Handelsbetingelser ProLøn-Grakom

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos ProLøn A/S kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her - http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected]

Det siger kunderne om ProLøn

LÆS ALLE ANMELDELSER AF PROLØN PÅ TRUSTPILOT

Kundeservice

Det ligger i vores DNA at hjælpe dig som kunde. Sker der fejl eller problemer når du laver en lønindberetning, vil du opleve, at vi gør vores yderste, for at hjælpe dig med at løse det hurtigt og effektivt.

Du kan kontakte vores kundeservice på telefon 87 10 19 30 eller på [email protected]. Du er også meget velkommen til at benytte vores formular under "Kontakt os", som vi besvarer indenfor vores normale åbningstider.


Generelle handelsbetingelser for medlemmer af Grakom

1. Anvendelse og gyldighed

Enhver anvendelse af ProLøn A/S’ (herefter benævnt ”ProLøn”) lønadministrationsservice, (herefter benævnt ”lønadministrationen”) og hertil knyttede ydelser sker i henhold til efterfølgende betingelser. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke som en fravigelse af disse betingelser, med mindre ProLøn skriftligt har accepteret fravigelserne.

2. ProLøn’s ydelser

ProLøn leverer lønadministration i overensstemmelse med nærmere aftale mellem parterne.

3. Kundens medvirken

Kunden er forpligtet til at stille de for lønadministrationen nødvendige oplysninger og andet materiale til rådighed for ProLøn, på de tidspunkter som kræves af ProLøn. Oplysninger til brug for lønadministrationen kan gives i nærmere mellem parterne aftalt form, p.t. via elektronisk indberetning/indtastning på ProLøns webside www.proloen.dk., via telefon eller via indberetning gennem Post Danmark, på telefax eller på e-mail. Til at forestå kontakten med ProLøn skal Kunden udpege en nærmere angivet person evt. anden virksomhed (administrator), til hvem enhver henvendelse vedrørende aftalen skal rettes. Den af Kunden udpegede person/administrator skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på Kundens vegne.

4. Fuldmagter

Kunden er forpligtet til at udstede alle de for lønadministrationen og for denne aftales opfyldelse nødvendige fuldmagter, herunder fuldmagter til at ProLøn kan indhente og indberette skatte- og personoplysninger til SKAT samt til at ProLøn kan overføre midler fra Kundens pengeinstitutkonto, herunder til lønudbetaling, til betaling af A-skat m.v. samt til betaling af ProLøns vederlag for lønadministrationen.

5. Kundens forpligtelser og indeståelser

Kunden er alene berettiget til at anvende lønadministrationen i overensstemmelse med nærværende betingelser og eventuelle retningslinier som løbende gives af ProLøn. Kunden er forpligtet til at hemmeligholde firmanummer og kodeord til ProLøns webside. Firmanummer og kodeord skal opbevares forsvarligt. De sikkerhedsspecifikke dokumenter må ikke opbevares sammen med øvrige løn- eller skattepapirer. Kunden indestår for tredjemands misbrug af disse oplysninger og forpligter sig til straks at give meddelelse til ProLøn, såfremt Kunden får mistanke eller viden om, at firmanummer og kodeord er kommet til tredjemands kundskab. Kunden er ved anvendelse af telefonisk indberetning og forespørgsler forpligtet til at oplyse firmanummer og kodeord. Kunden indestår for, at alt materiale og alle oplysninger leveret til ProLøn er rigtige og er bekendt med og accepterer, at ProLøn ikke er forpligtet til at efterkontrollere disse. Kunden indestår for, at der løbende er dækning på Kundens pengeinstitutkonto for de overførsler, som skal foretages af ProLøn samt for ProLøns vederlag for lønadministrationen. Kunden hæfter for enhver disposition, herunder misbrug, som Kunden og/eller Kundens medarbejder har foranlediget. Såfremt det af ProLøn skønnes nødvendigt, er ProLøn berettiget til at nægte kunden adgang til telefonisk indberetning eller forespørgsel om oplysninger. Træffer ProLøn beslutning om en sådan udelukkelse, underretter ProLøn snarest muligt Kunden herom.

6. Persondataloven

Kunden er ansvarlig for overholdelse af persondatalovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om indhentelse af samtykke fra ansatte, om anvendelse af databehandling og om sikkerhed og kan ikke gøre ProLøn ansvarlig herfor.

7. Øvrig lovgivning

Kunden er ansvarlig for overholdelse af øvrig lovgivning, herunder skattelovgivningens og bogføringslovens bestemmelser og kan ikke gøre ProLøn ansvarlig herfor.

8. Vederlag

For lønadministrationen betaler Kunden vederlag i overensstemmelse med ProLøns til enhver tid gældende prislister. Alle prisangivelser er eksklusive moms og andre afgifter.

