Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning for medlemmer af Glarmesterlauget i Danmark.

De forskellige problemstillinger i forbindelse med løn er beskrevet i ”KORT OG GODT om TAL OG REGLER”, udgivet af Glarmesterlauget .

I øvrigt er der nyttige oplysninger at hente i de 2 overenskomster:
Glasoverenskomsten og Funktionæroverenskomsten

Hensigten med denne håndbog er at beskrive, hvordan ProLøn-Glarmester kan anvendes i forbindelse med de forskellige problemstillinger.

ProLøn-Glarmester håndbogen giver dog ikke svar på alt.

Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn på 87 10 19 30 eller på [email protected]

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Anvendelse af ProLøn-Internet er beskrevet i håndbogen ”ProLøn-Internet”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pension

Pension Danmark/

Funktionær-pension

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen.

Der tages udgangspunkt i overenskomsterne.

Svende tilmeldes:

…………………………lønart 8910: Pension Danmark

Svende tilmeldes: (uden sundhedsordning)

…………………………lønart 8913: Pension Danmark

Elever 18-19 år tilmeldes: (pr. 1/9-2020)

…………………………lønart 8914: Pension Danmark

Funktionærer kan vælge mellem 2 ordninger:

…………………………lønart 8911: Pension Danmark

…………………………lønart 8912: Funktionærpension

ProLøn A/S sørger for at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsterne.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger:

 

Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.

 

Opsparing til S/H-ordning: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten.

Kode for SH-opsparing (SH-kode) sættes til 1, hvis medarbejderen skal have SH-opsparing

 

ProLøn A/S sørger for at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.

 

Lønstigninger: Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller ProLøn-Internet.Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende.

De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb
Ferieberettiget løn:* Tillæg 1001 Udfyldes med antal timer Udfyldes ikke Udfyldes med den totale løn Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn, hvis lønnen indmeldes med TOTALBELØB
Timer:* Tillæg 1002 Udfyldes med antal timer Udfyldes med sats pr. time Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Overarbejdstime: Tillæg 2031 Udfyldes med antal timermed overarbejde Udfyldes med overtidssats pr. time Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimer ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (incl. 50% tillæg) udfyldes.
Overarb. tillæg 50%: Tillæg 2301 Udfyldes med antal timer med 50% overarbejde Udfyldes med overtids-TILLÆG pr. time Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time
(kun. 50% tillægget) udfyldes.
Overarb. tillæg 100%: Tillæg 2302 Udfyldes med antal timer med 100% overarbejde Udfyldes med overtids-TILLÆG pr. time Udfyldes ikke Kan benyttes, hvis overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time
(kun. 100% tillægget) udfyldes.
Ferie med løn:* Tillæg 1121 Udfyldes med antal timer Udfyldes ikke Udfyldes med den totale løn Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes
f.eks. i forbindelse med elevers og funktionærers ferie.
Forskudt arbejdstid: Tillæg 2401 Udfyldes med antal timer med forskudt arbejdstid Udfyldes med sats pr. time Udfyldes ikke Pr. 1/5-2020: Fra arbejdstids ophør til kl. 22.00: kr. 21,71 pr. time. Fra kl. 22.00 til arbejdstids begyndelse: kr. 44,79 pr. time. Start 24.00 eller derefter: kr. 54,13 pr. time.

Pr. 1/1-2021: Fra arbejdstids ophør til kl. 22.00: kr. 22,06 pr. time. Fra kl. 22.00 til arbejdstids begyndelse: kr. 45,50 pr. time. Start 24.00 eller derefter: kr. 55,00 pr. time.

Pr. 1/3-2022: Fra arbejdstids ophør til kl. 22.00: kr. 22,41 pr. time. Fra kl. 22.00 til arbejdstids begyndelse: kr. 46,23 pr. time. Start 24.00 eller derefter: kr. 55,88 pr. time.

