Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning.

Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Tandlægeforeningens medlemmer. Udgangspunktet for håndbogen er de af Tandlægeforeningen indgåede overenskomster med HK Privat, Dansk Tandplejerforening og Tandteknikerforeningen. Håndbogen giver ikke svar på alt. Dybdegående information vil kunne søges i de nævnte overenskomster.

Desuden er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på

87 10 19 30 eller på mail [email protected]

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Anvendelse af Mit ProLøn er beskrevet i håndbogen ”Mit ProLøn Håndbog”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pensioner:

Pension for Funktionærer (som er en del af PFA Pension) eller Pension Danmark (klinikassistenter og klinikassistentelever i det fyldte 18. år og ansat over 2 mdr. eller derover på overenskomstområdet)

PFA Pension (tandplejere)

Pension Danmark (tandtekniker)

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten.(Lønart 8910/8911/8912/8913).

Hvis virksomheden har en optrapningsordning, skal virksomheden give besked om dette til ProLøn A/S.

ProLøn A/S sørger for at % -satsen automatisk ajourføres, som beskrevet i overenskomsten.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger:

 

Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.

 

Overenskomst-mæssige lønstigninger: Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller Mit ProLøn. Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Lønart Antal Sats Beløb
Månedsløn:* Tillæg 0920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn.
Timer:* Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen. Timetal nulstilles efter brug.
Faste timer:* Tillæg 1004 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Som lønart 1002, anvendes hvor timerne er faste fra gang til gang. Timetal nulstilles ikke efter brug.
Ferie med løn:*

 

Tillæg 1121 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes når funktionærer og elever afholder ferie med løn. Løn under ferie er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig.
Overarb. time incl.
50%:
Tillæg 2031 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 50 % tillægget) udfyldes.
Overarb. Time incl. 100 %: Tillæg 2032 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 100 % tillægget) udfyldes.
Overarb. Time incl. 150 %: Tillæg 2033 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. 150 % tillægget) udfyldes.
Ferieber. Tillæg: Tillæg 2601 Udfyldes efter behov
Personligt tillæg: Tillæg 2602 Udfyldes efter behov
Forskudttids-tillæg: Tillæg 2401  Udfyldes  Udfyldes  Udfyldes ikke For arbejde i tidsrummet 18.00 – 07.00 Klinikassistenter

Sats pr. 1. marts 2020: kr. 40,64 pr. time

Sats pr. 1. marts 2021: kr. 41,29 pr. time

Sats pr. 1. marts  2022 kr. 41,95 pr. time

For arbejde i tidsrummet 18.00 – 07.00 Tandplejer

Sats pr. 1. marts 2020: kr. 57,28 pr. time

Sats pr. 1. marts 2021: kr. 58,20 pr. time

Sats pr. 1. marts  2022 kr. 59,13 pr. time

Rådigheds- tillæg: Tillæg 2604 Udfyldes efter behov
Klinik-beklædning: Tillæg 2605 Udfyldes efter behov

 

Lønart Antal Sats Beløb
Direkte på grundforløb: Tillæg 2617 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til elever, der tiltræder direkte på grundforløbet § 28 stk. 4.

Sats pr. 1. april 2020: kr. 6.187,43 pr. md.

Sats pr. 1. april 2021: kr. 6.292,61 pr. md.

Sats pr. 1. april 2022 kr. 6.399,59 pr. md.

3 års erhvervs-erfaring: Tillæg 2616 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til elever med dokumenteret erhvervserfaring svarende til 3 års fuldtidsbeskæftigelse.

Sats pr. 1. april 2020: kr. 1.041,41 pr. md.

Sats pr. 1. april 2021: kr. 1.059,11 pr. md.

Sats pr. 1. april 2022 kr. 1.077,12 pr. md.

Skattefri godtgørelse: Tillæg 7240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal udfyldes med baggrund i statens takster.
Befordrings-refusion: Tillæg 7241 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse.
Sygetimer:*

 

Tillæg 3101 Udfyldes

 

 

Udfyldes ikke

 

Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal timer. Anvendes hvor der ikke udbetales løn under sygdom, men hvor antal sygetimer ønskes vist på lønsedlen.
Syge
dagpenge
:*
Tillæg 3146

 

Udfyldes
Udfyldes
Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats, skal timerne registreres som dagpenge.

Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.

De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Løn barsel:* Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal timer.

”Sats” udfyldes med timeløn.

Barns 1. sygedag:* Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal timer.
Ledighedsdage: Tillæg 2066 Udfyldes
Udfyldes
Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal dage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering: Tillæg 2790 Udfyldes

eller

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

 

 

Udfyldes

Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

 

Lønart Antal Sats Beløb
Værdi fri telefon m.m. Tillæg 2240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udfyldes med det beløb, som skal beskattes i lønperioden.

Se nærmere beskrivelse under Personalegoder i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udb. Ferietillæg (incl. pension)

 

Tillæg

 

 

Tillæg

8838/8836  Udfyldes ikke

999,99

 

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

 

 

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsperioden, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 999,99, og systemet finder selv ferietillægget udfra ferieberettigede løn.

Lønart 8836 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent i det tidligere ferieår.

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk vedr. ferieopsparing og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt, at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.
Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummeret, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.
Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage samt indberetningen af ansættelsesperioder til Skat.
Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.
Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.
ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing/ferie med løn (klinikassistenter, månedslønnede tandplejere)

1: ferieopsparing (p.t. 2020 12,5 %) til Feriekonto (timelønnede tandplejere samt tandplejere og tandlæger på provision)

Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 0/1.
Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Pensionsordninger er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910, 8911, 8912 eller 8913 udfor pensionsordningen.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.
Lønstatistik til Danmarks Statistik

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik.

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

Er du bruger af Mit ProLøn vil der ud for de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

 

De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende:

226100: Tandlægearbejde

325110: Tandklinikassistentarbejde

325120: Tandplejerarbejde

321400: Tandteknikerarbejde

422600: Tandlægesekretær

Har du en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, kan du selv finde den korrekte kode via Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk/disco-08lon.

Løngrundlag

På bagsiden af stambilaget er der mulighed for indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

 

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.


Løn

De aktuelle lønsatser aftales i virksomheden under hensyntagen til den aftalte løn / overenskomsten.

Når man indberetter lønnen, kan man anvende lønarterne:

0920
: Månedsløn

1002
: Variable timer (behandles som ferieberettiget løn

1004
: Faste timer (behandles som ferieberettiget løn)

Eksempler:

 

Lønart Antal Sats Beløb
0920 Månedsløn: 160,33 udfyldes ikke 25.000,00

 

Lønart Antal Sats Beløb
1002 Timer: 160,33 135,00 udfyldes ikke

 

Lønart Antal Sats Beløb
1004 Faste timer: 160,33 135,00 udfyldes ikke

 

Lønart Antal Sats Beløb
1004 Faste Timer: 160,33 135,00 udfyldes ikke

Pension

Pension / tandlæger:

Tandlæger er kun omfattet af pensionsordning, hvis det er aftalt i ansættelsesaftalen mellem virksomheden og tandlægen.

Arbejdsmarkedspension / klinikassistenter (§20) (8910/8913)

 

PFA Pension 8910:

Der er i overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og HK Privat indgået aftale om anvendelse af pensionsordning i PFA Pension – den mest anvendte ordning.

Pension Danmark 8913:

Der er i overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og HK Privat indgået aftale om anvendelse af pensionsordning i Pension Danmark.

Pensionsbidraget udgør pt. 13,5 % (arbejdsgiver betaler 11 % og medarbejder 2,5 %).

Alders- og anciennitetskrav

Medarbejdere som er fyldt 18, men ikke 67 år og som har været beskæftiget på overenskomstens område i mindst 2 måneder.

Tidligere beskæftigelse på overenskomstens område, herunder elevtid hos anden arbejdsgiver, medregnes i ancienniteten.

Klinikassistenter, der ved ansættelsen medbringer pensionsordning fra tidligere ansættelse, indtræder i pensionsordningen straks ved ansættelsen.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Nyt vedrørende elever og medarbejdere over 67 år.

