Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning for medlemmer af Danske Slagtermestre

Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for medlemmer af Danske Slagtermestre. Håndbogen giver dog ikke svar på alt.
Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte ProLøn A/S på tlf. 87 10 19 30

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Anvendelse af Mit ProLøn er beskrevet i håndbogen ”Mit ProLøn”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget i nedenstående skema.

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pension: Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i den relevante overenskomst. Se i øvrigt afsnittet Pension. ProLøn A/S sørger for at % -satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsterne.
Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.
Overenskomstmæssige lønstigninger: Er virksomheden ikke tilmeldt ProLøn’s automatiske opdatering af lønsatser, skal virksomheden selv sørge for ajourføring.

Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Hvis virksomheden er tilmeldt ProLøn’s automatiske opdatering af lønsatser: Kort før tidspunktet for stigningen udsender ProLøn A/S information til virksomheden. Der vil her være beskrevet hvad ProLøn A/S gør, og hvad virksomheden skal gøre. Tidspunktet for udsendelse af information kan afvige i forbindelse med overenskomst-fornyelse, da vi er nødt til at afvente parternes godkendelse af den nye overenskomst.

Lønartsoversigt

Udover de lønarter som er beskrevet under afsnittet Løn, vil der være en del andre lønarter, du som ofte kommer til at anvende. Disse lønarter er beskrevet i nedenstående skema.

Almindelige lønarter / lønsatser findes på side 11-14.

Lønart Antal Sats Beløb
Månedsløn Tillæg 0920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og månedsløn.
Personligt tillæg: Tillæg 2601
eller 2601
Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes

Udfyldes ikke

Anvendes f.eks. hvis medarbejderens løn overstiger den overenskomstmæssige sats.

Difference mellem overenskomstmæssig løn og timeløn som tastes.

Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Sygeløn (ferieberet.): Tillæg 3111 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen ifølge overenskomsten skal aflønnes til en sats, der er større end den maksimale dagpengesats, skal timerne af hensyn til korrekt beskatning registreres som løn. De aktuelle dagpenge satser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”. Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Se nærmere beskrivelse under afsnittet sygdom.
Sygedagpenge: Tillæg 3146 Udfyldes
Udfyldes
Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge. De aktuelle dagpenge satser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat. Indgår ikke i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn. Se beskrivelse under afsnittet sygdom.
Lønart Antal Sats Beløb
Multimedie
beskatning
Tillæg 2240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udfyldes med det beløb, som skal beskattes i lønperioden.

Se nærmere beskrivelse under Personalegoder i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ledigheds
dage
Tillæg 2066 Udfyldes
Udfyldes
Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Løn
regulering
Tillæg 2790

eller

2790

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes

Udfyldes ikke

Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønreguleringen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Skatte
fradragsdage
8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Regulering

A-skat

Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udbetalt aconto Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Løn barsel: Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af ansat, som er berettiget til løn under barsel. Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Se beskrivelse under afsnittet Løn barsel.

Barns 1. sygedag: Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til aflønning af ansat, som er berettiget til løn for fravær pga. børns sygdom. Indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.
Lønart Antal Sats Beløb
Ferie med løn: Tillæg 1121 Udfyldes med antal timer Udfyldes ikke Udfyldes med den totale løn Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes f.eks. i forbindelse med elevers og funktionærers ferie, hvis disse er oprettet med feriekode = 0.
Udb. Ferietillæg (med pension): Tillæg

Tillæg

8838
/88398838
/8839
Udfyldes ikke

1

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8839
anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent forrige år (kan først anvendes efter 1. september 2021).

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via Mit ProLøn, er det også her du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere.

Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk
Vedr. ferieopsparing, opsparing til S/H-ordning (søgnehelligdage) og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernummer

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummeret, ellers påfører ProLøn selv et nummer ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernummer, der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Profil.

Her vælges profil ud fra medarbejderens ansættelse. Ved at vælge profil får man diverse koder samt lønarter automatisk påført.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage og indberetningen af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender.

H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing

1: ferieopsparing (12,5 %), der overføres til Danske Slagtermestres Feriekortordning. For Gastronom/3F ansatte er feriegodtgørelsen 17,35%. Pr. 1/4-2021 ændres satsen til 18,35% og pr. 1/4-2022 ændres satsen til 19,35%. Satsen skal manuelt indberettes på medarbejderen på Mit ProLøn under “Indberet løn”.

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til slagtermestrenes ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Søgne-helligdagsopsparing

Kode for SH-opsparing skal altid være påført.

0: ingen søgnehelligdagsopsparing

1: søgnehelligdagsopsparing (kun NNF-INDUSTRI).

Søgnehelligdagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende SH-ordning ved anvendelse af sh-kode = 1.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkeds-pensionsopsparing.

De pensionsordninger virksomheden er tilknyttet er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910, 8911, 8912 eller 8913 udfor pensionsordningen.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Lønstatistik til Danmarks Statistik

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik (DS).

Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

Er du bruger af Mit ProLøn vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende:

522300: HK Faglærte/Salgsarbejde i butik

751110: Slagterarbejde i detailhandel

512000: Gastronom

816010: Industrislagter/Slagteriarbejder

933060: Medhjælper i butik (excl. Kassearb)

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, kan øvrige DISCO-08 koder findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af Mit ProLøn foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Mit ProLøn.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet.

Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

Løn

De aktuelle lønsatser fremgår af de gældende overenskomster. I følgende skemaer er beskrevet, hvilke lønarter og lønsatser der skal anvendes ved indrapportering af løn.

Opdatering af lønsatser fx i forbindelse med overenskomstforhandlinger foretages af kunden selv, – med mindre kunden er tilmeldt AUTO-satser hos ProLøn og benytter de korrekte lønarter til dette. Satser i () tastes manuelt.

NNF BUTIK
pr. 1.4 2023
BUTIKS-SLAGTER-SVENDE
(NNFBS)
DELIKATESSER
(NNFBD)
UNGE-ARBEJDERE
(NNFBUA)
FRITIDSJOBBERE
UNDER 18 ÅR (NNFBU)
Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 0501 166,60 0511 162,70 0517 83,77 0518 70,18
Tillæg
Lørdage 16.00-24.00. 2723 54,71 2723 54,71 2723 54,71 2727 27,36
Søn/helligdage 00.00-24.00 2726 73,21 2726 73,21 2726 73,21 2728 36,61
Personligt tillæg 2601 2601

NNF BUTIK pr. 1.4.2023 UFAGLÆRTE VOKSEN-LÆRLINGE
Timer Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 0513 152,90 (1002) 151,90
Tillæg
Lørdage 16.00-24.00. 2723 54,71 2723 54,71
Søn/helligdage 00.00-24.00 2726 73,21 2726 73,21
Personligt tillæg 2601 2601
NNF BUTIK LÆRLINGE
pr. 1.4.2023
LÆRLINGE 1. ÅR
45%* (NNFBE)
LÆRLINGE 2. ÅR
55%* (NNFBE)
LÆRLINGE RESTLÆRETID
65%* (NNFBE)
Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 0346 76,74 0346 93,81 0346 110,84
Tillæg
Lørdage 16.00-24.00 2723 54,71 2723 54,71 2723 54,71
Søn/helligdage 00.00-24.00 2726 73,21 2726 73,21 2726 73,21
Personligt tillæg 2601 2601 2601
Gruppeliv (butik) Lønart Sats
Gruppeliv 14-dg-løn: 2277 118,15
Gruppeliv månedsløn: 2278 256,00

Gælder for alle medarbejdere mellem 20 og 65 år. Pr. 1.1.2023 er satsen steget til pr. kvartal kr. 768,00.

