Lønforhold for månedslønnede/feriekode 0

Normalt består medarbejderens løn af en fast løn for et fast gennemsnitligt timetal pr. måned.

Der kan herudover være løn for de ekstra timer, overarbejde med 50% eller 100% tillæg samt fradrag for fri uden løn som registreres særskilt. Ved brug af bestemte lønarter kan løn for disse ekstra timer beregnes automatisk.
Man optjener ikke feriepenge, når man holder ferie, så når der afholdes ferie skal der ske en reduktion af beregningsgrundlaget for feriepengene. Via lønarter registreres det antal feriedage, der afholdes, og der vil herefter automatisk ske reduktion i beregningsgrundlaget.
Der vil løbende sammen med lønudbetalingen automatisk blive beregnet opsparing af feriepenge/ferietillæg. Systemet gemmer disse oplysninger med henblik på udbetaling af ferietillæg.

Ferieregnskab

Hvis virksomheden er tilmeldt ‘Ferieregnskab’ hos ProLøn, kan ferieoplysningerne desuden danne grundlag for opgørelse af virksomhedens skyldige ferie, ligesom de vil være beregningsgrundlag i forbindelse med opgørelse af feriepenge for medarbejdere, der forlader virksomheden. Opgørelsen bør foretages på medarbejderens sidste lønseddel og kan ske automatisk ved angivelse af en enkelt lønart.

I forbindelse med den enkelte lønkørsel kan man se ferieregnskabet under ‘ProArkiv’, ‘Indberettet løn’ og ‘standard søgninger’ Her kan følgende ses:

Restferiedage for hver enkelt medarbejder
Ferietillæg her kan det ses hvad der er opsparet og hvad der er udbetalt
Skyldige feriepenge for hver enkelt medarbejder

Ved anvendelse af de beskrevne lønarter og regler for feriehåndtering i de efterfølgende afsnit opnås følgende:

 1. Der sker ingen opsparing af feriepenge, når medarbejderen holder ferie.
 2. Medarbejderen informeres løbende på lønsedlen om tilgodehavende restferiedage.
 3. Opgørelse af virksomhedens skyldige feriepenge. Ved den enkelte lønkørsel opgøres ferieregnskabet for alle fastlønnede medarbejdere, således at virksomheden altid kender omfanget af skyldige feriepenge pr. medarbejder, pr. afdeling og totalt
 4. Automatisk beregning af feriepenge ved fratrædelse.


Lønartsoversigt

 

Nedenstående lønarter bør anvendes for den optimale udnyttelse af ProLøn’s muligheder for automatiske beregninger. Lønarterne er også beskrevet med eksempler i de efterfølgende i de efterfølgende afsnit.
Virksomheden skal hos ProLøn være tilmeldt ‘Ferieregnskab’ for, at få det fulde udbytte af nedenstående.

  Lønart Antal Sats Beløb
Normalløn: Tillæg 920-979 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Normallønnen registreres på lønarterne 920-979 med såvel antal timer som beløb.
Tillæg til normallønnen registreres på lønarterne 980-989 enten som beløb eller som antal og sats.
Det samlede beløb fra normalløn + tillæg til normalløn danner sammen med timerne tastet under normallønnen grundlag for beregning af en timesats og en dagssats, som anvendes til de automatiske beregninger på de følgende lønarter.
Tillæg til normalløn:
 
Tillæg 980-989 Udfyldes ikke

eller

Udfyldes

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes

Udfyldes ikke

Ekstra timer:
eller
Fri uden løn:
Tillæg 2010 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes kun med antal timer. Timesatsen beregnes automatisk ud fra normallønnen.
Timerne angives med minus foran, hvis der er tale om Fri uden løn
Overarbejds-timer 50 %: Tillæg 2022 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes kun med antal timer. Timesatsen beregnes automatisk ud fra normallønnen.
Overarbejds-timer 100 %: Tillæg 2023 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes kun med antal timer. Timesatsen beregnes automatisk ud fra normallønnen.
Ferie uden løn (dage): Tillæg 1995 Udfyldes
(dage)
Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes kun med antal dage. Dagssatsen beregnes automatisk ud fra normallønnen.
Dagene angives med minus foran, da der er tale om et fradrag i lønnen
Ferie uden løn (timer): Tillæg 1996 Udfyldes
(timer)
Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes kun med antal timer. Timesatsen beregnes automatisk ud fra normallønnen.
Timerne angives med minus foran, da der er tale om et fradrag i lønnen
Ferie uden løn Tillæg 1997 Kan udfyldes Kan udfyldes Kan udfyldes Denne lønart laver ikke en automatisk beregning.
Her skal der skrives enten minus i antal og med en sats i plus eller minus i antal og minus i beløb.

