Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning for medlemmer af Danske Malermestre

Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for medlemmer af Danske Malermestre. Håndbogen er lavet med udgangspunkt i de indgåede overenskomster, men giver dog ikke svar på alt.

Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på 87 10 19 30 eller på [email protected].

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Anvendelse af Mit ProLøn er beskrevet i håndbogen ”Mit ProLøn”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pension:

Pension Danmark eller

PFA

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (Lønarterne 8910, 8911, 8912 og 8913) ProLøn A/S sørger for at % -satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overens-komsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.
Opsparing til S/H-ordning: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten.
(SH-kode=1)
ProLøn A/S sørger for at % -satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overens-komsten.
Overenskomst-mæssige lønstigninger: Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller Mit ProLøn.Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med ***, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb Angivne satser er pr. 25/2 2019
Månedsløn: Tillæg 0920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til f.eks. funktionærer.
Ferieberettiget løn:

***

Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn.
Timeløn:

***

Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timelønssats skal fremgå af lønsedlen.
Akkord-udb.:

***

Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Som ved ”timeløn”.
Akkord-overskud: Tillæg 2601 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Udfyldes efter behov/ønske.
Overtid 1: Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke De første 4 timer

Malere: kr: 62,93

Arbejdsmænd/3F: kr: 61,78

Overtid 2: Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Timer udover de første 4 samt lørdag, søn- og helligdage, 1. maj og grundlovsdag efter kl. 12.00

Malere: kr. 125,85

Arbejdsmænd/3F: kr. 123,55

Kørsels-godtgørelse: Tillæg 7200 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes i forbindelse med kørselsgodtgørelse efter statens takster. Der indmeldes kun antal kilometer. Satsen findes automatisk. Se
nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Udearbejde u. regning: Tillæg 2603 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Kr. 3,56 pr. km. (i 2019)

Minimum pr dag: kr. 15,00

Max. pr. dag (176 km): 626,56 kr.

(i 2019)

Siddepenge: Tillæg 2604 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Mester sørger for transport. Forbrugt tid ved transport betales med kr. 2,56/ km.

(i 2019)

Lønart Antal Sats Beløb Angivne satser er pr. 25/2 2019
Tillæg før skat:

(fb)

Tillæg 2602 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Diverse tillæg.

Beskattes og indgår i grundlag for beregning af feriepenge, SH og evt. pension.

Tillæg før skat:

(ej fb)

Tillæg 2676 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Diverse tillæg.

Beskattes, men indgår ikke i grundlag for beregning af feriepenge, SH og evt. pension.

Elevløn: uden udlært dato angivet

 

Elevløn: med udlært dato angivet

Tillæg

 

Tillæg

1005

 

346

Udfyldes

 

Udfyldes

Udfyldes ikke

 

Udfyldes ikke

Udfyldes

 

Udfyldes ikke

Fast elevløn. Hvis der ikke er indsat udlært dato på medarbejderen bruges denne lønart.

Fast elevløn. Hvor der er indsat udlært dato på medarbejderen, bruges denne lønart.

Ferie med løn: uden udlært dato angivet på medarbejderen

 

Ferie med løn: hvor udlært dato er angivet på medarbejderen

Tillæg

 

Tillæg

1121

 

347

Udfyldes

 

Udfyldes

Udfyldes ikke

 

Udfyldes ikke

Udfyldes

 

Udfyldes ikke

Anvendes i forbindelse med elevers ferie. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig.

 

Anvendes i forbindelse med elevers ferie, hvor der er indsat udlært dato på medarbejderen.

Elevløn (VL): Tillæg 1004 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til voksenlærlinge
Befordrings-refusion: Tillæg 7240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse.
Diæter: Tillæg 7241 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal udfyldes med baggrund i statens takster.
Ledighedsdage/

G-dage:

Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønarten kan også anvendes i forbindelse med godtgørelse i forbindelse med hjemsendelse/vejrlig.

Multimedie- beskatning Tillæg 2240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udfyldes med det beløb, som skal beskattes i lønperioden.

