Arbejdsmarkedspension)

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing. Pensionsordning (Pension Danmark) er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910 udfor pensionsordningen. Dette vil være fortrykt på stambilaget for svende.

Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening

Udfyldes ALTID, da virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Når man skal indmelde lønstatistik til DA, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder. På stambilag for svende og elever er disse oplysninger fortrykt. Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem. Profilerne som anvendes ved oprettelse af nye medarbejder påfører automatisk statistikkoder, dog skal man selv påføre koder, når der oprettes under profilen ANDRE (øvrige medarbejdere). Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på internettet under INDBERETNING.DA.DK (Dansk Arbejdsgiverforening). De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende: 514100: For frisørsvende og frisørelever 411000: For kontormedarbejdere 911210: For medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, kan du finde den korrekte kode på internettet under INDBERETNING.DA.DK (Dansk Arbejdsgiverforening).

Løngrundlag

På bagsiden af stambilaget er der mulighed for indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af ProLøn Internet foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet. Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

Løn

De aktuelle lønsatser fremgår af overenskomsten. ProLøn-Frisør giver mulighed for automatisk provisionsberegning (beskrevet senere). Hvis man selv beregner bruttolønnen og provision kan man anvende lønarterne: 1001: Ferieberettiget løn eller 1002: Timer, som også behandles som ferieberettiget løn samt 2601: Provision Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart Antal Sats Beløb
1001 Ferieberettiget løn: 74,00 udfyldes ikke 9.749,50

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timer: 74,00 131,75 udfyldes ikke

Eksempel: Registrering af provision:

Lønart Antal Sats Beløb
2601 Provision: udfyldes ikke udfyldes ikke 1.400,00

Tillæg efter normal arbejdstid

Hverdage og lørdage

Arbejdsgiver og arbejdstager kan sammen indgå en aftale om, at arbejdstiden kan ligge i tidsrummet 8 – 21. Aftaler indgået efter 1. marts 2004 honoreres med et tillæg for arbejdstider, der ligger efter kl. 17.30 på hverdage og efter kl. 14 om lørdagen. Følgende satser angivet i kr. pr. time anvendes:

1/3-2021
Hverdage kl. 17.30 – 21.00 28,03
Lørdage kl. 14.00 – 21.00 56,04

Allerede indgåede aftaler fra før den 1. marts 2004 administreres efter de indtil da gældende regler. Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
2401 Aftentillæg 2,00 28,03 udfyldes ikke
2402 Lørdagstillæg 3,00 56,04 udfyldes ikke

Søndagsarbejde

Søndagsarbejde er frivilligt og skal fremgå af ansættelsesbeviset. Har man indgået aftale om at arbejde på søndage gælder følgende: De timer (minimum 4) der arbejdes om søndagen skal indgå i den normale 37-timers arbejdsuge, og søndagstimer honoreres med et tillæg pr. time. Følgende satser angivet i kr. pr. time anvendes:

1/3-2021
Søndagsarbejde 112,07

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
2403 Søndagstillæg 4,00 112,07 udfyldes ikke

For elever under 18 år udgør tillægget det halve af ovennævnte sats. For elever over 18 år udgør tillægget samme sats som svendene.

Pension

Arbejdsmarkedspension (8910):

Pensionsbidraget (inkl. Sundhedsordningsbidrag 0,15%) udgør pr. 1/03-2018: 12,15% (arbejdsgiver betaler 8,15% og medarbejder 4,0%). Svende er omfattet af pensionsordningen. Elever er ikke omfattet af pensionsordningen. Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne.