Elever bliver omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser, når de fylder 18 år og har opnået 2 måneders anciennitet.

Samtidig udvides pligten til at betale pensionsbidrag også til at omfatte ansatte klinikassistenter efter det fyldte 67. år, hvis det aftales.

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning. Det aftales mellem medarbejderen og klinikken, om beløbet skal betales til medarbejderen som løn, eller om beløbet forsat skal indbetales til pensionsordningen som pensionsbidrag (hvis det er muligt). Ovenstående kommer til at finde anvendelse for medarbejdere, der fylder 67 år den 1. april 2017 eller senere.

 

Arbejdsmarkedspension / tandplejere (§30) / PFA Pension (8911):

Der er i overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening indgået aftale om anvendelse af pensionsordning i PFA Pension.

Pensionsbidraget udgør pt. 18,00 % (arbejdsgiver betaler 14,00 % og medarbejder 4,00 %).

Alders- og anciennitetskrav

Medarbejdere som er fyldt 18, men ikke 67 år og som har været beskæftiget på overenskomstens område i mindst 6 måneder.

Tidligere beskæftigelse på overenskomstens område medregnes i ancienniteten.

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, om den ansatte er med i pensionsordning.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Arbejdsmarkedspension / tandtekniker / Pension Danmark (8912):

Der er mellem Tandlægeforeningen og Tandteknikerforeningen etableret en pensionsordning for de af overenskomsten omfattede teknikere. Ordningen er placeret i Pension Danmark.

Pensionsbidraget udgør pt 17,25 % (arbejdsgiver betaler 11,50 % og medarbejder 5,75 %).

Alders- og anciennitetskrav

Ordningen omfatter alle ansatte, også elever, som er fyldt 18 år og har været beskæftiget i virksomheden i mindst 2 måneder. Sidstnævnte betingelse fraviges, såfremt den pågældende medarbejder har været omfattet af en tilsvarende pensionsordning fra tidligere ansættelse.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Fritvalgskonto Klinikassistenter/Elever

Arbejdsgiver hensætter pr. 1. marts 2020 5% af den ansattes ferieberettiget løn til Fritvalgskonto. Fritvalgskonto kan udbetales som engangsbeløb eller laves som en løbende forhøjet indbetaling af pension. Hvis elever ikke er fyldt 20 år og derfor ikke er omfattet af pensionsordning, kan der ikke vælges forhøjet indbetaling af pension.

Pr. 1. marts 2021 stiger opsparingen til 6%.

Pr. 1. marts 2022 stiger opsparingen til 7%.

Efter aftale med arbejdsgiver kan fritvalgskonto pr. 1. marts 2020 konverteres til  11,5 dage med løn, pr. 1. marts 2021 udgør antallet 13,5 dage med løn og pr. 1. marts 2022 udgør antallet 16 dage med løn.

 

Tilmelding af medarbejder / opsparing

Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af en løntransaktion på den specifikke medarbejder.

På transaktionen angives den aktuelle opsparings % i kolonnen ”Antal”.

Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe FVK er aktuel for den specifikke medarbejder.

Ud fra den indmeldte % -sats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet.

FVK-opsparings % indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing: 5 udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing indmeldes denne på løntransaktion (lønart 890X*):

Lønart Antal Sats Beløb
890X* Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

*) Lønarten kan være 8900, 8903 afhængig af den pågældende AM-pensions-ordning.

Regulering af opsparing

Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet ”Beløb”.

Lønart Antal Sats Beløb
5106 FVK regulering: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Udbetaling til medarbejder

Udbetaling af FVK sker efter aftale og ved fratrædelse.

Indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

Eksempel på udbetaling til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 FVK engangsudbetaling (FB): udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-opsparingen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 FVK engangsudbetaling (FB): 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

FVK bliver ikke automatisk nulstillet ved hverken ferieårets slutning eller årets slutning. Ønskes opsparing udbetalt anvendes en af ovenstående muligheder.