Se nærmere beskrivelse under Personalegoder i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Sundhedsordning Tillæg 2275 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udgået – betales via pensionen la 8910
Lønart Antal Sats Beløb Angivne satser er pr. 25/2 2019
Syge
løn (ferieberet.)
:***
Tillæg 3111 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne registreres som løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet SYGDOM – SVENDE.
Syge
dagpenge
:***
Tillæg 3146 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge.

Dagpenge indgår ikke i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn.

De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Suppl. barsel:

***

Tillæg 3164 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes ved udbetaling af supplerende løn under barsel. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL – SVENDE.
Barns 1. sygedag:

***

Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af svend med fravær pga. barns 1. sygedag.

Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG.

Lønregulering: Tillæg 2790 Udfyldes

eller

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udbetalt a conto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Lønart Antal Sats Beløb Angivne satser er pr. 25/2 2019
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Udb. Ferietillæg (med pension): Tillæg

Tillæg

8830
/88298830
/8829
Udfyldes ikke

1

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8829
anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).

 

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk
Vedr. ferieopsparing, opsparing til S/H-ordning (søgnehelligdage og feriefridage) og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing

1: ferieopsparing (12,5 %).

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Søgne-helligdagsopsparing

Kode for SH-opsparing skal altid være påført.

0: ingen søgnehelligdagsopsparing

1: søgnehelligdagsopsparing pr. 25/2 2019: 9,75%

Søgnehelligdagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende sh-ordning ved anvendelse af sh-kode = 1.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Pensionsordninger er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910, 8911, 8912 eller 8913 udfor pensionsordningen.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

Er du bruger af Mit ProLøn vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

Den oftest anvendte DISCO-08 kode for din branche er følgende:

713110: Bygningsmaler- og tapetsererarbejde

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under den nævnte kode, kan du finde den korrekte kode på internettet under INDBERETNING.DA.DK (Dansk Arbejdsgiverforening).

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

Løn

Når man indberetter grundlønnen kan man anvende lønarterne:

1001: Ferieberettiget løn

1002: Timeløn, som også behandles som ferieberettiget løn

1003: Akkordudbetaling, som også behandles som ferieberettiget løn

2601: Akkordoverskud, behandles som ferieberettiget løn

Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart Antal Sats Beløb
1001 Ferieberettiget løn: 74,00 udfyldes ikke 9.000,00

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timeløn: 74,00 120,00 udfyldes ikke

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1003 Akkord-udb. 74,00 120,00 udfyldes ikke

Eksempel: Akkordoverskud, indmeldes valgfri:

Lønart Antal Sats Beløb
2601 Akkordoverskud. 150,00 38,00 udfyldes ikke

Eller:

2601 Akkordoverskud. udfyldes ikke udfyldes ikke 5700,00

Automatiske satsændringer for elever

Proløn A/S kan tilbyde automatisk at ændre satsen for elever, når

– eleven skifter læreår,

– der sker overenskomstmæssige stigninger.

Forudsætningen herfor er, at lønarterne 346 og 347 anvendes til aflønning af eleven, samt at elevens udlært dato er angivet under stamoplysninger.

Lønnen meldes ind på følgende måde:

Eksempel, hvor eleven har en uges arbejde og en uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
346 Løn elev 37,00 udfyldes ikke udfyldes ikke
347 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Systemet finder ved selve lønberegningen selv frem til, hvilken sats eleven skal afregnes efter, og ajourfører satsen, når der skal ske satsændringer.

Hvis satsændringen kun skal gælde for en del af den periode, der meldes løn ind for, vil satsændringen først slå igennem ved efterfølgende lønperiode. Systemet gør via en fejlliste opmærksom på, når satsændringen er sket, og der kan så være behov for en manuel regulering for nogle af timerne i den forrige lønperiode.

Eksempel: En elev stiger fra 2. læreår (sats kr. 69,66) til 3. læreår (sats kr. 87,08) midt i en 14-dages lønperiode. Dvs. at den ene uge skal aflønnes til gl. sats og den anden uge til ny sats. Følgende regulering skal foretages af kunden: Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
2790 Lønregulering 37,00 17,42 udfyldes ikke

Arbejdsmarkedspension:

Elever:

Alle elever over 18 år (inkl. Voksenlærlinge) har ret til pension efter udløbet af prøvetiden (3 måneder). Elever, der allerede inden elevtidens påbegyndelse, har opnået ret til pension eller en lignende arbejdsmarkedspension, har ret til pension fra første dag.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Øvrige ansatte:

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive om den ansatte er med i pensionsordning.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Pension Danmark, lønart 8910:

Overenskomst: Malerforbundet i Danmark (overenskomstkode = 05300).

