Indholdsfortegnelse

Forord til Grakom lønhåndbog

Denne håndbog er udarbejdet af ProLøn A/S i samarbejde med Grakom.

Håndbogen har taget udgangspunkt i følgende 3 overenskomster:

– Funktionæroverenskomsten

– Den grafiske overenskomst

– Digitalprint- og serigrafoverenskomsten

Overenskomstperioden er 1. marts 2020 til 28. februar 2023.

Denne håndbog er gældende for virksomheder, der er medlem af Grakom og har indgået aftale med ProLøn om lønadministration.

Denne håndbog er ikke gældende for, ikke overenskomstdækkede medarbejdere, som er ansat i virksomheder, der er medlem hos Grakom.

Håndbogen er ligeledes ikke gældende for, de associerede virksomheder, der er tilknyttet hos Grakom.

Håndbogen er tiltænkt som et hjælpeværktøj/opslagsværk for, hvordan de mest almindelige lønsituationer skal indtastes på “ProLøn Internet”. Håndbogen giver ikke svar på alle situationer og i tvivlstilfælde, henvises til overenskomsten eller til at kontakte supporten hos ProLøn eller Grakom.

 

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn
Pension Arbejdsmarkeds-pensioner i overenskomsterne.

Pension for Funktionærer og Grafisk Pension.

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen.

Der tages udgangspunkt i overenskomsten

(Lønart 8910/8911).

Hvis virksomheden har en optrapningsordning, skal virksomheden give besked om dette til ProLøn A/S.

 

ProLøn sørger for at %-satsen automatisk ajourføres, som beskrevet i overenskomsten.

ProLøn sørger også for ændring af %-satsen i en evt. optrapningsordning.

Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger.

 

Virksomheden kontakter ProLøn og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.
Overenskomstmæssige satsændringer Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller ProLøn-PC/Internet.

Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Fb = Ferieberettiget løngrundlag

Pg = Pensionsgivende løngrundlag

Lønart Fb Pg Antal Sats Beløb
Ferieberettiget løn

*

Tillæg 920 Ja Ja Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og løn.
Timer

*

Tillæg 1002 Ja Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Kursustimer

*

Tillæg 1003 Ja Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejder på faglig relevant efter- og videreuddannelse. Se nærmere beskrivelse under afsnittet ”Kursus”.
Løn – Elev Tillæg 1004 Ja Ja Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af elevens timer og løn.
 

Ferie med løn

*

Tillæg 1121 Nej Ja Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes hvor en elev ikke har optjent feriegodtgørelse. Løn under ferie er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig.

Kan også anvendes, når funktionærer afholder ferie med løn.

Ferie uden løn (timer) Tillæg 1996 Ja Ja Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes kun med antal timer. Timesatsen beregnes automatisk ud fra normallønnen.

Timerne angives med minus foran, da der er tale om et fradrag i lønnen

Anvendes kun sammen med lønart 920

Lønart Fb Pg Antal Sats Beløb
Overarb. time incl. 50% Tillæg 2031 Ja Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Skal benyttes, hvor overarbejdstimerne ikke indgår i den normale løn, men opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 50% tillægget) udfyldes.
Overarb. time incl. 100% Tillæg 2032 Ja Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Skal benyttes, hvor overarbejdstimerne ikke indgår i den normale løn, men opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 100% tillægget) udfyldes.
Ledighedsdage/G-dage Tillæg 2066 Nej Nej Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Overarb. tillæg 50% Tillæg 2301 Ja Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Antal timer og sats pr. time (kun 50% tillægget) udfyldes.
Overarb. tillæg 100% Tillæg 2302 Ja Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Antal timer og sats pr. time (kun 100% tillægget) udfyldes.
Mødepenge Tillæg 2401 Ja Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Antal og sats udfyldes.
Helligdags tillæg Tillæg 2402 Ja Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Antal og sats udfyldes.
Lønregulering Tillæg 2790 Ja Ja Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønart Fb Pg Antal Sats Beløb
Børneomsorgsdag Tillæg 3105 Nej Nej Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Registrering af afholdt børneomsorgsdag.
Sygeløn (ferieberet.)

*

Tillæg 3111 Ja Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn.

Se nærmere beskrivelse i afsnittet ”Sygdom”

Sygeløn (ej. ferieberet.)

*

Tillæg 3121 Nej Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats , skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn.

Se nærmere beskrivelse i afsnittet ”Sygdom”.

Sygedagpenge

*

Tillæg 3141 Nej Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats, skal timerne registreres som dagpenge. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.

De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Løn barsel

*

Tillæg 3161 Ja Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL.
Løn barsel

(ej ferieber.)*

Tillæg 3171 Nej Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes under DGO. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL.

Lønart 5106 FVK regulering skal benyttes sammen med.

Barn syg

(fuld løn)

*

Tillæg 3311 Ja Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejder ved fravær pga. barns 1. sygedag. Satsen skal være som ved egen sygdom. Se nærmere beskrivelse under afsnittet ”Barns 1. sygedag”.