Lønart Antal Sats Beløb
Skurpenge: Tillæg 2402 Udfyldes med antal dage med skurpenge Udfyldes med sats pr. dag Udfyldes ikke Pr. 1/5-2020: kr. 40,98 pr. dag
Værktøjspenge: Tillæg 2403 Udfyldes med antal timer med værktøjs-godtgørelse Udfyldes med sats pr. time Udfyldes ikke  

1/5-2020: kr. 1,55 pr. time

Befordrings-refusion: Tillæg 7240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med befordringsrefusion. Behandles som en skattefri godtgørelse.
Køretid Tillæg 2610 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes i forbindelse med betaling af køretid.

Pr. 1/5-2020: kr. 2,09 pr. kørt km, dog maksimalt kr. 240,00 .

Sygeløn (ferieberet.):*

 

Tillæg 3111

 

Udfyldes med antal timer

 

Udfyldes med personlig timesats

 

Udfyldes ikke Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn
til korrekt beskatning registreres som løn.De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”. Personlig timesats:Pr. 1/5-2020: max. kr. 147,50 pr. time.Pr. 1/1-2021 max. kr. 150,00 pr. time.Pr. 1/3-2022: max. kr. 152,50 pr. time
Sygedagpenge:* Tillæg 3141 Udfyldes med antal timer

 

Udfyldes med sats pr. time
Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats, skal timerne registreres som dagpenge.

De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.

Dagpenge indgår i pensionsgivende løn men IKKE i ferieberettiget løn.

Sygeferiepenge:* Tillæg 5435 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Sygeferiepenge ydes fra 2. sygedag. Godtgørelsen ydes kun i perioder, hvor der ikke gives løn med feriepenge.
Løn barsel:* Tillæg 3161 Udfyldes med antal timer Udfyldes med personlig timesats Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af en ansat, som er berettiget til løn under barsel. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL – SVENDE. Personlig timesats:

Pr. 1/5-2020: max. kr. 147,50pr. time

Pr. 1/1-2021: max. kr. 150,00 pr. time

Pr. 1/32022: max. kr. 152,50 pr. time

Lønart Antal Sats Beløb
Barns 1. sygedag:* Tillæg 3311 Udfyldes med antal timer Udfyldes med personlig timesats Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af svend med fravær pga. barns 1. sygedag. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG. Personlig
timesats:Pr. 1/5-2020: max. kr. 147,50pr. time. Pr. 1/1-2021: max. kr. 150,00 pr. time. Pr. 1/32022: max. kr. 152,50 pr. time
Ledighedsdage (G-dage): Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.”Sats” udfyldes med sats pr. dag. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Lønregulering: Tillæg 2790 Udfyldes

eller

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes med antal dage
Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udb. Ferietillæg (med pension):* Tillæg

 

8838/8836

 

 

8838/8836

Udfyldes ikke

 

999,99

Udfyldes ikke

 

Udfyldes ikke

Udfyldes

 

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 999,99, og systemet finder
selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8836
anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent i det tidligere ferieår.

Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes med beløb
Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udbetalt a’ conto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes med beløb
Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes med beløb
Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.

 

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk:
Vedr. ferieopsparing, opsparing til S/H-ordning (søgnehelligdage og feriefridage) og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt, at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummeret, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Det er vigtigt at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage og indberetningen af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort. Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder. Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing

1: ferieopsparing (p.t. 2020 12,5%).

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Søgne-helligdagsopsparing (incl. opsparing til feriefridage)

Kode for SH- og feriefridagsopsparing skal altid være påført.

0: ingen søgnehelligdags- og feriefridagsopsparing

1: søgnehelligdags- og feriefridagsopsparing (pr. 1/5 2020: 10,9%). Pr. 1/1 2021 stiger satsen til 11,9%, og pr. 1/3-2022 stiger satsen til 12,9%.

SH-/feriefridagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende SH-/feriefridagsordning ved anvendelse af sh-kode = 1.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

De 5 mulige pensionsordninger (Pension Danmark/Glas (med (8910) og uden sundhedsordning (8913), Pension Danmark/Funktionær, Funktionærpension og Pension Danmark elever 18-19 år ) er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den aktuelle pensionsordning ved at skrive hhv. 8910, 8911, 8912, 8913 og 8914 udfor pensionsordningen. 8910 vil være fortrykt på stambilaget for svende.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

DA-Barsel

Alle over 18 år er omfattet af DA-barsel. DA-barsel koden sættes til 1.

Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening

Udfyldes ALTID, da virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Når man skal indmelde lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte
stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder. På stambilag for svende og elever er de fleste af disse oplysninger fortrykt.

Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende:

712500: Glarmesterarbejde

931390: Medhjælper, bygningsarbejde

711510: Tømrer- og snedkerarbejde

311200: Teknikerarbejde, bygge og anlæg

132300: Ledelse i bygge og anlæg

411000: Kontorarbejde

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, må du selv finde den korrekte kode på internettet under INDBERETNING.DA.DK (Dansk Arbejdsgiverforening).

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Mit ProLøn.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

Løn

De aktuelle lønsatser aftales i virksomheden under hensyntagen til mindstelønnen.

Når man indberetter lønnen kan man anvende lønarterne:

1001: Ferieberettiget løn

eller

1002: Timer, som også behandles som ferieberettiget løn

Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart Antal Sats Beløb
1001 Ferieberettiget løn: 74,00 udfyldes ikke 11.100,00

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timer: 74,00 150,00 udfyldes ikke

Pension

Arbejdsmarkedspension med sundhedsordning (8910/8900)/ Pension Danmark (svende 07100):

(Pbs.nr. Pension Danmark: 01865900).

Gælder for glarmestersvende, arbejdsmænd, specialarbejdere, snedkere, tømrere og elever på 20 år og derover.

Pensionsbidraget udgør pr. 1/1-2013 12,15% (arbejdsgiver betaler 8,15% og medarbejder 4,0%).

Der betales pension til medarbejdere, som er fyldt 18 år og som i 6 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem forbundene i
BAT-kartellet og Glarmesterlauget eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde.

Elever som er fyldt 20 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde skal også tilknyttes pensionsordning.

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning.

Arbejdsmarkedspension(8912/8902) / Pension Danmark (funktionærlignende 07102):

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2008 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%).

Arbejdsmarkedspens.(8913/8903) / Pension Danmark (uden sundhedsordning 97102):

Pensionsbidraget udgør pr. 1/1-2013 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%).

Arbejdsmarkedspens.(8914/8904) / Pension Danmark (elever 18-19 år 07200): NB! træder i kraft pr. 1/9-2020

Virksomheden betaler pension til elever, når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde.

Pensionsbidraget udgør pr. 1/9-2020 6,0% (arbejdsgiver betaler 4,0% og medarbejder 2,0%).

ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne. Der er mulighed for i den enkelte virksomhed at aftale større beløb / større %-satser end aftalt i overenskomsten. I sådanne tilfælde kontaktes ProLøn A/S, der hjælper med det praktiske.

Sundhedsordning for elever

For elever er der tre muligheder for at have sundhedsordning.

Enten har virksomheden fritagelse for PensionDanmarks sundhedordning på grund af egen sundhedsordning hos et forsikringsselskab (for svende lønart 8913) – på den fritagelse /forsikring også har medtaget elever, eller er eleverne så unge at de ikke får pension, men skal have forsikring hos PensionDanmark eller så skal der betales 8,15 % i lighed med svendene. Såfremt elevforsikring skal indbetales særskilt til Pension Danmark påføres lønart 9111 og udfyldes med 1 i antal kolonne.

Særlig opsparing/Fritvalgskonto for funktionærer

Gælder for funktionærer ansat under overenskomsten mellem Glarmesterlauget og HK-Privat.

Pr. 1. maj 2020 betaler arbejdsgiver 5% af lønnen som en særlig opsparing. Pr. 1. januar 2021 stiger satsen til 6%. Pr. 1. marts 2020 stiger satsen til 7,0%.

Opsparingen udbetales sammen med december lønnen eller medarbejderen kan inden d. 1. december anmode om, at beløbet indbetales til den pågældendes pensionsordning.

Særlig opsparing/Fritvalgskonto for elever

Pr. 1. maj 2020 betaler arbejdsgiver 1% af lønnen som en særlig opsparing. Pr. 1. januar 2021 stiger satsen til 2%. Pr. 1. marts 2020 stiger satsen til 3,0%.

Opsparingen udbetales sammen med december lønnen eller medarbejderen kan inden d. 1. december anmode om, at beløbet indbetales til den pågældendes pensionsordning.