Aldersgrænse for indbetaling af pension

Medarbejdere, der er fyldt 60 år, og som ikke allerede er omfattet af pensionsordning, skal ikke tilknyttes arbejdsmarkedspension. Medarbejdere, der er fyldt 65 år skal have udbetalt virksomhedens pensionsbidrag sammen med lønnen. Til de nævnte medarbejdere udbetales virksomhedens bidrag ifølge overenskomsten, pr. 1 marts 2018 8,15%. Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
5213 % løntillæg 8,15 udfyldes ikke udfyldes ikke

Provisionsberegning

ProLøn-Frisør brancheløsningen kan beregne provisionen som beskrevet i overenskomsten. Som udgangspunkt anvendes satserne efter overenskomsten (satserne vedligeholdes af ProLøn A/S). Den enkelte virksomhed har også mulighed for anvende egne satser, der afviger fra overenskomstens satser. Der er også mulighed for at anvende egne satser individuelt for hver enkelt medarbejder. Ved anvendelse af ProLøn-Papir: Afvigende virksomhedssatser meddeles ProLøn, som vedligeholder virksomhedens lønartskartotek Afvigende medarbejdersatser registreres som løntransaktioner på den enkelte medarbejders LØNGRUNDLAG. Ved anvendelse af ProLøn-Internet: Afvigende virksomhedssatser vedligeholdes på lønartskartoteket (LØNARTER). Afvigende medarbejdersatser registreres ved tilføjelse af løntransaktioner på medarbejderen.

Overenskomstens satser

Lønart 1/3-2021
301 Minimalløn 131,49
302 Garantiløn fuldtid 142,75
303 Garantiløn deltid 145,75
304 Provisions% 15

Beregningsgrundlag for en fuldtidsansat 14-dages lønnet, som aflønnes efter overenskomstens satser (1 transaktion pr uge):

Lønart Antal Sats Beløb
306 Omsætning fuldtid: ugens timer udfyldes ikke ugens omsætning (incl. moms)
306 Omsætning fuldtid: ugens timer udfyldes ikke ugens omsætning (incl. moms)

Beregningsgrundlag for en deltidsansat 14-dages lønnet, som aflønnes efter overenskomstens satser (1 transaktion pr uge):

Lønart Antal Sats Beløb
307 Omsætning deltid: ugens timer udfyldes ikke ugens omsætning (incl. moms)
307 Omsætning deltid: ugens timer udfyldes ikke ugens omsætning (incl. moms)

Resultat af provisionsberegning, løntransaktioner, der overføres til lønseddel:

Lønart Antal Sats Beløb
308 Timer ugens timer timesats totalbeløb
308 Timer ugens timer timesats totalbeløb
309 Provision ugens timer beregnet prov. pr. time totalbeløb
309 Provision ugens timer beregnet prov. pr. time totalbeløb
EVT: 310 Reg op til garantiløn ugens timer beregnet reg op til garantiløn totalbeløb

 

Eksempel 1.

Virksomheden anvender satser helt efter overenskomsten (pr. 1/3-2021)

Lønartskartotek (for virksomheden):

Ingen opdatering

Løntransaktioner (for medarbejderen):

Lønart Antal Sats Beløb
306 Omsætning fuldtid (uge 1): 37,00 udfyldes ikke 15.500,00
306 Omsætning fuldtid (uge 2): 37,00 udfyldes ikke  9.500,00

Beregningsgrundlaget for medarbejderen i eksempel 1:

Minimalløn 131,49
Garantiløn fuldtid 142,75
Provisions% 15
Af indtjening pr. time over: 197,23

Provisionsberegning

Uge 1: Omsætning uden moms: kr. 12.400 svarende til kr. 335,13 pr. time. Provision pr. time: 15% af indtjening over kr. 197,23 pr. time svarende til kr. 20,68 pr. time. Uge 2: Omsætning uden moms: kr. 7.600,00 svarende til kr. 205,40 pr. time. Provision pr. time: 15% af indtjening over kr. 197,23 pr. time svarende til kr. 1,22 pr. time. Da minimalløn + provision (kr. 131,49 + kr. 1,22 = kr. 132,71 ikke udgør mindst garantilønnen på kr. 142,75 pr. time, suppleres med regulering op til garantiløn, kr. 10,04 pr. time, så minimalløn (kr. 131,49 + provision (kr. 10,04) + regulering op til garantiløn (kr.10,04) herefter er kr. 142,75 svarende til garantilønnen.

Lønseddel:

Lønart Antal Sats Beløb
308 Timer 37,00 131,49 4.865,13
308 Timer 37,00 131,49 4.865,13
309 Provision 37,00 20,68 765,16
309 Provision 37,00 1,22 45,14
310 Reg op til garantiløn 37,00 10,04  371,48
Ferieberettiget løn 10.912,04

 

Eksempel 2.

