Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening.

Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening. Håndbogen giver dog ikke svar på alt.

Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på

87 10 19 30

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Anvendelse af Mit ProLøn er beskrevet i håndbogen ”Mit ProLøn”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pension:

Nordea Velliv

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i
overenskomsten.(Lønart 8910)
Hvis virksomheden følger overenskomsten sørger ProLøn A/S for, at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger:

 

Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.

 

Opsparing til S/H-ordning: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten.
(SH-kode=1)
Hvis virksomheden følger overenskomsten sørger ProLøn A/S for, at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.

 

Overenskomst-mæssige lønstigninger:. Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender
ProLøn-Papir eller Mit ProLøn.Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

 

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med ***, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb Angivne satser er pr. 01/03 2019
Månedsløn: Tillæg 0920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til f.eks. funktionærer.
Ferieberettiget løn:

***

Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn.
Timeløn:

***

Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timelønssats skal fremgå af lønsedlen.
Akkord-udb.:

***

Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Som ved ”timeløn”.
Akkord-overskud: Tillæg 2601 Udfyldes efter behov/ønske, enten Antal + Sats eller Beløb.
Overtimer 1: Tillæg 2031 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Benyttes når overarbejdstimerne ikke indgår i den normale løn, men opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl.
tillægget) udfyldes.
Overtimer 2: Tillæg 2032 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Benyttes når overarbejdstimerne ikke indgår i den normale løn, men opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl.
tillægget) udfyldes.
Overtidstill. 1: Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Benyttes når overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun
tillægget) udfyldes.
Overtidstill. 2: Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Benyttes når overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun
tillægget) udfyldes.
Aftentillæg: Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Nattillæg: Tillæg 2402 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Lørdagstillæg: Tillæg 2403 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Søndagstillæg: Tillæg 2404 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke

 

Lønart Antal Sats Beløb Angivne satser er pr. 01/03-2019
Kørselsgodtgørelse: Tillæg 7200 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes i forbindelse med kørsels-godtgørelse efter statens takster. Der indmeldes kun antal kilometer. Satsen findes automatisk. Se
nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Tillæg før skat:

(fb)

Tillæg 2602 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Diverse tillæg.

Beskattes og indgår i grundlag for beregning af feriepenge, SH og evt. pension.

Tillæg før skat:

(ej fb)

Tillæg 2676 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Diverse tillæg.

Beskattes, men indgår ikke i grundlag for beregning af feriepenge, SH og evt. pension.

Elevløn:

 

Tillæg 1005 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Fast elevløn.
Ferie med løn:

***

Tillæg 1121 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes for medarbejder, der får løn under ferie. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor
specificeres for sig.
Elevløn (VL):

 

 

Tillæg 1004 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til voksenlærlinge.
Befordrings-
refusion:
Tillæg 7240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse.
Skattefri
rejseudgifter mm.:
Tillæg 7230 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Efter statens takster.
Sygeløn
(ferieberet.):
***
Tillæg 3111

 

 

Udfyldes

 

Udfyldes

 

 

Udfyldes ikke Benyttes for medarbejdere med sædvanlig løn under sygdom ifølge overenskomsten.

Lønart 3111: Sygelønnen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Sygedagpenge:

***

Tillæg 3146 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes hvis medarbejderen ikke er berettiget til sædvanlig løn under sygdom i henhold til overenskomsten.

De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.

Dagpenge indgår ikke i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn.

Løn barsel:

***

Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning i forbindelse med barsel.
Lønart Antal Sats Beløb Angivne satser er pr. 1/13-2019.
Barns 1. sygedag:

***

Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejder med fravær pga. barns 1. sygedag.

Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG.

Ledighedsdag (G-dage): Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønarten kan også anvendes i forbindelse med godtgørelse i forbindelse med hjemsendelse/vejrlig.

Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”

.Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Udb. Ferietillæg

 

Tillæg

Tillæg

8830/8829

8830/8829

Udfyldes ikke

1

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder
selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8834
anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udbetalt

a’ conto:

Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.