 

  Lønart Antal Sats Beløb
Udb. Ferietillæg (med pension):
 
 
Tillæg
 
 
Tillæg
8838 /8836
 
8838 /8836
 
 
 
Udfyldes ikke

999,99
 

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes
 
 
Udfyldes ikke
Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.
Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 999,99, og systemet finder selv ferietillægget ud fra optjeningsårets beregnede ferietillæg.
Lønart 8836 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -1 (sidste år).
Udb. Ferietillæg (uden pension)
 
Tillæg
 
 
Tillæg
8839 /8837
 
8839 /8837
Udfyldes ikke

999,99

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes
 
 
Udfyldes ikke
Anvendes på samme vis som lønart 8838 (beskrevet ovenfor). Lønart 8838 indgår dog ikke i pensionsberegningen.
Lønart 8837 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -1 (sidste år).
Afholdt ferie med løn:
(denne lønart bruges til ferie afholdt i indeværende ferieår)
5871 Udfyldes
(antal feriedage)
Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes kun med antal dage. Dagssatsen beregnes automatisk ud fra normallønnen.
Afholdt ferie med løn:
(denne lønart bruges efter 1/9, hvis det er ferie der er optjent før 1/9)
5822 Udfyldes
(antal feriedage)
Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes kun med antal dage. Dagssatsen beregnes automatisk ud fra normallønnen.
Ferie ved afgang/ Brancheordning/Beholder feriepengene selv
Se *)
8851

Udfyldes
Antal = 1

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Hvis der ønskes ferieafregning af en fratrådt medarbejder skal en af lønarterne 8851 eller 8853 være til stede samtidig med, at der skal være påført en rejst dato på medarbejderens stamkort.
ProLøn foretager herefter automatisk ferie- og skatteberegning og afregner netto-beløbet med Brancheordning/FerieKonto ved lønarterne 8851/8853 eller bruttoferiepenge ved beholder selv med lønart 8852.
Forudsætningen for at ProLøn automatisk kan foretage en korrekt feriepenge-afregning er, at lønarterne 920-979 samt 5871/5822 er anvendt ved registrering af optjent løn og afholdt ferie.
     

 

Ferie ved afgang / FerieKonto 8853

Udfyldes
Antal = 1

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

*) Specielt for firmaer der selv beholder feriepengene
Hvis firmaet selv beholder feriepengene i virksomheden, skal der først ske en beskatning af feriepengene ved udbetaling. Men i forbindelse med fratrædelse skal de resterende feriedage og feriepenge indberettes i e-indkomst, og medarbejderen skal søge om feriepengene på borger.dk. Se nærmere i afsnittet “opgørelse af feriepenge ved fratrædelse”.

Normal løn

Normalt består medarbejderens løn af en fast løn for et fast gennemsnitligt timetal pr. måned.
Normallønnen registreres på lønarterne 920-979 med såvel antal timer som beløb.
Tillæg til normallønnen registreres på lønarterne 980-989 enten som beløb eller som antal og sats.
Det samlede beløb fra normalløn + tillæg til normalløn danner sammen med timerne tastet under normallønnen grundlag for beregning af timesats og en dagssats, som anvendes til de automatiske beregninger på de følgende lønarter.

Løbende sammen med lønudbetalingen beregnes automatisk opsparing af feriepenge/ferietillæg.
Systemet gemmer disse oplysninger med henblik på udbetaling af ferietillæg.
Desuden kan oplysningerne danne grundlag for opgørelse af virksomhedens skyldige ferie, ligesom de vil være beregningsgrundlag i forbindelse med opgørelse af feriepenge for medarbejdere, der forlader virksomheden.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart  

Antal

Sats

Beløb

920

Månedsløn

160,33

udfyldes ikke

22.000,00

På medarbejderens lønseddel vises følgende:

LØNART TEKST

ENHEDER

SATS

BELØB

0920

Månedsløn

160,33

 

22.000,00

8965

ATP

 

 

-90,00

8993

Bruttoskat 8 %

 

 

-1.753,00

9000

A-skat

 

 