Hvis en virksomhed ønsker, at garantilønnen for en fuldtidsansat assistent skal være kr. 145,00 i stedet for kr.142,75 og skal aflønnes med en provisionsprocent på 20 i stedet for 15 gøres følgende:

Løntransaktioner (for medarbejderen):

Lønart Antal Sats Beløb
302 Garantiløn fuldtid Udfyldes ikke 145,00 Udfyldes ikke
304 Provisions%: udfyldes ikke 20,00 udfyldes ikke
306 Omsætning fuldtid (uge 1): 37,00 udfyldes ikke 14.000,00
306 Omsætning fuldtid (uge 2): 37,00 udfyldes ikke 10.000,00

Beregningsgrundlaget for medarbejderen i eksempel 2:

Minimalløn 131,49
Garantiløn fuldtid 145,00
Provisions% 20
Af indtjening pr. time over: 197,23

Provisionsberegning

Uge 1: Omsætning uden moms: kr. 11.200,00 svarende til kr. 302,70 pr. time Provision pr. time: 20 % af indtjening over kr. 197,23 pr. time svarende til kr. 21,09 pr. time. Uge 2: Omsætning uden moms: kr. 8.000,00 svarende til kr. 216,22 pr. time. Provision pr. time: 20 % af indtjening over kr. 197,23 pr. time svarende til kr. 3,80 pr. time. Da minimalløn + provision (kr. 131,49 + 3,8 = kr. 135,29) ikke udgør mindst garantilønnen på kr. 145,00 pr. time, suppleres med regulering op til garantiløn, kr. 9,71 pr. time så minimalløn (kr. 131,49) + provision (kr. 3,80) + regulering op til garantiløn (kr. 4,71) herefter er kr. 140,00 svarende til garantilønnen.

Lønseddel:

Lønart Antal Sats Beløb
308 Timer 37,00 131,49 4.865,13
308 Timer 37,00 131,49 4.865,13
309 Provision 37,00 21,09 780,33
309 Provision 37,00 3,80 140,60
310 Reg op til garantiløn 37,00 9,71 174,27
Ferieberettiget løn 10.825,46

Automatiske satsændringer for elever

Proløn A/S kan tilbyde automatisk at ændre satsen for elever, når – eleven bliver 18 år, – eleven skifter læreår, – der sker overenskomstmæssige stigninger. Forudsætningen herfor er, at lønarterne 346 og 347 anvendes til aflønning af eleven, samt at elevens udlært dato er angivet under stamoplysninger. Lønnen meldes ind på følgende måde: Eksempel, hvor eleven har en uges arbejde og en uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
346 Løn elev 37,00 udfyldes ikke udfyldes ikke
347 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Systemet finder ved selve lønberegningen selv frem til, hvilken sats eleven skal afregnes efter, og ajourfører satsen, når der skal ske satsændringer. Hvis satsændringen kun skal gælde for en del af den periode, der meldes løn ind for, vil satsændringen først slå igennem ved efterfølgende lønperiode. Systemet gør via en fejlliste opmærksom på, når satsændringen er sket, og der kan så være behov for en manuel regulering for nogle af timerne i den forrige lønperiode. Eksempel: En elev stiger fra 2. læreår (sats kr. 88,68) til 3. læreår (sats kr. 97,63) midt i en 14-dages lønperiode. Dvs. at den ene uge skal aflønnes til gl. sats og den anden uge til ny sats. Følgende regulering skal foretages af kunden: Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
2790 Lønregulering 37,00 8,95 udfyldes ikke

Overenskomstens elevsatser

Elevens 1. læreår løber fra opstart af læretiden til 3 år før udlært dato, og er ikke altid et helt år. På 1. læreår aflønnes elever efter gældende AUB sats, uanset om de er under eller over 18 år. Satsen ændres hvert år ved årsskiftet. AUB satsen (pr. 1/1 2021): kr. 2.890 pr uge (kr. 78,11 pr. time). Overenskomstens øvrige elevsatser ændres hvert år 1. marts.

