Håndbog til brug ved lønadministration

Her får du en beskrivelse af de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for skorstensfejere.

Håndbogen giver dog ikke svar på alt. Ved dybdegående information henvises til Skorstensfejerlauget og overenskomsten.

Ved tvivlsspørgsmål er du også altid velkommen til at kontakte ProLøn på telefon 87 10 19 30 eller på [email protected].

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesat-ser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-

Pension/ Pension Danmark

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages ud-gangspunkt i overenskomsten. (Lønart 8910 ) ProLøn A/S sørger for at %- satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten
Arbejdsmarkeds-

Pension lærlinge/ PensionDanmark

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages ud-gangspunkt i overenskomsten. (Lønart 8911). ProLøn A/S sørger for at %-satserne automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.
Overenskomst-mæssige lønstigninger: Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller Mit ProLøn.Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb
Månedsløn Tillæg 0920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejdernes timer og månedsløn.
Ferieberettiget løn: * Tillæg 1001 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn.
Timer: *

 

Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Overarb. tillæg 50%: Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke 50% tillæg betales for de 3 første klokke-timer, der fordres udført udenfor normal arbejdstid. Antal timer og sats pr. time (kun 50% tillægget) udfyldes.
Overarb. tillæg 100%: Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke 100% tillæg betales for overarbejdstimer, der ligger ud over de 3 første klokketimer. På arbejdsfrie lørdage samt søn- og helligdage betales 100% tillæg for alle timer og for mindst 2 timer. Antal timer og sats pr. time (kun 100% tillægget) udfyldes.
Afspadserings timer hensat: Tillæg 2091 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Afspadsering i forbindelse med overarbejde hensættes til senere udbetaling.
Afspadserings timer afh./udb.: Tillæg 2092 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Når afspadseringen afholdes nedskrives saldoen på afspadseringsregnskabet via denne lønart. Betalingen for timerne føres på lønart 1001 eller 1002.
Tillægsbetaling Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For rensning af dampkedler, køller samt kedler på over 930 kW samt kanaler og skorstene fra sådanne, der kræver personlig gennemgang, betales der 100% tillæg til den til enhver tid gældende timeløn.
Udetillæg Tillæg 2402 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes For hver nat svende beordres til at ligge ude, betaler mesteren regning for almindelig kost og logi samt et udetillæg på 15% af gældende dagløn.
Vagtordning:* Tillæg 2602 Udfyldes Udfyldes Vagtordning på enkelte hverdage betales med 450,00 pr. dag. Weekendvagt betales med 1.200 kr.
Skattefri godtgørelse: Tillæg 7240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Beløbet indberettes til SKAT
Befordrings-refusion: Tillæg 7250 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som skattefri godtgørelse.
Lønart Antal Sats Beløb
Kursus: * Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af medarbejder på efteruddannelse.
KM-godtgørelse: (beløbet indberettes til Skat) Tillæg 7200 Udfyldes Udfyldes ikke – statens takst anvendes Udfyldes ikke Anvendes i forbindelse med kørselsgodtgørelse efter statens takster. Der indmeldes kun antal kilometer. Satsen findes automatisk. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Syge løn (ferieberet.) : * Tillæg 3111

 

 

 

 

Udfyldes

 

 

 

 

Udfyldes

 

 

 

 

Udfyldes ikke Arbejdsgiveren udbetaler kr. 165,31,- pr. time i maksimalt 6 uger (gældende pr. 1. marts 2020). For ansatte i København og Frederiksberg betales fuld løn i de første 3 uger under sygdom.Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom.
Sygedagpenge:

*

Tillæg 3131 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge.Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”. Der beregnes ferie/ pension af satsen.
Dagpenge barns 1. sygedag: * Tillæg 3146 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning under fravær pga. barns 1. sygedag.
Barns 1. sygedag: *

(Særlig regel for Kbh. og Fr.berg.)

Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning under fravær pga. barns 1. sygedag. Gælder kun København og Frederiksberg.
Barns hospitals-indlæggelse: * Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning under fravær pga. barns hospitalsindlæggelse. Samme lønart anvendes også ved fravær pga. barns 1. sygedag for ansatte i København og Frederiksberg.
Løn barsel: * Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning i forbindelse med barsel. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARSEL.
Ledighedsdage: Tillæg 2061 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønart Antal Sats Beløb
Lønregulering: Tillæg 2790 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønreguleringen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udbetalt a’ conto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Det indtastede beløb fratrækkes medarbejderens nettoløn og skal derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Det indtastede beløb fratrækkes medarbejderens nettoløn og skal derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Refusion af omkostninger: Tillæg 7251 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Tillæg efter skat.
Ferie med løn:

 

 

Tillæg 1121 Udfyldes med antal timer Udfyldes ikke Udfyldes med den totale løn Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes f.eks. i forbindelse med elevers ferie, hvis de ikke har optjent feriegodtgørelse til afholdelse af ferie.
Udb. Ferietillæg (med pension):

 

Tillæg

 

 

Tillæg

8838  Udfyldes ikke

1

 

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

 

 

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 999, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8830 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).

 

Lønart Antal Sats Beløb
Fritvalgskonto

( svende ) Fritvalgskonto indeholder 2,5% til dækning af de 5 feriefridage.

Tillæg 5100 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke I antals-kolonnen angives, hvilken %-sats, der løbende skal opspares med. Opsparingen beregnes af den ferieberettigede løn. Der beregnes AM-pension af det opsparede beløb.
Udbetaling fra Fritvalgskontoen

( svende og lærlinge )

Tillæg 5143 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Anvendes ved fratrædelse eller tømning. Kan endvidere anvendes hvis en medarbejder ønsker et beløb udbetalt fra fritvalgssordningen.

 

Lønart Antal Sats Beløb
Feriefridagsopsparing ( lærling ) 5102 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke I antals-kolonnen angives, hvilken %-sats, der løbende skal opspares med. Opsparingen beregnes af den ferieberettiget løn.
Feriefridagsudbetaling 5140 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes når en feriefridag skal udbetales. Udfyldes med antal og sats.
Børneomsorgsdag ( visning ) 3105 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes når en børneomsorgsdag skal vises på lønseddel.
Børneomsorgsdag til udbetaling fra FVK. 5141 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til udbetaling fra FVK.
Feriefridages visning på lønseddel. 3601 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes ved visning af de 5 feriefridage – nulstilles automatisk ved kalenderårets udgang og der tildeles automatisk 5 nye dage i januar måned. 
Forbrug af feriedag 3623 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes ved forbrug af en feriefridag  
10 års uafbrudt ansættelse i samme distrikt. 2601 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes  Ved 10 års uafbrudt ansættelse i samme distrikt udbetales 1 uges ekstra løn i forbindelse med ferie.

 

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også i ” Mit ProLøn ” du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk vedr. ferieopsparing og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid påføres.

0: ingen ferieopsparing

1: ferieopsparing (12,5%), der overføres til Feriekonto.

Den ferieordning virksomheden anvender, oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Hvilken pensionsordning virksomheden anvender, er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910, 8911 udfor pensionsordningen.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Lønstatistik til Danmarks Statistik / Dansk Arbejdsgiverforening

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik (DS) eller Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

Er du bruger af Mit ProLøn vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort i ” Mit ProLøn “.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

Løn

Når man indberetter lønnen, kan man anvende lønarterne:

1001: Ferieberettiget løn eller 1002: Timer, som også behandles som ferieberettiget løn.

Ved anvendelse af 1002 vil timelønnen komme til at fremgå af lønsedlen.

Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb:

Lønart Antal Sats Beløb
1001 Ferieberettiget løn: Udfyldes udfyldes ikke Udfyldes

Eksempel: Registrering af timer og sats:

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timer: Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Pension

Arbejdsmarkedspension / Pension Danmark (8910):

(Overenskomstkode = 15900)

Der er i overenskomsten mellem skorstensfejerlauget og Blik og Rørarbejderforbundet for Skorstensfejerkredsen indgået aftale om anvendelse af pensionsordning i PensionDanmark.

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2012: 12,2% (arbejdsgiver betaler 8,2% og medarbejder 4,0%).

Bidraget er indeholdt sundhedsordningen, som virksomheden betaler.

Der er ingen alders- eller anciennitetskrav.

Voksenlærlinge/ lærlinge er i henhold til lov om erhvervsuddannelse omfattet af pensionsordningen.