Anvendes også til aflønning af medarbejdere og ansatte under uddannelse ved fravær pga. barns hospitalsindlæggelse. Satsen skal være som ved egen sygdom. Se nærmere beskrivelse under afsnittet ”Barns hospitalsindlæggelse”.

Lønart Fb Pg Antal Sats Beløb
FVK opsparing % Tillæg 5100 Nej Ja Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Bruges til opsparing til fritvalgslønkonto. Antal skal udfyldes med den % sats som skal beregnes. Normal værdi 6,00
FVK opsparing beløb Tillæg 5101 Nej Ja Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Skal benyttes til funktionærer under FO som opsparer 20 øre pr. præsteret arbejdstime
FVK regulering Tillæg 5106 Nej Ja Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal bruges til at regulere saldoen, hvis der skal indsættes ekstra på FVK saldoen.
FVK opsparing % ej pens. Tillæg 5110 Nej Nej Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Bruges til opsparing til fritvalgslønkonto til pension. Antal skal udfyldes med den % sats som skal beregnes. Normal værdi 6,00. Skal benyttes sammen med lønart 5130
FVK engangs- udbetaling Tillæg 5123 Nej Nej Evt. Udfyldes Udfyldes ikke Evt. Udfyldes Anvendes til udbetaling fra FVK saldoen. Hvis hele saldoen skal udbetales kan antal udfyldes med 999,99.

Ellers udfyldes beløb med den værdi som der ønskes udbetalt.

FVK Betalt Børneomsorgsdag Tillæg 5125 Nej Nej Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til udbetaling fra FVK saldoen, når der afholdes børneomsorgsdag.
FVK til AM- Pension Tillæg 5130 Nej Nej Evt. Udfyldes Udfyldes ikke Evt. Udfyldes Anvendes til indbetaling til pension fra FVK saldoen. Hvis hele saldoen skal indbetales kan antal udfyldes med 999,99.

Ellers udfyldes beløb med den værdi som der ønskes overført til pension. Skal benyttes sammen med lønart 5110

Kørsels-godtgørelse Tillæg 7200 Nej Nej Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes i forbindelse med kørselsgodtgørelse efter statens takster. Der indmeldes kun antal kilometer. Satsen findes automatisk. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Befordrings-refusion Tillæg 7240 Nej Nej Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse.
Refusion af omkostninger Tillæg 7250 Nej Nej Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med at medarbejderen har lagt penge ud for firmaet og skal have dem refunderet.
Lønart Fb Pg Antal Sats Beløb
Udbetaling af ferietillæg (med pension) Tillæg

Tillæg

8838 /8836

8838 /8836

Nej Ja Udfyldes ikke

999,99

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 999,99 og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8836 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -1 (sidste år).

Skattefradrags-dage 8999 Nej Nej Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges – ex. når timelønnede holder ferie.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Regulering A-skat Fradrag 9003 Nej Nej Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Elevforsikring Fradrag 9111 Nej Nej Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Tilmelding af elevforsikring for grafisk teknikerelever. Skal udfyldes med antal 1,00
Udbetalt a conto Fradrag 9350 Nej Nej Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normal fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Varekøb Fradrag 9351 Nej Nej Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normal fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via ProLøn Internet, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk vedr. ferieopsparing og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt, at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening

Medlemsvirksomheder skal indberette lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Ved opstart sørger ProLøn for tilmelding af virksomheden til DA’s årlige StrukturStatistik.

Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende:

216600: Arbejde med grafisk og multimediedesign

732100: Prepressarbejde og grafisk formfremstilling

732200: Trykkerarbejde

732300: Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, kan du finde den korrekte kode på internettet under indberetning.da.dk (Dansk Arbejdsgiverforening).

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing/ferie med løn (funktionærer)

1: ferieopsparing (p.t. 2020: 12,5%), der kan blive i virksomheden. Grakom garanterer for feriegodtgørelsen.

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Pensionsordninger er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910 (Grafisk Pension) eller 8911 (Pension for Funktionærer) udfor pensionsordningen.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Tilmelding til anden pensionsordning. Virksomheden kontakter ProLøn og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.

Fritvalgskonto

Tilmelding af fritvalgskonto sker på medarbejderens ”løntrans” efter oprettelsen af medarbejderens stamdata. Se afsnittet for fritvalgskonto.

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af ProLøn Internet foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

Løn

Funktionæroverenskomsten

Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.

Når man indberetter lønnen, kan man anvende lønarten 920 Ferieberettiget løn.

Eksempel på registrering af timer og totalbeløb:

Lønart Antal Sats Beløb
920 Ferieberettiget løn eks. 160,33 udfyldes ikke udfyldes

Beregning af løn for brudte måneder

Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved til- eller fratrædelse i månedens løb, beregnes denne som fuldtidsmånedslønnen divideret med 160,33 gange de effektive arbejdstimer, den pågældende skal være i arbejde.

I de effektive arbejdstimer indregnes de arbejdstimer, som falder på en søgnehelligdag, som ellers ville være medarbejderens normale arbejdsdag.

Ferie uden løn

Ved fravær på grund af ferie, for hvilken der ikke er optjent ret til ferie med løn, fratrækkes de timer som medarbejderen afholder ferie.