Feriefridage

Feriefridage / tandlæger:

Tandlæger er kun omfattet af feriefridagsordning, hvis det er aftalt i ansættelsesaftalen mellem virksomheden og tandlægen.

Feriefridage / klinikassistenter (§19):

Klinikassistenter har ret til 5 feriefridage i ferieåret.

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Deltidsansattes – herunder timelønsansattes – ret til feriefridage afhænger af den enkeltes ansættelsesbrøk set i forhold til fuld overenskomstmæssig arbejdstid.

Feriefridagene betales som ved sygdom og placeres efter samme regler som restferie jf. ferieloven.

Ved ansættelse eller fratræden i løbet af ferieåret har klinikassistenten ret til afholdelse af feriefridagene forholdsmæssig svarende til 5/12 feriefridag pr. måneds ansættelse inden for det pågældende ferieår.

Hvis de ikke er afholdt kan de overføres gennem aftale (men ikke ved fratrædelse)

Feriefridage / klinikassistentelever (§19):

Fra d. 1. september 2020 optjener elever feriefridage med 3,08 feriefritimer pr. måned/5 dage pr. år efter samme principper som for klinikassistenter.

Feriefridage placeres efter samme regler som for klinikassistenter.

Feriefridage / tandplejere (§13):

Tandplejere har ret til 5 feriefridage i ferieåret.

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer. Retten til feriefridage optjenes således, at tandplejeren for hver 73 kalenderdages ansættelse opnår ret til 1 feriefridag.

Feriefridagene betales som ved sygdom og placeres efter samme regler som restferie jf. ferieloven.

Feriefridagene kan afholdes, så snart de er optjent og skal afholdes senest 1 år efter optjeningen.

Deltidsansatte optjener feriefridagstimer svarende til deres ugentlige timetal delt med 5 pr. 73. kalenderdag.

Feriefridage / tandteknikere (§4):

Tandteknikere med minimum 9 måneders anciennitet har ret til 5 feriefridage i ferieåret.

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Feriefridagene betales med fuld løn, og placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferieloven.

Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan den ansatte inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til fuld løn for hver feriedag, der ikke blev afholdt. Kompensation udbetales sammen med næstfølgende lønudbetaling.

Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end ovennævnte antal feriefridage i hvert ferieår.

Deltidsansattes ret til feriefridage/-timer beregnes forholdsmæssigt efter den pågældendes arbejdstid.

Såfremt udbetaling af feriefridage ønskes vist særskilt på lønseddel anvendes lønart 3636. Denne lønart anvendes til klinikassistenter, tandplejere samt tandteknikere.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
3636 Løn feriefridag Udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

 

Ferie

Ferie / tandlæger:

For tandlæger opspares løbende 12,5 % af den ferieberettigede løn. Feriepengene hensættes månedsvis til FERIEKONTO.

Ferie / klinikassistenter (§18):

Klinikassistenter har ”ferie med løn”.

Hvis medarbejderen i begyndelsen af ansættelsesforholdet ikke har været ansat i virksomheden tilstrækkelig længe til at have opnået ret til afholdelse af ”ferie med løn”, skal lønnen reduceres med 4,8 % pr. afholdt feriedag (ved 5 dages arbejdsuge), og medarbejderen får i stedet udbetalt feriepenge fra Feriekonto, optjent hos den tidligere arbejdsgiver.

Tilsvarende skal man være opmærksom på, at når ansatte, der har fået udbetalt løn under ferie, fratræder, skal der afregnes feriepenge.

Blanket til ferieafregning af fratrådt funktionær kan findes på www.proloen.dk under Lønbibliotek/blanketter. Hvis virksomheden har/bruger ferieregnskab bruges lønart 8853 med 1 i antal.

I forbindelse med afholdelse af ferie udbetales ferietillæg på 1 % af den ferieberettigede løn optjent seneste kalenderår. Ferietillæg er pensionsgivende og udbetales ved anvendelse af lønart 8838:

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8838 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke 1.500,00

Lønart 8836 anvendes, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent i det tidligere ferieår.