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne.

 

Arbejdsmarkedspension til lærling/ Pension Danmark ( 8911 ):

( Overenskomstkode = 96130 )

 

Fritvalgskonto (FVK)

Igangsætning

Fritvalgskontoen blev indført som en selvstændig opsparing pr. 1. januar 2014.

Pr. 1. marts 2021 skal ordningen oprettes som en separat ordning for svendene og for lærlingene.

Virksomheden afsætter for alle medarbejdere med løbende ferieopsparing 6,5% på svendene og 4,5 % på lærlingene af den ferieberettigede løn til Fritvalgskonto (FVK). 2,5 % af de på FVK indbetalte midler er til dækning af 5 feriefridage for både svende og lærlinge.

Det opsparede beløb stilles til rådighed for medarbejderen til afvikling af 5 feriefridage i hvert kalenderår.

ProLøn A/S sørger for den procentvise stigning over den 3 årige periode på begge ordninger:

1. marts 2020 : 1 %
1. marts 2021: 1 %
1. marts 2022: 1 %

Tilmelding af Fritvalgskonto ( FVK ) på lærlingene:

For lærlinge og voksenlærlinge er de  4,5 %  gældende fra den 1/3 2021 og stiger med 1 % over de næste 2 år.
Opsparingen igangsættes på lønart 5102 og i ANTAL påføres de 4,5 %

Lønart Antal Sats Beløb
5102 Fritvalgsopsparing 4,5 % Udfyldes ikke

Hvis lærlingen bruger en feriefridag anvendes lønart 5140

Lønart Antal Sats Beløb
5140 Fritvalgsudbetaling Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke

Tilmelding af FVK på svendene:

Medarbejderen tilmeldes fritvalgsopsparingen ved angivelse af følgende løntransaktion på den specifikke medarbejder.
På transaktionen angives den aktuelle opsparings-% i kolonnen ”Antal”.

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Lønarten anvendes ved nye medarbejdere.

Der sker automatisk justering af opsparingen på svendene over de næste 2 år. Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe FVK er aktuel for den specifikke medarbejder.

Ud fra den indmeldte %-sats beregner ProLøn opsparingsbeløbet.

Opsparingen er en % af den ferieberettigede & pensionsgivende løn.

Funktionærer opsparer ikke til feriefridagsordningen.

Udbetaling til medarbejderen ved afholdelse af feriefridag

Ved udbetaling i forbindelse med afholdelse af feriefridag skal der indmeldes 1 løntransaktion.

Lønart Antal Sats Beløb
5140 FVK feriefridag: udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Ved afholdelse af feriefridag udbetales forskudsbeløb på henholdsvis

– 1.500 kr. pr. dag for svende

– 500 kr. for 1. og 2. års lærlinge / 700 kr. for 3. og 4. års lærlinge

– 700 kr. for 1. og 2. års voksenlærlinge / 900 kr. for 3. og 4. års voksenlærlinge

Beløbet indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

Der kan ikke udbetales mere, end der står på kontoen.

Pr. 1. januar beskattes og udbetales det resterende beløb på Fritvalgskontoen.

ProLøn A/S beskatter og tømmer begge ordninger automatisk i januar måned.

 

Engangsudbetaling til medarbejder

Ved udbetaling i forbindelse med aftalt engangsudbetaling skal der indmeldes 1 løntransaktion.

Beløbet indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

Hvis hele saldoen ønskes udbetalt tastes 999,99 i ”ANTAL”. Dette er typisk ved fratrædelse, og det sker IKKE automatisk.

Hvis et fast beløb skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 FVK engangsudbetaling: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

FVK bliver automatisk beskattet og udbetalt i den første lønkørsel i januar måned.

Husk også at udbetale rest-FVK, hvis en medarbejder fratræder. Her anvendes lønart 5143 med 999,99 i Antal, så hele FVK-saldoen udbetales.

Der kan ikke udbetales mere, end der står på kontoen.

Børneomsorgsdage

Medarbejdere har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år. Dagene registereres og vises på lønart 3105.