Når man indberetter ferie uden løn, kan man anvende lønarten 1996 Ferie uden løn (Timer).

Udfyldes kun med antal timer. Timesatsen beregnes automatisk ud fra normallønnen på lønart 920. Timerne angives med minus foran, da der er tale om et fradrag i lønnen.

Reduktionen påvirker den ferieberettigede løn, skatteberegningen samt medarbejderens udbetalte nettoløn.

Eksempel på registrering af ferietimer uden løn:

Lønart Antal Sats Beløb
1996 Ferie uden løn (Timer) eks. -37,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Den grafiske overenskomst & digitalprint- og serigrafoverenskomsten

Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til mindstelønnen.

Mindstelønnen for faglærte og ufaglærte arbejdere udgør pr 1. marts 2021:

Ugeløn Timeløn
Arbejdere over 18 år 4.612,05 kr. 124,65 kr.
Arbejdere under 18 år 2.656,60 kr. 71,80 kr.

Når man indberetter lønnen, kan man anvende lønarten 1002 Timer.

Eksempel på registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timer eks. 74,00 udfyldes udfyldes ikke

Pension

Funktionæroverenskomsten

Der er i overenskomsten indgået aftale om anvendelse af Pension for Funktionærer (PFA Pension).

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2009: 12,0%.

Arbejdsgiveren betaler 8,0% og medarbejderen betaler 4,0%

For at tilmelde en medarbejder til Pension for Funktionærer skal lønart 8911 vælges på medarbejderstamoplysningerne. Så bliver pension indbetalt via PBS-nummer 00032336 og OK-kode 65005. ProLøn sørger for ajourføring af % -satserne.

Det er dog tilladt at foretage skift af pensionsleverandør, hvis nogle betingelser i overenskomsten opfyldes. GA har indgået brancheaftale med Velliv, Pension & Livsforsikring med attraktive priser og vilkår.

Velliv, Pension & Livsforsikring (tidl. Nordea Liv & Pension) benytter PBS-nummer 00015733 og OK-kode 00000.

Benyttes anden pensionsordning end Pension for Funktionærer skal ProLøn kontaktes, så indbetalingsoplysningerne er korrekt.

Alders- og anciennitetskrav

Medarbejderen skal være fyldt 20 år.

Forsikringsdækninger og obligatorisk indbetaling til ordningen ophører ved det 65. år. Såfremt medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter det fyldte 65. år, er virksomheden forpligtet til at udrede et beløb svarende til virksomhedens pensionsbidrag, indtil medarbejderen fratræder. Det aftales mellem medarbejderen og virksomheden, om beløbet skal udbetales til medarbejderen som løn, eller om beløbet fortsat skal indbetales til pensionsordningen som pensionsbidrag (såfremt dette er muligt).

Eksempel på registrering af udbetaling af virksomhedens pensionsbidrag som løn efter det fyldte 65. år:

Lønart Antal Sats Beløb
5213 % Løntillæg – Pens – FP 8,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Medarbejderen skal have mindst 3 måneders anciennitet i ansættelser omfattet af overenskomsten eller tilsvarende overenskomster.

Elever

Elever er ikke omfattet af pensionsordningen. Dette gælder både elever der er ved at uddanne sig i administration og i produktion (mediegrafiker og mediegrafisk assistent).

Mediegrafikerelever (produktion) med uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere er omfattet af pensionsordningen.

Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

 • Invalidepension
 • Invalidesum
 • Forsikring ved kritisk sygdom
 • Dødsfaldssum

Omkostningerne ved ordningen afholdes af virksomheden.

GA har indgået en brancheaftale om elevforsikringer med Danica Pension.

Virksomheden skal huske at tilmelde firmaet og den enkelte elev til Danica Pension (Se www.ga.dk for nærmere information), derefter skal indbetaling til elevforsikringen foregå over ProLøn. Kontakt ProLøn for vejledning til opsætning.

Den grafiske overenskomst & digitalprint- og serigrafoverenskomsten

Der er i overenskomsterne indgået aftale om anvendelse af Grafisk Pension.

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2009: 12,0%.

Arbejdsgiveren betaler 8,0% og medarbejderen betaler 4,0%.

For at tilmelde en medarbejder til Grafisk Pension skal lønart 8910 vælges på medarbejderstamoplysningerne. Så bliver pension indbetalt via PBS-nummer 02091879 og OK-kode 00876. ProLøn sørger for ajourføring af % -satserne.

Alders- og anciennitetskrav

Medarbejderen skal være fyldt 18 år.

Medarbejderen skal i mindst 2 måneder have været omfattet af den grafiske overenskomst hos en eller flere arbejdsgivere.

En medarbejder vil være berettiget til optagelse i Grafisk Pension straks ved ansættelsen, hvis medarbejderen allerede er optaget i Grafisk Pension eller tilsvarende arbejdsmarkedspension.

Elever

Elever omfattes af pensionsordningen, når ovenstående alder- og anciennitetskrav er opfyldt.

Dette gælder for grafisk teknikerelever.