-6.450,00

 

Disponibel på medarb konto:

 

 

13.707,00

PERIODENS TAL:

 

 

   
Bruttoskattegrundlag:

21910,00

Bruttoskat:

1753,00

A-indkomst:

20157,00

A-skat:

6450,00

Bruttotimer:

160,33

Ferieberettiget løn:

22000,00

 

Ekstra timer/Fri uden løn

I tilfælde af ekstra timer/fri uden løn og/eller overarbejde med tillæg på 50 % eller 100 % skal man kun registrere de aktuelle antal timer i “ANTAL” på de relevante lønarter. Systemet beregner herefter automatisk gældende timesats med udgangspunkt i månedens løn og månedens timer.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart  

Antal

Sats

Beløb

920

Månedsløn

160,33

udfyldes ikke

22.000,00

2010

Ekstra timer

4,00

udfyldes ikke

udfyldes ikke

2010

Ekstra timer
(fri uden løn)

-2,00

udfyldes ikke

udfyldes ikke

2022

Overarbejdstime 50 %

6,00

udfyldes ikke

udfyldes ikke

2023

Overarbejdstime 100 %

1,50

udfyldes ikke

udfyldes ikke

 

På medarbejderens lønseddel vises følgende:

LØNART TEKST

ENHEDER

SATS

BELØB

0920

Månedsløn

160,33

 

22.000,00

2010

Ekstra timer

4,00

137,22*

548,88

2010

Ekstra timer

-2,00

137,22

-274,44

2022

Overarbejdstime 50 %

6,00

205,83

1234,98

2023

Overarbejdstime 100 %

1,50

274,43

411,65

8965

ATP

 

 

-90,00

8993

Bruttoskat 8 %

 

 

-1.906,00

9000

A-skat

 

 

-7.016,00

 

Disponibel på medarb konto:

 

 

14.909,07

PERIODENS TAL:

 

 

   
Bruttoskattegrundlag:

23831,07

Bruttoskat:

1906,00

A-indkomst:

22925,07

A-skat:

7016,00

Bruttotimer:

169,83

Ferieberettiget løn:

23921,07

*satsen er beregnet ud fra månedslønnen på 22.000 og divideret med timetallet. (22.000/160,33 = 137,22)

 

Ferie medarbejderen selv betaler

Medarbejderen skal selv betale sin ferie, hvis han/hun endnu ikke har opsparet ret til ferie med løn i virksomheden.

Ved lønindberetning registreres det antal dage, der afholdes.

Eksempel:
Der afholdes 1 uges ferie svarende til brug af 5 feriedage.
Ved anvendelse af lønart 1995 beregner ProLøn automatisk gældende dagssats svarende til månedens løn x 0,048.

Obs! Antal feriedag indmeldes med minus, så lønnen reduceres.

Reduktionen påvirker den ferieberettigede løn, skatteberegningen samt medarbejderens udbetalte nettoløn.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart  

Antal

Sats

Beløb

920

Månedsløn

160,33

udfyldes ikke

22.000,00

1995

Ferie uden løn

-5,00

udfyldes ikke

udfyldes ikke

På medarbejderens lønseddel vises følgende:

LØNART TEKST

ENHEDER

SATS

BELØB

0920

Månedsløn

160,33

 

22.000,00

1995

Ferie uden løn

-5,00

1.056,00

-5.280,00

8965

ATP

 

 

-90,00

8993

Bruttoskat 8 %

 

 

-1.330,00

9000

A-skat

 

 

-4.896,00

 

Disponibel på medarb konto:

 

 

10.404,00

PERIODENS TAL:

 

 

   
Bruttoskattegrundlag:

16630,00

Bruttoskat:

1330,00

A-indkomst:

15300,00

A-skat:

4896,00

Bruttotimer:

160,33

Ferieberettiget løn:

16720,00

Ved lønart 1995 er formlen: 22.000*4,8%*antallet der står på lønarten.

Udbetaling af ferietillæg

 

I ferieloven kan virksomheden vælge mellem 2 principper for udbetaling af ferietillæg.
Det første princip er udbetaling 2 gange på et ferieår, med lønnen i maj og igen i august.

 1. det der udbetales i maj er opsparet i perioden september-maj.
 2. det der udbetales i august er opsparet i perioden juni-august.