Da klinikassistenten ikke optjener feriepenge i forbindelse med afholdelse af ferie, bør den normale løn i ferieperioden reduceres og i stedet registreres under en ikke ferieberettiget lønart:

Medmindre virksomheden har ferieregnskab, da anvendes lønarterne hertil.

Eksempel for en medarbejder, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Ferie / tandplejere (§13):

For timelønnede og provisionslønnede tandplejere opspares løbende 12,5 % af den ferieberettigede løn. Feriepengene hensættes månedsvis til FERIEKONTO.

Månedslønnede tandplejere har ”ferie med løn”.

Hvis medarbejderen i begyndelsen af ansættelsesforholdet ikke har været ansat i virksomheden tilstrækkelig længe til at have opnået ret til afholdelse af ”ferie med løn”, skal lønnen reduceres, og medarbejderen får i stedet udbetalt feriepenge fra Feriekonto optjent hos den tidligere arbejdsgiver.
Fradraget i lønnen sker time for time, hvis der afholdes 1 til og med 4 feriedage. Hvis der afholdes 5 feriedage eller mere uden løn, fratrækkes der 4,8 % af månedslønnen pr. dag.

Tilsvarende skal man være opmærksom på, at når ansatte, der har fået udbetalt løn under ferie fratræder, skal der afregnes feriepenge.

Blanket til ferieafregning af fratrådt funktionær kan findes på www.proloen.dk under Lønbibliotek/blanketter. Eller hvis virksomheden har ferieregnskab på, anvendes lønart 8853 med 1 i antal.

Medarbejdere der har ferie med løn opsparer 1 % i løn af den ferieberettiget løn. Ferietillægget kan udbetales på 2 måder ifølge den nye ferielov. Udbetalingen kan ske ved brug af lønart 8838 (med pension) eller lønart 8839 (uden pension), udfyldes enten med 999,99 i antal eller beløb.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8838 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke 1.500,00

Lønart 8836 anvendes, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent i det tidligere ferieår.

Da tandplejeren ikke optjener feriepenge i forbindelse med afholdelse af ferie, bør den normale løn i ferieperioden reduceres og i stedet registreres under en ikke ferieberettiget lønart:

Medmindre virksomheden har ferieregnskab, da anvendes lønarterne hertil.

Eksempel for en medarbejder, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Ferie / tandteknikere (§4):

Tandteknikere får ”ferie med løn”.

Hvis medarbejderen i begyndelsen af ansættelsesforholdet ikke har været ansat i virksomheden tilstrækkelig længe til at have opnået ret til afholdelse af ”ferie med løn”, skal lønnen reduceres med 4,8 % pr. afholdt feriedag, og medarbejderen får i stedet udbetalt feriepenge fra Feriekonto optjent hos den tidligere arbejdsgiver.

Tilsvarende skal man være opmærksom på, at når ansatte, der har fået udbetalt løn under ferie, fratræder, skal der afregnes feriepenge.

Blanket til ferieafregning af fratrådt funktionær kan findes på www.proloen.dk/ under Lønbibliotek/blanketter. Eller hvis virksomheden har ferieregnskab på, anvendes lønart 8853 med 1 i antal.

Medarbejdere der har ferie med løn opsparer 1 % i løn af den ferieberettiget løn. Ferietillægget kan udbetales på 2 måder ifølge den nye ferielov. Udbetalingen kan ske ved brug af lønart 8838 (med pension) eller lønart 8839 (uden pension), udfyldes enten med 999,99 i antal eller beløb.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8838 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke 1.500,00

Lønart 8836 anvendes, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent i det tidligere ferieår.

Da tandteknikeren ikke optjener feriepenge i forbindelse med afholdelse af ferie, bør den normale løn i ferieperioden reduceres og i stedet registreres under en ikke ferieberettiget lønart:

Medmindre virksomheden har ferieregnskab, da anvendes lønarterne hertil.

Eksempel for en medarbejder, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Ferie / elever:

Elever får ”ferie med løn”.