Pensionsbidraget udgør pr. 1/3 2011 til: 12,15 % (arbejdsgiver: 8,15 %, medarbejder: 4,0 %).

I denne pension indgår en sundhedsforsikring, som betales af arbejdsgiver med 0,15%

Pension Danmark, lønart 8911:

Overenskomst: SiD , 3F (overenskomstkode = 05000).

Pensionsbidraget udgør pr. 1/3 2011 til: 12,0 % (arbejdsgiver: 8,0 %, medarbejder: 4,0 %).

Funktionærer:

Pension Danmark, lønart 8912:

Overenskomst: HK (overenskomstkode = 05800).

eller

PFA, lønart 8913:

Overenskomst: HK (overenskomstkode = 65009).

Pensionsbidraget udgør pr. 1/3 2011: 12,0 % (arbejdsgiver betaler 8,0 % og medarbejder 4,0 %).

Søgnehelligdage

Svende.

Svende skal IKKE have løn på helligdage. Betaling for søgnehelligdage sker gennem S/H-kortet, som virksomheden udsteder umiddelbart efter et årsskifte.

Ved hver lønberegning foretages s/h-opsparing. S/h-opsparingen skal bruges til dækning af såvel søgnehelligdage som feriefridage.

Medarbejderen, der er fratrådt, indsender S/H-kortet og dette skal være virksomheden i hænde senest mandag morgen før den torsdag, hvor pengene ønskes udbetalt. Udbetalingen finder sted i forbindelse med almindelig lønudbetaling.

Pr. 25/2 2019 udgør s/h-opsparingen 9,75 % af den ferieberettigede løn

Medarbejderen kan vælge at anvende Sh-betalingen – helt eller delvist – til forhøjelse af egen betalt pensionsbidrag.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Udbetaling fra SH-kort

Opsparingen udbetales i det efterfølgende kalenderår:

1. rate (påske): 2/5 af beløbet efter 1/3

2. rate (jul): 1/5 af beløbet efter 1/10

3. rate (feriefridage): 2/5 af beløbet, i takt med dagene afholdes.

Anvend en af følgende lønarter:

SH-kort beskattes og udskrives i forbindelse med årsskiftet via ProLøn, og tilsendes arbejdsgiver.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
7251 Udb. fra SH-kort udfyldes ikke udfyldes ikke 1500,00

Lønarterne indmeldes med beløb.

Beløbet bliver lagt til nettolønnen og udbetalt!

For begge lønarter gælder det, at der ikke bliver tjekket, om der bliver udbetalt mere, end der står på SHkortet.

Elever

Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage, men der skal ikke beregnes feriepenge/ferietillæg af denne løn. Derfor skal løn på SH-dage indberettes på lønart 1121.

Eksempel: 3. års elev aflønnes for 1 SH-dag i en 14-dages lønperiode.

Lønart Antal Sats Beløb
347 Ferie med løn 7,4 82,46 udfyldes ikke
Lønart Antal Sats Beløb
346 Elevløn 66,6 udfyldes ikke udfyldes ikke

Husk ved efterfølgende lønkørsel at rette elevlønnen tilbage til 74 t.

Fritvalgskonto
for HK-ansatte (HK-overenskomsten)

Arbejdsgiver hensætter 4,0 % af den ansattes bruttoløn inkl. tillæg til Fritvalgskonto. Fritvalgskonto kan udbetales som engangsbeløb eller laves som en løbende forhøjet indbetaling af pension.

Pr. 1/3 2019 opspares 4,0 %.

Tilmelding af medarbejder / opsparing

Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af en løntransaktion på den specifikke medarbejder.

På transaktionen angives den aktuelle opsparings % i kolonnen ”Antal”.

Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe FVK er aktuel for den specifikke medarbejder, og det er virksomheden, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i % satsen.

Ud fra den indmeldte % -sats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet.