 

Lønart Antal Sats Beløb Angivne satser er pr. 01/03-2019.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.

Stambilag

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk vedr. ferieopsparing, opsparing til S/H-ordning og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag/medarbejderoplysninger

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummeret, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage og indberetningen af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing

1: ferieopsparing (p.t. 2019: 12,5%).

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved
anvendelse af feriekode = 1.

Søgne-helligdagsopsparing

Kode for SH-opsparing skal altid være påført.

0: ingen søgnehelligdagsopsparing

1: søgnehelligdagsopsparing (p.t. 2019: typisk 4,00%).

Søgnehelligdagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende sh-ordning ved anvendelse af sh-kode = 1.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Pensionsordninger er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910 ud for pensionsordningen. Dette vil være fortrykt på stambilaget.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Lønstatistik til Danmarks Statistik.

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik (DS).

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

Er du bruger af Mit ProLøn vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

 

Løn

Når man indberetter grundlønnen kan man anvende lønarterne:

920: Månedsløn

1002: Timeløn, som også behandles som ferieberettiget løn

1003: Akkordudbetaling, som også behandles som ferieberettiget løn

2601: Akkordoverskud, behandles som ferieberettiget løn

Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart Antal Sats Beløb
920 Månedsløn: 160,33 udfyldes ikke 18.000,00

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timeløn: 74,00 113,00 udfyldes ikke

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1003 Akkordudb. 74,00 113,00 udfyldes ikke

Eksempel: Akkordoverskud, indmeldes valgfri:

Lønart Antal Sats Beløb
2601 Akkordoverskud 150,00 38,00 udfyldes ikke

Eller:

2601 Akkordoverskud udfyldes ikke udfyldes ikke 5700,00

 

Arbejdsmarkedspension:

Medarbejdere over 18 år som har opnået 9 måneders anciennitet ved arbejde under overenskomsten er omfattet af pensionsordning i Nordea-pension

Medarbejdere der tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension skal oprettes med pension med det samme. Dette er gældende, uanset hvilken overenskomst medarbejderen tidligere har været omfattet af.

Elever, der er fyldt 18 år, er berettiget til en pensionsordning i overensstemmelse med reglerne i denne aftale. Det er yderligere betingelse, at de gældende regler inden for uddannelsesområdet i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2 indeholder bestemmelser om pension for elever.

Fra 01.09.2015 er gældende: For ansatte, hvis forventede A-skattepligtige løn ikke vil overstige DKK 60.000,- , kan arbejdsgiver vælge at udbetale sin andel af pensionsbidraget som et tillæg til lønnen i stedet for at oprette en pensionsordning. Dette gælder dog ikke, såfremt der i det nuværende ansættelsesforhold allerede er oprettet en pensionsordning. Overstiger den samlede indtægt i løbet af kalenderåret DKK 60.000,- skal pensionsordningen oprettes i forbindelse med første lønkørsel efter, at beløbsgrænsen overskrides.

Nordea-Velliv, lønart 8910:

Overenskomstkode: 00300.

Pension Pr. 1/3 2019 14,00% (arbejdsgiver: 9,50%, medarbejder: 4,50%).

Pension Pr. 1/3-2020 14,50% (arbejdsgiver: 10,00%, medarbejder:4,50%)

Pension Pr. 1/3-2021 15,00% (arbejdsgiver: 10,50%, medarbejder: 4,50%)

Pensionsbidraget beregnes herefter af den a-skattepligtige løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og lønmodtagerens bidrag til ATP og pension.

ProLøn sørger for ajourføring af %-satserne hvis pensionen kører efter overenskomstkoden.

 

Søgnehelligdage

Søgnehelligdagsopsparing typisk 4,00 % af den ferieberettigede løn.

Acontobeløb andrager:

kr. 800,00 pr. dag for fuldtidsansatte

kr. 400,00 pr. dag for deltidsansatte og medarbejdere under 18 år

Medarbejder har ret til acontobeløbene, uanset om disse er opsparet; det er dog en forudsætning, at der er dækning for modregning i tilgodehavende løn ved eventuel fratrædelse.