For at tilmelde en elev til Grafisk Pension skal lønart 8910 vælges på medarbejderstamoplysningerne. Feltet ”Pension startdato” udfyldes med en dato, som passer med 2 måneder efter ansættelsens start. Så bliver der fra den dato indbetalt pension via PBS-nummer 02091879 og OK-kode 00876. ProLøn sørger for ajourføring af % -satserne.

Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

 • Invalidepension
 • Invalidesum
 • Forsikring ved kritisk sygdom
 • Dødsfaldssum

Omkostningerne ved ordningen afholdes af virksomheden.

For at tilmelde og indbetale til elevforsikring skal lønart 9111 anvendes. Så bliver elevforsikringen indbetalt via PBS-nummer 02091879 og OK-kode 00878. Den skal slettes igen når eleven for indbetalinger til pension.

Indbetaling til elevforsikring til Grafisk Pension:

Lønart Antal Sats Beløb
9111 Elevforsikring 1,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Fritvalgskonto

Gældende for alle 3 overenskomster.

Virksomheden skal indbetale på medarbejderens fritvalgslønkonto (forkortet FVK) 6,00 % af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

Medarbejderen kan vælge mellem følgende:

 • Løn i forbindelse med frihed
 • Indbetaling til pension

For nærmere information om reglerne for medarbejderens valg henvises til overenskomsten.

Tilmelding af medarbejder / opsparing af fritvalg

Anvendes ved nye medarbejdere og ved en eventuel justering af FVK-opsparings %-satsen.

Der sker ikke nogen automatisk justering af satsen på fritvalgskontoen.

Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af løntransaktion på den specifikke medarbejder.

På transaktionen angives den aktuelle opsparings% i kolonnen ”Antal”.

Ud fra den indmeldte %-sats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet.

FVK-opsparings% indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing % 6,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

20 øre reglen – Funktionæroverenskomsten

Dette er kun gældende for funktionæroverenskomsten.

Virksomheden indbetaler, ud over 6,00 % af den ferieberettigede løn, 20 øre pr præsteret arbejdstime til medarbejderens fritvalgslønkonto.

Præsteret arbejdstimer indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5101 FVK opsparing beløb udfyldes 0,20 udfyldes ikke

Regulering af opsparing

Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet ”Beløb”.

Regulering af FVK indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5106 FVK regulering udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Indbetaling af FVK til pension

 • Ønsker medarbejderen indbetaling af FVK til pension skal lønart 5100 erstattes af lønart 5110.

FVK-opsparings% til pension indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5110 FVK opsparing % ej pens. 6,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Er det en medarbejder under FO, skal lønart 5101 erstattes af lønart 5111.

Præsteret arbejdstimer indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5111 FVK opspar. beløb ej pens. udfyldes 0,20 udfyldes ikke

Lønart 5130 skal samtidig anvendes, da denne lønart sørger for indbetalingen til pension.

Hvis der ønskes hele FVK-kontoen indbetalt til pension:

Lønart Antal Sats Beløb
5130 FVK til AM-Pension 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis der ønskes et fast beløb fra FVK indbetalt til pension:

Lønart Antal Sats Beløb
5130 FVK til AM-Pension udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Kontakt evt. ProLøn hvis medarbejderen har specielle ønsker til fordelingen mellem opsparing af FVK og indbetaling til pension.

Engangsudbetaling af FVK direkte til medarbejder

Medarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparingskonto. ProLøn foretager altid dette tjek, så saldoen aldrig bliver negativ.

Udbetalingen indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis et fast beløb skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

FVK bliver ikke automatisk nulstillet ved hverken ferieårets slutning eller kalenderårets slutning. Ønskes den udbetalt anvendes en af ovenstående muligheder.

Saldoen på FVK ved ferieårets udløb udbetales senest ved udgangen af juni måned. Her anvendes lønart 5123 med saldoen i beløbskolonnen.

Husk også at udbetale rest-FVK, når en medarbejder fratræder. Her anvendes lønart 5123 med Antal 999,99.

Søn- og helligdagsarbejde

Den grafiske overenskomst

Overenskomsten er en fuldlønsoverenskomst. Medarbejderen har således ret til dagtursløn samt merbetaling i forbindelse med merarbejde på søgnehelligdage. For nærmere information se overenskomstens § 9.

Nedenstående lønarter kan være nyttige til udbetaling for søn- og helligdagsarbejde.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
2401 Mødepenge udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
2402 Helligdagstillæg udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Digitalprint- og serigrafoverenskomsten

Overenskomsten er en fuldlønsoverenskomst. Medarbejderen har således ret til dagtursløn + evt. tillæg i forbindelse med søgnehelligdage. For nærmere information se overenskomstens § 7.

Nedenstående lønart kan være nyttig til udbetaling for søn- og helligdagsarbejde.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
2402 Helligdagstillæg udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Fridage

Funktionæroverenskomsten

Grundlovsdag og juleaftensdag er lønnede fridage, når de falder på almindelige arbejdsdage.

Den grafiske overenskomst

Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er lønnede fridage, når de falder på almindelige arbejdsdage.