FVK-opsparings % indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing indmeldes denne på løntransaktion (lønart 890X*):

Lønart Antal Sats Beløb
890X* Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

*) Lønarten kan være 8900, 8903 afhængig af den pågældende AM-pensions-ordning.

Regulering af FKV opsparing

Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet ”Beløb”.

Lønart Antal Sats Beløb
5106 FVK regulering: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Udbetaling til medarbejder

Udbetaling af FVK sker efter aftale og ved fratrædelse.

Indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

Eksempel på udbetaling til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 FVK engangsudbetaling (FB): udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 FVK engangsudbetaling (FB): 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

FVK bliver ikke automatisk nulstillet ved hverken ferieårets slutning eller årets slutning. Ej heller ved fratrædelse. Ønskes den udbetalt anvendes en af ovenstående muligheder.

Feriefridage

Gælder både svende og elever.

Alle medarbejdere har 5 feriefridage til afholdelse indenfor ferieåret.

Svende.

Svende skal IKKE have løn på feriefridage. Betaling for feriefridage sker gennem S/H-ordningen.

Elever.

Elever skal have normal løn ved afholdelse af feriefridage, men der skal ikke beregnes feriepenge/ferietillæg af denne løn. Derfor skal løn på disse dage indberettes på lønart 3221 Løn feriefridag.

Elever har ret til 5 feriefridage med løn i første og andet ferieår. Er elevforholdet på begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven også retten til 5 feriefridage i indeværende ferieår. Er uddannelses-aftalen indgået efter 1. juli, har eleven ret til løn på feriefridage fra den efter følgende 2. januar.

Styring af feriefridage.

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende:

Tilmelding
til feriefridagsstyring ved tilføjelse af en enkelt løntransaktion på den enkelte medarbejder. Transaktionen skal blive stående uforandret fra gang til gang.

Eksempel på tilmelding:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes ikke

Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de dage, der afholdes, registreres.

Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag:

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Feriefri/afholdt 1,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ferie

Svende.

Svende skal IKKE have løn på feriedage. Betaling for feriedage sker gennem ferieordningen.

Udbetaling fra Feriekort, Svende

Efter at ACF er nedlagt, bliver feriepenge saldi sendt til Feriepengeinfo i stedet for. Når en svend ønsker feriepenge udbetalt, skal svenden anmode om dem via Borger.dk.

Arbejdsgiver får besked via e-boks at der er en medarbejder der har anmodet om feriepenge, og må først herefter udbetale feriepengene, ellers vil feriesaldiene ikke blive nedskrevet ved Feriepengeinfo.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
7252 Udbetaling fra Feriekort 2,00 udfyldes ikke 1500,00

Beløbet bliver lagt til nettolønnen og udbetalt!

Elever.

Elever kan vælge mellem feriegodtgørelse på 12,5 % (som svende, tilmeldes ved udfyldelse af 1 i kode for ferieopsparing) eller ferie med løn + 1 %:

Elever skal have normal løn ved afholdelse af ferie. Dog skal der ikke beregnes ferietillæg/feriepenge og s/h af løn under ferie. Derfor bør lønnen registreres på en anden lønart, når ferie afholdes.

Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke normal ugeløn

Desuden skal der udbetales 1 % af sidste års ferieberettigede løn i ferietillæg. Ferietillægget udbetales normalt sammen med maj-lønnen, men kan dog også udbetales, når ferie afholdes.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8830 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent år -2 (forrige år), skal man i stedet for lønart 8830 anvende lønart 8829.

Styring af feriedage.

Der er mulighed for styring af feriedagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel.

Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal det aftales med ProLøn A/S.

Afholdelse af feriedage.

(Gælder kun for funktionærer og elever som har ferie med løn)

Når ansatte uden feriekort afholder ferie, skal dagene registreres for at nedskrive ferieregnskabet. Der sker her ingen indberetning til Feriepengeinfo.

Hvis ferien afholdes inden 1/5 bruges af den ferie, der blev optjent forrige kalenderår.

Lønart 8840: Afholdt ferie, optjent forrige år.

Hvis ferien afholdes efter 30/4 bruges af den ferie, der blev optjent sidste kalenderår.

Lønart 8841: Afholdt ferie, optjent sidste år.