HK
pr. 1.4.2023
UFAGLÆRTE
(HKU)
FAGLÆRTE (KHF) BUTIKS

MEDHJÆLP

UNGE UNDER 18/FRITIDSJOB
(HKU18)
Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 0751 136,97 0761 146,34 1002 (141,65) 0771 70,10
Tillæg
Hverdage 18.00-23.00 2411 28,92 2411 28,92 2411 28,92 2411 (14,46)
Hverdage 23.00-06.00 2414 38,87 2414 38,87 2414 38,87 2414 (19,44)
Lørdage 15.00-24.00 2412 50,93 2412 50,93 2412 50,93 2412 (25,47)
Søn/helligdg. 0.00-24.00 2413 56,98 2413 56,98 2413 56,98 2413 (28,49)
Anciennitetstillæg 2604 (4,40) 2604 (4,40) 2604 (4,40)
Personligt tillæg 2601 2601 2601 2601
HANDELS- OG KONTORELEVER

pr. 1.4.2023

1. ÅRS ELEVER(HKE) 2. ÅRS ELEVER(HKE) 3. ÅRS ELEVER(HKE) 4. ÅRS ELEVER(HKE)
Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 0346 80,34 0346 87,70 0346 96,81 0346 104,57
HANDELS- OG KONTORELEVER M/EKSAMEN pr. 1.4 2023 1. ÅRSELEVER MED EKSAMEN
(HKEE)
2. ÅRSELEVER MED EKSAMEN
(HKEE)
3. ÅRS ELEVER MED EKSAMEN
(HKEE)
4. ÅRSELEVER MED EKSAMEN
(HKEE)
Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 0346 86,27 0346 93,63 0346 102,74 0346 110,50
BUTIKSELEVER

pr. 1.4.2023

1. ÅRS ELEVER(HKEN) 2. ÅRS ELEVER(HKEN) 3. ÅRS ELEVER(HKEN) 4. ÅRS ELEVER(HKEN)
Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 0346 84,61 0346 92,25 0346 100,69 0346
BUTIKSELEVER M/EKSAMEN pr. 1.4 2023 1. ÅRSELEVER MED EKSAMEN
(HKEEN)
2. ÅRSELEVER MED EKSAMEN
(HKEEN)
3. ÅRS ELEVER MED EKSAMEN
(HKEEN)
4. ÅRSELEVER MED EKSAMEN
(HKEEN)
Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 91,13 0346 98,77 0346 107,21 0346
Tillæg – Gælder alle elever Lønart Sats
Hverdage 18.00-23.00 2401 14,46
Hverdage 23.00-06.00 2404 19,44
Lørdage 15.00-24.00 2402 25,47
Søn/helligdage 00.00-24.00 2403 28,49
Fritvalgskonto Lønart Antal
FVK-opsparings % (5100) 7,00

Voksenelever aflønnes med kr.: 136,97

DSM / 3F /GASTRONOM
pr. 1.4. 2023
MEDARB. MED FAGTILLÆG
(GF)
MEDARB. UDEN FAGTILLÆG
(GU)
Timer Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 0601 150,14 0606 136,90
Tillæg
Hverdage 18.00-24.00 2711 21,01 2717 21,01
Hverdage 00.00-06.00 2712 54,76 2718 54,76
Lørdage 15.00-24.00 2713 39,37 2719 39,37
Lørdage 00.00-06.00 2714 54,76 2720 54,76
Søn/helligdage 06.00-24.00 2715 54,78 2721 54,78
Søn/helligdage 00.00-06.00 2716 54,76 2722 54,76
Anciennitetstillæg 2604 (4,52) 2604 (4,52
Personligt tillæg 2601 2601

 

 

Elever, der ved uddannelsens start er fyldt 25 år, aflønnes efter minimallønssatsen uden fagtillæg kr.136,90 pr. time.

CATERELEV CATER CATER CATER
pr. 1.3. 2023 (GCE) 1. ÅRS ELEV 2. ÅRS ELEV 3. ÅRS ELEV
Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 346 84,70 346 93,85 346 106,83
Tillæg
Hverdage 18.00-24.00 2771 9,42 2771 9,42 2771 9,42
Lørdage 14.00-24.00 2772 9,42 2772 9,42 2772 9,42
Søn/helligdg. 06.00-24.00 2773 19,84 2773 19,84 2773 19,84
Hverdage/lørdag 00.00-06.00 2774 2774 2774

Hverdags/lørdagstillæg 00.00-06.00 aflønnes med 30% tillæg af lærlingelønnen.

SMØRREBRØDSELEV SMØRREBRØD SMØRREBRØD SMØRREBRØD
pr. 1.4. 2023 (GSE) 1. ÅRS ELEV 2. ÅRS ELEV 3. ÅRS ELEV
Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 346 84,70 346 93,85 346 106,83
Tillæg
Hverdage 18.00-24.00 2771 9,42 2771 9,42 2771 9,42
Lørdage 14.00-24.00 2772 9,42 2772 9,42 2772 9,42
Søn/helligdg. 06.00-24.00 2773 19,84 2773 19,84 2773 19,84
Hverdage 00.00-06.00 2774 2774 2774

Hverdagstillæg 00.00-06.00 aflønnes med 30% tillæg af lærlingelønnen.

KOKKEELEVER KOKKE KOKKE KOKKE KOKKE
pr. 1.4. 2023 (GKE) 1. ÅRS ELEV 2. ÅRS ELEV 3. ÅRS ELEV 4. ÅRS ELEV
Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 346 84,70 346 87,75 346 99,20 346 119,03
Tillæg
Hverdage 18.00-24.00 2771 9,42 2771 9,42 2771 9,42 2771 9,42
Lørdage 14.00-24.00 2772 9,42 2772 9,42 2772 9,42 2772 9,42
Søn/helligdg. 06.00-24.00 2773 19,84 2773 19,84 2773 19,84 2773 19,84
Hverdage/lørdag 00.00-06.00 2774 2774 2774 2774

NNF- INDUSTRI
pr. 1.4. 2023

INDUSTRI-
SLAGTER
(NNFIS)

INDUSTRI-
UNGE
(NNFIU)
Timer Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 0556 175,08 0551 86,91
Tillæg
Lørdage 14.00-22.00 2702 51,96
Lørdage 22.00-06.00 2703 69,26
Skiftehold 17.00-22.00 2706 20,69
Skiftehold 22.00-06.00 2707 23,94
Skiftehold Søn-/helligdage 2708 91,30
Personligt tillæg 2601 2601

Nyansatte uden erfaring (startløn):
Lønnen udgør kr. 161,10 pr. time, der indmeldes på lønart 1002.

NNF- INDUSTRI
LÆRLINGE
pr. 1.4 2023
LÆRLINGE 1. ÅR
(NNFIE)
LÆRLINGE 2. ÅR
(NNFIE)
LÆRLINGE RESTLÆRETID
(NNFIE)
Timer Lønart Sats Lønart Sats Lønart Sats
Normaltimer 0346 78,75 0346 96,24 0346 112,91
Tillæg
Lørdage 14.00-22.00 2702 51,96 2702 51,96 2702 51,96
Lørdage 22.00-06.00 2703 69,26 2703 69,26 2703 69,26
Skiftehold 17.00-22.00 2706 20,69 2706 20,69 2706 20,69
Skiftehold 22.00-06.00 2707 23,94 2707 23,94 2707 23,94
Skiftehold Søn-/helligdage 2708 91,30 2708 91,30 2708 91,30
Personligt tillæg 2601 2601 2601

Elever over 24 år:
Lønnen udgør kr. 148,75 pr. time. Indmeldes på lønart 0582 med sats.

Voksenelever ansat pr. 1. april 2023 og senere:
Lønnen udgør satsen for startløn kr. 161,10 pr. time. Indmeldes på lønart 0582 med sats.

Gruppeliv (industri) Lønart Sats
Gruppeliv 14-dg-løn: 2279 120,76
Gruppeliv månedsløn: 2280 261,67

Pension

Arbejdsmarkedspens. / NNF-butik / Industriens Pension 16600 (lønart 8910)

Medarbejdere der er fyldt 18 år og har 5 måneders anciennitet er omfattet af pensionsordningen, dog er anciennitetskravet for lærlinge 2 måneder.

Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere der tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst.

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive om den ansatte skal være med i pensionsordning fra første dag, ellers angives startdato.

Pensionsbidraget udgør pr. 1/7 2009: 12,6 % (arbejdsgiver. betaler 8,4 % og medarbejder 4,2 %).

Pensionsbidragets sammensætning ændres pr. 1/7-2023 til 10,40% for arbejdsgiver og 2,20% for medarbejder.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Arbejdsmarkedspens. / HK / PFA 65023 (lønart 8911)

Medarbejdere der er fyldt 18 år og har 3 måneders anciennitet er omfattet af pensionsordningen.

Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere der tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst.

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive om den ansatte skal være med i pensionsordning fra første dag, ellers angives startdato.

Pensionsbidraget udgør pr. 1/1 2010: 12,6 % (arbejdsgiver betaler 8,4 % og medarbejder 4,2 %)

Pensionsbidragets sammensætning ændres pr. 1/7-2023 til 10,40% for arbejdsgiver og 2,20% for medarbejder.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Arbejdsmarkedspens. / 3F / Gastronom / Pension Danmark 32 500 (lønart 8913)

Medarbejdere der er fyldt 20 år og har 5 måneders anciennitet indenfor de forudgående 5 kalenderår er omfattet af pensionsordningen.

Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere der tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst.

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive om den ansatte skal være med i pensionsordning fra første dag, ellers angives startdato.

Pensionsbidraget udgør 12,15 % (arbejdsgiver betaler 8,15 % og medarbejder 4,0 %).

Pensionsbidragets sammensætning ændres pr. 1/7-2023 til 10,15% for arbejdsgiver og 2% for medarbejder.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Arbejdsmarkedspens. / NNF-industri / Industriens Pension 16 500 (lønart 8912)

Medarbejdere der er fyldt 18 år og har 5 måneders anciennitet er omfattet af pensionsordningen, dog er anciennitetskravet for lærlinge 2 måneder.

Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere der tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst.

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive om den ansatte skal være med i pensionsordning fra første dag, eller angives startdato.

Pensionsbidraget udgør pr. 1/4 2009: 12,0 % (arbejdsgiver betaler 8,0 % og medarbejder 4,0 %).

Pensionsbidragets sammensætning ændres pr. 1/7-2023 til 10% for arbejdsgiver og 2% for medarbejder.

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Gruppeliv

Gruppeliv: NNF-butik

Gælder for alle medarbejdere mellem 20 og 65 år.

Af hensyn til korrekt skattebehandling, skal præmien tillægges lønmodtagerens A-indkomst.

Gruppeliv for 14-dages løn indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
2277 Beskat Gruppeliv 1,00 118,15 udfyldes ikke

Gruppeliv for månedsløn indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
2278 Beskat Gruppeliv 1,00 256,00 udfyldes ikke

Gruppeliv: NNF-industri

Gælder for de medarbejdere der er mellem 20 og 65 år.

Af hensyn til korrekt skattebehandling, skal præmien tillægges lønmodtagerens A-indkomst.

Gruppeliv for 14-dages løn indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
2279 Beskat Gruppeliv 1,00 120,76 udfyldes ikke

Gruppeliv for månedsløn indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
2280 Beskat Gruppeliv 1,00 261,67 udfyldes ikke

Søgnehelligdag

NNF-industri

Arbejdsgiveren skal henlægge 3,5 % af hver medarbejders ferieberettigede løn til dækning af betaling af søgnehelligdage. Medarbejderen tilmeldes under medarbejderoplysninger.

For medarbejdere med under 10 timers akkord arbejde inden for en lønningsuge, er SH-opsparingen 4 %. Såfremt SH-opsparing skal være 4% indtastes dette manuelt i Mit ProLøn.

Udbetalingen skal finde sted samtidig med lønnen for den lønningsuge, hvori søgnehelligdagen(e) falder.

Satsen pr. søgnehelligdag er kr. 850,00. Grundlovsdag betragtes som en halv søgnehelligdag.

Eksempel på udbetaling fra SH-konto

Lønart Antal Sats Beløb
8641 SH-Betaling 1,00 850,00 udfyldes ikke

Opgørelsen og udbetaling af restbeløbet skal finde sted i december måned. Udbetalingen skal dække SH-udbetaling for december og 1. januar i det efterfølgende år.

Tømning af SH-konto

Lønart Antal Sats Beløb
8700 Rest SH 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis en medarbejder fratræder og rest søgnehelligdagssaldo ikke er udbetalt, vil saldo blive beskattet og indbetalt til Slagtermestrenes Ferieordning, dette sker automatisk gennem ProLøn på årets sidste lønkørsel.

Fritvalgskonto (FVK) – Feriefridagsregnskab

Igangsætning

Virksomheden afsætter for medarbejderen løbende på kontoen eller som løbende udbetaling.

I forbindelse med opstart af fritvalgskonto sørger virksomheden for følgende:

· Indmelde fritvalgs % for den enkelte medarbejder; – beskrevet under ’Tilmelding af medarbejder/opsparing’.

· Indmelde evt. startregulering; – beskrevet under ’Regulering af opsparing’.

Fritvalgskontoen er nærmere beskrevet i overenskomsten.

Tilmelding af medarbejder / opsparing

Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af en løntransaktion på den specifikke medarbejder.

På transaktionen angives den aktuelle opsparingsprocent i kolonnen ”Antal”.

Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen så længe FVK er aktuel for den specifikke medarbejder og det er virksomheden, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i procentsatsen.

Ud fra den indmeldte procentsats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet.

Opsparingen er en procent af den ferieberettigede løn:

Den beregnede FVK-opsparingsprocent indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing indmeldes denne på løntransaktion (lønart 890X*):

Lønart Antal Sats Beløb
8916 Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Regulering af opsparing

Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet ”Beløb”.

Reguleringen indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5106 FVK regulering: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Feriefridagsregnskab

Hvis man ønsker, at feriefridagsregnskabet skal fremgå af medarbejderens lønseddel, kan dette gøres ved indmeldelse af en løntransaktion.

Man skal være opmærksom på, at ved udbetaling af feriefridage skal der indmeldes beløb under FVK og timer under feriefridage.

Fritvalgskonto (FVK) – NNF-butik, svende og voksenelever

Virksomheden afsætter for alle medarbejdere løbende på kontoen eller som løbende udbetaling.

I forbindelse med opstart af FVK skal medarbejderen have valgt, hvordan fritvalgsmodellen ønskes anvendt.

Fritvalgskontoen giver følgende muligheder:

Ekstra pension

Ekstra løn

Ekstra fridage/ferie-fri-dage

Der kan vælges en kombination af flere elementer af 0,45% på samme tid.

Pr. 1. april 2020 afsættes beløb svarende til 6,7 % af medarbejderens ferieberettigede løn.

Pr. 1. april 2021 afsættes beløb svarende til 7,7% af medarbejderens ferieberettigede løn.

Pr. 1. april 2022 afsættes beløb svarende til 8,7 % af medarbejderens ferieberettigede løn.

Medarbejdere kan vælge op til 5,7% til frihed, med mindre andet aftales med arbejdsgiver.

Denne beskrivelse informerer ved eksempler om hvordan de forskellige elementer rent praktisk håndteres i ProLøn.

Ekstra Pension

Medarbejderen har f.eks. valgt at 0,90% (2 portioner) skal anvendes til ekstra indbetaling på arbejdsmarkedspensionsordningen.

Eksempel på ekstra pension – indmeldes på løntransaktion (NNF Butik)

Lønart Antal Sats Beløb
8916 Pension: 0,90 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ekstra feriefridage

Medarbejderen har f.eks. valgt at, 0,45% (1 portion) skal anvendes til ekstra feriefridage, skal der laves en løbende opsparing på lønart 5100.