Særlig opsparing/Fritvalgskonto for funktionærlignende ansatte

Gælder for funktionærlignende ansatte under overenskomsten mellem Glarmesterlauget og 3F Glas.

Pr. 1. maj 2020 betaler arbejdsgiver 4% af lønnen som en særlig opsparing.

Pr. 1. januar 2021 stiger satsen til 5%.

Pr. 1. marts 2022 stiger satsen til 6%.

Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales.

Tilmelding af medarbejder / opsparing

Medarbejderen tilmeldes opsparingen ved angivelse af en løntransaktion på den specifikke medarbejder.

På transaktionen angives den aktuelle opsparings % i kolonnen ”Antal”.

Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe opsparingen er aktuel for den specifikke medarbejder og det er virksomheden, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i % satsen.

Ud fra den indmeldte % sats beregner ProLøn opsparingsbeløbet.

Opsparingen er en % af den ferieberettigede løn:

Opsparings% indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing indmeldes denne på løntransaktion (lønart 890X*):

Lønart Antal Sats Beløb
890X* Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

*) Lønarten kan være 8900, 8901, 8902, 8903 eller 8904 afhængig af den pågældende AM-pensions-ordning.

Regulering af opsparing

Har man brug for regulering af opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet ”Beløb”.

Lønart Antal Sats Beløb
5106 FVK regulering: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Udbetaling til medarbejder

Ekspempel på udbetaling til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Opsparingen bliver ikke automatisk nulstillet ved hverken ferieårets slutning eller årets slutning. Ønskes den udbetalt anvendes en af ovenstående muligheder.

Søgnehelligdage

Svende

Søgnehelligdagsopsparing incl. godtgørelse til feriefridage udgør pr. 1. maj 2020 10,9% af den ferieberettigede løn. Pr. 1/1-2021 stiger satsen til 11,9%, og pr. 1/3-2022 stiger satsen til 12,9%.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne.

Ved helligdage (Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag, 1. juledag, 2.
juledag samt 1. maj) udbetales:
Pr. 1/5-2020: kr. 1.300,00 pr. dag for voksne over 18 år, og kr. 700,00 pr. dag for ungarbejdere.

Virksomheden og medarbejdere kan aftale, at bidraget til søgnehelligdags- og feriefridagskontoen, som overstiger 5,9%, løbende kan udbetales sammen med lønnen. Såfremt en medarbejder ønsker dette, kontakt da venligst ProLøn for hjælp til opsætning.

Udbetaling af forskudsbeløb for søgnehelligdage sker ved brug af lønart 8641.

Eksempel: Udbetaling for 3 søgnehelligdage (f.eks. påske) for voksen over 18 år:

Lønart Antal Sats Beløb
8641 SH-forskud: 3,00 1300,00 udfyldes ikke

I forbindelse med den sidste lønkørsel i kalenderåret skal der ske udbetaling af restbeløbet for søgnehelligdagsopsparing.

I ProLøn sker denne udbetaling automatisk uden at virksomheden skal foretage sig noget.

For medarbejdere, der fratræder i løbet af året, skal man selv sørge for at udbetale restbeløbet i den sidste lønkørsel for den pågældende
medarbejder.

Udbetaling af restbeløbet sker ved anvendelse af lønart 8700, hvor antal udfyldes med 999,99.

Ved anvendelse af lønart 8700 udbetales hele den aktuelle saldo, d.v.s. incl. periodens søgnehelligdagsopsparing.

Lønart Antal Sats Beløb
8700 Rest-SH 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Elever

Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Feriefridage

Svende

Styring og udbetaling af feriefridage.

Som nævnt under søgnehelligdage sker opsparingen til godtgørelse af feriefridagene sammen med opsparingen til søgnehelligdagsgodtgørelse.

For 5 feriefridage indenfor kalenderåret betales:

Pr. 1/5-2020 kr. 1300,00 pr. dag for voksne over 18 år, og kr. 700,00 pr. dag for ungarbejdere.

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende:

Tilmelding til feriefridagsstyring ved tilføjelse af en enkelt løntransaktion på den enkelte medarbejder. Transaktionen skal blive stående uforandret fra gang til gang.