 1. maj er ulønnet fridag fra kl. 12.00 til kl. 18.00, når flertallet af medarbejdere er enige herom, og når dette meddeles virksomheden senest 8 dage (for dagblade 14 dage) forinden.

Digitalprint- og serigrafoverenskomsten

 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er lønnede fridage, når de falder på almindelige arbejdsdage.

Feriefridage

Gældende for alle 3 overenskomster.

Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende:

Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden i uafbrudt 9 måneder 6,67 feriefridage.

Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020, tildeles 6,67 feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten.

Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. september 2020 – 31. august 2021 tildeles 5,00 feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten.

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021. Feriefridagene betales som ved sygdom/ ordinær dagtur.

(Med virkning fra 1. september 2021 gælder der nye regler for feriefri, ProLøn er ved at udvikle nye lønarter til dette. Beskrivelsen kommer senere.)

Styring af feriefridage/Funktionær

Hvis der ønskes registrering af optjente og afholdte feriefridagstimer på lønsedlen, gøres følgende:

Funktionærens arbejdstid (fra ansættelseskontrakten) registreres på den enkelte funktionær. Registreringen skal blive stående på løngrundlaget fra gang til gang.

Eksempel for en fuldtidsansat funktionær:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 160,33 udfyldes ikke udfyldes ikke

Når funktionæren afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres på følgende måde.

Funktionærens sædvanlige månedsløn rettes ikke, da en funktionær har ret til fuld løn under sygdom, og derved ret til fuld løn under afholdelse af feriefridage. Lønart 3623 giver derfor ingen udbetaling af løn.

Eksempel for en fuldtidsansat funktionær, der afholder 1 feriefridag:

Lønart Antal Sats Beløb
3623 Feriefri/afholdt 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Styring af feriefridage / Timelønnet medarbejder

Hvis der ønskes registrering af optjente og afholdte feriefridagstimer på lønsedlen, gøres følgende:

Medarbejderens arbejdstid (fra ansættelseskontrakten) registreres på den enkelte medarbejder. Registreringen skal blive stående på løngrundlaget fra gang til gang.

Eksempel for en 14 dages lønnet fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 74,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres på følgende måde.

Medarbejderens lønsats under sygdom påføres, ved afholdelse af feriefridage. Lønart 3621 registrerer både afholdte feriefridage og udbetaling af løn under feriefridage.

Eksempel for en fuldtidsansat medarbejder, der afholder 1 feriefridag:

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Feriefri/udbetalt 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Ferie

Den til enhver tid gældende ferielov finder anvendelse på ansættelsesforholdet.

Funktionæroverenskomsten

Når funktionærer eller andre ansatte, der har fået udbetalt løn under ferie fratræder, skal der afregnes feriepenge.

Ved en medarbejders fratræden skal feriepenge indberettes til Feriepengeinfo. Når en ferieafregning foretages via en lønseddel i ProLøn, så foretager vi denne indberetning.

Feriepengeinfo står for håndtering af medarbejdernes ansøgninger om udbetalinger af feriepenge.

ProLøn A/S hjælper gerne med beregningen. Der skal dog udfyldes og indsendes en blanket, som findes på www.proloen.dk under ”Lønbibliotek” og ”blanketter”. Vælg ”ferieafregning af fratrådt funktionær”.

Den grafiske overenskomst & digitalprint- og serigrafoverenskomsten

Medarbejderen optjener løbende en feriegodtgørelse på 12,50 % som vi indberetter til Feriepengeinfo.

Når medarbejderen afholder ferie skal der ikke udbetales løn, men udbetales optjent feriegodtgørelse.

Medarbejderen ansøger om feriegodtgørelse hos Feriepengeinfo. Feriegodtgørelse udbetales op til 4 uger forud for feriens påbegyndelse. Ved deling af ferien udbetales den til feriedagene svarende feriegodtgørelse.

Læs nærmere om ”Udbetaling fra feriekort” i håndbogen Generelt og Satser.

Sygdom – (gælder ikke elever)

Funktionæroverenskomsten

Funktionærer

Jævnfør funktionærloven betaler arbejdsgiveren allerede fra ansættelsesforholdets begyndelse almindelig løn under sygdom til funktionæren.

Såfremt sygdommen strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, der p.t. er 30 kalenderdage, kan arbejdsgiveren modtage refusion fra kommunen, dog maksimalt dagpengesatsen. I de første 8 uger af ansættelsesforholdet kan virksomheden få refusion fra 1. sygedag, såfremt funktionæren opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen.

Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for registrering af sygetimer på en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ikke-funktionærer

Over 6 måneders anciennitet

Arbejdsgiveren yder i indtil 9 uger fra første hele fraværsdag, ved rettidig anmeldt og dokumenteret sygdom, en betaling svarende til lønnen eksklusive genetillæg.

Eksempel på løntransaktion for sygeløn på en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Under 6 måneders anciennitet

Arbejdsgiveren betaler sygedagpenge i arbejdsgiverperioden p.t. max 30 kalenderdage.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Eksempel på løntransaktion for sygedagpenge på en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3141 Sygedagpenge 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Den grafiske overenskomst

Her er de mest anvendte regler i overenskomsten beskrevet, for detaljer henvises til overenskomstens afsnit 5.