Det andet princip er løbende udbetaling ved ferieafholdelse.
Ferietillægget udbetales ved angivelse af beløb eller med 999,99 i antal (udbetaler saldo incl. indeværende lønkørsel)

Lønart Antal Sats Beløb
8838 UDB. FERIETILLÆG AR 0 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes

Denne lønart er pensionsgivende.

Lønart Antal Sats Beløb
8839 UDB. FERIETILLÆG AR 0 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes

Denne lønart er ikke pensionsgivende.

Hvis virksomheden anvender det andet princip kan der blive behov for en lønart til at udbetale for tidligere ferieår. (fra. 1. september 2021)
Her er det ikke muligt at skrive 999,99. Antal kan eventuelt bruges til at skrive, hvor mange dage der udbetales for.

Lønart Antal Sats Beløb
8836 UDB. FERIETILLÆG AR-1 Udfyldes eventuelt Udfyldes ikke Udfyldes

Denne lønart er pensionsgivende.
Eller

Lønart Antal Sats Beløb
8837 UDB. FERIETILLÆG AR-1 Udfyldes eventuelt Udfyldes ikke Udfyldes

Denne lønart er ikke pensionsgivende.

 

Afholdelse af ferie med løn

Man optjener ikke feriepenge, når man holder ferie, så sammen med afholdelse af ferien foretages reduktion af beregningsgrundlaget for feriepengene i indeværende optjeningsår.
I lønsystemet registreres via lønart 5871 eller 5822 det antal feriedage, der afholdes.

Fra 1/9 2020 gælder et ferieår fra 1/9 – 31/8. Ferieafholdelsen er fra 1/9 – 31/12 i efterfølgende år, i alt 16 måneder.

Ferieoptjening i perioden 1/9 20xx – 31/8 20xx:
Ved afholdelse af ferie i perioden september – august anvendes/forbruges den ferie, der er optjent i indeværende ferieår på lønart 5871

Ferie der afholdes efter optjeningsperioden er slut, altså efter 31/8, indmeldes på lønart 5822.

Eksempel 1:

 

Medarbejderen afholder 15 dages ferie i juli 2021. Der er 16 dage til rest.
De 15 dages ferie indmeldes på lønart 5871.
I lønsystemet sker følgende:

 1. Medarbejderens restferiesaldo reduceres med 15 dage. Det vil sige, at der står en ny restsaldo på 1 dag.
 2. Medarbejderens ferieberettiget løn reduceres med antal forbrugte feriedage X gældende dagssats. (månedsløn X 0,048). I eksemplet nedenfor bliver det 15X(25.000*0,048) = 6.000,00.
 3. Virksomhedens skyldige feriepenge reduceres.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart

 

Antal

Sats

Beløb

920

Månedsløn

160,33

udfyldes ikke

25.000,00

5871

Ferie afholdt år 0

15,00

udfyldes ikke

udfyldes ikke

 

På medarbejderens lønseddel vises følgende:

LØNART TEKST

ENHEDER

SATS

BELØB

0920

Månedsløn

160,33

 

25.000,00

8965

ATP

 

 

-94,67

8993

Bruttoskat 8 %

 

 

-1.992,00

9000

A-skat

 

 

-6.225,00

 

Disponibel på medarb konto:

 

 

16.688,33

PERIODENS TAL:

 

 

DIVERSE SALDI:  
Bruttoskattegrundlag:

24905,33

Opsparet ferie 2020:

22,92

Bruttoskat:

1992,00

Forbrugt ferie 2020:

21,92

A-indkomst:

22913,33

Restferiedage 2020:

1,00

A-skat:

6225,00

Afh. ferie med løn:

15,00

Bruttotimer:

160,33

Ferieberettiget løn:

7000,00

Eksempel 2:

 

Medarbejderen afholder 1 dages ferie i oktober 2021. Der er 1 dage til rest fra ferieåret 2020.
Den 1 dages ferie indmeldes på lønart 5822.
I lønsystemet sker følgende:

 1. Medarbejderens restferiesaldo reduceres med 1 dag. Det vil sige, at der står en ny restsaldo på 0 dage.
 2. Medarbejderens ferieberettiget løn reduceres med antal forbrugte feriedage X gældende dagssats. (månedsløn X 0,048). I eksemplet nedenfor bliver det 1X(25.000*0,048) = 1.200,00.
 3. Virksomhedens skyldige feriepenge reduceres.