Eksempel: Medarbejderen holder i juli måned 3 ugers ferie, svarende til 15,00 feriedage.

Lønart Antal Sats Beløb
8841 Afh. ferie optj. sidste år: 15,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Sygdom – svende

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Hvis virksomheden ikke ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, skal man ikke foretage sig noget.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Bemærk!!! Ifølge ferieloven (januar 2015) skal arbejdsgiveren dog betale sygeferiepenge til medarbejderen fra 2. sygedag. Ønsker du hjælp til beregning af sygeferiepengene, beder vi dig kontakte Danske Malermestre.

Hvis en svend har været elev i virksomheden, vil han/hun under de første 8 ugers ansættelse som svend blive betragtet som ansat over 8 uger, hvis der opstår sygdom.

Ansættelse over 8 uger, men under 6 måneder, første 30 dages sygdom

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge.

Sygedagpengene er IKKE ferie- og pensionsberettiget.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge 7,00 udfyldes udfyldes ikke

Arbejdsgiveren skal dog betale sygeferiepenge.

Ønsker du hjælp til beregning af sygeferiepengene, beder vi dig kontakte Danske Malermestre.

Ansættelse mindst 6 måneder, første 4 ugers sygdom

Arbejdsgiveren udbetaler ”fuld løn” dog maksimalt kr. 136,25 pr. time (pr. 25/2 2019). Sygelønnen er pensionsberettiget og der skal beregnes ferie- og sh-opsparing.

Eksempel på løntransaktion for sygeløn med ferie- og sh-opsparing:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) 37,00 136,25 udfyldes ikke

Der skal dog ifølge ferieloven beregnes sygeferiepenge Ønsker du hjælp til beregning af sygeferiepengene, beder vi dig kontakte Danske Malermestre.

Ansættelse mindst 6 måneder, efter 4 ugers sygdom

Arbejdsgiveren er pålagt at betale for medarbejderens sygdom i op til 30 kalenderdage. Efter de 4 uger (28 kalenderdage) med sygeløn, skal der derfor betales for yderligere 2 sygedage.

For disse 2 dage udbetales der dog kun sygedagpenge. Lønart 3146 anvendes.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge 14,8 Aktuelle dagpengesats udfyldes ikke

Medarbejderen får herefter løn i form af dagpenge fra det offentlige. Denne ydelse er ikke pensionsgivende.

Sygeferieberegning

Alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, har ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepengene beregnes med 12,5 % af den gennemsnitlige/sædvanlige løn de sidste 4 uger før fraværet.

Eksempel:

Hans gennemsnitsløn de sidste 4 uger er beregnet til kr. 150,00.

Der er udbetalt løn under sygdom i 1 uge á 37 timer á kr. 136,25.

Der skal beregnes feriegodtgørelse af forskellen på gennemsnitslønnen og den udbetalte sygeløn, dvs. 1 uge á 37 timer á kr. 13,75 (kr. 150,00 minus kr. 136,25) svarende til kr. 508,75.

Sygeferiepengene registreres i ProLøn som følger:

Lønart Antal Sats Beløb
9385 Sygeferiepenge udfyldes ikke udfyldes ikke 508,75

Barns 1. sygedag

Til medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet gives frihed til pasning af barn under 14 år på barnets 1. sygedag. Arbejdsgiver betaler kr. 136,25 pr. time.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 8,00 136,25 udfyldes ikke

Børns hospitalsindlæggelse

Til medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet indrømmes frihed med betaling, når det er nødvendigt at medarbejderen skal indlægges på hospital sammen med barnet (under 14 år). Betaling for maks. en uge (37 timer) i en 12 måneders periode. Arbejdsgiver betaler maks. kr. 136,25 pr. time.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 8,00 136,25 udfyldes ikke

Sygdom – elever

Elever skal have ”fuld løn” under sygdom. Man skal derfor registrere lønnen som normalt.

Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Barsel

Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har været beskæftiget i mindst 3 måneder indenfor de sidste 18 måneder har ret til supplerende løn under barsel i indtil 14 uger.

De enkelte perioder defineres på følgende måde:

4 uger før forventet fødsel kan medarbejderen gå på graviditetsorlov.