Eksempel på tilmelding af månedslønnet fuldtidsansat:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes ikke

Udbetaling af forskudsbeløb for feriefridage sker ved brug af lønart 3631.

Eksempel: Udbetaling for 2 feriefridage for voksen over 18 år:

Lønart Antal Sats Beløb
3631 Feriefri/afholdt 2,00 1300,00 udfyldes ikke

Elever

Elever skal have normal løn ved afholdelse af feriefridage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Som ved svendene er der også mulighed for at holde styr på feriefridagene for elever.

Brug lønarterne 3601 og 3631 som beskrevet ovenfor med en enkelt undtagelse: Da eleven får sin normale løn skal der ikke sats på lønart 3631.

Ferie

Svende

Svende skal IKKE have løn på feriedage. Betaling for feriedage sker gennem ferieordningen.

Udbetaling fra Feriekort, Svende

Udbetaling sker efter anmodning fra svenden.

Hvis virksomheden selv beholder feriepengene kan der læses nærmere om Udbetaling fra feriekort i håndbogen Generelt og Satser.

Elever

Elever skal have normal løn ved afholdelse af ferie. Dog skal der ikke beregnes ferietillæg/feriepenge og evt. s/h af løn under ferie. Derfor bør lønnen registreres på en anden lønart, når ferie afholdes.

Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke normal ugeløn

Desuden skal der udbetales 1% af sidste års ferieberettigede løn i ferietillæg. Ferietillægget udbetales enten 2 gange om året, i maj-lønnen og august-lønnen eller når ferie afholdes.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8838 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis man har kørt ProLøn hele det foregående kalenderår, kan systemet selv udregne beløbet. Lønarten 8830 skal i dette tilfælde udfyldes som vist nedenfor.
Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8838 Udbetalt ferietillæg 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent tidligere ferie, skal man i stedet for lønart 8838 anvende lønart 8826.

Styring af feriedage

Der er mulighed for styring af feriedagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel.

Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal det aftales med ProLøn A/S.

Opsparing af feriedage.

Lønsystemet finder selv ud af at opspare feriedagene.

Afholdelse af feriedage for ansatte med feriekort.

Hvis virksomheden beholder feriepengene hjemme, vil der ske nedskrivning af ferieregnskabet samtidig med udbetaling fra feriekort (se afsnit om Udbetaling fra feriekort i håndbogen Generelt og Satser).

Administreres feriepengene af FerieKonto, skal nedskrivningen på ferieregnskabet ske ved at anvende en af følgende lønarter.

Lønart 8847 nedskriver feriedagene optjent år -2 (miniferieåret 2019)

Lønarterne indmeldes kun med antal dage, hvis beløbet skal udbetales af FerieKonto. Hvis virksomheden beholder feriepenge i virksomheden udfyldes både antal og beløb.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8847 Udbetaling fra Feriekort 2,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Eksempel for en svend:

Lønart Antal Sats Beløb
8847 Udb. Feriekort år -1 5,00 udfyldes ikke Udfyldes

Afholdelse af feriedage for ansatte uden feriekort.

(Gælder kun for funktionærer og elever som har ferie med løn)

Når ansatte uden feriekort afholder ferie, skal dagene registreres for at nedskrive ferieregnskabet.

Ved afholdelse af ferie i ferieoptjeningsåret (1/9-31/8) anvendes lønart 5871.

Eksempel: Medarbejderen holder i juli måned 3 ugers ferie, svarende til 15,00 feriedage.

Lønart Antal Sats Beløb
5871 Ferie afholdt år 0 15,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Sygdom – svende

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen
er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Hvis virksomheden ikke ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, skal man ikke foretage sig noget.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis svenden har været elev i virksomheden, vil han/hun under de første 8 ugers ansættelse som svend blive betragtet som ansat over 8 uger, hvis der opstår
sygdom.

Ansættelse over 8 uger, men under 3 måneder, første 30 dages sygdom

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Sygedagpenge er IKKE ferieberettiget.

Sygedagpenge ER pensionsberettiget.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3141 Sygedagpenge 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse mindst 3 måneder, første 4 ugers sygdom.