Eksempel på løntransaktion for medarbjederen:

Lønart

 

Antal

Sats

Beløb

920

Månedsløn

160,33

udfyldes ikke

25.000,00

5822

Ferie afholdt år-1

1,00

udfyldes ikke

udfyldes ikke

 

På medarbejderens lønseddel vises følgende:

LØNART TEKST

ENHEDER

SATS

BELØB

0920

Månedsløn

160,33

 

25.000,00

8965

ATP

 

 

-94,67

8993

Bruttoskat 8 %

 

 

-1.992,00

9000

A-skat

 

 

-6.225,00

 

Disponibel på medarb konto:

 

 

16.688,33

PERIODENS TAL:

 

 

DIVERSE SALDI:  
Bruttoskattegrundlag:

24905,33

Opsparet ferie 2021:

4,17

Bruttoskat:

1992,00

Forbrugt ferie 2021:

0,00

A-indkomst:

22913,33

Restferiedage 2021:

4,17

A-skat:

6225,00

Afh. ferie med løn:

1,00

Bruttotimer:

160,33

Ferieberettiget løn:

23800,00

 

Opgørelse af feriepenge ved fratrædelse

I forbindelse med afgang skal der for medarbejdere uden løbende ferieopsparing foretages afregning af feriepenge.

Opgørelsen bør foretages på medarbejderens sidste lønseddel.

ProLøn foretager automatisk ferieafregning, hvis der på medarbejderen indmeldes transaktion på lønart 8851 eller 8853. Samtidig skal der være indmeldt en fratrædelses dato på medarbejderen.

Den valgte lønart angiver, om hvad der skal ske med feriepengene.
Lønart 8851 overfører nettoferiepengene til Brancheferieordning, medmindre virksomheden beholder feriepengene i virksomheden, så bliver bruttoferiepenge indberettet i e-indkomst.
Lønart 8853 overfører nettoferiepengene til FerieKonto i Hillerød.

Hvis virksomheden beholder feriepengene i virksomheden, så skal der indberettes hvor mange feriepenge der er tilbage. Herefter skal medarbejderen gå på borger.dk og anmode om feriepengene, når denne holder ferie. Derefter vil anmodningen komme til virksomheden.

Her gælder det, at medarbejderen først bliver beskattet ved udbetaling. For at nedskrive i ferieregnskabet skal lønart 5873 bruges til at nedskrive for indeværende ferieår og 5832 til at nedskrive fra det sidste ferieår.
Derudover skal feriepengene udbetales på lønart 5882. Det vil sige at der skal bruges lønart 5882 og enten 5873 eller 5832.

Lønforhold for timelønnede/feriekode 1

Normalt består medarbejderens løn af timeløn med en fast timesats, hvor timerne kan variere fra lønperiode til lønperiode.
Derudover kan der være forskellige tillæg.

Når medarbejderen holder ferie, bliver der ikke opsparet feriepenge og der bliver ikke givet løn. Medmindre virksomheden beholder feriepengene i virksomheden, så sker der en udbetaling og beskatning af feriepengene. Hvis virksomheden afregner feriepenge til FerieKonto eller en feriekasse, så vil der ske en løbende beskatning af feriepengene.

Lige meget hvilken ordning virksomheden har, så skal medarbejderen søge om feriepengene på borger.dk.

Ferieregnskab

Hvis virksomheden er tilmeldt ‘Ferieregnskab’ hos ProLøn, kan der vælges mellem 2 forskellige muligheder for de timelønnede. Ved begge muligheder kan de opsparede dage, de forbrugte dage og de resterende dage ses på lønsedlerne – og på ferieregnskabet.
Ved den ene mulighed, er det muligt at få beløb på lønsedlerne også, dette anbefaler vi til de virksomheder, der har feriepengene i virksomheden. Her vil bruttobeløbene fremgå af lønsedlerne. For de virksomheder der afregner til FerieKonto/feriekasse anbefaler vi ikke ferieregnskab på de timelønnet.

I forbindelse med den enkelte lønkørsel kan man se ferieregnskabet under ‘ProArkiv’, ‘Indberettet løn’ og ‘standard søgninger’.

I forbindelse med sygdom ved en timelønnet medarbejder, hvor der skal afregnes sygeferiepenge bruges følgende lønarter:

Hvis sygeferiepenge skal afregnes til FerieKonto/feriekasse:

Lønart   Antal Sats Beløb
5435 SYGEFERIEPENGE Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke

 

Hvis sygeferiepenge beholdes i virksomheden:

Lønart   Antal Sats Beløb
5635 SYGEFERIEPENGE Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke

 

Afholdelse af ferie

Når en timelønnet afholder ferie, skal der tages højde for, om der anvendes FerieKonto/feriekasse eller feriepenge beholdes i virksomheden.