Den ekstra feriefridags % indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK- Opsparing 0,45 udfyldes ikke udfyldes ikke

Udbetaling/tømning af feriefridagssaldo

Feriefridagene udbetales på lønart 5140, med antal timer og i sats skrives timelønnnen, – dog aldrig mere end det opsparede beløb.

Udbetalingen indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5140 Feriefri/udbetalt udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Tømmes ved brug af lønart 5143 og indtastning af 999,99 i kolonnen antal

Udbetalingen indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 Feriefri/udbetalt 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ekstra løn

Medarbejderen har valgt at få f.eks. 1,35 % (3 portioner) af puljen udbetalt som ekstra løn.

Ekstra lønlinie, der informerer om hvor mange %, der skal gives.

Lønart: 5200

Antal: Medarbejderens % tillæg.

Den valgte ekstra løn indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5200 %Løntillæg 1,35 udfyldes ikke udfyldes ikke

For mere dybdegående informationer henvises til Danske Slagtermestre og de omhandlede overenskomster.

Feriefridagsregnskab – NNF-butik

Bemærk!!! Benyttes kun hvis man ønsker feriefridagsregnskab på medarbejderens lønseddel.

Tilmelding af medarbejder

Medarbejderen tilmeldes ProLøn’s ferie-fri-dags-styring ved at tilføje en ekstra lønlinie i løngrundlaget.

Lønlinien skal blive stående på løngrundlaget henover ferieåret

Lønlinien informerer om beregningsgrundlaget for feriefridagstimerne.

I kolonnen ”antal” skal indmeldes det antal timer, der er grundlaget for beregning af ferie-fri-timerne.

I kolonnen ”sats” skal der indmeldes, hvor mange portioner, medarbejderen har valgt at bruge til feriefridage.

Eksemplet omfatter månedslønnet fuldtidsansat medarbejder.

Eksempel for en fuldtidsansat månedslønnet:

Lønart Antal Sats Beløb
3607 Feriefri/grundlag 160,33 udfyldes udfyldes ikke

Regulering af saldo for feriefridage

Har man af en eller anden grund brug for at regulere ferie-fri-dagssaldoen gøres dette ved indmelding af en regulering. Denne regulering opdaterer den aktuelle saldo direkte.

Eksempel:
Saldoen skal ændres med ½ time.

Reguleringen af feriefridage indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3611 Reg. Feriefridage 0,50 udfyldes ikke udfyldes ikke

Afholdelse/udbetaling af feriefridage

Ved afholdelse af en feriefridag indmeldes i ”ANTAL” de timer som medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag. (lønart 3621)

I ”SATS” indmeldes ingenting.

Afholdte feriefritimer indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Afholdte feriefritimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

For mere dybdegående informationer henvises til Danske Slagtermestre og de omhandlede overenskomster.

Fritvalgskonto (FVK) – HK

Virksomheden afsætter for alle medarbejdere løbende på kontoen, eller indbetaler til pension.

Pr. 1. april 2020 afsættes 5,0% af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

Pr. 1. april 2021 stiger satsen til 6,0%.

Pr. 1. april 2022 stiger satsen til 7,0%.

I forbindelse med opstart af FVK sørger virksomheden for at indmelde FVK-procenten.

Den beregnede FVK-opsparingsprocent indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis der er aftalt forhøjet pensionsopsparing indmeldes denne på løntransaktion (lønart 8916):

Lønart Antal Sats Beløb
8916 Pensionsopsparing: udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Udbetaling ved afholdelse af ekstra fridag

Ved udbetaling i forbindelse med afholdelse af ekstra fridag skal der indmeldes antal fridage med antal timer og timelønnen. Indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

enten:

Lønart Antal Sats Beløb
5140 FVK feriefridag: udfyldes udfyldes udfyldes ikke

eller:

Lønart Antal Sats Beløb
5140 FVK feriefridag: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5140 FVK feriefridag: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Overførsel af engangsudbetaling /restopsparing

Ved udbetaling i forbindelse med aftalt engangsudbetaling skal der indmeldes beløb.

Indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

Hvis et fast beløb skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 FVK engangsudbetaling: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

FVK bliver ikke automatisk nulstillet ved hverken ferieårets slutning eller årets slutning. Ønskes den udbetalt anvendes en af ovenstående muligheder.

Husk også at udbetale rest-FVK, hvis en medarbejder fratræder. Her anvendes Lønart 5143 med 999,99 i antal, så hele FVK-saldoen udbetales.

Feriefridagsregnskab – HK

Bemærk!!! Benyttes kun hvis man ønsker feriefridagsregnskab på medarbejderens lønseddel

Med HK-overenskomsten gælder at den enkelte medarbejder har 5 ferie-fri-dage.

Yderligere information findes i overenskomsten.

Tilmelding af medarbejder

Medarbejderen tilmeldes ProLøn’s ferie-fri-dags-styring ved at tilføje en ekstra lønlinie i løngrundlaget.

Lønlinien skal blive stående på løngrundlaget henover ferieåret

Lønlinien informerer om beregningsgrundlaget for feriefridagstimerne.

I kolonnen ”antal” skal indmeldes det antal timer, der er grundlaget for beregning af ferie-fri-timerne.

For en fuldtidsmedarbejder på 14-dages-løn skal indberettes 74,00 timer

For en fuldtidsmedarbejder på månedsløn skal indberettes 160,33 timer

For en deltidsansat medarbejder registreres tilsvarende lønperiodens forholdsvis beregnede arbejdstid, f.eks. for en halvtidsansat månedslønnet medarbejder: 80,17 timer.

Hvis en medarbejder tiltræder i perioden maj til juli og ferie-fri-dagene er afholdt hos den tidligere arbejdsgiver, skal medarbejderen først tilmeldes ved næste ferieårs start, dvs. næstfølgende maj måned.

I øvrige tilfælde kan medarbejderen tilmeldes i forbindelse med oprettelsen/ansættelsen i ProLøn.

Afbrydes ansættelsesforholdet bortfalder optjent anciennitet.

Hvis en medarbejder har periodisk ansættelse er det derfor vigtigt løbende at registrere afgangsdato og ny tilgangsdato i ProLøn, da seneste tilgangsdato danner grundlag for optjent anciennitet.

Der vil først ske information på medarbejderens lønseddel i det øjeblik anciennitetskravet er opfyldt (9 måneder).

Medarbejder tilmeldes ferie-fri-dags-ordningen ved brug af lønart:

Butik: lønart 3604

Kontor og Lager: lønart 3605

Eksemplet omfatter månedslønnet fuldtidsansat medarbejder.

Eksempel for en fuldtidsansat månedslønnet:

Lønart Antal Sats Beløb
3604 Feriefri/grundlag 160,33 udfyldes ikke udfyldes ikke

Afholdelse/udbetaling af feriefridage

Ved afholdelse af en ferie-fri-dag indmeldes i ”ANTAL” de timer som medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag. (lønart 3626)

I ”SATS” indmeldes ingenting.

(funktionærer fuld løn, – ikke funktionærer, løn som under sygdom).

Afholdte feriefritimer indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3626 Afholdte feriefritimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Feriefridagsregnskab – 3F / Gastronomer

Bemærk!!! Benyttes kun hvis man ønsker feriefridagsregnskab på medarbejderens lønseddel

I overenskomsterne er indført feriefridage/fridage efter opsparingsprincippet.

For Gastronomgruppen gælder, at der opspares 5 ferie-fri-dage pr. år. Feriefridage optjenes også under ferieafvikling.

Der optjenes 0,711 timer pr. uge.

ProLøn kan håndtere regnskabet med ferie-fri-dage / fridage.