Arbejdsgiveren udbetaler ”fuld løn” dog maksimalt kr. 147,50 pr. time. (pr. 1/5-2020). Pr. 1/1-2021 stiger satsen til maksimalt kr. 150,00 pr. time. Pr. 1/3-2022 stiger satsen til kr. 152,50 pr. time.

Sygelønnen er ferie-, sh- og pensionsberettiget.

Eksempel på løntransaktion for sygeløn:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) 7,00 147,50 udfyldes ikke

Ansættelse mindst 3 måneder, efter 4 ugers sygdom

Medarbejderen får godtgørelse i form af dagpenge fra det offentlige.

Denne ydelse er ikke pensionsgivende.

Tilskadekomst

Ved arbejdsskade er der ikke krav om anciennitet, og der gives løn under sygdom, dog max. kr. 147,50 i op til 8 uger. Pr. 1/1-2021 stiger satsen til maksimalt kr. 150,00 pr. time. Pr. 1/3-2022 stiger satsen til kr. 152,50 pr. time.

Sygeferiepenge

Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den overenskomstmæssige sygeløn (kr. 147,50/kr. 150,00/kr. 152,50).

Eksempel: Sygelønnen er pr. time kr. 147,50. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 18,44.

Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom:

Lønart Antal Sats Beløb
5435 Sygeferiepenge 29,6 18,44 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

I ny overenskomst pr. 1/5-2020 skal der beregnes pension af sygeferiegodtgørelse til medarbejdere, der er berettiget til overenskomstmæssig pension.

Arbejdsgiverens og medarbejderens bidrag beregnes af sygeferiegodtgørelsen og indbetales til Pension Danmark.

Arbejdsgiverens andel udredes af arbejdsgiveren udover feriegodtgørelsen. Medarbejderens andel fradrages i sygeferiegodtgørelsen inden endelig afregning af denne.

Feriegodtgørelse under sygdom og ved tilskadekomst.

Virksomheden betaler sygeferiegodtgørelse fra 2. sygedag. Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5% af den overenskomsmæssige sygeløn, som medarbejderen har oppebåret i optjeningsåret. Sygeferiegodtførelsen af sygefraværsperioder, hvor medarbejderen ikke har oppebåret sygeløn, udfør et fast beløb pr. dag.

Godtgørelsen ydes kun i perioder, hvor der ikke gives løn med feriepenge (f.eks. fuld løn under sygdom).

Feriegodtgørelsen (pr. dag) er pr. 1/1-2020:

Glarmestersvende i København:
kr. 199,75

Glarmestersvende i Provinsen:
kr. 184,30

Arbejdsmænd og ikke faglærte i København:
kr. 176,60

Arbejdsmænd og ikke faglærte i Provinsen:
kr. 178,45

Eksempel på løntransaktion for feriegodtgørelse:

Lønart Antal Sats Beløb
5435 Sygeferiepenge 4,00 198,40 udfyldes ikke

Løn på barns 1. sygedag

Til glarmestersvende og elever ydes der under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger, betaling med medarbejderens personlige timeløn, dog max. kr. 147,50 pr. time. (Pr. 1/5-2020). Pr. 1/1-2022 stiger satsen til maksimalt kr. 150,00 pr. time. Pr. 1/3-2022 stiger satsen til kr. 152,50 pr. time.

Friheden omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Hvis barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen af den grund må forlade arbejdet, er der endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Ved hospitalsindlæggelse af en af forældrene sammen med et sygt barn under 14 år gives der ret til frihed i 1 uge, hvor der ydes kr. 147,50 pr. time pr. 1/5-2020. Pr. 1/1-2021 stiger satsen til maksimalt kr. 150,00 pr. time. Pr. 1/3-2022 stiger satsen til kr. 152,50 pr. time.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 7,40 147,50 udfyldes ikke

Børneomsorgsdage

Medarbejdere og elever med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Vær dog opmærksom på, at år-til-dato saldi vises for kalenderåret, ikke for ferieåret. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3105 Børneomsorgsdag 1,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Børneomsorgsdage afholdes uden løn. Medarbejderen kan efter begæring herom få udbetalt et beløb fra sin SH-konto.