( For København og Frederiksberg vedrører reglen børn under 18 år)

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen ( svendene ) kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen svarende til 7,4 normaltimer pr. dag. Der bruges lønart 5141, hvis der skal udbetales fra fritvalgskontoen. Samtidig skal lønart 3105 anvendes. Lærlinge/vokesenlærlinge oppebærer fuld løn de pågældende dage, så der bruges blot lønart 3105 til visning af børneomsorgsdagen.

Lønart Børneomsorgsdag Antal Sats Beløb
3105 Udfyldes Udfyldes ikke

 

Lønart Børneomsorgsdag Antal Sats Beløb
5141 Udfyldes Udfyldes

 

Styring af feriefridage.

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende:

Medarbejderens arbejdstid (fra ansættelseskontrakten) registreres på den enkelte medarbejder. Registreringen skal blive stående på løngrundlaget fra gang til gang.

Dette er kun en visning af feriefridagene og ordningen nulstilles automatisk ved årets sidste kørsel, og der tildeles automatisk 5 nye feriefridage i januar måned.

 

Eksempel for en fuldtidsansat 14-dageslønnet: Grundlaget er antal ansættelsestimer i lønperioden.

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag 74,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal dagen, der afholdes, registreres.

Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag:

Lønart Antal Sats Beløb
3623 Feriefri/afholdt 1,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Hvis feriefridagen skal betales fra FVK/ feriefriopsparingen skal lønart 5140 anvendes med angivelse af værdien pr dag. 

Satsen pr dag ajourføres IKKE automatisk.  

 

Seniordage

Seniordage håndteres ved anvendelse af lønart med periodens bevægelse.

På lønsedlen vises periodens bevægelse og aktuel saldo.

Nulstilles ved årsskifte.

Registrering baseret på dage:

Periodens bevægelse

Medarb. Lønart Lønartstekst/Beskrivelse: Antal: Sats: Beløb
99999 3107 Seniordage Indmeldes (dage) 0,00 0,00

Registrering baseret på timer:

Periodens bevægelse

Medarb. Lønart Lønartstekst/Beskrivelse: Antal: Sats: Beløb
99999 3108 Seniortimer Indmeldes (timer) 0,00 0,00

OBS!
Kan alternativt anvendes ved at man starter med at indmelde kalenderårets tildeling – og efterfølgende indmelder negative transaktioner, således at saldoen på lønsedlen er udtryk for medarbejderens tilgodehavende restsaldo.

 

Vagtordning

Vagtordning- aftales for mindst 7 sammenhængende dage ad gangen og betales med minimum kr. 2.500 kr. Vagtordning aftales med 14 dages varsel og kan maksimalt udgøre 2 uger over en periode på 2 måneder.Der er mulighed for at aftale weekendvagt, dette betales med kr. 1.200. Weekendvagt skal aftales med 14 dages varsel.

Vagtordning på enkeltstående hverdage betales med kr. 450.00 pr. dag. Enkeltstående hverdage skal varsles med mindst et døgn og kan maksimalt udgøre 5 hverdage pr. måned. Aftalen skal være skriftelig.

Lønart Antal Sats Beløb
2602 Vagtordning Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Arbejdsgiver stiller telefon og arbejdsbil til rådighed under vagten.

Søgne-/helligdage

For svende, voksenlærlinge på minimalløn samt øvrige lærlinge ydes der ved søgne- helligdage frihed med fuld løn. Der er ret til frihed dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Dagen afholdes som en feriefridag.

Frihed med fuld løn

Der er ret til frihed med fuld løn på Grundlovsdag, 24. og 31. december, hvis dagene falder på arbejdsdage.

Svende ansat ved Københavns Skorstensfejervæsen har tillige fri med fuld løn fredagen efter Kr. Himmelfartsdag samt 1. maj.

Ferie

Feriegodtgørelse udgør for svende og lærlinge i alt 12,5 % af den ferieberettigede løn. Beløbet overføres hvert kvartal til Feriekonto. Ændres pr 1/9 – 2020 til månedsvis.

Har en lærling ikke optjent feriegodtgørelse for alle feriedagene, betaler mesteren løn for de resterende dage. For feriedage, hvortil der af lærlingen er optjent feriegodtgørelse, der udgør et mindre beløb end lærlingelønnen, supplerer mesteren op til lærlingelønnen for disse dage.