9. Betalingsbetingelser

ProLøn udarbejder fakturaer vedrørende den udførte lønadministration. Fakturaen forfalder pr. fakturadato, og ProLøn er berettiget til at overføre fakturabeløbet fra Kundens pengeinstitutkonto til ProLøns konto samme dato. Såfremt der ikke er tilstrækkelige midler til betaling af fakturaen på Kundens pengeinstitutkonto svarer Kunden rente med 2% pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra forfaldsdatoen og indtil beløbet er krediteret ProLøns konto i ProLøns pengeinstitut.

10. Hemmeligholdelse

ProLøn er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som ProLøn modtager vedrørende Kundens virksomhed. Kunden forpligter sig til at hemmeligholde enhver oplysning vedrørende ProLøn, med mindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand. Parternes hemmeligholdelsesforpligtelser vedvarer efter at andre dele af aftalen er ophørt. ProLøns hemmeligholdelsesforpligtelse gælder ikke for oplysninger som ProLøn i henhold til love eller andre offentlig retlige regler samt eventuelle aftaler er forpligtet til at overlevere til offentlige myndigheder, ATP, Feriekonto m.v. og/eller Kundens bankforbindelser.

11. Levering af ydelser

Overskrider ProLøn leveringstiden med mere end 10 arbejdsdage, er Kunden berettiget til at ophæve aftalen. Vælger Kunden at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for rentetab, følgeskader eller anden indirekte skade. Forårsages ProLøns forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis Kundens forsinkelse med levering af oplysninger, udskydes ProLøns leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse med tillæg af det antal dage, der efter ProLøns skøn er nødvendige, indtil ProLøn har de fornødne ressourcer til at fortsætte/gennemføre af leverancen. Kan ProLøn som følge af Kundens forsinkelse ikke disponere de interne ressourcer som forudsat, er ProLøn berettiget til at kræve vederlag for de medarbejdere, der var disponeret til levering af ydelsen hhv. de ekstraordinære ressourcer, som ProLøn har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen.

12. Reklamation og mangler

Kunden er forpligtet til straks efter ydelsens levering at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler.
Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks fremsende skriftlig reklamation. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler ved ydelsen gældende bortfaldet.
ProLøns ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til omlevering eller afhjælpning, i det omfang sådan afhjælpning er praktisk muligt og kan ske uden urimelige økonomiske omkostninger for ProLøn. Kunden kan således ikke kræve erstatning af nogen art, herunder erstatning for rentetab, følgeskade eller andet indirekte tab.

13. Begrænset hæftelse

ProLøn hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis omkostninger i forbindelse med retablering af information eller materiale, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende. ProLøns ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som ProLøn har faktureret kunden for ydelser i de 12 måneder, som gik forud for det tidspunkt, hvor kunden blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med omstændighederne, der gav anledning til erstatningskravet. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er ProLøns samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til kr. 25.000. Såfremt Kunden har valgt at indberette lønoplysninger telefonisk bærer Kunden den fulde risiko for valget af denne indberetningsform og accepterer at ProLøn ikke i noget tilfælde er erstatningsansvarlig for fejl og/eller misbrug, som ikke skyldes ProLøns groft uagtsomme forhold eller forsæt.

14.

15. Opsigelse

Aftalen om lønadministration kan af Kunden opsiges med 1 måneders forudgående skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned.
Aftalen kan af ProLøn opsiges med 3 måneders forudgående skriftligt varsel til den 1. i en måned, og er betinget af accept fra Grakom.

16. Kundens misligholdelse

Såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til lønadministrationsaftalen er ProLøn berettiget til at ophæve aftalen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. Ophæver ProLøn aftalen som følge af Kundens misligholdelse har Kunden ikke krav på at få tilbagebetalt allerede fakturerede og/eller erlagt vederlag, hverken helt eller delvist.

17. Ændring af betingelser for lønadministrationen

ProLøn kan - efter aftale med Grakom - med 30 dages skriftligt varsel ændre betingelserne for anvendelse af lønadministrationen. Såfremt ændringerne medfører væsentlige ulemper for Kunden, og Kunden ikke kan acceptere dette, kan Kunden, uanset pkt. 15, opsige aftalen med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Skriftlig meddelelse om Kundens opsigelse skal være ProLøn i hænde senest 7 kalenderdage efter datoen for ProLøns meddelelse om ændringerne til Kunden.

18. Forhold uden for ProLøns kontrol

ProLøn er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira, linienedbrud eller forstyrrelser af datanet eller telefonlinier eller andre omstændigheder, som ProLøn ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er ProLøn berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

19. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem ProLøn og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal efter ProLøns valg afgøres med Byretten i Randers som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftinstitut”. Voldgiftsretten skal have sæde i Randers. Uanset ovenstående kan ProLøn dog altid vælge at sagsøge Kunden ved dennes hjemting.

copyright by proløn © 2024