Ved anvendelse af de beskrevne regler for håndtering af ferie-fri-dage / fridage opnås følgende:

Medarbejderen informeres på den enkelte lønseddel om afholdte og tilgodehavende ferie-fri-dage / fridage.

Virksomheden informeres ved den enkelte kørsel om status for samtlige medarbejderes ferie-fri-dags- / fridagsregnskab.

Tilmelding af medarbejder

Medarbejderen tilmeldes ProLøn’s ferie-fri-dags-styring ved at tilføje en ekstra lønlinie i løngrundlaget.

Lønlinien skal blive stående på løngrundlaget henover ferieåret

Lønlinien informerer om beregningsgrundlaget for feriefridagstimerne.

I kolonnen ”antal” skal indmeldes det antal timer, der er grundlaget for beregning af ferie-fri-timerne.

Eksempel for en fuldtidsansat månedslønnet:

Lønart Antal Sats Beløb
3603 Feriefri/grundlag 160,33 udfyldes ikke udfyldes ikke

Regulering af saldo for feriefridage

Har man af en eller anden grund brug for at regulere ferie-fri-dagssaldoen gøres dette ved indmelding en regulering. Denne regulering opdaterer den aktuelle saldo direkte.

Eksempel:
Saldoen skal ændres med ½ time.

Reguleringen af feriefridage indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3611 Reg. Feriefridage 0,50 udfyldes ikke udfyldes ikke

Afholdelse/udbetaling

Ekstra lønlinie, der sørger for afholdelse/udbetaling til feriefridagene:

Lønart: 3621

Antal: De timer som medarbejderen afholder

Sats: Den aktuelle sats

De afholdte feriefritimer indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Afholdte feriefritimer 7,40 udfyldes udfyldes ikke

For mere dybdegående informationer henvises til Dansk Slagtermestre og de omhandlede overenskomster.

Fritvalgskonto (FVK) – NNF-industri, svende

Pr. 1. april 2020 afsættes beløb svarende til 7,9 % af medarbejderens ferieberettigede løn.

Pr. 1. april 2021 afsættes beløb svarende til 8,9 % af medarbejderens ferieberettigede løn.

Pr. 1. april 2022 afsættes beløb svarende til 9,9 % af medarbejderens ferieberettigede løn.

Medarbejderen skal ifølge fritvalgsmodellen, efter eget ønske, bestemme hvad puljen anvendes til.

Fritvalgskontoen giver følgende muligheder:

Ekstra pension

Ekstra løn

Ekstra fridage

Der kan vælges en kombination af flere elementer af 0,45% og den enkelte medarbejder vælger selv, om man ønsker portionerne brugt på løn, pension eller fridage. Der kan anvendes op til 6,9 % til frihed, med mindre andet aftales.

Denne beskrivelse informerer ved eksempler om hvordan de forskellige elementer rent praktisk håndteres i ProLøn.

Ekstra Pension

Medarbejderen har f.eks. valgt at 0,45 % skal anvendes til ekstra indbetaling på arbejdsmarkedspensionsordningen.

Eksempel på ekstra pension – indmeldes på løntransaktion (NNF Industri)

Lønart Antal Sats Beløb
8902 Pension: 0,45 udfyldes ikke udfyldes ikke

 

Ekstra Fridage/feriefridage

Medarbejderen har f.eks. valgt, at 0,45 % skal anvendes til ekstra feriefridage, og der skal laves en løbende opsparing på lønart 5100.

Den ekstra feriefridags % indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK- Opsparing 0,45 udfyldes ikke udfyldes ikke

Udbetaling/tømning af feriefridagssaldo

Feriefridagene udbetales på lønart 5143, med antal timer og i sats skrives timelønnen, der kan dog ikke udbetales mere end det opsparede beløb. Opsparingskonto opgøres 1 gang årligt. Medarbejderen har krav på, at beløbet udbetales senest med den 2. lønkørsel i det efterfølgende år, medmindre medarbejderne ønsker andet.

Udbetalingen indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 Feriefri/udbetalt udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Tømmes ved brug af lønart 5143 og indtastning af 999,99 i kolonnen antal.

Tømning af saldo indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5143 Feriefri/udbetalt 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ekstra løn

Medarbejderen har valgt at få f.eks. 0,90 % af puljen udbetalt som ekstra løn.
Ekstra lønlinie, der informerer om hvor mange procent, der skal gives ekstra.

Lønart: 5200

Antal: Medarbejderens % tillæg.

Den valgte ekstra løn indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5200 %Løntillæg 0,90 udfyldes ikke udfyldes ikke

Optrapningsordning – NNF-industri og NNF-butik

Nyoptagne medlemmer af Danske Slagtermestre kan vælge at indfase fritvalgsordningen over flere år. Fra indmeldelsestidspunktet i Danske Slagtermestre betales 25% af det på dette tidspunkt gældende sats for fritvalgsordningen.

Efter 1 år forhøjes betalingen til 50% af den på dette tidspunkt gældende sats for fritvalgsordningen.

Efter 2 år forhøjes betalingen til 75% af den på dette tidspunkt gældende sats for fritvalgsordningen.

Efter 3 år forhøjes betalingen til den aktuelle sats for fritvalgsordningen.

For mere dybdegående informationer henvises til Danske Slagtermestre og de omhandlede overenskomster.

Feriefridagsregnskab – NNF-industri (gældende for elever under 25 år)

Bemærk!!! Benyttes kun hvis man ønsker feriefridagsregnskab på medarbejderens lønseddel

Tilmelding af medarbejder

Medarbejderen tilmeldes ProLøn’s ferie-fri-dags-styring ved at tilføje en ekstra lønlinie i løngrundlaget.

Lønlinien skal blive stående på løngrundlaget henover ferieåret

Lønlinien informerer om beregningsgrundlaget for feriefridagstimerne.

I kolonnen ”antal” skal indmeldes det antal timer, der er grundlaget for beregning af ferie-fri-timerne.

I kolonnen ”sats” skal der indmeldes, hvor mange portioner, medarbejderen har valgt at bruge til feriefridage.

Eksemplet omfatter månedslønnet fuldtidsansat medarbejder.

Eksempel for en fuldtidsansat månedslønnet:

Lønart Antal Sats Beløb
3607 Feriefri/grundlag 160,33 udfyldes udfyldes ikke

Regulering af saldo for feriefridage

Har man af en eller anden grund brug for at regulere ferie-fri-dagssaldoen gøres dette ved indmelding en regulering. Denne regulering opdaterer den aktuelle saldo direkte.

Eksempel:
Saldoen skal ændres med ½ time.

Reguleringen af feriefridage indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3611 Reg. Feriefridage 0,50 udfyldes ikke udfyldes ikke

Afholdelse/udbetaling af feriefridage

Ved afholdelse af en feriefridag indmeldes i ”ANTAL” de timer som medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag. (lønart 3621)

I ”SATS” indmeldes ingenting.

Afholdte feriefritimer indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Afholdte feriefritimer 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

For mere dybdegående informationer henvises til Danske Slagtermestre og de omhandlede overenskomster.

Feriefridagsregnskab – Lærlinge NNF Butik og Industri

Elever optjener 5 feriefridage i perioden 1/5 til 30/4.

Tilmelding af medarbejder

Medarbejderen tilmeldes ProLøn’s ferie-fri-dags-styring ved at tilføje en ekstra lønlinie i løngrundlaget.

Lønlinien skal blive stående på Indberet løn.

Lønlinien informerer om beregningsgrundlaget for feriefridagstimerne.

I kolonnen ”antal” skal indmeldes det antal timer, der er grundlaget for beregning af ferie-fri-timerne.

Eksemplet omfatter månedslønnet fuldtidsansat medarbejder.