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler ikke sygeløn. Virksomheden skal indberette sygefravær til nemrefusion.dk Medarbejderen kan modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet i forhold til kommunen.

Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for registrering af sygetimer på en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

I henhold til ferielovens §25 skal virksomheden indbetale sygeferiegodtgørelse fra 2.sygedag. Satsen udgør 12,5% af medarbejderens personlige løn på dagtur ved sygdommens indtræden.

Eksempel på løntransaktion for indbetaling af sygeferiegodtgørelse:

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge Udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse over 8 uger, men under 13 uger

Hvis medarbejderen har været beskæftiget i mindst 74 timer indenfor 8 uger, udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge ved sygdom. Se i øvrigt bestemmelserne i sygedagpengeloven.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Eksempel på løntransaktion for sygedagpenge på en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3141 Sygedagpenge 7,40 udfyldes udfyldes ikke

I henhold til ferielovens §25 skal virksomheden indbetale sygeferiegodtgørelse fra 2.sygedag. Satsen udgør 12,5% af medarbejderens personlige løn på dagtur ved sygdommens indtræden.

Eksempel på løntransaktion for indbetaling af sygeferiegodtgørelse:

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge Udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse 13 uger og derover

Sygelønnen udgør sygemeldtes personlige løn på dagtur ved sygdommens indtræden. Udbetaling af sygeløn ophører, når der er udbetalt sygeløn (sygedagpenge) for mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder. Ved beregning af sygelønsperioder medregnes ikke udbetalt sygeløn i arbejdsgiverperioden og/eller under graviditets- og barselsorlov. Udbetaling af sygeløn ophører i øvrigt senest, når dagpengeretten ophører. Øvrige regler for ophør eller bortfald af sygeløn henvises til overenskomsten.

Eksempel på løntransaktion for sygeløn:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Sygeløn under opsigelse

Afgives opsigelse efter en sygeperiodes indtræden, betaler virksomheden sygeløn til og med sygeperiodens ophør.

Afgives opsigelse før en sygeperiodes indtræden, betaler virksomheden sygeløn til og med sygeperiodens ophør og længst til opsigelsesfristens udløb.

Digitalprint- og serigrafoverenskomsten

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler ikke sygeløn. Virksomheden skal indberette sygefravær til nemrefusion.dk Medarbejderen kan modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet i forhold til kommunen.

Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for registrering af sygetimer på en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

I henhold til ferielovens §25 skal virksomheden indbetale sygeferiegodtgørelse fra 2.sygedag. Satsen udgør 12,5% af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet.

Eksempel på løntransaktion for indbetaling af sygeferiegodtgørelse:

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge Udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse over 8 uger, men under 6 måneder

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats, i henhold til reglerne i sygedagpengeloven.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Eksempel på løntransaktion for sygedagpenge på en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3141 Sygedagpenge 7,40 udfyldes udfyldes ikke

I henhold til ferielovens §25 skal virksomheden indbetale sygeferiegodtgørelse fra 2.sygedag. Satsen udgør 12,5% af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet.

Eksempel på løntransaktion for indbetaling af sygeferiegodtgørelse:

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge Udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse mindst 6 måneder, første 9 ugers sygdom

Sygelønnen består af det berettigede sygedagpengebeløb suppleret op til fuld løn, dog højst for 37 timer om ugen. Der skal beregnes feriegodtgørelse af sygelønnen.

Eksempel på løntransaktion for sygeløn med ferieopsparing:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse mindst 6 måneder, efter 9 ugers sygdom

Virksomheden skal ikke længere betale sygeløn. Virksomheden skal indberette sygefravær til NemRefusion. Medarbejderen kan modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet i forhold til kommunen.

I henhold til ferielovens §25 skal virksomheden indbetale sygeferiegodtgørelse. Satsen udgør 12,5% af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet.

Eksempel på løntransaktion for indbetaling af sygeferiegodtgørelse:

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge Udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Sygdom – elever

Gælder alle 3 overenskomster.

Elever skal have ”fuld løn” under sygdom, derfor skal lønnen registreres som normalt.

Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for registrering af sygetimer på en fuldtidsansat elev:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Barns 1. sygedag

Funktionæroverenskomsten

Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet kan holde fri med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn under 14 år. Friheden gives kun til den ene af barnets forældre og kun, indtil anden pasningsmulighed etableres og kan højst omfatte barnets første hele sygedag. Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til fri med løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Hvis virksomheden ønsker barn syg vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3102.

Eksempel på løntransaktion for en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3102 Barn syg / Timer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Den grafiske overenskomst

En medarbejder med mindst 9 måneders anciennitet indrømmes frihed, når dette en nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og barnets første hele sygedag. Såfremt barnet bliver syg i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Der ydes betaling som ved egen sygdom.

Eksempel på løntransaktion for en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barn syg 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Digitalprint- og serigrafoverenskomsten

Til medarbejdere med mindst 3 måneders anciennitet i virksomheden indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første hele sygedag. Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Der ydes betaling som ved ordinær dagtur. Tillæg for forskudt tid, holddrift, overarbejdstillæg og andre overenskomstmæssige tillæg erstattes ikke.