Pr. 1/3 2019:

Under 18 år
Ugeløn Timeløn
1. læreår AUB satsen AUB satsen
2. læreår 2.868,24 77,52
3. læreår 3.197,91 86,43
4. læreår 3.495,02 94,46
over 18 år
Ugeløn Timeløn
1. læreår AUB satsen AUB satsen
2. læreår 3.281,16 88,68
3. læreår 3.612,31 97,63
4. læreår 3.867,61 104,53
5. læreår (EUX) 3.867,61 104,53

SH tillæg

Svende.

Pr 1. juni 2020 er SH opsparingen ændret til SH tillæg. Dette skyldes at Frisørfagets Ferieordning er lukket ned. I forbindelse med dette var SH opsparingen suspenderet i 3 måneder og genopstod som samtidigheds SH pr 1. september 2020.

Dette betyder at SH nu udbetales som et tillæg sammen med hver lønudbetaling. Dette tillæg er opdelt i 2 lønarter og udbetales med 7,25 % 0g 6 %

SH tillægget er sammensat således: Søgnehelligdag 5% – Feriefridag 2,25 % – Særlig opsparing 6 % ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne.

Nedstående lønarter skal stå under Indberet løn på Svende.

Lønart Antal
5201 7,25
5203 6,00

Svende skal IKKE have løn på helligdage. Betaling for søgnehelligdage sker gennem S/H tillæg. Flg. dage betragtes som søgnehelligdage (2005): Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelsfartsdag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. Juledag og 2. Juledag. S/H tillægget skal bruges til dækning af såvel søgnehelligdage som feriefridage.

Elever.

Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Derfor registreres lønnen som normalt.

Feriefridage

Gælder både svende og elever.

Alle medarbejdere har 5 feriefridage til afholdelse indenfor ferieåret. En feriefridag beregnes for en fuldtidsansat som 7,4 timer og kan efter aftale afvikles som timer.

Svende.

Svende skal IKKE have løn på feriefridage. Betaling for feriefridage sker gennem S/H tillæg

Elever.

Elever skal have normal løn ved afholdelse af feriefridage. Derfor registreres lønnen som normalt.

Styring af feriefridage.

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende: Medarbejderens arbejdstid (fra ansættelseskontrakten) registreres på den enkelte medarbejder. Registreringen skal blive stående på løngrundlag fra gang til gang Eksempel for en fuldtidsansat 14-dageslønnet:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 74,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres. Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag:

Lønart Antal Sats Beløb
3623 Feriefri/afholdt 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Ferie

Svende.

Svende skal IKKE have løn på feriedage. Betaling for feriedage sker gennem Feriekonto.

Elever.

Elever skal have normal løn ved afholdelse af ferie. Dog skal der ikke beregnes ferietillæg/feriepenge og s/h af løn under ferie. Derfor bør lønnen registreres på en anden lønart, når ferie afholdes. Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke normal ugeløn

Hvis eleven er tilknyttet automatisk satsændring anvendes dog lønart 347, når ferie afholdes (se afsnit om Automatiske satsændringer for elever). Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
347 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Elever ansat i perioden 2. sep – 31. okt  har ret til 5 ugers ferie med løn i det ferieår, der starter 1/9 i ansættelsesåret. Elever der er ansat 1/11 – 30/6  har ret til 3 ugers betalt ferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden. Desuden skal der udbetales 1 % af den ferieberettigede løn i ferietillæg. Ferietillægget udbetales 2 gange om året sammen med lønnen for maj og august. Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8838 Udbetalt ferietillæg 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Styring af feriedage.

Der er mulighed for styring af feriedagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal det aftales med ProLøn A/S.