Sygdom – elever

Elever skal have ”fuld løn” under sygdom. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Barsel , fædre- og forældreorlov – Svende

Barsel

Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder, har ret til løn under barsel i 4 uger før forventet fødselstidspunkt, og indtil 14 uger efter fødslen, dog maks. kr. 147,50 pr. time. Pr. 1/1-2021 stiger satsen til maksimalt kr. 150,00 pr. time. Pr. 1/3-2022 stiger satsen til kr. 152,50 pr. time.

Forældreorlov (før 1 juli 2020)

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren løn under fravær til forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Der ydes medarbejderens personlige timeløn under forældreorlov. Løn under forældreorlov beregnes som medarbejderens forventede indtægtstab pr. arbejdstime inklusiv systematisk forekommende genetillæg i orlovsperioden.

Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen.

Forældreorlov (efter 1 juli 2020)

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren løn under fravær til forældreorlov i indtil 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorvoen, ret til betaling i 5 uger, den anden forælder har ret til at holde 8 uger. Løn under forældreorlov beregnes som medarbejderens forventede indtægtstab pr. arbejdstime inklusiv systematisk forekommende genetillæg i orlovsperioden.

Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen.

Fædreorlov

Fædreorlov på 2 uger betales efter de samme regler som barsel og med samme anciennitetskrav.

Betaling ved barsel og fædreorlov

Lønnen svarer til den personlige løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maksimalt:

Pr. 1. maj 2020 kr. 147,50 pr. time. Pr. 1/1-2021 stiger satsen til maksimalt kr. 150,00 pr. time. Pr. 1/3-2022 stiger satsen til kr. 152,50 pr. time.

Betaling ved forældreorlov

Lønnen svarer til den personlige løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 74,00 147,50 udfyldes ikke

Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

Kr. 12,75 pr. time. (Arbejdsgiver kr. 8,50 pr. time, lønmodtager kr. 4,25 pr. time)

Arbejdsgiveren betaler således2/3 og lønmodtageren betaler 1/3.

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes
udfyldes
udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Elever

Overarbejde for elever

Elever, der er fyldt 18 år, kan udføre overarbejde efter samme retningslinjer og i samme udstrækning, som er gældende for øvrige medarbejdere.

Elever, der udfører overarbejde betales udover lønnen: pension, sh-feriefridagesgodtgørelse samt 12,5% i feriegodtgørelse. Beløbet beregnes manuelt af virksomheden og udbetales som et løntillæg til hovedferien.

Afmelding af elev – opgørelse af feriepenge

Når eleven udlæres, skal der opgøres feriepenge uanset om eleven fortsætter som svend i virksomheden.

Hvis eleven fortsætter som svend i virksomheden, anbefales det, at elevens gamle medarbejdernr afmeldes i ProLøn, og at medarbejderen oprettes som svend på et nyt medarbejdernr.

Funktionærer:

Her er udgangspunktet FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN mellem Glarmesterlauget i Danmark og HK/Industri. Ved arbejdsmarkedspension for funktionærer indbetales der til:

Pension Danmark (8911/8901) (overenskomstkode 07800)

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2008: 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%).

eller

Funktionærpension (overenskomstkode 00254)

Må kun anvendes hvis der tidligere er indbetalt til denne.

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2008: 12,0% (arbejdsgiver betaler 8,0% og medarbejder 4,0%).

Medarbejderen skal være fyldt 20 år og må ikke være fyldt 65 år.

Medarbejderen skal have mindst 9 måneders anciennitet i ansættelser omfattet af overenskomsten eller tilsvarende overenskomster.

Elever er ikke omfattet af ordningen.

Beregning af feriepenge i forbindelse med afgang

Når funktionæren rejser, skal der afregnes feriepenge. Der skal beregnes pension af feriepengene.

ProLøn kan være behjælpelig med beregning af feriepenge. Udfyld blanketten “Ferieafregning af fratrådt funktionær” og indsend elektronisk til ProLøn. Blanketten finder du på www.proloen.dk under menupunktet Lønbibliotek og Blanketter

copyright by proløn © 2023