Medarbejdere der har ferie med løn opsparer 1 % i løn af den ferieberettiget løn. Ferietillægget kan udbetales på 2 måder ifølge den nye ferielov. Udbetalingen kan ske ved brug af lønart 8838 (med pension) eller lønart 8839 (uden pension), udfyldes enten med 999,99 i antal eller beløb.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8836 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke 1.500,00

Lønart 8836 anvendes, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent i det tidligere ferieår.

Da eleven ikke optjener feriepenge i forbindelse med afholdelse af ferie, bør den normale løn i ferieperioden reduceres og i stedet registreres under en ikke ferieberettiget lønart:

Medmindre virksomheden har ferieregnskab, da anvendes lønarterne hertil.

Eksempel for en elev, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes udfyldes ikke
Efter den nye ferielovs §42, stk.  har elever ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at ansættelsesforholdet er begyndt.
Forskellige ansættelsesdatoer og forskellige regler:
  • Ansættelsesforholdet er begyndt i perioden 2/9-31/10, så har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 5 uger i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.
  • Ansættelsesforholdet er begyndt i perioden 1/11-30/6, så har eleven ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.
  • Ansættelsesforholdet er begyndt i perioden 1/7-31/8, så har eleven kun ret til de optjente dage. Det vil sige, at dem der er optjent i juli kan bruges i august.

Feriepengeberegning ved fratræden.

Når en medarbejder, der har fået udbetalt løn under ferie (klinikassistent, månedslønnet tandplejer, tandtekniker eller elev) fratræder, skal der afregnes feriepenge til FERIEKONTO.

Blanket til ferieafregning af fratrådt funktionær kan findes på www.proloen.dk under Lønbibliotek/blanketter. Eller hvis virksomheden har ferieregnskab på, anvendes lønart 8853 med 1 i antal.

Sygdom

Sygeferiepenge

Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag. Det gælder f.eks. ansatte uden overenskomst.

Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den gennemsnitlige/sædvanlige løn sidste 4 uger før fraværet.

Eksempel: Gennemsnitslønnen er pr. time kr. 141,96. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 17,75.

Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom:

Lønart Antal Sats Beløb
5435 Sygeferiepenge 29,6 17,75 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

Sygdom – tandlæger

Hvis ikke ansættelsesaftalen mellem virksomheden og tandlægen foreskriver andet, aflønnes tandlægen efter reglerne beskrevet i funktionærloven.

Sygdom – klinikassistenter (§15)

For klinikassistenter betaler arbejdsgiveren almindelig løn under sygdom. Såfremt sygdommen strækker sig ud over 30 dage, kan arbejdsgiveren modtage refusion fra kommunen, dog maksimalt dagpengesatsen.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Sygdom – tandplejere (§14)

For månedslønnede tandplejere med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer betaler arbejdsgiveren almindelig løn under sygdom. Såfremt sygdommen strækker sig ud over 30 dage, kan arbejdsgiveren modtage refusion fra kommunen, dog maksimalt dagpengesatsen.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Timelønnede tandplejere aflønnes efter reglerne beskrevet under ”Sygdom – almindelige dagpengebestemmelser”.

Sygdom – tandteknikere (§6):

For tandteknikere betaler arbejdsgiveren almindelig løn under sygdom. Såfremt sygdommen strækker sig ud over 30 dage, kan arbejdsgiveren modtage refusion fra kommunen, dog maksimalt dagpengesatsen.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Sygdom – elever:

For elever betaler arbejdsgiveren almindelig løn under sygdom. Såfremt sygdommen strækker sig ud over 30 dage, kan arbejdsgiveren modtage refusion fra kommunen, dog maksimalt dagpengesatsen.

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Sygdom – registrering på lønsedlen

Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Børns sygdom

Børns sygdom / tandlæger:

Tandlæger er kun omfattet af ordning for frihed ved børns sygdom, hvis det er aftalt i ansættelsesaftalen mellem virksomheden og tandlægen.