Sygdom – svende

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101. Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 16,00 udfyldes ikke udfyldes ikke
*5435 Sygeferiepenge 8,00 udfyldes Udfyldes ikke
*8920 Pension af sygeferiepenge 8,00 udfyldes Udfyldes ikke

* Er medarbejderen syg mere end en dag skal der beregnes sygeferiepenge fra og med 2. sygedag samt pension af sygeferiepenge. Sygeferiepengene beregnes som 12,5% af medarbejderens gennemsnitsløn, beregnet på baggrund af de seneste 16 ugers/4 mdr. kendte/udleverede lønsedler. Opstår sygdommen i 1. lønperiode skal sygeferie-pengene beregnes af den aftalte garantiløn. Hvis svenden har været elev i salonen, vil han/hun under de første 8 ugers ansættelse som svend blive betragtet som ansat over 8 uger, hvis der opstår sygdom. Pension beregnes som 8,15 % af sygeferiepengene.

Ansættelse over 8 uger, men under 6 måneder

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i indtil 30 dage. Herefter skal medarbejderen have sygedagpenge fra kommunen. Arbejdsgiveren betaler dog stadig sygeferiepenge. De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser” Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge 16,00 udfyldes udfyldes ikke
*5435 Sygeferiepenge 8,00 udfyldes udfyldes ikke
*8920 Pension 8,00 udfylde udfyldes ikke

* Er medarbejderen syg mere end en dag skal der beregnes sygeferiepenge fra og med 2. sygedag samt pension af sygeferiepenge. Sygeferiepengene beregnes som 12,5% af medarbejderens gennemsnitsløn, beregnet på baggrund af de seneste 16 ugers/4 mdr. kendte/udleverede lønsedler. Pension beregnes som 8,15% af sygeferiepengene.

Ansættelse mindst 6 måneder men under 12 måneders ansættelse.

Der ydes fuld løn under sygdom, svarende til gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn under de første 4 ugers sygdom. For 5. til og med 12. uge betales fuld løn, dog maksimalt kr. 136,00 pr. time. Gn. Løn = gennemsnitsløn

1. sygedag 2. sygedag tilog med 4. uge 5., 6. og 7. uge Efter 7. uge til fratræden
Lønart/løn 3121 3121 3121 Nej
Lønart/ sygeferiep. Nej *5435 *5435 *5435
Løn/dagp. Gn. Løn Gn. Løn Gn. Løn, max. 138,50 pr. time Sygedagpenge fra kommunen
SH Tillæg Nej Nej Nej Nej
Pension Ja (incl. i 3121) Ja (incl. i 3121) Ja (incl. i 3121) 8,15%  af sygeferiep.

* Er medarbejderen syg mere end en dag skal der beregnes sygeferiepenge fra og med 2. sygedag.. Sygeferiepengene beregnes som 12,5% af medarbejderens gennemsnitsløn, beregnet på baggrund af de seneste 16 ugers/4 mdr. kendte/udleverede lønsedler Eksempel på sygdom af to dages varighed, ansættelse mellem 6 og 12 måneder.

Lønart Antal Sats Beløb
3121 Sygeløn (ej ferieber.) 16,00 udfyldes udfyldes ikke
*5435 Sygeferiepenge 8,00 udfyldes udfyldes ikke

 

Ansættelse mindst 12 måneder, højst 3 sygedage.

Der ydes fuld løn under sygdom, svarende til gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn. Gn. løn = gennemsnitsløn

1. sygedag 2. og 3. sygedag
Lønart/Løn 3121 3121
Lønart/Sygeferiep. Nej *5435
Løn/Dagp Gn. løn Gn. løn
SH Nej Nej
Pension Ja (incl. i 3121) Ja (incl. i 3121)

* Er medarbejderen syg mere end en dag skal der beregnes sygeferiepenge fra og med 2. sygedag.. Sygeferiepengene beregnes som 12,5% af medarbejderens gennemsnitsløn, beregnet på baggrund af de seneste 16 ugers/4 mdr. kendte/udleverede lønsedler Eksempel på sygdom af to dages varighed, ansættelse mindst 12 måneder.

Lønart Antal Sats Beløb
3121 Sygeløn (ej ferieber.) 16,00 udfyldes udfyldes ikke
*5435 Sygeferiepenge 8,00 udfyldes udfyldes ikke

 

Ansættelse mindst 12 måneder, mere end 3 sygedage.