Eksempel for en fuldtidsansat månedslønnet:

Lønart Antal Sats Beløb
3606 Feriefri/grundlag 160,33 udfyldes ikke udfyldes ikke

Regulering af opsparing

Har man brug for regulering af feriefridags-opsparing skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette som antal.

Reguleringen indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3611 Reg. Feriefri udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Afholdelse/udbetaling af feriefridage

Ved afholdelse af en feriefridag indmeldes i ”ANTAL” de timer som medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag. (lønart 3621)

I ”SATS” indmeldes satsen svarende til løn under sygdom.

Afholdte feriefritimer indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Afholdte feriefritimer 7,40 udfyldes udfyldes ikke

Udbetaling/Tømning af feriefridagssaldo

Tømmes ved brug af lønart 3650 og indtastning af 999,99 i kolonnen antal.

Udbetalingen indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3650 Feriefri/udbetalt 999,99 udfyldes udfyldes ikke

For mere dybdegående informationer henvises til Danske Slagtermestre og de omhandlede overenskomster.

Ferie

Feriepengeopsparing:

Der opspares løbende 12,5 % af den ferieberettigede løn. Feriepengene hensættes ved udgangen af kvartalet til Danske Slagtermestres ferieordning.

For Gastronom-ansatte er feriegodtgørelsen 17,35% pr. 1/4-2020.

Pr. 1/4-2021 ændres feriegodtgørelsen til 18,35 %.

Pr. 1/4-2022 ændres feriegodtgørelsen til 19,35 %.

Feriegodtgørelsen for gastronom-ansatte skal styres på de enkelte medarbejdere under løntrans.

Dette gøres på følgende måde:

Lønart Antal Sats Beløb
180 Feriepengeprocent 17,35 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ferie med løn:

Hvis medarbejderen i begyndelsen af ansættelsesforholdet ikke har været ansat i virksomheden tilstrækkelig længe til at have opnået ret til afholdelse af ”ferie med løn”, skal lønnen reduceres med 4,8% af månedslønnen pr. afholdt feriedag (eller hvis man fører sit ferieregnskab i timer, så trækkes det faktiske antal timer), og medarbejderen får i stedet udbetalt feriepenge, optjent hos den tidligere arbejdsgiver.

Medarbejderen optjener ikke feriepenge i forbindelse med afholdelse af ferie, her bør den normale løn i ferieperioden reduceres og i stedet registreres under en ikke ferieberettiget, lønart:

Eksempel for en medarbejder, der holder 1 uges ferie:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Tilsvarende skal man være opmærksom på at når ansatte, der har fået udbetalt løn under ferie fratræder, skal der afregnes feriepenge.

Udbetaling af ferietillæg (ferie med løn)

Udbetaling af ferietillæg (ferie med løn) – NNF og HK

Der udbetales 1,0 % af ferieberettiget løn i ferietillæg.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8838 Udbetalt ferietillæg 1 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ønskes ferietillæg delvist udbetalt udfyldes som nedenstående:

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8838 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent forrige år (fra 1. september 2021), skal man i stedet for lønart 8838 anvende lønart 8836.

Udbetaling af ferietillæg (ferie med løn)- 3F / Gastronomer

For 3F / Gastronom-ansatte er ferietillægget pr. 1/4-2020 5,85% af ferieberettigede løn.

Pr. 1/4-2021 ændres ferietillægget til 6,85%.

Pr. 1/4-2020 ændres ferietillægget til 7,85%.

Ferietillægget skal styres på de enkelte medarbejdere på lønart 5412.

Dette gøres på følgende måde:

Lønart Antal Sats Beløb
5412 Ferietillæg 5,85 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ferietillægget udbetales enten samtidig med, at den dertil hørende ferie begynder, eller ved at tillægget for perioden 1. september til 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj, og tillægget for resten af året udbetales sammen med lønnen for august.

Er hele foregående år kørt gennem ProLøn A/S, udfyldes som nedenstående:

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8838 Udbetalt ferietillæg 1 udfyldes ikke udfyldes ikke

Hvis det forhøjede ferietillæg ikke er oprettet ved start, vil der kun blive udbetalt 1%, og derfor vil det være nødvendigt at indmelde beløbet manuelt.

Eksempel:

Lønart Antal Sats Beløb
8838 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent forrige år (fra 1. september 2021), skal man i stedet for lønart 8838 anvende lønart 8836.

Sygdom

Sygeferiepenge

Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den normale timeløn før fraværet.

Eksempel: Den normale timeløn er pr. time kr. 154,25. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 19,28.

Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom:

Lønart Antal Sats Beløb
5435 Sygeferiepenge 29,6 19,28 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser under afsnittet ”Sygeferiepenge”.

Sygdom: NNF-butik

Ansættelse under 8 uger

Ved sygdom indenfor de første 8 ugers ansættelse skal arbejdsgiveren ikke betale sygedagpenge. Medarbejderen skal henvises til kommunen.

Ansættelse over 8 uger – under 9 måneder

Har medarbejderen været ansat over 8 uger men under 9 måneder, skal arbejdsgiveren udbetale dagpenge i op til 30 dage.

De aktuelle sygedagpenge satser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Dagpengene indmeldes på lønart 3146.

 

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse over 9 måneder

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet skal have normal løn, dog maks. kr. 142,95 pr. time i indtil 8 uger og 2 dage. Pr. 1. april 2021 stiger satsen til kr. 146,15 pr. time, og pr. 1. april 2022 stiger satsen til kr. 149,30 pr. time.

Det er en forudsætning af den pågældende lønmodtager under fraværsperioden er berettiget til dagpenge i henhold til sygedagpengelovens bestemmelser

Sygefravær skal indmeldes på lønart 3111.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Sygdom: HK

HK-ansatte har ret til fuld løn under sygdom. Dette gælder fra første sygedag, uanset anciennitet.

Lønnen i forbindelse med sygdom skal indmeldes på lønart 3111.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Hvis der kun skal indmeldes sygetimer, anvendes lønart 3101.

Sygdom: 3F / Gastronom

 

Ansættelse under 8 uger

Ved sygdom indenfor de første 8 ugers ansættelse skal arbejdsgiveren ikke betale sygedagpenge. Medarbejderen skal henvises til kommunen.

Ansættelse over 8 uger

Ved sygdom, efter 8 ugers ansættelse, oppebærer medarbejderen fuld løn i indtil 9 uger og herefter 90 % af den oppebårne løn.

Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Løntransaktion for medarbejderen, hvor der ikke betales løn under sygdom:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Når medarbejder får løn under sygdom anvendes lønart 3111.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Sygdom: NNF-industri

Ansættelse under 8 uger

Ved sygdom indenfor de første 8 ugers ansættelse skal arbejdsgiveren ikke betale sygedagpenge. Medarbejderen skal henvises til kommunen.

Ansættelse over 8 uger, under 8 måneder

Har medarbejderen været ansat over 8 uger men under 8 måneder, skal arbejdsgiveren udbetale dagpenge i op til 30 dage.

De aktuelle sygedagpenge satser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Dagpengene indmeldes på lønart 3146.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3146 Sygedagpenge udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse over 8 måneder

Medarbejdere med mindst 8 måneders anciennitet skal have den overenskomst fastsatte normal løn.

Det er en forudsætning af den pågældende lønmodtager under fraværsperioden er berettiget til dagpenge i henhold til sygedagpengelovens bestemmelser

Sygefravær skal indmeldes på lønart 3111. Pr. 1. april 2022 er satsen til kr. 169,08 pr. time.

Løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Sygdom: Elever- NNF Butik

Virksomheden yder sygeløn svarende til fuld løn i hele sygeperioden og fra 1. ansættelsesdag.