Når hun har født, har hun 14 ugers barselsorlov.

Herefter har man ret til 32 ugers forældreorlov, som kan deles mellem forældrene.

Før fødsel / graviditetsorlov

De 4 uger før fødsel er medarbejderen på dagpenge. Dagpengene udbetales direkte fra medarbejderens hjemkommune.

Under forudsætning af at kvinden har mindst 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 18 måneder, skal arbejdsgiveren betale op til fuld løn, dog max kr. 136,25 pr. time. Den supplerende løn beregnes som fuld løn minus dagpengesatsen. Den aktuelle sygedagpengesats findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 7,00 udfyldes udfyldes ikke

Når medarbejderen har født / barselsorlov / pension under barsel

Når medarbejderen har født får hun i maksimalt 14 uger suppleret dagpengeydelsen fra det offentlige op til fuld løn, dog maksimalt kr. 136,25 pr. time.

Medarbejderen skal kunne dokumentere mindst 3 måneders beskæftigelse i virksomheden indenfor de sidste 18 måneder.

Løn under barsel håndteres på samme måde som beskrevet under ”før fødsel/graviditetsorlov”

Pension under barselsorloven

Pr. 1. juli 2017 skal der indbetales ekstra pension under de 14 ugers barselsorlov. Den ekstra pensionsindbetaling er på kr. 12, 75 pr. time, hvor virksomheden betaler 2/3 del, nemlig kr. 8,50 pr. time og medarbejderen betaler 1/3 del med kr. 4,25 pr. time.

Virksomhedens andel indberettes med lønart 8920 med kr. 8,50 i sats x antal timer i perioden.

Medarbejderens andel til pension indberettes med lønart 8921 med kr. 4,25 i sats x antal timer i perioden.

Forældreorlov

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren godtgørelse under forældreorlov efter nedenstående retningslinjer: Medarbejderen, der på fødselstidspunktet kan dokumentere mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden inden for de sidste 18 måneder, får af arbejdsgiveren suppleret dagpengeydelsen fra det offentlige op til fuld løn dog maksimalt kr. 136,25 i timen. Dette sker i maksimalt 37 timer om ugen i maksimalt 13 uger pr. fødsel

Af de 13 uger har hver forældre ret til at holde 5 uger. Hvis den reserverede orlov til den enkelte forældre ikke holdes, bortfalder betalingen. De sidste 3 ugers orlov ydes til enten moderen eller faderen. De 13 uger skal holdes indenfor 52 uger efter fødslen.

Pr. 1/7 2017 ændres det til fuldløn op til 175,00 kr for forældreorlov.

Forældreorlov håndteres i lønsystemet på samme måde som beskrevet under ”før fødsel/graviditetsorlov”

Fædreorlov

Mandlige medarbejdere har ret til fædreorlov i 2 uger.

Under forudsætning af at medarbejderen har mindst 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 18 måneder, skal arbejdsgiveren betale fuld løn, dog max til kr. 136,25.

Fædreorlov håndteres på samme måde som beskrevet under ”før fødsel/graviditetsorlov”

Specielt vedr. elever

Da elever efter overenskomsten oppebærer normal løn under afholdelse af ferie, søgnehelligdage og feriefridage, skal de ikke opspare til ferie- og S/H-ordningen.

Da man senere som svend betales fra ferie- og S/H-ordningen, skal man i slutningen af læretiden opspare/indbetale til ordningerne, så der senere er noget at udbetale af.

Elevens sidste læreår

Indenfor elevens sidste læreår foretages følgende:

Fra og med første lønkørsel i det sidste hele kalenderår, inden eleven udlæres ændres feriekoden til 1, så der sættes gang i feriepengeberegningen.

S/H-kode ændres til 1, når eleven starter på de sidste 52 uger i læretiden, da det er lønnen i denne periode, der er baggrund for beregningen af SH-opsparing.

Eksempel:

Eleven udlæres 31/7 2021.

Feriekoden sættes til 1 pr. 1/1 2020 og S/H-koden sættes til 1 pr. 31/7 2020.

Når eleven udlæres

Når eleven udlæres, men bliver i virksomheden som svend, skal statistikoplysningerne ændres.

 

copyright by proløn © 2023