Der ydes fuld løn under sygdom, svarende til gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn under de første 4 ugers sygdom. For 5. – 12. uge betales fuld løn, dog maksimalt kr. 138,50 pr. time. Gn. løn = gennemsnitløn

Første 4 ugers sygdom 5. – 12. uge Efter 12. uge til 120 sygedage Efter 120 dage til fratræden
Lønart/løn 3111 3111 Nej Nej
Lønart/ sygeferiep. Nej Nej *5435 12,5% af gn løn *5435 12,5% af gn. løn
Løn/dagp. Gn. Løn Gn. Løn, max. 138,50 pr. time Sygedagpenge fra kommunen Sygedagpenge fra kommunen
SH tillæg Ja (incl. i 3111) Ja (incl. i 3111) *5223 7,25% af gn. løn Nej
Pension Ja (incl. i 3111) Ja (incl. i 3111) *8920 8,15% + 4% 8,15% af sygeferiepenge

*Ved mindst 12 måneders anciennitet skal virksomheden under sygdom i mere end 3 dage og højest 120 dage yde sygeferiegodtgørelse og sh tillæg samt pension. Beregningsgrundlaget for sygeferiegodtgørelse og sh tillæg er gennemsnitslønnen i de seneste 16 uger før sygdommens indtræden. Beregningsgrundlaget for pensionen er sygeferiegodtgørelsen plus SH 7,25 % – af disse beløb beregnes 8,15% i arb. giver bidrag samt 4% i lønmodtagerbidrag. Lønmodtagerbidraget fratrækkes herefter i beløbet til SH og indberettes sammen med de 8,15 % i lønart 8920.

Efter 120 sygedage ydes der sygeferiepenge samt pension 8,15% af sygeferiepenge. Kontakt evt. ProLøn A/S på telefon 87 10 19 30, hvis I har behov for hjælp til beregningen.

Eksempel på sygdom af 4 dages varighed, ansættelse mindst 12 måneder.

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) 30 udfyldes udfyldes ikke

 

Barns 1. sygedag

Mesterstedfortrædere og svende har med fuld løn ret til frihed til pasning af barn under 14 år på barnets 1. sygedag. Ved fuld løn forstås mindst hvad der svarer til den gennemsnitlige løn inden for de sidste 16 uger. ProLøn A/S vil gerne være behjælpelig med beregningen. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 8,00 udfyldes udfyldes ikke

Barns hospitalsindlæggelse

Til medarbejdere indrømmes der pr. 1. juli 2004 frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år. Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn for en 12 måneders periode. Der ydes betaling med følgende beløb: De 2 første dage betales der fuld løn, herefter betales der for de sidste 3 dage (max. 128,50 kr. pr. time). Ved lønindberetning anvendes samme lønart, som ved barns 1. sygedag. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen de 2 første dage:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 15,00 udfyldes udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen de sidste 3 dage:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 22,00 133,50 udfyldes ikke

Omsorgsdage

Svende og mesterfortrædere der har ret til at holde barns 1. sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr ferieår, uanset hvor mange børn svenden har. Børneomsorgsdage afholdes uden løn. Reglen vedrører børn under 14 år. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3105 Børneomsorgsdag 7,5 udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Sygdom – elever

Elever skal have ”fuld løn” under sygdom. Man skal derfor registrere lønnen som normalt. Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Barsel – svende

Svende, der på det forventede fødselstidspunkt har været beskæftiget i mindst 9 måneder har ret til løn under fravær på grund af graviditet fra 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen yder arbejdsgiveren løn under barsel i indtil 22 uger. Lønnen er feriepenge-, sh- og pensionsberettiget. Hjælpeskema til at holde styr på hvornår satsen skifter under barsel kan hentes på vores hjemmeside www.proloen.dk under ProLøn Kunde. Under ’Blanketter’ findes PDF-dokumentet ’Aflønning af svend (frisør) på barsel’. Dokumentet kan udfyldes på skærmen og printes ud.

Før fødsel

De 4 uger før forventet fødsel er medarbejderen berettiget til fuld løn (gennemsnittet af de sidste 16 ugers løn), dog max. kr. 138,00 pr. time. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 140,50 udfyldes ikke

Arbejdsgiveren betaler max. løn i 4 uger før forventet fødsel. Hvis den ansatte går over tiden, skal hun have dagpenge fra kommunen i den resterende periode indtil fødselstidspunktet.