Hvis man ønsker sygefraværet vist særskilt på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer udfyldes udfyldes ikke udfyldes ikke

Oversigt over anciennitetsregler ved sygdom

NNF-butik

Anciennitet Sygdommens Varighed Hvem betaler? Dagpenge/løn Timesats Lønart
< 8 uger Det offentlige Dagpenge
> 8 uger < 9 måneder < 30 dage Arbejdsgiver Dagpenge Den aktuelle dagpengesats 3146
> 8 uger < 9 måneder > 30 dage Det offentlige Dagpenge Arbejdsgiver skal anmelde fraværet på virk.dk, ingen lønudbetaling.
> 9 måneder < 8 uger og 2 dage Arbejdsgiver Løn Fuld løn 3111
> 9 måneder > 8 uger og 2 dage Det offentlige Dagpenge Arbejdsgiver skal anmelde fraværet på virk.dk, ingen lønudbetaling.

HK

Anciennitet Sygdommens Varighed Hvem betaler? Dagpenge/løn Timesats Lønart
Fra første dag Arbejdsgiver Løn Fuld løn 3111

3F/Gastronom

Anciennitet Sygdommens Varighed Hvem betaler? Dagpenge/løn Timesats Lønart
< 8 uger Det offentlige Dagpenge
> 8 uger < 9 uger Arbejdsgiver Løn Fuld løn 3111
> 8 uger > 9 uger Arbejdsgiver Løn 90% af løn 3111

NNF-industri

Anciennitet Sygdommens Varighed Hvem betaler? Dagpenge/løn Timesats Lønart
< 8 uger Det offentlige Dagpenge
> 8 uger < 9 måneder < 30 dage Arbejdsgiver Dagpenge Den aktuelle dagpengesats 3146
> 8 uger < 8 måneder > 30 dage Det offentlige Dagpenge Arbejdsgiver skal anmelde fraværet på virk.dk, ingen lønudbetaling.
> 8 måneder < 8 uger Arbejdsgiver Løn Fuld løn 3111
> 8 måneder > 8 uger Det offentlige Dagpenge Arbejdsgiver skal anmelde fraværet på virk.dk, ingen lønudbetaling.

Barns sygdom

Barns sygdom: NNF-butik

Medarbejdere med 6 måneders anciennitet har ret til den overenskomstmæssigt fastsatte løn til pasning af eget hjemmeboende barn under 12 år på barnets 1. sygedag.

Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1 hele sygedag har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgsordningen.

Såfremt barnet bliver syg i løbet af medarbejderens arbejdsdag og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, har medarbejderen ret til frihed med løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Barns sygdom: HK

Medarbejdere har ret til én fridag ved barns sygdom. Der udbetales sædvanlig løn til pasning af eget hjemmeboende sygt barn under 14 år. Dagen kan placeres når som helst i barnets sygeperiode.

Såfremt barnet bliver syg i løbet af medarbejderens arbejdsdag og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, har medarbejderen ret til frihed med løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1 hele sygedag har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgsordningen.

Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende: Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 6 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet.

Medarbejdere, der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give meddelselse herom så tidligt som muligt. Frihed ved lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritsvalgsordning svarende til det faktiske fravær.

Barns sygdom: 3F / Gastronom

I tilfælde af pasning af sygt, hjemmeværende barn under 14 år har medarbejderen ret til frihed med fuld løn. Friheden ydes kun til den ene af barnets forældre og omfatter alene barnets første sygedag.

Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed med fuld løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag.
Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag. Denne fridag afholdes uden løn.

Barns sygdom: NNF-industri

Medarbejdere med 6 måneders anciennitet har ret til den overenskomstmæssigt fastsatte løn til pasning af eget hjemmeboende barn under 12 år på barnets hele 1. sygedag.

Såfremt barnet bliver syg i løbet af medarbejderens arbejdsdag og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, har medarbejderen ret til frihed med løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1 hele sygedag har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgsordningen.

Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende: Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 6 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet.

Medarbejdere, der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give meddelelse herom så tidligt som muligt. Frihed ved lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritsvalgsordning svarende til det faktiske fravær.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Barns sygdom / hospitalsindlæggelse

Barns sygdom / hospitalsindlæggelse: NNF-butik

Medarbejdere der har været beskæftiget i virksomheden i 6 måneder, har ret til frihed med overenskomstens fastsatte timeløn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet, sammen med et barn under 14 år.

Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-måneders periode.

Barns sygdom / hospitalsindlæggelse: HK

Medarbejdere der har været beskæftiget i virksomheden i 9 måneder, har ret til frihed med fuld løn dog maksimalt 135,00 kr. pr. time, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet, sammen med eget barn under 14 år.

Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-måneders periode.

Barns sygdom / hospitalsindlæggelse: 3F / Gastronom

Medarbejdere der har været beskæftiget i virksomheden i 9 måneder, har ret til frihed med fuld løn dog maksimalt 143,50 kr. pr. time, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med eget barn under 14 år. Dette gælder også, såfremt indlæggelsen sker helt eller delvis i hjemmet. Satsen hæves pr. 1. april 2021 til kr. 146,00 og pr. 1. april 2022 til kr. 148,50.

Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-måneders periode.

Barns sygdom / hospitalsindlæggelse: NNF-industri

Medarbejdere der har været beskæftiget i virksomheden i 6 måneder, har ret til frihed med overenskomstens fastsatte timeløn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Dette gælder også, såfremt indlæggelsen sker helt eller delvis i hjemmet.

Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-måneders periode.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 7,4 143,50 udfyldes ikke

Børneomsorgsdage: 3F / Gastronom

Medarbejdere, der har ret til at holde barnets første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage i perioden pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn under 14 år medarbejderen har.

Børneomsorgsdage afholdes uden løn, idet betalingen er ydet via det forhøjede ferietillæg.

Børneomsorgsdage: NNF Industri

Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet, der har ret til fravær på grund af børns sygdom, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår. Medarbejderen kan afholde friheden som fritvalgsdage. Reglen vedrører børn under 14 år.

Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår, uanset hvor mange børn medarbejderen har .

Børneomsorgsdage: NNF Butik

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, som har ret til barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn under 14 år, medarbejderen har.

Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende:

Dagene placeres efter aftale med virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdage afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb svarende til 7,4 normaltimer fra fritvalgsordningen.

Med virkning fra 1. januar 2021 gælder følgende:

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår, uanset hvor mange børn medarbejderen har . Reglen vedrører bør under 14. år.

Dagene placeres efter aftale med virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdagene kan afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb svarende til 7,4 normaltimer fra fritvalgsopsparingen.

Eksempel på løntransaktion hvor medarbejderen ønsker udbetaling fra fritvalgsopsparingen:

Lønart Antal Sats Beløb
5142 FVK-Fritid udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion hvor medarbejderen skal modregnes i lønnen:

Lønart Antal Sats Beløb
1994 Frihed u/løn udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Børneomsorgsdage: HK

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, som har ret til barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn under 14 år, medarbejderen har.

Dagene placeres efter aftale med virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdagene kan afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto.

Eksempel på løntransaktion hvor medarbejderen ønsker udbetaling fra fritvalgsopsparingen:

Lønart Antal Sats Beløb
1994 Frihed u/løn udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Barsel/Adoption

NNF-butik

Der betales dagpenge under barsel i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Kvindelige medarbejdere, der har 12 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, har ret til sædvanlig løn fra 4 uger før forventet fødsel til og med 14. uge efter fødsel.

Betalingen i disse uger svarer til den løn, som den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Eksempel på løntransaktion ved barselsorlov:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 74,00 udfyldes udfyldes ikke

HK

Der betales dagpenge under barsel i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Kvindelige medarbejdere, der har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, har ret til sædvanlig løn fra 4 uger før forventet fødsel til og med 14 uger efter fødsel.

Eksempel på løntransaktion ved barselsorlov:

Lønart Antal Sats Beløb
5142 FVK-fritid udfyldes udfyldes udfyldes ikke

3F / Gastronom

Der betales dagpenge under barsel i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, udbetaler virksomheden fuld løn fra 4 uger før forventet fødsel til og med 14 uger efter fødsel.