Eksempel på løntransaktion for en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barn syg 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Barns hospitalsindlæggelse

Funktionæroverenskomsten

Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet indrømmes frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører børn under 14 år. Retten til frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet. Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Der ydes betaling som ved egen sygdom.

Der er ikke en separat lønart til barns hospitalsindlæggelse, derfor anvendes samme lønart som ved barns 1. sygedag.

Eksempel på løntransaktion for en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3102 Barn syg / Timer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Den grafiske overenskomst

Til medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 6 måneders anciennitet indrømmes frihed, når det er nødvendigt, i forbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører børn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Der ydes betaling som ved egen sygdom.

Der er ikke en separat lønart til barns hospitalsindlæggelse, derfor anvendes samme lønart som ved barns 1. sygedag.

Eksempel på løntransaktion for en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barn syg 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Digital- og serigrafoverenskomsten

Til medarbejdere med mindst 3 måneders anciennitet i virksomheden indrømmes der frihed, når det er nødvendigt i forbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører kun børn under 14 år.

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

Der ydes betaling med sædvanlig løn ekskl. genetillæg for disse dage under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger. I det omfang medarbejderen er berettiget til dagpenge fra kommunen, refunderes disse til virksomheden.

Der er ikke en separat lønart til barns hospitalsindlæggelse, derfor anvendes samme lønart som ved barns 1. sygedag.

Eksempel på løntransaktion for en fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barn syg 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Børneomsorgsdage

Gældende for alle 3 overenskomster.

Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år. Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgslønkonto.

Eksempel på løntransaktion til registrering af børneomsorgsdage: (Antal = antal afholdte børneomsorgsdage)

Lønart Antal Sats Beløb
3105 Børneomsorgsdag udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion til udbetaling fra fritvalgskonto:

Lønart Antal Sats Beløb
5125 Betalt børneoms. (FVK) udfyldes udfyldes udfyldes ikke

 

Grakoms syge- og barselsfond

Som medlem af Grakom skal virksomheden ikke benytte Barsel.dk/DA-Barsel men benytte Grakoms syge- og barselsfond. Kontakt Grakom på 63 12 70 00 for yderligere information.

Barsel

Funktionæroverenskomsten

Kvinder med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til løn i 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen.

Mænd med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til løn i 2 uger under fædreorlov.

Arbejdsgiveren yder endvidere løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder ret til at holde 8 uger. De resterende 3 ugers orlov ydes enten den ene eller anden forælder.

Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen.

Det er en forudsætning for ovennævnte betalingsforpligtelser, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale barselsdagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 160,33 udfyldes ikke udfyldes

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør samlet 12,75 kr. pr. time.

Arbejdsgiveren indbetaler 8,50 kr. pr. time.

Medarbejderen indbetaler 4,25 kr. pr. time.

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens ekstra pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes 8,50 udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens ekstra pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes 4,25 udfyldes ikke

Den grafiske overenskomst

Kvinder har ret til sygeløn i 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. Mænd har ret til sygeløn i 2 uger under fædreorlov. Beløbet for begge køn indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale barselsdagpengesats.

Satsen for sygeløn under barselsorlov udgør den personlige løn på dagtur. For at modtage sygeløn under barselsorlov gælder endvidere at medarbejderen har været ansat hos arbejdsgiveren i 13 uger og har været beskæftiget mindst 120 timer.

I forlængelse af de 14 ugers barselsorlov ydes sygeløn under fravær (forældreorlov) i indtil 10 uger. Denne betaling kan ydes til såvel den ene som den anden forælder. Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i yderligere 3 uger til den forælder, der ikke afholder barselsorloven. Der kan maksimalt ydes sygeløn til den forælder, der afholder barselsorloven i 28 uger (4+14+10) og til den anden forælder i 15 uger (2+13).

Det er en forudsætning for ovennævnte betalingsforpligtelser, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale barselsdagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Feriegodtgørelse under barsel

Der ydes feriegodtgørelse ved fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. Feriegodtgørelse ydes sammenlagt højst 6 måneder inden for 1 optjeningsår og for højst 6 måneder på grund af samme barsel (sygdom).

Eksempel på løntransaktion for barselsløn med ferieopsparing:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel (ferieber.) 74,00 udfyldes Udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion for barselsløn uden ferieopsparing, anvendes efter 6 måneders fravær:

Lønart Antal Sats Beløb
3171 Løn barsel (ej ferieber.) 74,00 udfyldes Udfyldes ikke

Da medarbejderen stadig skal optjene FVK efter 6 måneders barsel, skal der benyttes lønart 5106, sammen med lønart 3171. Se afsnittet om ”Fritvalgskonto” på hvordan lønart 5106 anvendes.

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør samlet 12,75 kr. pr. time.

Arbejdsgiveren indbetaler 8,50 kr. pr. time.

Medarbejderen indbetaler 4,25 kr. pr. time.