Evt. overskud på søgnehelligdagskontoen udbetales ved kalenderårets udgang.

Udbetaling af forskudsbeløb for søgnehelligdage sker ved brug af lønart 8641.

Eksempel: Udbetaling for 3 søgnehelligdage for voksen arbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
8641 SH-udbetaling: 3,00 800,00 udfyldes ikke

Hvis virksomheden er registreret hos ProLøn A/S til at følge overenskomsten sker der automatisk udbetaling af restbeløb på SH-kontoen i forbindelse med afgang eller ved årets sidste lønudbetaling. Hvis man vil tømme SH-kontoen på et andet tidspunkt, skal lønart 8700 benyttes.

Eksempel: Udbetaling for rest-SH:

Lønart Antal Sats Beløb
8700 Rest-SH-udbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Elever / lærlinge.

Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

 

Feriefridage

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet har ret til 1,25 feriefridag med sædvanlig løn pr. kvartal. Retten til feriefridagene opnås første gang den dag i det kvartal, hvor ancienniteten opnås. Herefter gives der 1,25 feriefridag ved hver den første i et kalenderkvartal.

For medarbejdere med varierende arbejdstid beregnes 0,022 time betalt feriefritime pr. times arbejde. Beregningen foretages på baggrund af medarbejderens præsterede timetal i det forudgående kvartal.

Såfremt der er ikke-afholdte fridage ved kalenderårets udgang, skal disse udbetales med januar lønnen med tillæg med tillæg af feriepenge og pension, medmindre der er indgået aftale om senere afholdelse.

Elever

Elever har samme vilkår angående feriefridage som øvrige ansatte.

Styring af feriefridage

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende:

 

Tilmelding
til feriefridagsstyring ved tilføjelse af en enkelt løntransaktion på den enkelte medarbejder. Transaktionen skal blive stående uforandret fra gang til gang.

Eksempel på tilmelding af medarbejder med fast arbejdstid:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 160,33 udfyldes ikke udfyldes ikke

Eksempel på tilmelding af medarbejder med varierende arbejdstid:

Lønart Antal Sats Beløb
3602 Feriefri/grundlag udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes ikke

(Beregningen foretager ProLøn A/S på baggrund af medarbejderens præsterede timetal i det forudgående kvartal).

Lønart 3601/3602 sættes på fra 1. løn. Systemet tildeler først, når ancienniteten er opnået.

Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres.

Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag, hvor den ansatte skulle have arbejdet 7,5 time:

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Feriefri/afholdt 7,50 udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Ferie

Løn på feriedag

Medarbejdere med ret til fuld løn under ferie, får normal løn under ferie + 1,5% i ferietillæg af foregående års ferieberettigede løn.

Medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under ferie, men har ferieopsparing med 12,5%, skal IKKE have løn på feriedage. Betaling for feriedage sker som udbetaling fra feriekort.

Hvis feriepengene er hensat til FerieKonto skal virksomheden ikke foretage sig noget, da medarbejderen her får feriekort fra FerieKonto og selv skal sørge for udbetaling herfra.

Administrerer virksomheden derimod selv feriepengene på feriekort, kan udbetaling ske over lønnen.

Udbetaling fra Feriekort (administreret af virksomheden)

Udbetaling sker efter anmodning fra medarbejderen på www.borger.dk.

Læs nærmere om Udbetaling fra feriekort i håndbogen Generelt og Satser.

Elever

Elever har ferie med løn + 1,5% i ferietillæg af foregående års ferieberettigede løn.

Elever, der får ”ferie med løn”, skal have normal løn ved afholdelse af ferie. Dog skal der ikke beregnes ferietillæg/feriepenge af løn under ferie. Derfor bør lønnen registreres på en anden lønart, når ferie afholdes. Hvis eleven har egen ferieopsparing, skal eleven kun have supplering op til normalløn fra arbejdsgiveren.