Børns sygdom / klinikassistenter (§17):

I tilfælde af pasning af sygt hjemmeværende barn på indtil 14 år, har klinikassistenten ret til frihed med løn på barnets 1. sygedag. Hvis barnet bliver syg i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til fri med løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag.  Er barnet fortsat syg efter den 1. hele sygedag, har medarbejdere med 9 måneders anciennitet ret til yderligere en fridag, dog uden løn.

Der kan efter evt. aftale med arbejdsgiver aftales, at der – mod lønfradrag – bevilges yderligere fridage i forbindelse med sygdomsperioden.

Endvidere kan klinikassistenten – mod lønfradrag – opnå nødvendig frihed til at ledsage barnet til konsultation hos læge/tandlæge samt ved institutionsskift.

Børns sygdom / klinikassistenter / hospitalsindlæggelse (§17):

En klinikassistent, der har været beskæftiget i virksomheden i uafbrudt 9 måneder, har ret til frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at klinikassistenten indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Samme rettighed har klinikassistent, såfremt indlæggelsen sker helt eller delvis i hjemmet.

Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-måneders periode.

Børns sygdom / tandplejere (§15):

Ved pasning af sygt hjemmeværende barn på indtil 14 år, har tandplejeren ret til frihed med løn på barnets 1. sygedag. Der kan efter evt. aftale med arbejdsgiver aftales, at der – mod lønfradrag – bevilges yderligere fridage i forbindelse med sygdomsperioden.

Endvidere kan tandplejeren – mod lønfradrag – opnå nødvendig frihed til at ledsage barnet til konsultation hos læge/tandlæge samt ved institutionsskift.

Børns sygdom / tandplejere / hospitalsindlæggelse (§15):

En tandplejer, der har været beskæftiget i virksomheden i uafbrudt 9 måneder, har ret til frihed med fuld løn, når det er nødvendigt at tandplejeren indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år.

Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-måneders periode. Der skal i øvrigt kunne fremlægges dokumentation for hospitalsindlæggelse.

Børns sygdom / tandteknikere (§7):

I tilfælde af pasning af sygt hjemmeværende barn under 14 år, har tandteknikeren ret til frihed med løn i én dag i sygeperioden. Er barnet fortsat syg efter den 1. hele sygedag, har medarbejdere med 9 måneders anciennitet ret til yderligere en fridag, dog uden løn.

Børns sygdom / tandteknikere / hospitalsindlæggelse (§6):

En tandtekniker, der har været beskæftiget i virksomheden i uafbrudt 9 måneder, har ret til frihed med fuld løn, når det er nødvendigt at tandteknikeren indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år.

Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-måneders periode.

Børns sygdom – registrering på lønsedlen

Hvis man ønsker fraværet i forbindelse med børns sygdom vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på lønart 3311.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ved tvivl kontakt Tandlægeforeningen.

Børneomsorgsdage:

Klinikassistenter / elever

Klinikassistenter og elever med minimum 9 måneders anciennitet har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højest afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Børneomsorgsdage afholdes uden løn, men medarbejderen kan vælge at finansiere dagene via sin fritvalgsordning.

Barsel:

Barsel / tandlæger:

Hvis ikke ansættelsesaftalen mellem virksomheden og tandlægen foreskriver andet, har tandlægen ret til orlov og aflønning efter gældende lovgivning.

Yderligere orlov er på dagpenge fra kommunen og fra eventuel forsikringsordning.

Barsel / klinikassistenter (§16):

 

Før og efter fødsel

Ved graviditet har en klinikassistent ret til at være fraværende fra det tidspunkt, hvor der efter lægens skøn er 4 uger til fødslen. Efter fødslen har klinikassistenten ret til fravær i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Lov om ligebehandling. Arbejdsgiveren betaler fuld løn for i alt 18 uger af den samlede fraværsperiode. Klinikassistenten har uanset køn ret til løn fra arbejdsgiveren i yderligere 9 uger, hvis klinikassistenten er berettiget til barselsdagpenge fra bopælskommunen, og arbejdsgiver er berettiget til refusion iflg. lov om barselsudligning.
Lønnen i disse uger kan dog maksimalt udgøre kr. 145,00 pr. time. For den resterende del af perioden ydes barselsdagpenge fra klinikassistentens bopælskommune i det omfang, klinikassistenten er berettiget til det.