Når medarbejderen har født

Fra og med dagen efter, hvor medarbejderen har født, skal arbejdsgiveren udbetale fuld løn i 14 uger. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen (14 uger):

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Forældreorlov

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov ydes betaling under fravær i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betaling i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Betalingen under forældreorlov svarer til fuld løn (fortsætter på samme sats som under de 14 ugers barselsorlov). Pr. 1. juli 2017 er det muligt at udskyde forældreorloven. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødsel. Det er muligt at forældrene kan holde forældreorlov samtidig med betaling. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. . Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Såfremt medarbejderen tager yderligere forældreorlov ydes dagpenge fra hjemkommunen.

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Bidrag pr. 1/7-2014 kr. 12,75 pr. time (arb.giver betaler kr. 8,50 og medarb. kr. 4,25). Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Satsen udfyldes IKKE, da ProLøn dermed sørger for at der altid anvendes korrekt sats Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Satsen udfyldes IKKE, da ProLøn dermed sørger for at der altid anvendes korrekt sats

Kursus

Svendene er berettiget til 3 ugers frihed til deltagelse i faglige statsanerkendte kursusaktiviteter inden for 12 måneder. Arbejdsgiveren betaler differencen mellem refusionsbeløbet og ordinær løn (gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn). I eksemplet nedenfor får svenden udbetalt fuld løn (gennemsnittet af de seneste 16 ugers løn) og arbejdsgiveren anmoder selv om refusionen. ProLøn A/S vil gerne være behjælpelig med beregningen. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

Antal Sats Beløb
1003 Kursustimer 21,00 146,52 udfyldes ikke

Hvis arbejdsgiveren udbetaler differencen mellem refusionsbeløbet og ordinær løn (gennemsnittet af de sidste 16 ugers løn), skal svenden selv anmode om refusionsbeløbet. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
1003 Kursustimer 21,00 25,98 udfyldes ikke

 

Specielt vedr. elever

Elever på sidste læreår

Elever på 4. læreår afregnes SH betaling med 7,25 % af lønindtægten i 4. læreår. Afregningen af SH-betalingen sker med tilsvarende andele som tilgodehavende ferie *

SH betalingen udbetales til eleven sammen med afregning af feriepenge.

*Ex: har eleven 14 feriedage til gode (ud af 25 feriedage) så har eleven også krav på 14/25 dele SH betaling. Har eleven 2/25 dele ferie til gode, har eleven også krav på 2/25 dele SH betaling. Ferie og SH brøk følges altid ad.

Ved afslutning af læretid

Når eleven er udlært beregnes feriepenge med 12,5 % af lønnen for optjent betalt ferie som ikke er afholdt.  ProLøn har lavet et skema der udfyldes og indsendes.

Gå ind på www.proloen.dk – vælg lønbibliotek – blanketter – Ferie og SH afregning af frisørelever. Blanketten udfyldes og indsendes online til ProLøn som så laver ferieafregningen.

 

Afmelding af elev – oprettelse af svend

Når eleven udlæres, men bliver i virksomheden som svend, skal der ske ændringer i statistikoplysningerne og eleven skal tilmeldes PKS-pension m.m. For at få en præcis/korrekt overgang er det vigtigt, at eleven afmeldes (ved indsættelse af afgangsdato) og oprettes som svend på et nyt medarbejdernummer.

Elevforsikring

Den 1. marts 2011 trådte en ny bestemmelse i overenskomsten i kraft – paragraf 32. Det er aftalen om Forsikringsydelser og Sundhedsordning til elever, der kommer i lære den 1. marts 2011 og herefter. Vi har forberedt din virksomhed på denne elevforsikring. Så når du får en elev oprettet efter 1. marts 2011 er vedkommende automatisk tilmeldt. Dette ses som en lønlinie på løntransaktionerne på følgende måde:

Lønart Antal Sats Beløb
9111 Elevforsikring 1,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

’Antal’ skal udfyldes med 1. Herefter vil ProLøn automatiske afregne overfor Pensionsselskabet hver måned.