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens ekstra pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes 8,50 udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens ekstra pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes 4,25 udfyldes ikke

Digitalprint- og serigrafoverenskomsten

Kvinder med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til dagtursløn i 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen.

Mænd med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til løn i 2 uger under fædreorlov.

Arbejdsgiveren yder endvidere løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder ret til at holde 8 uger. De resterende 3 ugers orlov ydes enten den ene eller anden forælder.

Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen.

Det er en forudsætning for ovennævnte betalingsforpligtelser, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale barselsdagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 74,00 udfyldes Udfyldes ikke

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør samlet 12,75 kr. pr. time.

Arbejdsgiveren indbetaler 8,50 kr. pr. time.

Medarbejderen indbetaler 4,25 kr. pr. time.

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens ekstra pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes 8,50 udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens ekstra pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes 4,25 udfyldes ikke

Kursus/efteruddannelse

Funktionæroverenskomsten

Medarbejderne har ret og pligt til relevant uddannelse, afpasset efter forholdene i den enkelte virksomhed for herigennem at styrke konkurrenceevnen. Medarbejderne har ret til uden fradrag i lønnen at deltage i 14 dages relevant intern/ekstern uddannelse pr. år, hvis der eksisterer uddannelsesbehov.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
1003 Kursustimer 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Den grafiske overenskomst & digitalprint- og serigrafoverenskomsten

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden har ret til 2 ugers virksomhedsrelevant intern/ekstern efteruddannelse pr. år, afpasset efter forholdene i virksomheden. Virksomheden betaler under denne efteruddannelse dagstursløn uden tillæg for de pågældende kursusdage. Eventuel løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
1003 Kursustimer 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Kompetenceudviklingsfonde

Gældende for alle 3 overenskomster

Medarbejdere med minimum 9 måneders anciennitet har ret til 2 ugers frihed uden løn om året til selvvalgt uddannelse. Se overenskomsten for detaljer om reglerne herom eller kontakt GA.

Elever, der fortsætter efter gennemført uddannelse

Afmelding af elev – oprettelse af faglært medarbejder

Når eleven bliver udlært og fortsætter i virksomheden som faglært, skal der evt. ske ændringer i feriekode, statistikoplysninger, pension og FVK-opsparingen.

For at få en præcis/korrekt overgang anbefales det, at eleven afmeldes (ved indsættelse af afgangsdato) og oprettes som faglært medarbejder på et nyt medarbejdernr.

Husk, at FVK-opsparingen enten skal udbetales eller overflyttes til det nye medarbejdernr.

Fratrædelsesgodtgørelse

Funktionæroverenskomsten

 1. Såfremt en ikke-funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal virksomheden ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør 2.500 kr.
 2. Der betales ikke fratrædelsesgodtgørelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales fratrædelsesgodtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. Såfremt medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er mindre end 37 timer, beregnes beløbet forholdsmæssigt.
 3. I tilfælde hvor en arbejder bliver funktionær på samme virksomhed, bevarer medarbejderen det opsigelsesvarsel, der var gældende på overflytningstidspunktet, indtil den pågældende i henhold til funktionærloven opnår mindst samme opsigelsesvarsel.
 4. Såfremt en uoverensstemmelse i sager om bortvisning eller afskedigelse ikke har kunnet bilægges ved forhandling, behandles den efter begæring af en af parterne efter reglerne i § 15 i overenskomsten.

Den grafiske overenskomst & digitalprint- og serigrafoverenskomsten

 1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr. 5.000.
 2. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er omfattet af en funktionæroverenskomst, er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler.
 3. En medarbejder, der er på plejeorlov bevilget efter servicelovens § 118, afvikler ferie, er sygemeldt eller deltager i et kursus i henhold til overenskomsten, vil være berettiget til fratrædelsesgodtgørelse, selvom vedkommende ikke oppebærer dagpenge.
 4. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse.
 5. Såfremt medarbejderen er på deltid opgøres godtgørelsen forholdsmæssigt.

Indberetning i lønsystemet.

Ved indberetning af fratrædelsesgodtgørelse i lønsystemet anvendes altid følgende 2 lønarter.

Nedenstående eksempel viser, hvordan en fratrædelsesgodtgørelse på 5000 kr. indberettes.

Lønart Antal Sats Beløb
2960 Fratrædelsesgodtgørelse udfyldes ikke udfyldes ikke 5000,00

I dette eksempel udgør fratrædelsesgodtgørelsen 5000 kr., og der kan derfor kun udnyttes et fradrag svarende til godtgørelsens størrelse. Der vil blive foretaget indberetning til Skat, men ingen tilbageholdelse af bruttoskat og A-skat. Følgende lønart anvendes med -5000 i beløbsfeltet:

Lønart Antal Sats Beløb
8882 Reg. A-Indkomst/Godtg. udfyldes ikke udfyldes ikke -5000,00

Husk at indtaste beløbet med minus foran.

Der må dog højest fradrages 8000 kr. pr. kalenderår, og dette sker kun hvis fratrædelsesgodtgørelsen er på 8000 kr. eller derover.

copyright by proløn © 2022