For svende ansat i Københavns Kommune samt svende med mindst 10 års ansættelse i samme plads/distrikt gælder andre regler. Se nærmere beskrivelse i overenskomsten.

Ved udbetaling af den ekstra uges ferie kan anvendes lønart 2601.

Sygdom – funktionærer

For funktionærer betaler arbejdsgiveren almindelig løn under sygdom. Såfremt sygdommen strækker sig ud over 30 dage (gældende pr. 1/1-2012), kan arbejdsgiveren modtage refusion fra kommunen, dog maksimalt dagpengesatsen.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Sygdom

Sygeferiepenge

Alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, har ret til sygeferiepenge fra 1. sygedag.

Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5% af lønmodtagerens sædvanlige løn.

Eksempel: Sygelønssatsen pt. pr. time kr. 165,31.Sygeferiegodtgørelsen bliver derfor beregnet til pr. time kr 5,84 – som er forskellen  mellem de 12,5%  af sygelønssatsen og den overenskomstmæssige timeløn i Provinsen.

 

I Provisen: Ved sygeløn udgør sygeferiegodtgørelsen kr. 5,84 pr. time.

I omegen: Ved sygeløn udgør sygeferiegodtgørelsen kr. 8,01 pr. time.

I Provisen: Ved sygedagpenge udgør sygeferiegodtgørelsen kr. 26,18 pr. time.

I omegen: Ved sygedagpenge udgør sygeferiegodtgørelsen kr. 28,35 pr. time.

 

 

Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom:

Lønart Antal Sats Beløb
5435 Sygeferiegodtgørelse Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

De første 6 ugers sygdom

Eksempel på løntransaktion med sygeløn:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) Udfyldes 165,31 udfyldes ikke

 

Eksempel på løntransaktion med sygedagpenge:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge Udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

 

Særlige regler for København og Frederiksberg

Der udbetales fuld løn under sygdom. For Frederiksbergs vedkommende i indtil 3 uger pr. sygeperiode; herefter betales mininum kr. 165,31 pr time i yderligere 3 uger.

Eksempel på løntransaktion med sygeløn:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) Udfyldes 165,31 udfyldes ikke

Arbejdsulykke

Ved indtrædelse af arbejdsulykke udbetales der fuld løn i 10 uger efter ulykken.

Eksempel på løntransaktion ved arbejdsulykke:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn (ferieber.) Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Barns 1. sygedag

Der gives ret til frihed ved barnets 1. sygedag med den ved lovgivning fastsatte maksimale sygedagpengesats.

Reglen vedrører børn under 14 år.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Eksempel på løntransaktion ved barns 1. sygedag:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Dagpenge barns 1. sygedag Udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Særlige regler for København og Frederiksberg:

Der kan i visse situationer gives tjenestefri uden lønafkortning ved barns 1. sygedag. Reglen vedrører børn under 18 år.

Eksempel på løntransaktion ved barns 1. sygedag:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Barns hospitalsindlæggelse

Der gives ret til frihed ved barnets hospitalsindlæggelse. Reglen vedrører børn under 14 år; dog børn under 18 år i København og Frederiksberg.

Ved lønindberetning anvendes samme lønart, som ved barns 1. sygedag for ansatte i København og Frederiksberg.

Eksempel på løntransaktion ved barns hospitalsindlæggelse: Undtaget København og Frederiksberg.

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag Udfyldes 165,31 udfyldes ikke

Barsel for svende/ lærlinge.

Kvindelige svende og lærlinge har ret til fuld løn under barsel/adoption i indtil 14 uger. Lønnen er den til enhver tid gældende ugeløn.

Eksempel på løntransaktion ved barselsorlov:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Forældreorlov

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har moderen ret til at afholde 5 uger og faderen ret til at afholde 8 uger. Holdes orloven, der er reserveret til hver af forældrene ikke, bortfalder betalingen.

Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, som den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke

Fædreorlov

Lønart Antal Sats Beløb
3162 Løn fædreorlov Udfyldes 178,26 Udfyldes ikke

Kursus

Svendene skal have adgang til deltagelse i kurser, der udbydes af Skorstensfejerfagets efteruddannelsesudvalg. Der udbetales fuld løn under skoleophold.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
1003 Kursus Udfyldes Udfyldes udfyldes ikke
copyright by proløn © 2022