Eksempel for en medarbejder, med løn under ferie, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke normal ugeløn

Udbetaling af ferietillæg

Desuden skal der udbetales 1,5% af foregående års ferieberettigede løn i ferietillæg. Ferietillægget udbetales sammen med april-lønnen. Hvis ferietillægget udbetales før ferien afholdes, kan der ved fratrædelse ske modregning.

 

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8830 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent år -2 (forrige år), skal man i stedet for lønart 8830 anvende lønart 8829.

Styring af feriedage

Der er mulighed for styring af feriedagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel.

Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal det aftales med ProLøn.

 

Sygdom – funktionær

Der ydes sædvanlig løn under sygdom.

 

Sygdom – ikke funktionær

Sygeferiepenge

Pr. 01/09 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den gennemsnitlige/sædvanlige løn sidste 4 uger før fraværet.

Eksempel: Gennemsnitslønnen er pr. time kr. 141,96. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 17,75.

Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom:

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge 29,6 17,75 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

 

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ansættelse over 8 uger, men under 9 måneder, første 30 dages sygdom

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Sygedagpenge er IKKE ferie- og pensionsberettiget.

 

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge 7,00 udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse mindst 9 måneder, første 5 ugers sygdom

Arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn under sygdom i op til 5 uger. Herefter ydes ved fortsat sygemelding personlig løn i op til 4 uger (uden evt. tillæg)

Sygelønnen er pensionsberettiget, og der skal beregnes ferie- og sh-opsparing.

Eksempel på løntransaktion for sygeløn med ferie- og sh-opsparing:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse mindst 9 måneder, efter 9 ugers sygdom

Medarbejderen får dagpenge fra det offentlige. Denne ydelse er ikke pensionsgivende.

 

Barns 1. sygedag

Arbejdsgiver betaler sædvanlig løn til pasning af barn under 12 år på barnets 1. sygedag.

Ved hospitalsindlæggelse af barn under 18 år, hvor forældres indlæggelse sammen med barnet er påkrævet, gives der ret til frihed med fuld løn for den ene af forældrene i op til 5 dage pr. barn pr. begivenhed.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 8,00 udfyldes udfyldes ikke

Sygdom – elever

Ved sygdom og barsel gælder samme regler som for virksomhedens øvrige ansatte inden for faget.

Hvis man ønsker sygefraværet vist særskilt på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Løn under barsel og adoption

Der betales dagpenge under barsel og adoption i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Kvindelige medarbejdere, der har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, har ret til sædvanlig løn fra 4 uger før forventet fødsel til og med 14. uge efter fødsel/adoption.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen (14 uger):

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Forældreorlov

Medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt eller på adoptionstidspunktet har opnået 9 måneders anciennitet inden for de seneste 12 måneder, har ret til orlov med fuld løn, dog maksimalt kr. 160,00 pr. time, i op til 10 uger ved fravær i forbindels hermed fra den 15. til den 24. uge. Retten til orlov med løn kan dog efter aftale med arbejdsgiveren placeres senere således, at orloven afholdes inden udgangen af den 40. uge. En sådan aftale skal indgås senest 8 uger efter fødslen eller adoptionstidspunktet og orloven skal afholdes samlet. I betalingen er indeholdt den maksimale dagpengesats.

 

Ekstra pensionsbidrag under forældreorlov (15. – 26. uge)

Under den del af forældreorloven, hvor der betales løn, indbetales et ekstra arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på kr. 275,00 pr. uge.

Eksempel på løntransaktion for medarbejder på 14-dages løn:

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. Arbm.Pension Arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke 550,00

Fædreorlov

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt eller adoptionstidspunkt har ret til fædreorlov i 2 uger med sædvanlig løn.

Orloven skal afholdes indenfor de første 14 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

 

Specielt vedr. elever

Når eleven udlæres

Når eleven udlæres, men bliver i virksomheden, skal der ske følgende ændringer:

Statistikoplysningerne skal ændres.

Medarbejderen skal tilknyttes pensionsordning (anciennitetskravet på 9 måneder er opfyldt, da læretiden medregnes).

copyright by proløn © 2023