Fra 1/9 2020 gælder et ferieår fra 1/9-31/8. Ferieafholdelsen er fra 1/9-31/12 i efterfølgende år, i alt 16 måneder.

Ferieoptjening i perioden 1/9 20xx 31/8 20xx:
Ved afholdelse af ferie i perioden september-august anvendes/forbruges den ferie, der er optjent i indeværende ferieår på lønart 5816 (ved feriekonto/feriekasse) eller lønart 5813 (ved beholder feriepengene i virksomheden)

Ferie der afholdes efter optjeningsperioden er slut, altså efter 31/8, indmeldes på lønart 5815 (ved feriekonto/feriekasse) eller 5812 (ved beholder feriepengene i virksomheden)

FerieKonto/Feriekasse

Hvis der kun skal nedskrives dage, altså virksomheden ikke skal udbetale feriepengene gælder følgende:

 

Lønart   Antal Sats Beløb
5816 FERIE AFHOLDT AR 0 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke

 

Lønart   Antal Sats Beløb
5815 FERIE AFHOLDT AR -1 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke

 

Beholder feriepengene i virksomheden

Hvis der skal nedskrives dage og virksomheden samtidig skal udbetale feriepengene gælder følgende:

 

Lønart   Antal Sats Beløb
5813 FERIE AFH/UDB AR 0 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes

 

Lønart   Antal Sats Beløb
5812 FERIE AFH/UDB AR -1 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes

For at udbetale/nedskrive feriepengene skal lønart 5813 eller 5812 bruges med følgende lønart:

Lønart   Antal Sats Beløb
5882 FERIEPENGE FØR SKAT Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes

Lønart 5812+5813 nedskriver dage og beløb i ferieregnskabet, mens lønart 5882 udbetaler og indberetter til e-indkomst.

Eksempel 1, ved FerieKonto/Feriekasse:

 

Medarbejderen afholder 5 dages ferie i juli 2021. Der er 6 dage til rest.
De 5 dages ferie indmeldes på lønart 5816.
I lønsystemet sker følgende:

 1. Medarbejderens restferiesaldo reduceres med 5 dage. Det vil sige, at der står en ny restsaldo på 1 dag.

 

Eksempel på løntransaktion for medarbjederen:

Lønart

 

Antal

Sats

Beløb

1002

Timeløn

148

150

Udfyldes ikke

5816

Ferie afholdt år 0

5,00

udfyldes ikke

udfyldes ikke

 

På medarbejderens lønseddel vises følgende:

LØNART TEKST

ENHEDER

SATS

BELØB

1002

Timeløn

148

150

 22.200,00

8965

ATP

 

 

-94,67

8993

Bruttoskat 8 %

 

 

-1,992,00

9000

A-skat

 

 

-6.225,00

 

Disponibel på medarb konto:

 

 

13.888,33

PERIODENS TAL:

 

 

DIVERSE SALDI:  
Bruttoskattegrundlag:

22.200,00

Opsparet ferie 2020:

22,92

Bruttoskat:

1992,00

Forbrugt ferie 2020:

21,92

A-indkomst:

20.208,00

Restferiedage 2020:

1,00

A-skat:

6225,00

Afh. ferie med løn:

5,00

Bruttotimer:

148,00

Ferieberettiget løn:

22.200,00

 

Eksempel 1, ved beholder feriepengene selv

Medarbejderen afholder 5 dages ferie i juli 2021. Der er 6 dage til rest.
De 5 dages ferie indmeldes på lønart 5813 og beløb indmeldes på lønart 5882. (beløbet er det beløb medarbejderen har søgt om via borger.dk)
I lønsystemet sker følgende:

 1. Medarbejderens restferiesaldo reduceres med 5 dage. Det vil sige, at der står en ny restsaldo på 1 dag.
 2. Virksomhedens skyldige feriepenge reduceres.