Eksempel på løntransaktion ved barselsorlov:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 74,00 udfyldes udfyldes ikke

NNF-industri

Der betales dagpenge under barsel i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Kvindelige medarbejdere, der har 12 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, har ret til sædvanlig løn fra 4 uger før forventet fødsel til og med 14. uge efter fødsel.

Betalingen i disse uger svarer til den løn, som den pågældende ville have oppebåret i perioden, dette gældende for orlov påbegyndt efter den 1/7 2017. For orlov påbegyndt før 1/7-2017 dog maks. kr. 147,32 pr. time.

Eksempel på løntransaktion ved barselsorlov:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 74,00 udfyldes udfyldes ikke

Forældre-/Fædreorlov

Under samme betingelser som barselsorlov, betales der under fædreorlov, løn i indtil 2 uger.

Eksempel på løntransaktion ved barselsorlov:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 74,00 udfyldes udfyldes ikke

Forældreorlov: NNF-butik

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 13 uger.

Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.
Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen.

Med virkning fra 1. juli 2020 yder arbejdsgiver fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i disse 16 uger svarer til den løn, den pågældende vil have oppebåret i perioden. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger og den anden forælder ret til at holde 8 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.

De 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.

De 16 uger skal afholdes inden for perioden på 52 uger, hvor der er dagpengeret. (46 uger efter fødslen). Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Forældreorlov: HK

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 13 uger.

Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.
Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen.

Pr. 1/7-2020 yder virksomheden fuld løn under forældreorlov i indtil 16. uger. Ændringen har virkning for medarbejdere med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2020 eller senere. Af disse 16 uger har den forælder, der har ret til at holde de indtil 14 ugers barselsorlov, ret til at holde 5 uger, den anden forælder har ret til 8 uger. De 16 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen.

Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen.

Betalingen i disse uger svarer til den løn, som den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 140,00 pr. time. For orlov påbegyndt 1/7-2017 eller senere ydes fuld løn.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Forældreorlov: 3F / Gastronom

Arbejdsgiver yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger.

Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.
Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen.

Betalingen i disse uger svarer til den løn, som den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 140,00 pr. time. For orlov påbegyndt 1/7 2017 eller senere ydes fuld løn.

På overenskomstområder, hvor der i dag er betalt forældreorlov, yder der til den forælder, der ikke har afholdt barselsorlov, yderligere tre ugers betalt forældreorlov. Holdes orloven, der er reserveret denne forælder ikke, bortfalder betalingen.

Bestemmelsen træder i kraft for forældreorlov, der påbegyndes d. 1. juli 2020 eller senere.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Forældreorlov: NNF-industri

Ud over de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 13 uger.

Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.
Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen.

Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, som den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 147,32 pr. time. For orlov påbegyndt 1/7 2017 eller senere ydes fuld løn.

Pr. 1/7-2020 yder virksomheden fuld løn under forældreorlov i indtil 16. uger. Af disse 16 uger har den forælder, der har ret til at holde de indtil 14 ugers barselsorlov, ret til at holde 5 uger, den anden forælder har ret til 8 uger. De 16 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen.

Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.

Eksempel på løntransaktion for medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger):

Ekstra pensionsbidrag – NNF-butik

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 12 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør pr. 1/7-2014 til kr. 1950,75 pr. md. (arb.giver betaler kr. 1300,50 og medarb. kr. 650,25).

Deltidsansatte får forholdsmæssig pension.

Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Ekstra pensionsbidrag – HK

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør pr. 1/7-2014 til kr. 2040 pr. md. (arb.giver betaler kr. 1360 og medarb. kr. 680).

Deltidsansatte får forholdsmæssig pension.

Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Yderligere orlov er på dagpenge fra kommunen.

Ekstra pensionsbidrag – 3F / Gastronom

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør kr. 2040 pr. md. (arb.giver betaler kr. 1360 og medarb. kr. 680).

Deltidsansatte får forholdsmæssig pension.

Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Yderligere orlov er på dagpenge fra kommunen.

Ekstra pensionsbidrag – NNF-industri

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 12 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør pr.1/7-2014: kr. 12,75 kr. pr. time (arb.giver. betaler kr. 8,50 pr. time og medarb. Kr 4,25 pr time).

Deltidsansatte får forholdsmæssig pension.

Vær opmærksom på, at disse lønarter skal påføres ved hver lønberegning!

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension 74,00 4,25 udfyldes ikke

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. 74,00 8,50 udfyldes ikke

Senior ordning

NNF butik

Medarbejderen har ret til at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen.

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til fritvalgslønkonto til finansiering af seniorfridage.

Ønskes yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere løbende pensionsbidrag. Det konverterede pensionsbidrag indsættes ligeledes på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Ved afholdelse af seniorfridage reduceres fritvalgslønkontoen med et beløb svarende til løn under sygdom.

Såfremt en medarbejder skal indgå i seniorordning, kontakt da venligst ProLøn’s support for hjælp til opsætning i lønsystemet.

HK

Medarbejderen kan indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen.

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til fritvalgslønkonto til finansiering af seniorfridage.

Ønskes yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere løbende pensionsbidrag. Det konverterede pensionsbidrag indsættes ligeledes på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Ved afholdelse af seniorfridage reduceres fritvalgslønkontoen med et beløb svarende til løn under sygdom.

Såfremt en medarbejder skal indgå i seniorordning, kontakt da venligst ProLøn’s support for hjælp til opsætning i lønsystemet.

3F Gastronom

Medarbejderen kan indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen.

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til den særlige opsparing (den forhøjede ferieprocent) til finansiering af seniorfridage.

Ønskes yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere løbende pensionsbidrag. Det konverterede pensionsbidrag indsættes ligeledes på medarbejderens særlige opsparing eller anden tilsvarende opsparing.

Ved afholdelse af seniorfridage reduceres særlig opsparing eller anden tilsvarende opsparing med et beløb svarende til løn under sygdom.

Såfremt en medarbejder skal indgå i seniorordning, kontakt da venligst ProLøn’s support for hjælp til opsætning i lønsystemet.

NNF Industri

Medarbejderen har ret til at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen.

Medarbejderen kan konvertere løbende pensionsbidrag som indsættes på medarbejderens fritvalgsordning til brug for feriefridage.

Såfremt en medarbejder skal indgå i seniorordning, kontakt da venligst ProLøn’s support for hjælp til opsætning i lønsystemet.

Specielt vedrørende elever: NNF-butik & NNF-industri

Ferie

Som ferietilskud ydes der til alle elever en halv overenskomstmæssig ugeløn i forbindelse med hovedferien (dog ikke voksenelever).

Den ekstra halve ugeløn indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
2605 Ferietilskud udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Der skal hensættes kr. 10,00 pr. uge til afholdelse af ferie for nyuddannede elever. Beløbet udbetales til eleven i forbindelse med den nyuddannedes første hovedferie.

De ekstra feriepenge indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
2606 Feriepenge udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Overarbejde

De første 3 timers overarbejde pr. uge betales med et tillæg på 50 % pr. time.

Derefter, samt på søn- og helligdage, betales det med et tillæg på 100 % pr. time.

Overarbejde indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
2031 Overarbejde + 50 % udfyldes udfyldes ikke udfyldes

Eller:

Lønart Antal Sats Beløb
2032 Overarbejde + 100 % udfyldes udfyldes ikke udfyldes

Når eleven udlæres

Når eleven udlæres, men bliver i virksomheden, skal statistikoplysningerne ændres. Hvis eleven har været ansat med ferie med løn, skal dette også ændres.

Hvis en elev har stået med ferie med løn, skal der laves en ferieopgørelse. Det skal der også selvom eleven bliver i virksomheden.

copyright by proløn © 2024