Elevers arbejde under skoleophold

Elever må ikke arbejde i virksomheden under skoleophold. Der kan dog under visse betingelser gives dispensation ved skriftlig henvendelse til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund.

Elever på første, andet og tredje læreår.

Lønnen for arbejde i skoleperiode udgør den overenskomstmæssige elevløn med tillæg af 50%. Lønnen skal opføres som særskilt post på lønsedlen. Følgende lønart kan anvendes, hvor der i satsen angives den overenskomstmæssige timeløn incl. tillæg af 50%. Eksempel (2. års elev over 18 år):

Lønart Antal Sats Beløb
1005 Arbejde/skoleperiode 5,00 133,02 udfyldes ikke

Elever på fjerde læreår.

Lønnen for arbejde i skoleperiode udgør den overenskomstmæssige elevløn med tillæg af 50 % og tillæg af feriepenge, sh-tillæg, tillæg særlig opsparing, feriefridagsbidrag og pension. Såfremt garantibetalingen for en deltidsansat overstiger den her angivne løn, træder garantilønnen med de angivne tillæg i stedet. Da eleven skal tilknyttes pensionsordning, men kun for disse timer, skal eleven oprettes på endnu et medarbejdernummer med profilen SKOLE (Arbejde/skoleperioder). På dette nye medarbejdernummer afregnes kun løn for arbejde i skoleperioder. Husk at angive B for bikort, da hovedkortet anvendes ved afregning af den normale elevløn på det andet medarbejdernummer. Lønnen opføres på særskilt lønseddel. Følgende lønart kan anvendes: Eksempel (4. års elev over 18 år):

Lønart Antal Sats Beløb
1005 Arbejde/skoleperiode 5,00 156,79 udfyldes ikke

 

Særlig fratrædelsesgodtgørelse.

Pr. 1. maj 2010 er der i overenskomsten indført en Særlig Fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse af en medarbejder med minimum 3 års anciennitet. Godtgørelse ydes efter særlige retningslinjer, som kan læses nedenfor.

Fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med længere anciennitet.

1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der beregnes efter pkt. 2. 2. Den særlige fratrædelsesgodtgørelse udgør et beløb svarende til forskellen mellem det til enhver tid gældende dagpengebeløb pr. måned og lønnen med fradrag af 15 procent. Lønnen opgøres pr. måned på baggrund af den løn medarbejderen ville have oppebåret under sygdom. Pensionsbidraget indgår ikke i beregningsgrundlaget. 3. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 4. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse. 5. Bestemmelsen finder anvendelse i forbindelse med opsigelser, der finder sted fra 1. maj 2010. 6. Såfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er en anden end 37 timer, f.eks. på deltid eller skiftehold, ændres forholdstallet tilsvarende. På DOFK’s hjemmeside www.dofk.dk findes et regneark til beregning af fratrædelsesgodtgørelsens størrelse.

Indberetning i lønsystemet.

Ved indberetning af fratrædelsesgodtgørelse i lønsystemet anvendes altid følgende 2 lønarter. Nedenstående eksempel viser, hvordan en fratrædelsesgodtgørelse på 3000 kr. indberettes.

Lønart Antal Sats Beløb
2960 Fratrædelsesgodtgørelse udfyldes ikke udfyldes ikke 3000,00

I dette eksempel udgør fratrædelsesgodtgørelsen 3000 kr., og der kan derfor kun udnyttes et fradrag svarende til godtgørelsens størrelse. Der vil blive foretaget indberetning til Skat, men ingen tilbageholdelse af bruttoskat og A-skat. Følgende lønart anvendes med -3000 i beløbsfeltet:

Lønart Antal Sats Beløb
8882 Reg. A-Indkomst/Godtg. udfyldes ikke udfyldes ikke -3000,00

Husk at indtaste beløbet med minus foran. Der må dog højest fradrages 8000 pr. kalenderår, og dette sker kun hvis fratrædelsesgodtgørelsen er på 8000 kr. eller derover.

copyright by proløn © 2023