 

Eksempel på løntransaktion for medarbjederen:

Lønart

 

Antal

Sats

Beløb

1002

Timeløn

148

150

Udfyldes ikke

5813

Ferie afholdt år 0

5,00

udfyldes ikke

5.000,00

5882

Feriepenge før skat

5,00

Udfyldes ikke

5.000,00

 

På medarbejderens lønseddel vises følgende:

LØNART TEKST

ENHEDER

SATS

BELØB

1002

Timeløn

148

150

 22.200,00

5882
8965

Feriepenge før skat
ATP

5,00

 

5.000,00
-94,67

8993

Bruttoskat 8 %

 

 

-2,168,00

9000

A-skat

 

 

-8.568,00

 

Disponibel på medarb konto:

 

 

16.169,33

PERIODENS TAL:

 

 

DIVERSE SALDI:  
Bruttoskattegrundlag:

27.105,33

Opsparet ferie 2020:

22,92

Bruttoskat:

2.172,00

Forbrugt ferie 2020:

21,92

A-indkomst:

24.978,20

Restferiedage 2020:

1,00

A-skat:

8.568,00

Afh. ferie med løn:

5,00

Bruttotimer:

148,00

Ferieberettiget løn:

22.200,00

Eksempel 2, ved FerieKonto/Feriekasse:

Medarbejderen afholder 1 dages ferie i oktober 2021. Der er 1 dage til rest fra ferieåret 2020.
Den 1 dages ferie indmeldes på lønart 5815.
I lønsystemet sker følgende:

 1. Medarbejderens restferiesaldo reduceres med 1 dage. Det vil sige, at der ikke står noget restferie tilbage.

Eksempel på løntransaktion for medarbjederen:

Lønart

 

Antal

Sats

Beløb

1002

Timer

148

150

Udfyldes ikke

5815

Ferie afholdt år-1

1,00

udfyldes ikke

udfyldes ikke

 

På medarbejderens lønseddel vises følgende:

LØNART TEKST

ENHEDER

SATS

BELØB

0920

Månedsløn

148

150,00

22.200,00

8965

ATP

 

 

-94,67

8993

Bruttoskat 8 %

 

 

-1.768,00

9000

A-skat

 

 

-6.225,00

 

Disponibel på medarb konto:

 

 

14.112,33

PERIODENS TAL:

 

 

DIVERSE SALDI:  
Bruttoskattegrundlag:

22.200,00

Opsparet ferie 2021:

4,17

Bruttoskat:

1.768,00

Forbrugt ferie 2021:

0,00

A-indkomst:

20.432,00

Restferiedage 2021:

4,17

A-skat:

6.225,00

Afh. ferie med løn:

1,00

Bruttotimer:

148,00

Ferieberettiget løn:

22.200,00

 

Eksempel 2, ved beholder feriepengene selv:

Medarbejderen afholder 1 dages ferie i oktober 2021. Der er 1 dage til rest fra ferieåret 2020.
Den 1 dages ferie indmeldes på lønart 5812 og og beløb indmeldes på lønart 5882. (beløbet er det beløb medarbejderen har søgt om via borger.dk)
I lønsystemet sker følgende:

 1. Medarbejderens restferiesaldo reduceres med 1 dage. Det vil sige, at der ikke står noget restferie tilbage.
 2. Virksomhedens skyldige feriepenge reduceres.

Eksempel på løntransaktion for medarbjederen:

Lønart

 

Antal

Sats

Beløb

1002

Timer

148

150

Udfyldes ikke

5812

Ferie afholdt år-1

1,00

Udfyldes ikke

1.000

5882

Feriepenge før skat

1

Udfyldes ikke

1.000

 

På medarbejderens lønseddel vises følgende:

LØNART TEKST

ENHEDER

SATS

BELØB

0920

Månedsløn

148

150,00

22.200,00

5882
8965

Feriepenge før skat
ATP

 

 

1.000,00
-94,67

8993

Bruttoskat 8 %

 

 

-1.848,00

9000

A-skat

 

 

-6.225,00

 

Disponibel på medarb konto:

 

 

15.032,33

PERIODENS TAL:

 

 

DIVERSE SALDI:  
Bruttoskattegrundlag:

23.105,33

Opsparet ferie 2021:

4,17

Bruttoskat:

1.848,00

Forbrugt ferie 2021:

0,00

A-indkomst:

21.257,33

Restferiedage 2021:

4,17

A-skat:

6.225,00

Afh. ferie med løn:

1,00

Bruttotimer:

148,00

Ferieberettiget løn:

22.200,00

 

 

copyright by proløn © 2024