Beløbsgrænsen for betaling under de 9 ugers forældreorlov ophæves. Det betyder, at for barsel, der påbegyndes d. 1. juli 2017 eller senere, har klinikassistenter og elever krav på fuld  løn i de første 27 uger af barsels- og forældreorloven under forudsætning  af, at arbejdsgiver modtager dagpengerefusion i denne periode.

Ved anvendelse af ProLøn kan man vælge at specificere lønnen som normalt, eller reducere normallønnen og specificere lønnen under barsel.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen (baseret på fuldtidsansat 160,33 timer, kr. 26.000):

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 160,00 udfyldes ikke

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (10 uger)

I 10 af de uger af orloven, hvor klinikassistenten modtager løn fra arbejdsgiveren, indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere:

Ændret pr. 1/7-2023  (arb.giver betaler kr.682,91 pr uge og medarb. kr. 136,72 pr uge).

Beløbene er for fuldtidsansatte.

Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!!

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

 

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!!

Yderligere orlov er på dagpenge fra kommunen.

Barsel / tandplejere (§16):

 

Før og efter fødsel

Tandplejere har ret til fuld løn i 27 uger. Når medarbejderen går på barsel 4 uger før termin starter arbejdsgiver 27 ugers betalingsperiode. Det er 27 uger uanset om medarbejderen føder før eller efter termin.

Hvis tandplejeren er delvist provisionslønnet skal der udregnes et gennemsnit af, hvad medarbejderen ville have fået i provision i perioden på de 27 uger, da provisionen er en del af den fulde løn.

Efter de 27 uger med fuld løn overgår medarbejderen til dagpenge, og arbejdsgiver vil derfor ikke have nogen lønforpligtelse efter de 27 uger.

Ved adoption har medarbejderen også ret til ovenstående 27 ugers betalingsperiode.

Vær opmærksom på, at de 27 ugers betaling er i henhold til overenskomsten mellem Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening § 16. Medarbejderen har derfor krav på løn i en længere periode end funktionærloven foreskriver.

Ved anvendelse af ProLøn kan man vælge at specificere lønnen som normalt, eller reducere normallønnen og specificere lønnen under barsel.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen (baseret på fuldtidsansat 160,33 timer kr. 26.000):

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 162,17 udfyldes ikke

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (10 uger)

I 10 af de uger af orloven hvor tandplejeren modtager løn fra arbejdsgivere, indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere:

Ændret pr. 1/7-2023 til (arb.giver betaler kr. 682,91 pr ugr og medarb. kr. 136,72 pr uge).

Beløbene er for fuldtidsansatte.

Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!!

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

 

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Yderligere orlov er på dagpenge fra kommunen.

Barsel / tandteknikere (§8):

 

Før og efter fødsel

Tandteknikeren har ret til barselsorlov fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Arbejdsgiveren betaler fuld løn i 18 uger af den samlede fraværsperiode.

Herudover har enten faderen eller moderen ret til løn i yderligere 8 uger. Lønnen kan i disse uger max. udgøre kr. 145,00 pr. time.

En mandlig tandtekniker har desuden ret til frihed med løn i 3 uger på et hvilket som helst tidspunkt inden for den periode, hvor forældrene i henhold til barselsorloven har ret til fravær.

Ved anvendelse af ProLøn kan man vælge at specificere lønnen som normalt, eller reducere normallønnen og specificere lønnen under barsel.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen (baseret på fuldtidsansat 160,33 timer kr. 26.000):

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 145,00 udfyldes ikke

Yderligere orlov er på dagpenge fra kommunen.

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (10 uger)

I 10 af de uger af orloven hvor tandteknikeren modtager løn fra arbejdsgiveren, indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere:

Bidraget udgør pr. 1/7-2023 kr. 3549 pr. md. (arb.giver betaler kr. 2957 og medarb. kr. 592).

Beløbene er for fuldtidsansatte.

Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!!

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

 

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes
copyright by proløn © 2024